Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2010, které se konalo dne 25. 5. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 5. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda a J. Matějka.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2010
 2. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
 3. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
 4. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - stavební úpravy
 5. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba, změna ceny nabývaných nemovitostí
 6. Stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu
 7. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jihlava
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
 10. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby Centrum popularizace vědy Vysočina
 11. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2010
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 14. Vyhodnocení účasti kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2010 v Nitře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 16. Stanovení platu ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
 17. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit první etapy- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 18. Jmenování ředitele Dětského domova, Senožaty 199
 19. Jmenování ředitele Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 22. Projekt CEMSDI - grantová dohoda
 23. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 24. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh na změnu individuálního projektu a jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 25. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče
 26. Návrh na mezioborovou spolupráci při realizaci projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 27. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 28. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 29. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Vyhlášení 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 31. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
 32. Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina
 33. Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
 34. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
 35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor - pracoviště krajského úřadu v Jihlavě, Věžní 26
 36. Rozprava členů rady
Usnesení 0772/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 04 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
Usnesení 0773/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku a společností Telefónica O2 Czech Republic,a. s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 140 22 na užívání části pozemku p.č. 487 v k. ú. Kamenice nad Lipou, obec Kamenice za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené překládky veřejné komunikační sítě;
 • uhradit budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši dle materiálu RK-16-2010-02.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-02.doc, RK-16-2010-02, př. 1

03. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
Usnesení 0774/16/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-03.doc

04. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - stavební úpravy
Usnesení 0775/16/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-04.doc

05. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba, změna ceny nabývaných nemovitostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/16/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-05.doc

06. Stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení stavební záměr - rekonstrukci objektu bývalých skladů v Jihlavě - Heleníně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu dle materiálu RK-16-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-06.doc, RK-16-2010-06, př. 1

07. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce k.ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým upraveným materiálem řešícím uzavření smluv opravňujících kraj Vysočina k realizaci stavby „Centrum popularizace vědy Vysočina“, a to i na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0778/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit se statutárním městem Jihlava jednání o uzavření smlouvy zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu „Centrum popularizace vědy Vysočina“ a jednání o uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků par. č. 3779/71 ost. plocha, zeleň, par. č. 3779/85 ost. plocha, neplodná půda, par. č. 3929/1 ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 3929/6 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 3929/11 - ost. plocha, neplodná, par. č. 3929/13 - ost. plocha, neplodná, par. č. 3933/1 ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 3934 ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 5823/2 ost. plocha, zeleň, par. č. 5961/1 ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 5964/1 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 5964/3 ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 5970 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu „Centrum popularizace vědy Vysočina“, v rámci které budou realizovány chodníky, komunikace, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, sdělovací kabely, elektro NN, elektro VN a elektro VO mimo jiné i na částech pozemků par. č. 3779/71 ost. plocha, zeleň, par. č. 3779/85 ost. plocha, neplodná půda, par. č. 3929/1 ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 3929/6 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 3929/11 - ost. plocha, neplodná, par. č. 3929/13 - ost. plocha, neplodná, par. č. 3933/1 ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 3934 ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 5823/2 ost. plocha, zeleň, par. č. 5961/1 ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 5964/1 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 5964/3 ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 5970 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Jihlava ve vlastnictví statutárního města Jihlava a smlouvu o výpůjčce na výše uvedené části těchto pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-07.doc, RK-16-2010-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen na majetku kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0779/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2010-08, př. 1upr1 a RK-16-2010-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-08.doc, RK-16-2010-08, př. 1, RK-16-2010-08, př. 2

09. Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč dle materiálu RK-16-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-09.doc, RK-16-2010-09, př. 1

10. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby Centrum popularizace vědy Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0781/16/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-10.doc

11. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí mimořádné odměny řediteli KSÚSV za rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/16/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ve výši dle materiálu RK-16-2010-11, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-11.doc, RK-16-2010-11, př. 1, RK-16-2010-11, př. 2

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/16/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2010 dle materiálu RK-16-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 25. květen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-12.doc, RK-16-2010-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky dle materiálu RK-16-2010-13, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 3 400 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 400 Kč, dle materiálu RK-16-2010-13.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-13.doc, RK-16-2010-13, př. 1

14. Vyhodnocení účasti kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2010 v Nitře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje na vědomí vyhodnocení prezentace krajského školství na výstavě Mladý tvorca 2010, která se uskutečnila v Nitře. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0785/16/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2010 popsané v materiálu RK-16-2010-14, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2011 v rozsahu varianty A popsané v materiálu RK-16-2010-14, př. 2;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2011 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Zastupitelstvo kraje na rok 2011 nebo předložit příslušnému orgánu kraje ke schválení jiné opatření za týmž účelem;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci školám dle materiálu č. RK-16-2010-14, př. 3 na vyplacení mimořádné odměny včetně příslušných zákonných odvodů pedagogickým pracovníkům škol za zajištění prezentace kraje Vysočina a jeho škol na výstavě Mladý tvorca 2010 v Nitře;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 47 600 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00038) o částku 47 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2010-14, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OSH, OE
termín: 31. prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-14.doc, RK-16-2010-14, př. 1, RK-16-2010-14, př. 2, RK-16-2010-14, př. 3

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0786/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání v celkové výši 3 915 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost základní školy dle materiálu RK-16-2010-15;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání dle materiálu RK-16-2010-15, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj dle materiálu RK-16-2010-15, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce dle materiálu RK-16-2010-15, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-15.doc, RK-16-2010-15, př. 1, RK-16-2010-15, př. 2

16. Stanovení platu ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/16/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Milana Šelleho, ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, s účinností od 1. 6. 2010 dle materiálu RK-16-2010-16, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-16.doc, RK-16-2010-16, př. 1, RK-16-2010-16, př. 2

17. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit první etapy- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančních prostředků SPŠ Třebíč na financování první etapy projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ v roce 2010. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, neinvestiční dotaci ve výši 1 640 000 Kč a investiční dotaci ve výši 60 000 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-16-2010-17, př. 1;
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 640 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 60 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-17.doc, RK-16-2010-17, př. 1

18. Jmenování ředitele Dětského domova, Senožaty 199
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování ředitele Dětského domova, Senožaty 199. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/16/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Martinu Buchalovou Horskou do funkce ředitelky Dětského domova, Senožaty 199, s účinností od 12. 7. 2010 dle materiálu RK-16-2010-18, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Martině Buchalové Horské, ředitelce Dětského domova, Senožaty 199, s účinností od 12. 7. 2010 dle materiálu RK-16-2010-18, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-18.doc, RK-16-2010-18, př. 1, RK-16-2010-18, př. 2, RK-16-2010-18, př. 3, RK-16-2010-18, př. 4

19. Jmenování ředitele Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenování ředitele Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/16/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Bc. Hanu Švecovou do funkce ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, s účinností od 1. 9. 2010 dle materiálu RK-16-2010-19, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Bc. Haně Švecové, ředitelce Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, s účinností od 1. 9. 2010 dle materiálu RK-16-2010-19, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-19.doc, RK-16-2010-19, př. 1, RK-16-2010-19, př. 2, RK-16-2010-19, př. 3, RK-16-2010-19, př. 4

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu podpory účasti na sportovních mistrovstvích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 30 970 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-16-2010-20, př. 8;
rozhoduje
neposkytnout dotaci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 23 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-16-2010-20, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 62797972 ve výši 18 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovstvích dle tabulky 3 materiálu RK-16-2010-20, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-20.doc, RK-16-2010-20, př. 1, RK-16-2010-20, př. 2, RK-16-2010-20, př. 3, RK-16-2010-20, př. 4, RK-16-2010-20, př. 5, RK-16-2010-20, př. 6, RK-16-2010-20, př. 7, RK-16-2010-20, př. 8

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 95 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-16-2010-21, př. 5;
 • neposkytnout dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Bystřice nad Pernštejnem, IČ 43378412, Tyršova 403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ve výši 7 400,- Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-16-2010-21, př. 5;
 • neposkytnout dotaci Sportovnímu klubu Jihlava, IČ 00543241, Okružní 2, 586 01 Jihlava, ve výši 6 000,- Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-16-2010-21, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 13 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 13 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-21.doc, RK-16-2010-21, př. 1, RK-16-2010-21, př. 2, RK-16-2010-21, př. 3, RK-16-2010-21, př. 4, RK-16-2010-21, př. 5

34. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhy sazebníků úhrad za poskytování informací. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/16/2010/RK
Rada kraje
vydává
 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-16-2010-34, př. 1;
 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-16-2010-34, př. 2.
odpovědnost: oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-34.doc, RK-16-2010-34, př. 1, RK-16-2010-34, př. 2

22. Projekt CEMSDI - grantová dohoda
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem grantové dohody k projektu CEMSDI. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0794/16/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou dohodu k projektu CEMSDI dle materiálu RK-16-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-22.doc, RK-16-2010-22, př. 1, RK-16-2010-22, př. 2

23. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/16/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2010-23, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-23.doc, RK-16-2010-23, př. 1

35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor - pracoviště krajského úřadu v Jihlavě, Věžní 26
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-16-2010-35, př. 1.
odpovědnost: oHS
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-35.doc, RK-16-2010-35, př. 1

32. Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu a M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/16/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1056/29/2004/RK ze dne 28. 4. 2004;
zřizuje
Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina;
schvaluje
Jednací řád Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2010-32, př. 1;
jmenuje
předsedu, místopředsedu a členy Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2010-32, př. 2.
odpovědnost: oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-32.doc, RK-16-2010-32, př. 1

33. Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu a M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje ke schválení Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-16-2010-33, př. 1;
bere na vědomí
dopis dle materiálu RK-16-2010-33, př. 2;
ukládá
vedoucím odboru regionálního rozvoje, odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru zdravotnictví a odboru kultury a památkové péče informovat neprodleně ředitele příspěvkových organizací na svěřeném úseku o přijetí tohoto usnesení.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací, ORR, OŠMS, OSV, OZ, ODSH, OKPP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-33.doc, RK-16-2010-33, př. 1, RK-16-2010-33, př. 2

24. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh na změnu individuálního projektu a jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh změny individuálního projektu a jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0799/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • žádost o podstatnou změnu v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-16-2010-24, př. 1;
 • komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00030, ve složení dle materiálu RK-16-2010-24, př. 2;
 • hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby, zadaných formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00030, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2010-24, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-24.doc, RK-16-2010-24, př. 1, RK-16-2010-24, př. 2, RK-16-2010-24, př. 3

25. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2010 dle materiálu RK-16-2010-25, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2010 dle materiálu RK-16-2010-25, př. 1;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2010:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-16-2010-25, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-16-2010-25, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 14. 9. 2010 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2010 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
  • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2010, za 3. čtvrtletí do 15. 9. 2010 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2010;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • předložit výsledky hospodaření za 1. pololetí 2010 společně s výhledem ke konci letošního roku odboru sociálních věcí v termínu do 15. 8. 2010.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-25.doc, RK-16-2010-25, př. 1

26. Návrh na mezioborovou spolupráci při realizaci projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh mezioborové spolupráce pro úspěšnou realizaci zmíněného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/16/2010/RK
Rada kraje
ukládá
příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na úseku školství spolupracovat a vytvářet vhodné personální, materiální a metodické podmínky při realizaci individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, příspěvkové organizace zřizované krajem na úseku školství
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-26.doc

27. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/16/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001 dle materiálu RK-16-2010-27, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-27.doc, RK-16-2010-27, př. 1, RK-16-2010-27, př. 2

28. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů příjemci podpory v rámci globálních grantů kraje Vysočina financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/16/2010/RK
Rada kraje
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 1 ve výši 147 Kč organizaci Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, Jihlava, IČ 00286010;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Statutární město Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, Jihlava, IČ 00286010, ve výši 147 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 2 ve výši 190 Kč organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123, ve výši 190 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 3 ve výši 6 Kč organizaci Městysu Lukavci se sídlem Náměstí sv. Václava 67, Lukavec, IČ 00248606;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městysem Lukavec se sídlem Náměstí sv. Václava 67, Lukavec, IČ 00248606, ve výši 6 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 15 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 4 ve výši 20 092 Kč organizaci Základní škole a mateřské škole Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou a mateřskou školou Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381, ve výši 20 092 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 15 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 5 ve výši 4 Kč organizaci Základní škole a mateřské škole Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou a mateřskou školou Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381, ve výši 4 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 6 ve výši 31 Kč organizaci Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669, ve výši 31 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 7 ve výši 3 140 Kč organizaci Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669, ve výši 3 140 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 8 ve výši 1 Kč organizaci Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669, ve výši 1 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 17 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 9 ve výši 19 817 Kč organizaci Základní škole Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkovou organizací se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133, ve výši 19 817 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 17 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 10 ve výši 15 810 Kč organizaci Základní škole Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkovou organizací se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133, ve výši 15 810 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-28, př. 18 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-28, př. 11 ve výši 22 372 Kč organizaci Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci se sídlem Na Městečku 1, Nové Veselí IČ 70881138;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci se sídlem Na Městečku 1, Nové Veselí IČ 70881138, ve výši 22 372 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-28.doc

29. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál řešící prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/16/2010/RK
Rada kraje
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-29, př. 3 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-16-2010-29, př. 1 ve výši 31 958 Kč Základní škole Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413, ve výši 31 958 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-16-2010-29, př. 4 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-16-2010-29, př. 2 ve výši 7 970 Kč Základní škole Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci, se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkovou organizací, se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133, ve výši 7 970 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-29.doc

30. Vyhlášení 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyhlášení 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/16/2010/RK
Rada kraje
vyhlašuje
2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-16-2010-30, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účinností od 26. 5 2010.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-30.doc, RK-16-2010-30, př. 1

31. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/16/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT, prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2010-31, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s žadatelem projektu EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie - Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2010-31.doc, RK-16-2010-31, př. 1, RK-16-2010-31, př. 2

36. Rozprava
V rámci rozpravy J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu Zásady územního rozvoje kraje Vysočina versus větrné elektrárny.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 6. 2010, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2010 dne 25. 5. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 5. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz