Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2013 - 15.01.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
03Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
04Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
05Uzavření smlouvy zakládající právo stavby na cizím pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III34711 II. ETAPA
06Darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
07Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
08Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
09Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
10Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Hruškové Dvory
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
14Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
16Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
17Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
18Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
19Změna usnesení 1966/37/2012/RK
20Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2012
21Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a sdružením Sdružení Jihlava - Příseka
22Prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
23Předložení žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
24Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
25Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012 - kapitola Evropské projekty
26Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012
27Výzva č. 7/2013 - zemědělské akce
28Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
29Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
30Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
31Projekt LDA V4 - uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
32Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2012
33Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013
34Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
35Informace radě kraje o realizaci harmonogramu závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
36Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
37Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2012
39Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2012 a za celý rok 2012
40Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina
41Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
43FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
45Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
50Prodloužení pracovního poměru zaměstnance, podílejícího se na realiazaci projektů Integrovaného operačního programu Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III.
51Smlouva o výpůjčce
52Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu v období září - prosinec 2012
53Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek
54Návrh na poskytnutí věcného daru řediteli Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze
55Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
56Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a řešení zastřešení vstupu v Nemocnici Nové Město na Moravě
57Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 5
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz