Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 2/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2013, které se konalo dne 15. 1. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2013
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 1. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2013
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
 5. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby na cizím pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III34711 II. ETAPA
 6. Darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
 7. Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
 8. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
 9. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Hruškové Dvory
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
 14. Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
 16. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 17. Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 19. Změna usnesení 1966/37/2012/RK
 20. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2012
 21. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a sdružením Sdružení Jihlava - Příseka
 22. Prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
 23. Předložení žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 24. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 25. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012 - kapitola Evropské projekty
 26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012
 27. Výzva č. 7/2013 - zemědělské akce
 28. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 29. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 30. Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
 31. Projekt LDA V4 - uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
 32. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2012
 33. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013
 34. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 35. Informace radě kraje o realizaci harmonogramu závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
 36. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 37. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2012
 39. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2012 a za celý rok 2012
 40. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina
 41. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 43. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 45. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 50. Prodloužení pracovního poměru zaměstnance, podílejícího se na realiazaci projektů Integrovaného operačního programu Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III.
 51. Smlouva o výpůjčce
 52. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu v období září - prosinec 2012
 53. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek
 54. Návrh na poskytnutí věcného daru řediteli Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze
 55. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 56. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a řešení zastřešení vstupu v Nemocnici Nové Město na Moravě
 57. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 5
 58. Rozprava členů rady
Usnesení 0027/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 – 12, 17, 18, 19 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3489 k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0028/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-02.doc

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Dobronín
Usnesení 0029/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 1851/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 odděleného dle GPL č. 651-318/2012 z pozemku par. č. 1851/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Dobronín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1851/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 oddělený dle GPL č. 651-318/2012 z pozemku par. č. 1851/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-03.doc, RK-02-2013-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
Usnesení 0030/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 925/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 nově odděleného dle GPL č. pl. 231-59/2012 z pozemku par. č. 925/9, par. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 215 m2 a par. č. 925/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 124 m2 dle GPL č. pl. 231-59/2012, vše v k. ú. Olšany u Telče;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 925/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Olšany u Telče nově oddělený dle GPL č. pl. 231-59/2012 z pozemku par. č. 925/9 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic;
 • převést darem pozemky par. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 215 m2 a par. č. 925/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 124 m2 dle GPL č. pl. 231-59/2012, oba v k. ú. Olšany u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olšany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-04.doc, RK-02-2013-04, př. 1

05. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby na cizím pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III34711 II. ETAPA
Usnesení 0031/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou na straně vlastníka pozemku, a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na části pozemku par. č. 1168/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III34711 II. ETAPA;
 • uzavřít mezi Městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace na části pozemků par. č. 1160/1 a par. č. 1168/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III34711 II. ETAPA.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-05.doc, RK-02-2013-05, př. 1, RK-02-2013-05, př. 2, RK-02-2013-05, př. 3

06. Darování pozemků v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov
Usnesení 0032/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 306/16 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/9, pozemek par. č. 306/17 o výměře 24 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/11, pozemek par. č. 306/14 o výměře 46 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/12 a pozemek par. č. 306/19 o výměře 396 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/13 dle geometrického plánu č. 94-41/2012, pozemky par. č. 199/4 o výměře 256 m2, par. č. 199/6 o výměře 479 m2 a par. č. 199/9 o výměře 183 m2, dále pozemek par. č. st. 65/2 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/1 dle geometrického plánu č. 83-230/2010, vše v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov,
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 306/16 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/9, pozemek par. č. 306/17 o výměře 24 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/11, pozemek par. č. 306/14 o výměře 46 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/12 a pozemek par. č. 306/19 o výměře 396 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/13 dle geometrického plánu č. 94-41/2012, pozemky par. č. 199/4 o výměře 256 m2, par. č. 199/6 o výměře 479 m2 a par. č. 199/9 o výměře 183 m2, dále pozemek par. č. st. 65/2 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 306/1 dle geometrického plánu č. 83-230/2010, vše v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. února 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-06.doc, RK-02-2013-06, př. 1

07. Darování pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
Usnesení 0033/02/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 817/50 o výměře 300 m2, par. č. 817/51 o výměře 210 m2, par. č. 817/52 o výměře 387 m2, par. č. 817/53 o výměře 123 m2, par. č. 817/54 o výměře 828 m2, oddělené geometrickým plánem č. 118-5835/2012 z pozemku par. č. 817/47 v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostašov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-07.doc, RK-02-2013-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
Usnesení 0034/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-08.doc, RK-02-2013-08, př. 1

09. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 0035/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava střechy na nový název SZŠ a VOŠZ Jihlava - rekonstrukce střechy.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-09.doc

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Hruškové Dvory
Usnesení 0036/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného a společností Moravské kovárny, a.s., Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, IČ: 463 466 94 na straně oprávněného smlouvu o zřízení věcného břemene na provozování asanační drážky v pozemku par. č. 214/22 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 2 828 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-10.doc, RK-02-2013-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
Usnesení 0037/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-11.doc, RK-02-2013-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0038/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2013-12, př. 1 a RK-02-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-12.doc, RK-02-2013-12, př. 1, RK-02-2013-12, př. 2

17. Převod částí pozemků, nabytí části pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Usnesení 0039/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování dílu i o výměře 51 m2 a dílu k o výměře 30 m2 oddělených z pozemku par. č. 572/3 a dílu n o výměře 22 m2, dílu g o výměře 4 m2, dílu f o výměře 12 m2 a dílu d o výměře 172 m2 oddělených z pozemku par. č. 610/2, vše dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 pro k. ú. Podklášteří a obec Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl i o výměře 51 m2 a díl k o výměře 30 m2 oddělené z pozemku par. č. 572/3 a díl n o výměře 22 m2, díl g o výměře 4 m2, díl f o výměře 12 m2 a díl d o výměře 172 m2 oddělené z pozemku par. č. 610/2 dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem díl l o výměře 69 m2 oddělený z pozemku par. č. 572/26 dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-17.doc, RK-02-2013-17, př. 1

18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0040/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-02-2013-18, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-02-2013-18, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1685/1 a 1712/1 v k.ú. Okřešice u Třebíče;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 293/1 a 293/6 2444/2 v k.ú. Jihlava;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku 1638/1 v k.ú. Radošov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-18.doc, RK-02-2013-18, př. 1

19. Změna usnesení 1966/37/2012/RK
Usnesení 0041/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-19.doc, RK-02-2013-19, př. 1

13. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn – rekonstrukce elektroinstalace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0042/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2013-13, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-02-2013-13, př. 2 a RK-02-2013-13, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-13.doc, RK-02-2013-13, př. 1, RK-02-2013-13, př. 2, RK-02-2013-13, př. 2a, RK-02-2013-13, př. 3, RK-02-2013-13, př. 4

14. Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0043/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2013-14, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-02-2013-14, př. 2 a RK-02-2013-14, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-14.doc, RK-02-2013-14, př. 1, RK-02-2013-14, př. 2, RK-02-2013-14, př. 2a, RK-02-2013-14, př. 3, RK-02-2013-14, př. 4

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0044/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-15.doc, RK-02-2013-15, př. 1, RK-02-2013-15, př. 2

16. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku uzavírané ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-16.doc, RK-02-2013-16, př. 1

55. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém záměru. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0045/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje nemovitostí dle materiálu RK-02-2013-55, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky koupě nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-02-2013-55, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-02-2013-55, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-55.doc, RK-02-2013-55, př. 1, RK-02-2013-55, př. 2, RK-02-2013-55, př. 3, RK-02-2013-55, př. 4

56. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a řešení zastřešení vstupu v Nemocnici Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nových akcí do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0046/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví:
 • Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy a zastřešení terasy dětského oddělení;
 • Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárna;
ukládá
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace zajistit přípravu a realizaci zastřešení a úpravy komunikace u vstupu (příjezd sanitních vozů) do prostor Emergency v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci;
 • odboru zdravotnictví a odboru majetkovému poskytnout Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci ekonomickou a technickou součinnost a podporu při realizaci zastřešení a úpravy komunikace u vstupu (příjezd sanitních vozů) do prostor Emergency v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-56.doc, RK-02-2013-56, př. 1, RK-02-2013-56, př. 2

20. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje informaci o veřejných zakázkách, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za uplynulé období. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0047/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. října 2012 do 31. prosince 2012 dle materiálu RK-02-2013-20, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 01. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-20.doc, RK-02-2013-20, př. 1

21. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a sdružením Sdružení Jihlava - Příseka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohody o narovnání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0048/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-02-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-21.doc, RK-02-2013-21, př. 1

22. Prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0049/02/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2013-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-22.doc, RK-02-2013-22, př. 1

23. Předložení žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti o dotaci přepracované v souladu s připomínkami Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0050/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina do Fondu malých projektů dle materiálu RK-02-2013-23, př. 1upr1;
prohlašuje
odpovědnost: ODSH
termín: 18. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-23.doc, RK-02-2013-23, př. 1, RK-02-2013-23, př. 2, RK-02-2013-23, př. 3

24. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou zprávou o realizaci projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice dle materiálu RK-02-2013-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-02-2013-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-24.doc, RK-02-2013-24, př. 1

57. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 5
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyhlášení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace - soubor 5. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0052/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Projektové dokumentace - soubor 5 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-02-2013-57, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 5 dle materiálu RK-02-2013-57, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 5 dle doplněného materiálu RK-02-2013-57, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 5 posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Projektové dokumentace- soubor 5 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-02-2013-57, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-57.doc, RK-02-2013-57, př. 1, RK-02-2013-57, př. 2, RK-02-2013-57, př. 3

25. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012 - kapitola Evropské projekty
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí přehled dotací přijatých v závěru roku 2012. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0053/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o dotacích přijatých v závěru roku 2012 na zvláštní účty dle materiálu RK-02-2013-25;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-02-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-25.doc, RK-02-2013-25, př. 1

26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o finančních prostředcích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí přijatých v závěru roku 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 7. 12. 2012 do 31. 12. 2012:
  • dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt NEWMARKETS v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (ÚZ 41117007) pro Vysočinu Tourism ve výši 20 297,61 Kč;
  • dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt REILA 2009 v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (ÚZ 41117007) pro Muzeum Vysočiny Jihlava ve výši 2 938,19 Kč;
  • vratka dotace od Sdružení Krajina ve výši 8 434 Kč;
  • dotaci z Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa (ÚZ 35015) pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 165 055 Kč;
  • dotaci z Ministerstva zdravotnictví na projekt Prohlubování znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech realizovaný v rámci OP LZZ pro Nemocnici Jihlava ve výši 216 000 Kč, pro Nemocnici Třebíč ve výši 30 608 Kč;
  • dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škola a studentů vyšších odborných škol na září až prosinec 2012 (ÚZ 33160) pro Odborné učiliště a Praktickou školu Černovice ve výši 35 600 Kč;
  • dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením realizovaný v rámci OP VK pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ve výši 776 761,72 Kč;
  • splátku půjčky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 1 700 000 Kč;
  • dar od statutárního města Jihlava ve výši 111 000 Kč.
schvaluje
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-26.doc, RK-02-2013-26, př. 1, RK-02-2013-26, př. 2

27. Výzva č. 7/2013 - zemědělské akce
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení Výzvy č. 7/2013 na podporu agrárního sektoru na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0055/02/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 7/2013 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07 ve znění Dodatku č. 1 a 2 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a) dle materiálu RK-02-2013-27, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-02-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-27.doc, RK-02-2013-27, př. 1, RK-02-2013-27, př. 2, RK-02-2013-27, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 28 a 29 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Usnesení 0056/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-02-2013-28, př. 1, RK-02-2013-28, př. 2, RK-02-2013-28, př. 3 a RK-02-2013-28, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-28.doc, RK-02-2013-28, př. 1, RK-02-2013-28, př. 2, RK-02-2013-28, př. 3, RK-02-2013-28, př. 4

29. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0057/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2013-29, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 29. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-29.doc, RK-02-2013-29, př. 1

30. Smlouva o budoucí darovací smlouvě a právu provést stavbu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a obcí Kámen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0058/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a obcí Kámen, se sídlem Kámen 2, 394 12 Kámen, IČO 70890749 dle materiálu RK-02-2013-30, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná, se sídlem Mariánské náměstí 84, 394 94 Černovice, IČO 63257882 dle materiálů RK-02-2013-30, př. 1 a RK-02-2013-30, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-30.doc, RK-02-2013-30, př. 1, RK-02-2013-30, př. 2, RK-02-2013-30, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 a 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání přišel L. Joukl a odešel P. Piňos.

31. Projekt LDA V4 - uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
Usnesení 0059/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku dle materiálu RK-02-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-31.doc, RK-02-2013-31, př. 1

32. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2012
Usnesení 0060/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2012 dle materiálu RK-02-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-32.doc, RK-02-2013-32, př. 1

33. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s Akčním plánem elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013. V průběhu jednání přišel P. Piňos a odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0061/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2013-33, př. 1;
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-02-2013-33, př. 2.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-33.doc, RK-02-2013-33, př. 1, RK-02-2013-33, př. 2

34. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0062/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí v roce 2013:
 • pořízení telemetrie;
 • pořízení gamakamery;
 • pořízení urodynamického modulárního systému;
 • pořízení přepravních vozíků pro stravovací provoz
včetně zdrojů a výší financování schválených v roce 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-34.doc, RK-02-2013-34, př. 1

35. Informace radě kraje o realizaci harmonogramu závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o realizaci harmonogramu závěrů a doporučení z personálního auditu provedeného v uvedených příspěvkových organizacích kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0063/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zrealizování a postupnou realizaci závěrů a doporučení auditu v náhradním termínu dle materiálů RK-02-2013-35, př. 1, RK-02-2013-35, př. 2 a RK-02-2013-35, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-35.doc, RK-02-2013-35, př. 1, RK-02-2013-35, př. 2, RK-02-2013-35, př. 3

36. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0064/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
- Sanitní vůz Volkswagen 1J7 7116, rok výroby 2000, pořizovací cena Kč 1 109 000,- zůstatková cena Kč 0,-.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-36.doc, RK-02-2013-36, př. 1

37. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0065/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-37.doc, RK-02-2013-37, př. 1, RK-02-2013-37, př. 2, RK-02-2013-37, př. 3

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 174 628 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2012 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-38.doc, RK-02-2013-38, př. 1

39. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2012 a za celý rok 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s rozborem čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území kraje získané za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2012 dle materiálu RK-02-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-39.doc, RK-02-2013-39, př. 1

40. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP) v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina
Z. Chlád, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, požádali radu kraje o jmenování členů a jejich zástupců Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007 – 2013“ za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
hejtmanovi kraje odvolat členy a jejich zástupce, včetně předsedajícího, Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina dle materiálu RK-02-2013-40, př. 1;
doporučuje
hejtmanovi kraje jmenovat členy a jejich zástupce, včetně předsedajícího, Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina dle materiálu RK-02-2013-40, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-40.doc, RK-02-2013-40, př. 1, RK-02-2013-40, př. 2, RK-02-2013-40, př. 3, RK-02-2013-40, př. 4

41. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-41.doc

42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0070/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 dle materiálu RK-02-2013-42, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-42.doc, RK-02-2013-42, př. 1, RK-02-2013-42, př. 2, RK-02-2013-42, př. 3

43. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0071/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu RK-02-2013-43, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-43.doc, RK-02-2013-43, př. 1, RK-02-2013-43, př. 2, RK-02-2013-43, př. 3

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0072/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního automobilu LIAZ 18,33 PB valník, registrační značka 1J05654, inventární číslo 10001 rok výroby 1993 z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-02-2013-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě.
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-44.doc

45. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou, IČO 00226106 na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 1 968 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 864 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 6 280 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-02-2013-46, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: - organizaci Šachová škola Havlíčkův Brod, o. s., IČO 22763252 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 18 500 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-02-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-46.doc, RK-02-2013-46, př. 1, RK-02-2013-46, př. 2, RK-02-2013-46, př. 3

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 3 304 668 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dle materiálu RK-02-2013-47, př. 1;
 • změně závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-02-2013-47, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Rovečné
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-47.doc, RK-02-2013-47, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48 a 49 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
Usnesení 0076/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Smažící pánev nerez plynová, inventární číslo 68, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 658,80 Kč, z majetku kraje a s likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-48.doc

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
Usnesení 0077/02/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Renault Megane Scenic 1,9 dTi, registrační značka PEH 14-86, inventární číslo 02272, rok výroby 2000, rok pořízení 2006, pořizovací cena 186 000,00 Kč, z majetku kraje, jeho prodejem ostatním zájemcům za nejvyšší nabídnutou cenu nebo v případě nezájmu s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-49.doc

50. Prodloužení pracovního poměru zaměstnance, podílejícího se na realiazaci projektů Integrovaného operačního programu Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámili radu kraje s předloženým upraveným materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o prodloužení pracovního poměru jednoho funkčního místa do 30. 4. 2013 pro projekt Transformace ÚSP Jinošov a do ukončení aktivit projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace, tj. do 31. 5. 2015;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 301 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 12 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-50.doc

51. Smlouva o výpůjčce
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce s Akademií – Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-02-2013-51, př. 1 a RK-02-2013-51, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-51.doc, RK-02-2013-51, př. 1, RK-02-2013-51, př. 2

52. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu v období září - prosinec 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktivitách kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v uplynulém období. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období září - prosinec 2012.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-52.doc

53. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Klubu českých turistů Čeřínek Jihlava o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Výroční schůze KČT Čeřínek“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-02-2013-53, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-53.doc, RK-02-2013-53, př. 1, RK-02-2013-53, př. 2, RK-02-2013-53, př. 3

54. Návrh na poskytnutí věcného daru řediteli Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze
J. Běhounek a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh poskytnutí věcného daru panu Robertovi Ho, řediteli Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar - grafiku zhotovenou technikou suchá jehla s názvem Poznamenaní (50 x 39 cm) od malíře Emanuela Ranného v hodnotě 12 000 Kč - panu Robertovi Ho, řediteli Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje panu Robertovi Ho;
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-02-2013-54.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2013-54.doc

58. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 2/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 1. 2013, v 9:00 hod.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2013 dne 15. 1. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 1. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz