Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2010 - 25.05.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
03Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
04Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - stavební úpravy
05Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
06Stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu
07Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jihlava
07upr1Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce - k.ú. Jihlava
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
10Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby Centrum popularizace vědy Vysočina
11Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2010
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
14Vyhodnocení účasti kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2010 v Nitře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
16Stanovení platu ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
17Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit první etapy- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18Jmenování ředitele Dětského domova, Senožaty 199
19Jmenování ředitele Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
22Projekt CEMSDI - grantová dohoda
23Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
24Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh na změnu individuálního projektu a jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
25Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče
26Návrh na mezioborovou spolupráci při realizaci projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
27Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
29Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Vyhlášení 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
31Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
32Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina
33Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
34Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
35Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor - pracoviště krajského úřadu v Jihlavě, Věžní 26
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz