Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2013 - 28.05.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
03Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
04Zařazení nové akce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - statické zajištění budovy č.p. 468 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
05Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
06Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
07Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
08Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
11Stanovisko vlastníka pozemku k vydání územního rozhodnutí v k.ú. Zvonková
12Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
13Zařazení nové akce SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, návrh na provedení rozpočtového opatření
14Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2013
15Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
16Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
17Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
18Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
19Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
20Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
21Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
22Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
23Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na řešení mimořádných událostí a krizových situací - využití dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky
24Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
25Předběžný záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
26Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2013
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
29Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
30Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31Návrh na rozpočtové opatření - přijetí závěrečné části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
32Přihláška Kraje Vysočina do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013
33Vyhlášení 3. výzev předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
34Vyhlášení 5. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
35Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu
36Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
37Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2014
38Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Mgr. Miladě Karáskové, člence pracovní skupiny prevence kriminality
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Vysočina bezpečně online
403. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů
42Prodloužení dočasného navýšení pracovních míst schválených na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
43Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
45Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
47Výpůjčka nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - výstava 1. republika
48Stavební záměr na výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Habrech, změna usnesení 1738/37/2009, návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
48upr1Stavební záměr na výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Habrech, změna usnesení 1738/37/2009/RK
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz