Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2006 konaného dne 16. 5. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
 
Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 5. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.
 
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod L. Péti, M. Černé.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Nechvátal, J. Fischerová, J. Vlach, J. Slámečka, J. Kruntorád.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen následující návrh na doplnění programu jednání:
78. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi.
J. Vašíček předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 79. Výsledky výběrového řízení Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod do programu jednání, včetně pořadí jeho projednání.
Předsedající oba návrhy na doplnění programu akceptoval a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.
Upravený program jednání:
1.      Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2006
2.      Zpráva o činnosti rady kraje
3.      Informace o činnosti krajského úřadu
4.      Žádost o spolufinancování projektu "Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství a monitoring informací" jehož realizátorem je Sekce romských poradců České republiky
5.      Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2006
6.      Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obcí kraje Vysočina o finanční náhradu za statické posouzení budov v důsledku velkého množství sněhu
7.      Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
8.      Výkup pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
9.      Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
10.  Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
11.  Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
12.  Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
13.  Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
14.  Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
15.  Darování prodloužení kanalizace do vlastnictví Statutárního města Jihlava
16.  Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
17.  Darování a prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
18.  Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
19.  Darování nemovitostí v k. ú. a obci Věžná
20.  Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
21.  Darování pozemku v k. ú. a obci Rožná
22.  Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
23.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice
24.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
25.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
26.  Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
28.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
29.  Prodej pozemku v k. ú. Čakovice u Pelhřimova a obci Pelhřimov
30.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Komorovice
31.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Stáj
32.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Budkov
33.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě na stavbu silničního tělesa v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
34.  Stavba protipovodňových opatření v obci Maleč - smlouva o budoucí darovací smlouvě
35.  Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 3. stavba
36.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 2. stavba" - změna usnesení
37.  Převody silničního majetku v Havlíčkově Brodě
38.  ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy
39.  Návrh na změnu usnesení 0471/08/2005/ZK
40.  Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
41.  Finanční dotace na odvoz sněhu v obci Nové Veselí
42.  Návrh na "Páteřní silniční síť kraje Vysočina"
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - úhrada škod po povodních na silniční síti kraje Vysočina
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - posílení finančních prostředků Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z přebytku hospodaření kraje za rok 2005
45.  Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace z přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu zřízeného podle vodního zákona Městu Humpolec na sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíre
47.  Návrh na přidělení dotace obci Zajíčkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašova
49.  Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina
51.  Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
52.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
53.  Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956
54.  Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
55.  Změna financování GS 4.2.2
56.  Návrh rozpočtového opatření na rozdělení rezervy u kapitoly Zdravotnictví - investiční akce zdravotnických zařízení pro rok 2006
57.  Návrh na posunutí termínu splacení půjček u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
58.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví rok 2006
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
60.  Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
61.  Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006
62.  Změny ve zřizovacích listinách plaveckých škol a školního statku zřizovaných krajem Vysočina
63.  Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
64.  Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
65.  Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2006
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
68.  Účelová dotace na financování dvouletých projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
70.  Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
71.  Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
72.  Peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žižkova 20
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2006"
74.  Záměr převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
75.  Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
76.  FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM METROPOLITNÍ SÍTĚ V
77.  FOND VYSOČINY-Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2006
78.  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
79.  Výsledky výběrového řízení Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
80.  Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0172/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Vítězslav Jonáš, JUDr. Drahoslav Oulehla.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0173/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Vítězslava Jonáše, JUDr. Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
 
02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil zahájil zprávu o činnosti rady kraje informacemi o Regionálním operačním programu  NUTS II Jihovýchod (ROP); za klíčové problémy, jež jsou v současné době řešeny, označil stanovení vah u všech priorit v rámci ROPu (kraj Vysočina požaduje pro Prioritu 1 – Rozvoj dopravy 70% z celkové alokace finančních prostředků pro něj určených), dále dohodnutí způsobu přerozdělování finančních prostředků od Evropské unie mezi jednotlivými NUTS II v České republice a zřízení orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (Regionální rada), zahrnující i ustavení jejího výboru. Kraj do uvedeného 16 členného výboru bude nominovat 8 členů, a to nejlépe na zasedání zastupitelstva kraje dne 1. 7. 2006, tj. v den nabytí účinnosti novely zákona o podpoře regionálního rozvoje. V této souvislosti avizoval další termín zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 7. 2006, kdy by již zastupitelé měli rozhodovat o přijetí úvěru na opravy komunikací od vybraného bankovního ústavu. Rámcově popsal současný stav jednání s tím, že touto problematikou se vedle M. Houšky, radního pro oblast financí a majetku, rovněž zabývá jak finanční výbor, tak rozpočtová komise.
Následně shrnul nejdůležitější události a významné akce a setkání, jako podepsání partnerských smluv s Nitranským samosprávným krajem a s francouzským regionem Champagne – Ardenne, setkání členů rady kraje se starosty obcí II a III stupně, které se uskutečnilo v Jemnici, či návštěvu předsedy Senátu Parlamentu ČR P. Sobotky.
Pravidelnou zprávou o činnosti Rady Asociace krajů ČR, jejím zasedání ve Zlíně a návrhu zákona o neziskových organizacích, předloženém předsedovi PSP ČR, pak zakončil své úvodní slovo a otevřel rozpravu.
D. Oulehla nejprve ocenil znovuzpřístupnění zvukového záznamu z jednání zastupitelstva kraje na krajských webových stránkách a dotázal se na zvolený postup kraje ve věci pozastaveného výkonu usnesení o akciových společnostech, a to zda byly v tomto případě uplatněny opravné prostředky.
M. Vystrčil na dotaz D. Oulehly odpověděl, že nyní se čeká na vyjádření Ministerstva vnitra ČR k podanému rozkladu.
V. Novotný požádal o upřesnění výše úhrady zhoršeného hospodářského výsledku u Dětského centra Jihlava, kterým se zabývala rada kraje na svém zasedání č. 9/2006 (21. 3. 2006). Dále požádal o zaslání souhrnného materiálu, obsahujícího kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, a závěrem se dotázal na změny v Organizačním řádu Nemocnice Jihlava, který byl projednáván nejprve na zasedání rady kraje č. 10/2006 (4. 4. 2006), a poté na radě kraje č. 12/2006 (18. 4. 2006).
P. Hájek v souvislosti s prvním dotazem V. Novotného potvrdil částku, která je současně uvedena v podkladových materiálech k danému bodu, a zdůvodnil odložení organizačního řádu, projednávaného na dvou zasedáních rady kraje; jednalo se zejména o upřesnění kompetencí strategického vedení nemocnice, včetně jejího jmenování.
M. Vystrčil potvrdil V. Novotnému písemnou interpelaci.
B. Kotlán vznesl dotaz, týkající se Regionální rady, volby členů výboru a úlohy vlády při rozdělování finančních prostředků pro NUTS II v rámci ČR.
M. Vystrčil na základě tohoto dotazu charakterizoval nové postavení Regionální rady a výboru, do nějž budou voleni členové z řad zastupitelstva kraje, a zmínil i funkční zaměření připravovaného úřadu. Pokud jde o úlohu vlády potvrdil B. Kotlánovi, že návrh na přerozdělování finančních prostředků si od krajů, resp. NUTS II vyžádala vláda, která následně v této věci rozhodne.
J. Běhounek s odkazem na radou kraje č. 12/2006 (18. 4. 2006) schválenou dotaci na rozvoj ICT pro Nemocnici Nové Město na Moravě požádal o zaslání komplexního přehledu, porovnávajícího vybavení všech krajských nemocnic informačními technologiemi, a to spolu s výší poskytnutých finančních prostředků.
M. Vystrčil přislíbil J. Běhounkovi zaslání písemného materiálu.
J. Havlíček reagoval na poděkování hejtmana kraje za organizaci setkání starostů v Jemnici a nabídl možnost další spolupráce na podobných akcích.
Z. Dobrý v souvislosti s vyhodnocením práce s peticemi, projednávaným radou kraje č. 11/2006 (11. 4. 2006), požádal o zaslání podkladových materiálů a pravidel rady kraje pro přijímání a vyřizování stížností. Kriticky se vyjádřil ke způsobu vyřizování stížnosti zaměstnanců Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
M. Vystrčil potvrdil Z. Dobrému zaslání písemných materiálů. Ke zmíněné stížnosti uvedl, že v současné době probíhají šetření, na základě jejichž výsledku rada kraje rozhodne.
M. Matějková upřesnila lhůtu pro vyřízení stížnosti, která končí dne 26. 5. 2006.
L. Joukl se dotázal na bližší podrobnosti k rodinným pasům, které byly na programu jednání rady kraje č. 12/2006 (18. 4. 2006).
J. Vondráček sdělil L. Jouklovi, že uvedený záměr schválila rada kraje na svém zasedání č. 14/2006 (2. 5. 2006) a pověřila jej přípravou smlouvy o spolupráci s Jihomoravským krajem na zavedení projektu na území kraje. Detailnější informace budou předávány individuálně.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-02.doc
 
79. Výsledky výběrového řízení Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
J. Vašíček stručně seznámil zastupitelstvo kraje se stávající situací v Havlíčkově gymnáziu Havlíčkův Brod, které přes proběhnuvší výběrové řízení dosud nemá jmenovaného ředitele. Požádal o zdůvodnění postupu rady kraje, a dále navrhl, aby zastupitelstvo kraje vyslechlo ústní prohlášení přednesené zástupkyní gymnázia RNDr. Květoslavou Růžičkovou, jejíž totožnost osobně potvrdil.
K. Růžičková prezentovala nesouhlasné stanovisko zaměstnanců gymnázia k postoji jak M. Matějkové, radní pro oblast školství, tak rady kraje k řešení dlouhodobé nepřítomnosti ředitele ve vedení školy a k nerespektování závěrů konkurzní komise. 
M. Plodík sdělil svůj názor na danou problematiku, a rovněž se připojil k požadavku J. Vašíčka.
M. Vystrčil krátce reagoval na předchozí výroky a v souladu se vznesenými požadavky popsal průběh jednání rady kraje včetně důvodů, které ji vedly ke zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Jednalo se zejména o malé (jednobodové) rozdíly mezi třemi vyhodnocenými uchazeči a velký rozptyl v hodnocení členů konkurzní komise, z nějž byla patrná názorová neshoda na určení nejvhodnějšího kandidáta.
Z. Dobrý podotkl, že i přes nejednotnost komise bylo stanoveno výsledné pořadí a rada kraje měla možnost jmenovat vybraného uchazeče.
P. Šlechtický komentoval postup odboru školství, mládeže a sportu při předložení zmíněného návrhu na jmenování ředitele gymnázia na zasedání rady kraje.
S touto poznámkou souhlasil i L. Joukl.
V. Novotný vyjádřil svůj názor na zrušení výběrového řízení, uváděné rozdíly při subjektivním hodnocení uchazečů jednotlivými členy komise považuje za běžné.
M. Matějková se ohradila proti nařčením ze strany zaměstnanců školy a zdůraznila, že jí záleží na renomé Havlíčkova gymnázia.
J. Běhounek se dotázal, zda nebylo možné po odstoupení ředitelky gymnázia v lednu 2006 jmenovat ředitele do doby ukončení výběrového řízení, podobně jako v případě ZUŠ Pacov.
Z. Ludvík na základě dotazu J. Běhounka objasnil rozdíly mezi situacemi v obou školách, spočívající v tom, že gymnázium mělo, narozdíl od ZUŠ, v době odstoupení ředitelky jmenovaného zástupce statutárního orgánu. Současně obecně popsal postup odboru při realizaci výběrových řízení.
M. Vystrčil zdůraznil potřebu věcné diskuse a řešení problému, k poznámce P. Šlechtického sdělil, že odbor školství, mládeže a sportu v předkládaném materiálu do RK vyjádřil názor komise, nikoliv vlastní stanovisko. Dále opakovaně uvedl, že radou kraje bylo vypsáno nové výběrové řízení, jehož se coby předseda výběrové komise osobně zúčastní. A dodal, že možnost přihlásit se do konkurzu na ředitele/ředitelku gymnázia mají samozřejmě i uchazeči z předchozího, zrušeného výběrového řízení.
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil L. Péťa.
Závěrem rozsáhlé diskuse, do níž se zapojili i další členové zastupitelstva kraje, přednesl J. Vašíček návrh usnesení. Předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
žádá
radu kraje o znovuprojednání postupu ve věci výběrového řízení na ředitele Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod a o zřízení nezávislé komise k prověření správnosti postupu ve věci výběrového řízení.
Usnesení nebylo přijato: pro 14 hlasů, proti 16, zdrželo se 7.
J. Vondráček upozornil, že jeho vlastním zaviněním se do záznamu o hlasování neprojevil jeho nesouhlas s navrženým usnesením.
 
03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová k předložené zprávě o činnosti krajského úřadu doplnila informace o stavu jednání s Ministerstvem obrany ČR o darování areálu kasáren O. Jaroše a o setrvávajícím problému s prostorovým umístěním cca 100 zaměstnanců krajského úřadu od 1. 1. 2007. Krátce referovala o průběhu technicko organizačního zajištění voleb do PSP ČR a závěrem zmínila nejdůležitější nové právní předpisy, včetně finančních či personálních potřeb, které vyvolají.
V. Novotný se dotázal na bližší podrobnosti k výběrovému řízení na ostrahu sídla kraje Vysočina.
S. Zikmundová slíbila V. Novotnému zaslání písemné odpovědi.
J. Běhounek poděkoval za předchozí materiál o vyplacených odměnách za období 2004 – 2005 a požádal o jeho upřesnění ve smyslu členění odměn v rámci odborů a stanovení pořadí odborů dle celkové výše vyplacených odměn.
S. Zikmundová přislíbila J. Běhounkovi zaslání písemné odpovědi.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-03.doc, ZK-03-2006-03, př. 1, ZK-03-2006-03, př. 2, ZK-03-2006-03, př. 3
 
04. Žádost o spolufinancování projektu "Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství a monitoring informací" jehož realizátorem je Sekce romských poradců České republiky
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o spolufinancování uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost o spolufinancování projektu "Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství a monitoring informací" jehož realizátorem je Sekce romských poradců České republiky dle materiálu ZK-03-2006-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-04.doc, ZK-03-2006-04, př. 1
 
05. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2006
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2006 dle materiálu ZK-03-2006-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-05.doc, ZK-03-2006-05, př. 1
 
06. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obcí kraje Vysočina o finanční náhradu za statické posouzení budov v důsledku velkého množství sněhu
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na úhradu statického posouzení budov:
·          Městu Přibyslav 5.415,- Kč;
·          Městu Žďár nad Sázavou 1.300,- Kč;
·          Městu Polná 2.600,- Kč;
·          Městu Humpolec 6.500,- Kč;
·          Městu Kamenice nad Lipou 3.500,- Kč;
·          Obci Velká Losenice 1.950,- Kč;
·          Obci Vatín 1.950,- Kč;
·          Obci Sázava 1.300,- Kč;
·          Obci Nový Rychnov 1.950,- Kč;
·          Obci Hořepník 1.950,- Kč;
schvaluje
povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni o částku 28.415,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-06.doc, ZK-03-2006-06, př. 1
 
07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Pelhřimov na odstranění povodňových škod ve výši 1.394.000,- Kč;
schvaluje
povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1.394.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-07.doc, ZK-03-2006-07, př. 1, ZK-03-2006-07, př. 2, ZK-03-2006-07, př. 3
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 08 – 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
08. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0180/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-08.doc
 
09. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
Usnesení 0181/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-09.doc
 
10. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0182/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
·   dodatek č. 130 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 2;
·   dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 3;
·   dodatek č. 135 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 4;
·   dodatek č. 136 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-10.doc
 
11. Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0183/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 38/2 - zahrada o výměře 322 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 67/1 o výměře 198 m2, vše v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava od Osevy, semenářského statku Jaroměřice nad Rokytnou, s. p. v likvidaci, se sídlem Nádražní 798, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 21.840,- Kč;
schvaluje
Dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-11.doc, ZK-03-2006-11, př. 1
 
12. Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
Usnesení 0184/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-12.doc
 
13. Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0185/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-13.doc
 
14. Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Usnesení 0186/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit od Pozemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3 orná půda o výměře 315 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy za cenu ve výši ceny zjištěné podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-14.doc
 
15. Darování prodloužení kanalizace do vlastnictví Statutárního města Jihlava
Usnesení 0187/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat prodloužení jednotné kanalizace DN 300 v délce 76,85 m umístěné na pozemku par. č. 4380/57 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-15.doc, ZK-03-2006-15, př. 1
 
16. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0188/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat geometrickým plánem č. 5196-1023/2006 nově vytvořený pozemek par. č. 2395/37 - ost. plocha, silnice o výměře 2.382 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-16.doc, ZK-03-2006-16, př. 1
 
17. Darování a prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0189/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-17.doc
 
18. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
Usnesení 0190/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat dle GP č. 1258-39/2005 nově oddělené pozemky par. č. 2535/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2 a par. č. 2535/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 580 m2 v k. ú. a obci Pacov a dle GP č. 1263-49/2005 nově oddělený pozemek par. č. 2583/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2 a dle GP č. 1269-55/2005 nově oddělené pozemky par. č. 2559/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 a par. č. 2559/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2, vše v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
schvaluje
Dodatek č. 122 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-18.doc, ZK-03-2006-18, př. 1
 
19. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Věžná
Usnesení 0191/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat stavbu místní komunikace na pozemcích par. č. 734/1 a par. č. 734/8 a dle geometrického plánu č. 89-368/2005 nově oddělený pozemek par. č. 734/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 660 m2 a pozemky par. č. 734/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 12 125 m2 a par. č. 734/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 v k. ú. a obci Věžná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná;
schvaluje
dodatek č. 127 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-19.doc, ZK-03-2006-19, př. 1
 
20. Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
Usnesení 0192/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 1050/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1050/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2 a par. č. 1050/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 a pozemek par. č. 1050/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole vzniklé dle GP č. 246-180/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
dodatek č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-20.doc, ZK-03-2006-20, př. 1
 
21. Darování pozemku v k. ú. a obci Rožná
Usnesení 0193/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 1569/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 290 m2 v k.ú. a obci Rožná vzniklý na základě GP č. 343-49/2005 z pozemku par.č. 1569/3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná;
schvaluje
dodatek č. 168 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-21.doc, ZK-03-2006-21, př. 1
 
22. Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
Usnesení 0194/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat geometrickým plánem č. 253-1/2006 nově vytvořené pozemky par. č. par. č. 1558/3 - ost. pl. ost. kom. o výměře 1.761 m2, par. č. 1558/4 - ost. pl. ost. kom. o výměře 1.031 m2 a par. č. 1558/5 - ost. pl. ost. kom. o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Rapotice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rapotice a
schvaluje
dodatek č. 138 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-22.doc, ZK-03-2006-22, př. 1
 
23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice
Usnesení 0195/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·         přijmout dar pozemku dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 1 z vlastnictví obce Jiřice do vlastnictví kraje Vysočina;
·         darovat pozemky dle materiálů ZK-03-2006-23, př. 2 a ZK-03-2006-23, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
schvaluje
·         dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 4;
·         dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-23.doc, ZK-03-2006-23, př. 1, ZK-03-2006-23, př. 2, ZK-03-2006-23, př. 3, ZK-03-2006-23, př. 4, ZK-03-2006-23, př. 5
 
24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
Usnesení 0196/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·          darovat pozemek par. č. 252/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 170 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově vzniklý pozemek par. č. 4474/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky.
·          přijmout dar pozemků par. č. st. 1312 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2, par. č. st. 1313/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, dle GP č. 743-32-2006 nově odděleného pozemku par. č. 4136/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 430 m2 a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově oddělených pozemků par. č. 4474/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 295 m2 a par. č. 4474/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2, vše v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina.
schvaluje
·   dodatek č. 128 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-24, př. 1;
·   dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-24.doc, ZK-03-2006-24, př. 1, ZK-03-2006-24, př. 2
 
25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0197/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·         darovat geometrickým plánem č. 2348-204/2005 nově oddělené pozemky par. č. 6955/2 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 7019/2 ostatní plocha, silnice o výměře 1 391 m2 a par. č. 7019/3 ostatní plocha, silnice o výměře 349 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
·         přijmout od města Žďár nad Sázavou dar pozemků par. č. 1217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2 a par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina,
schvaluje
·         dodatek č. 167 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-25, př. 1;
·         dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 dle materiálu ZK-03-2006-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-25.doc, ZK-03-2006-25, př. 1, ZK-03-2006-25, př. 2
 
26. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice
Usnesení 0198/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·   darovat část stavby tělesa silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na dle GP č. 2328-140/2003 odděleném pozemku par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále část stavby tělesa stávající silnice II/360, včetně mostů ev. č. 360-044 a ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5621, par. č. 5620/2, par. č. 5620/1, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr par. č. 5802 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí;
·   darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
·   darovat nemovitosti dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
·   přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 3 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
·          dodatek č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 4;
·          dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 5;
·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-26.doc, ZK-03-2006-26, př. 1, ZK-03-2006-26, př. 2, ZK-03-2006-26, př. 3, ZK-03-2006-26, př. 4, ZK-03-2006-26, př. 5, ZK-03-2006-26, př. 6
 
27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
Usnesení 0199/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·         darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukavec;
·         přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 2 z vlastnictví obce Lukavec do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
·   dodatek č. 132 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 3;
·   dodatek č. 133 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-27.doc, ZK-03-2006-27, př. 1, ZK-03-2006-27, př. 2, ZK-03-2006-27, př. 3, ZK-03-2006-27, př. 4
 
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
Usnesení 0200/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-28.doc
 
29. Prodej pozemku v k. ú. Čakovice u Pelhřimova a obci Pelhřimov
Usnesení 0201/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-29.doc
 
30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Komorovice
Usnesení 0202/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemek par. č. 520/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy HRANIPEX a. s., se sídlem Komorovice 97 za kupní cenu 1 680,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 126 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-30.doc, ZK-03-2006-30, př. 1
 
31. Prodej pozemku v k.ú. a obci Stáj
Usnesení 0203/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-31.doc
 
32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 0204/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemek par. č. 1081/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 450 m2 oddělený geometrickým plánem č. 170-5132/2002 od pozemku par. č. 1081/1 v k. ú. a obci Budkov včetně porostu na něm rostoucím z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělského družstva Budkov - družstvo, se sídlem Budkov 127, IČ 00139319 za kupní cenu 12 470,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-03-2006-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-32.doc, ZK-03-2006-32, př. 1
 
33. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na stavbu silničního tělesa v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
Usnesení 0205/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice na pozemku par. č. 346/1 v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-33.doc
 
34. Stavba protipovodňových opatření v obci Maleč - smlouva o budoucí darovací smlouvě
Usnesení 0206/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat obci Maleč část pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 271 v k.ú. Horní Lhotka, obec Maleč za účelem vybudování protipovodňového kanálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-34.doc
 
35. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 3. stavba
Usnesení 0207/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-35.doc, ZK-03-2006-35, př. 1, ZK-03-2006-35, př. 2, ZK-03-2006-35, př. 3, ZK-03-2006-35, př. 4
 
36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 2. stavba" - změna usnesení
Usnesení 0208/03/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-36.doc
 
37. Převody silničního majetku v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0209/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·          uzavřít dohodu smluvních stran o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina dne 28. 7. 2003 a 8. 7. 2003 na část silnice I/38 v úseku od uzlového bodu 2321A179 do uzlového bodu 2321A005 včetně všech součástí a příslušenství v celkové délce 1,854 km;
·          přijmout dar části silnice I/34 v úseku od uzlového bodu 2321A18301 do uzlového bodu 2321A005 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-37.doc
 
38. ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na dofinancování vlastního podílu účastníka na realizaci zmíněné akce. J. Vondráček doplnil informace k předloženému materiálu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0210/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí finančních prostředků na dofinancování vlastního podílu účastníka programu ve výši 25% skutečných nákladů na realizaci akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy" v letech 2006-2008
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-38.doc
 
39. Návrh na změnu usnesení 0471/08/2005/ZK
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na změnu usnesení 0471/08/2005/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0211/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 0471/08/2005/ZK tak, že původní text "Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace stavebních prací ve dvou ucelených etapách plánovaných pro jednotlivé roky na základě předložených dokladů; do 15 dnů po jejich předložení." bude nahrazen novým textem: "Finanční prostředky budou uvolněny postupně na základě žádostí příjemce dotace a to ve výši 33 % částek faktur vystavených zhotovitelem, doložených zjišťovacími protokoly o provedených pracích odsouhlasených žadatelem do 15-ti dnů po jejich předložení". Ostatní text usnesení zůstává v platnosti.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-39.doc
 
40. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu vzájemného darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0212/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·          darovat pozemek st. par. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a budovu č. p. 59 - občanská vybavenost stojící na pozemku st. par. č. 218 v k. ú. a obci Třebíč, pozemek st. par. č. 484 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 a budovu č.p. 572 - objekt bydlení stojící na pozemku st. par. č. 484 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
·          přijmout dar pozemku st. par. č. 1798 a budovy č.p. 63 stojící na pozemku st. par. č. 1798 v k. ú. a obci Třebíč, pozemku st. par.č. 6755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 897 m2 a pozemku st. par. č. 855 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1933 m2 a budovy č. p. 116 stojící na pozemku st. par. č. 855 v k. ú. a obci Třebíč za podmínky uzavření darovací smlouvy s ujednáním předkupního práva ve prospěch dárce za úhradu 1,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi dárcem a obdarovaným, ve kterém se obdarovaný zaváže darovat převedené nemovitosti dárci v případě, že v této budově bude ukončena středoškolská výuka;
schvaluje
·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 1;
·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 2;
·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště, Třebíč, Sirotčí 4 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 3;
·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Psychocentra-manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-40.doc, ZK-03-2006-40, př. 1, ZK-03-2006-40, př. 2, ZK-03-2006-40, př. 3, ZK-03-2006-40, př. 4
 
41. Finanční dotace na odvoz sněhu v obci Nové Veselí
Na základě požadavků D. Oulehly z minulého zasedání zastupitelstva kraje, V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s doplněným materiálem.
D. Oulehla podal k předloženému materiálu svůj komentář a dotázal se, zda byla daná situace v obci někým posouzena a prověřena. Vzhledem k tomu, že obec nežádá o dotaci, ale o poskytnutí finančního příspěvku na odklízení a odvoz sněhu ze silnice v obci, D. Oulehla vyjádřil svůj nesouhlas s projednáváním uvedeného návrhu v rámci zasedání zastupitelstva kraje a navrhl, aby se tuto záležitost vyřešila rada kraje.
L. Brož se připojil k názoru D. Oulehly
V. Kodet k vyjádření D. Oulehly upřesnil požadavek obce, potvrdil účast zástupců SÚS Žďár nad Sázavou a zástupců odboru dopravy a silničního hospodářství v Obci Nové Veselí a dodal, že návrh usnesení je předkládán v souladu s žádostí obce o finanční příspěvek.
M. Báňa vyjádřil podporu předloženého návrhu usnesení.
Závěrem diskuse M. Vystrčil požádal D. Oulehlu o přednesení svého protinávrhu.
Zastupitelstvo kraje
ukládá
radě kraje projednat obsah bodu ZK-03-2006-41 v rámci svého řádného zasedání.
Protinávrh nebyl přijat: pro 8 hlasů, proti 17, zdrželo se 8.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0213/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dotaci ve výši 25 tis. Kč Obci Nové Veselí z důvodu nesplnění "Kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky", která byla schválena usnesením č. 0443/07/2005/ZK dne 18. 10. 2005.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 3, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-41.doc, ZK-03-2006-41, př. 1, ZK-03-2006-41, př. 2
 
42. Návrh na "Páteřní silniční síť kraje Vysočina"
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Páteřní silniční sítě kraje Vysočina, upřesnil dílčí úpravy podkladového materiálu a přílohy 1 a přednesl upravený návrh usnesení.
M. Havlíček se dotázal, zda z páteřní sítě byla záměrně vynecháno napojení na Želetavu, o které Jemnicko již delší dobu žádá.
P. Šlechtický požádal o upřesnění výše zamýšleného úvěru od bankovního domu.
L. Joukl se dotázal, jak bude postupováno pokud jde o opravy u ostatních komunikací II. a III. vrstvy a zmínil konkrétní příklad silnice Přibyslav - Hesov.
V. Kodet nejprve reagoval na dotazy M. Havlíčka a L. Joukla a zopakoval, že do páteřní sítě byly zařazeny pouze nejdůležitější komunikace, spojující (s výjimkou Svratky) všechna města v kraji a navazující na silnice I. třídy a dálnici. Požadavky na opravy dalších komunikací budou vyhodnocovány v souvislé údržbě a realizovány dle finančních možností kraje. Na základě dotazu P. Šlechtického potvrdil, že částka cca 10,2 mld. Kč na 15 let je odborným odhadem.
M. Houška navázal na odpověď V. Kodeta a uvedl, že předpokládaný úvěr bude cca 500 mil. Kč, z toho by mělo být proinvestováno 150 mil. Kč v letošním a 350 mil. Kč v příštím roce. Tyto částky budou vždy navyšovány o adekvátní podíl finančních prostředků z jiných zdrojů. 
J. Karas navrhl, aby zastupitelstvo kraje zvážilo zařazení silnice Třebíč - Dukovany do páteřní sítě.
D. Oulehla se připojil k návrhu J. Karase a dotázal se na využití disponibilních prostředků kraje.
V. Kodet k předešlým návrhům dodal, že všechny zařazené komunikace musely splňovat řadu kriterií, nedoporučuje proto bez detailního posouzení odborníky a následně dopravní komisí doplňovat do páteřní sítě další komunikace.
M. Houška odpověděl D. Oulehlovi, že dalšími finančními prostředky na opravy silnic mohou být prostředky z Fondu strategických rezerv a z přebytku hospodaření za rok 2005.
V. Jonáš vznesl protinávrh na doplnění páteřní sítě o komunikaci Dalešice – Třebíč do textu usnesení. J. Karas se připojil k požadavku V. Jonáše.
J. Brychta, místopředseda dopravní komise, popsal způsob projednávání páteřní sítě v dopravní komisi, včetně vyjmenování základních kritérií, jejichž splnění byly podmínkou zařazení všech komunikací. Doporučil zastupitelům hlasovat o původním návrhu usnesení.
L. Joukl se připojil k vyjádření J. Brychty a rovněž doporučil materiál ke schválení.
M. Vystrčil shrnul hlavní připomínky z předchozí diskuse a přednesl návrh na doplnění usnesení o textovou část “a ukládá radě kraje zvážit zařazení silnice Dukovany – Třebíč do Páteřní silniční síťě kraje Vysočina”.
V. Kodet si osvojil doplnění návrhu usnesení a přednesl upravený návrh usnesení.
Rovněž V. Jonáš se s touto formulací ztotožnil a souhlasně se k ní vyjádřili i J. Karas a D. Oulehla.
J. Brychta požádal o zařazení silnice Žďár nad Sázavou – Svratka do navrhovanému rozšíření textové části usnesení.
Po kratší diskusi V. Kodet anuloval své předchozí osvojení protinávrhu s tím, že trvá na hlasování o jím v úvodu navržené formulaci usnesení.
V. Jonáš a J. Brychta stáhli své protinávrhy a předsedající vyzval zastupitelstvo, aby hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0214/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
"Páteřní silniční síť kraje Vysočina" dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-42.doc, ZK-03-2006-42, př. 1
 
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úhrada škod po povodních na silniční síti kraje Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0215/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         povýšení příjmů rozpočtu kraje (z toho pol. 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu o částku 8 794 230 Kč a pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. o částku 1 691 170 Kč) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Doprava, § 2212 Silnice) o přijatou dotaci v rámci programu Phare 2002, vč. vrácené DPH v celkové výši 10 485,4 tis. Kč s určením pro zřizované správy a údržby silnic jako posílení příspěvku na provoz na úhradu povodňových škod na silniční síti kraje Vysočina;
·         změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2006 u zřizovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně:
-         Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 3 550 400,- Kč;
-         Správa a údržba silnic Jihlava 100 000,- Kč;
-         Správa a údržba silnic Pelhřimov 1 750 000,- Kč;
-         Správa a údržba silnic Třebíč 4 585 000,- Kč;
-         Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 500 000,- Kč;
na úhradu povodňových škod na silniční síti kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitelé SÚS
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-43.doc,
 
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - posílení finančních prostředků Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z přebytku hospodaření kraje za rok 2005
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0216/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 96 080,1 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice s určením pro zřizované Správy a údržby silnic jako posílení příspěvku na provoz na úhradu škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a na řešení rozpadu krytu vozovek dle předkládaného materiálu ZK-03-2006-44;
·          změny závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2006 u zřizovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně:
-         Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 17 922 tis. Kč;
-         Správa a údržba silnic Jihlava 20 170 tis. Kč;
-         Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč;
-         Správa a údržba silnic Třebíč 20 334 tis. Kč;
-         Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 tis. Kč
na úhrady škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a řešení rozpadu krytu vozovek.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně, do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-44.doc, ZK-03-2006-44, př. 1, ZK-03-2006-44, př. 2
 
45. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout finanční prostředky na hospodaření v lesích daným žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0217/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-03-2006-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-45.doc, ZK-03-2006-45, př. 1
 
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace z přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu zřízeného podle vodního zákona Městu Humpolec na sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíren
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0218/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíren ve výši 4 500 520,- Kč, což činí 75 % z celkových nákladů na sanaci a
schvaluje
zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu vod do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Zemědělství, § 3799 ostatní ekologické záležitosti v částce 4 500 520,- Kč na výše uvedený účel.
odpovědnost: OLVHZ, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-46.doc, ZK-03-2006-46, př. 1, ZK-03-2006-46, př. 2
 
56. Návrh rozpočtového opatření na rozdělení rezervy u kapitoly Zdravotnictví - investiční akce zdravotnických zařízení pro rok 2006
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření.
P. Šlechtický vznesl dotaz na výši dluhů po oddlužení nemocnice Jihlava.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila, že vznesený dotaz bude P. Šlechtickému zaslán písemně.
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Hunáček. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0219/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice u položky 5901 - Nespecifikované rezervy rozdělení částky 80 000 tis. Kč na část určenou na investiční rozvoj nemocnic ve výši 45 345 tis. Kč a na část vyčleněnou na oddlužení nemocnic ve výši 34 655 tis. Kč; rozpis částek na jednotlivé nemocnice je uveden v materiálu ZK-03-2006-56, př. 2;
·         v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 45 345 tis. Kč s určením pro:
-          Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 11 410 tis. Kč;
-          Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 7 152 tis. Kč;
-          Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 7 533 tis. Kč;
-          Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 19 250 tis. Kč;
dle materiálu ZK-03-2006-56, př. 3 při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 45 345 tis. Kč;
·         v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozdělení položky 5901 - Nespecifikované rezervy v částce 34 655 tis. Kč za účelem oddlužení takto:
-         Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 5 447 tis. Kč;
-         Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 27 728 tis. Kč;
-         Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 1 480 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Nové Město na Moravě
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-56.doc, ZK-03-2006-56, př. 1, ZK-03-2006-56, př. 2, ZK-03-2006-56, př. 3
 
57. Návrh na posunutí termínu splacení půjček u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na posunutí termínu splácení půjček uvedených příspěvkových organizací.
Z. Dobrý přednesl návrh na úpravu návrhu usnesení a to vyřadit v ukládací části usnesení text: “splácení provádět ve formě pravidelných měsíčních splátek s povinností úhrady první dlužné splátky nejpozději do 31. 5. 2006“.P. Hájek si předložený návrh Z. Dobrého osvojil a zastupitelstvo přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0220/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
posunutí termínu splacení půjčky do rozpočtu kraje u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace nejpozději do 20. 12. 2006 a
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace splacení celého zůstatku půjčky na účet kraje nejpozději do 20. 12. 2006.
odpovědnost: ředitelé nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor
termín: 20. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-57.doc
 
58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví rok 2006
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0221/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení kapitoly Zdravotnictví na rok 2006, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 19 897 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina na pokrytí provozních nákladů se současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka - Nespecifikované rezerva ve stejném objemu 19 897 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-58, př. 1; z této částky jsou finanční prostředky ve výši 1 135 tis. určeny pro navýšení příspěvku pro Zdravotní služby města Humpolec.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-58.doc, ZK-03-2006-58, př. 1
 
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavila M. Černá. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0222/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 4 039 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věcí pro rok 2006, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a zaměstnanosti, položky 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením za účelem krytí výdajů spojených s poskytnutím půjčky občanskému sdružení Agora CE na realizaci druhé a třetí etapy projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina".
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-59.doc, ZK-03-2006-59, př. 1, ZK-03-2006-59, př. 2
 
78. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
J. Vondráček seznámil radu kraje s navrhovaným postupem při stanovení výše dotací pro jednotlivé žadatele. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0223/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 500 000,- Kč pro obecní stacionáře a nestátní neziskové organizace při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 500 000,- Kč a
rozhoduje
o poskytnutí nevratné zálohy na dotaci na provozování sociálních služeb organizacím dle materiálu ZK-03-2006-78, př. 1 v celkové výši 6 929 423,- Kč.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-78, ZK-03-2006-78, př. 1
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 - 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
60. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
Usnesení 0224/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně - projekt HODINA:
·         právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 65 760,- Kč dle materiálu ZK-03-2006-60, př. 1;
·         právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 107 645,- Kč dle materiálu ZK-03-2006-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-60.doc, ZK-03-2006-60, př. 1, ZK-03-2006-60, př. 2
 
61. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006
Usnesení 0225/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání:
·         právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 314 447 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-61, př. 1;
·         právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 194 090 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-61.doc, ZK-03-2006-61, př. 1, ZK-03-2006-61, př. 2
 
62. Změny ve zřizovacích listinách plaveckých škol a školního statku zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 0226/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         dodatek zřizovací listiny Plavecké školy Jihlava dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 1;
·         dodatek zřizovací listiny Plavecké školy, krytého bazénu Hájek, Mládežnická 2, Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 2;
·         dodatek zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-62.doc, ZK-03-2006-62, př. 1, ZK-03-2006-62, př. 2, ZK-03-2006-62, př. 3
 
63. Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
Usnesení 0227/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Havlíčkův Brod, Masarykova 2033 dle materiálu ZK-03-2006-63, př. 3;
·         dodatek zřizovací listiny Základní školy a Speciálně pedagogického centra Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2006-63, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-63.doc, ZK-03-2006-63, př. 1, ZK-03-2006-63, př. 2, ZK-03-2006-63, př. 3, ZK-03-2006-63, př. 4
 
64. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
Usnesení 0228/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 57 540,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-64.doc
 
65. Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2006
Usnesení 0229/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 016 730 Kč dle materiálu ZK-03-2006-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-65.doc, ZK-03-2006-65, př. 1
 
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Usnesení 0230/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 110 900 Kč za účelem poskytnutí dotace na dofinancování evropského projektu Základní školy ul. Kpt. Jaroše 824/1 v Třebíči a
rozhoduje
o poskytnutí dotace městu Třebíč pro Základní školu ul. Kpt. Jaroše 824/1 v Třebíči ve výši 110 900 Kč na dofinancování evropských projektů.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-66.doc, ZK-03-2006-66, př. 1
 
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Usnesení 0231/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 102 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace na dofinancování evropského projektu a
rozhoduje
o poskytnutí dotace městu Moravské Budějovice pro Základní školu T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč ve výši 102 000,- Kč na dofinancování projektu Open Your Eyes through ICT.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-67.doc, ZK-03-2006-67, př. 1
 
68. Účelová dotace na financování dvouletých projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání
Usnesení 0232/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu SIPVZ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 6 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2006-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 255 375,- Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-2006-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-68.doc, ZK-03-2006-68, př. 1
 
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0233/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, se sídlem E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, v celkové výši 82.000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství, a to na Mistrovství ČR v šachu juniorů 2006 - 40.000,- Kč, Mistrovství České republiky krajských družstev v rapid šachu 2006 - 25.000,- Kč a Republikový přebor ČR v šachu středních škol 2006 - 17.000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-69.doc, ZK-03-2006-69, př. 1
 
70. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0234/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu městu Jihlava pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, na účast na Přeboru škol ČR v šachu 2005/2006 ve výši 4.400,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-70.doc, ZK-03-2006-70, př. 1
 
71. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
Usnesení 0235/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 2. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 200 200,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-71.doc
 
72. Peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žižkova 20
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančního daru Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil M. Plodík. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0236/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759 Kč s určením pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva a
rozhoduje
poskytnout peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žižkova 20 ve výši 1 492 759 Kč dle materiálu ZK-03-2006-72, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-72.doc, ZK-03-2006-72, př. 1, ZK-03-2006-72, př. 2, ZK-03-2006-72, př. 3
 
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2006"
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0237/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o přidělení dotace obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty "Preventivní programy 2006" bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 321 700 Kč dle materiálu ZK-03-2006-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-73.doc, ZK-03-2006-73, př. 1
 
74. Záměr převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje se záměrem majetku, práv a závazků do majetku města Polná. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0238/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         záměr převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná při splnění podmínek dle materiálu ZK-03-2006-74, př. 2;
·         záměr poskytnout finanční podporu městu Polná dle materiálu ZK-03-2006-74, př. 5 a
ukládá
odboru kultury a památkové péče předložit zastupitelstvu kraje do 30. 9. 2006 návrh na převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná, včetně časového harmonogramu.
odpovědnost: M. Matějková, radní; odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-74.doc, ZK-03-2006-74, př. 2, ZK-03-2006-74, př. 5
 
75. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje s výše návrhem na změnu obsazení Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Františka Dohnala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
jmenuje
do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Jaroslava Huláka, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
navrhuje
Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“:
·         odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Františka Dohnala;
·         zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Jaroslava Huláka;
·         odvolat z kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Vladimíra Dolejše a Vratislava Výborného;
·         zvolit za členy kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za kraj Vysočina Ing. Josefa Vašíčka a Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-75.doc, ZK-03-2006-75, př. 1
 
47. Návrh na přidělení dotace obci Zajíčkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout obci Zajíčkov na akci "Oprava místní komunikace". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Zajíčkov na akci "Oprava místní komunikace" ve výši 127 tis. Kč za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-47.doc, ZK-03-2006-47, př. 1
 
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 a ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-03-2006-48, př. 4.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-48.doc, ZK-03-2006-48, př. 4
 
49. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 1 daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-03-2006-49, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-49.doc, ZK-03-2006-49, př. 1, ZK-03-2006-49, př. 2
 
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků na rok 2006 ve výši max. 268 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina s tím, že finanční prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v roce 2006 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-50.doc
 
51. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Smlouvy o partnerství uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Smlouvu o partnerství pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a krajem Vysočina, Statutárním městem Jihlava, Vysokým učením technickým v Brně a Akademií věd České republiky dle materiálu ZK-03-2006-51, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. května 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-51.doc, ZK-03-2006-51, př. 1, ZK-03-2006-51, př. 2, ZK-03-2006-51, př. 3
 
52. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil M. Šmíd. M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Travellers hostel Třebíč" reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle materiálu ZK-03-2006-52, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-52.doc
 
53. Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu vč. požadavku na opravu reg. č. akce. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0246/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK příjemci uvedenému v materiálu ZK-03-2006-53, př. 1upr1 na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956 ve výši 2.967.949,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-53.doc
 
54. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na schválení náhradnímu projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši 2.967.949,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2965 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-03-2006-54, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-54.doc
 
55. Změna financování GS 4.2.2
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na změnu financování grantového schématu 4.2.2. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení příslibu na spolufinancování grantového schématu (dále jen "GS") "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina" o 3 714 292,- Kč z původní částky 13 978 597,- Kč na 17 692 889,- Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-55.doc
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 a 77 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.
 
76. FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM METROPOLITNÍ SÍTĚ V
Usnesení 0249/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě“ dle materiálu ZK-03-2006-76, př. 1;
jmenuje
·          řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě V“ ve složení:
ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Ivo Uher (TR);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM – Hana Hyksová (HB); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Vladimír Dolejš (HB);
SNK – ED – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);
·          Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě V“;
·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě V“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-76.doc, ZK-03-2006-76, př. 1
 
77. FOND VYSOČINY-Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2006
Usnesení 0250/03/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor - Rozvoj malých podnikatelů 2006, dle materiálu ZK-03-2006-77, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení:
ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Jiří Šťastný (TR);
KDU-ČSL – Josef Kott (PE); František Bobek (TR);
KSČM – Drahoslav Oulehla (TR); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD – Libor Joukl (HB); Zdeněk Chlád (HB);
SNK – ED – Libor Honzárek (HB); Marie Černá (TR);
·          Vladislava Nechvátala předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2006“;
·          Olgu Wiesnerovou (JI) s právem hlasovacím a Martinu Kršňákovou (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2006-77.doc, ZK-03-2006-77, př. 1, ZK-03-2006-77, př. 2, ZK-03-2006-77, př. 3
 
80. Rozprava
M. Černá seznámila přítomné zastupitele s obsahem dalšího kola konzultací s Evropskou komisí, které se týkalo integrovaného operačního programu.
M. Matějková pozvala zastupitele na právě probíhající festival klasické hudby Hudební slavnosti, který je podporován krajem Vysočina.
M. Báňa požádal o zaslání písemného stanoviska ke způsobu a předpokládaným termínům oprav komunikace 602 v úseku Velké Meziříčí – Velká Bíteš a komunikace III. třídy Velká Bíteš – Vlkov.
M. Vystrčil akceptoval žádost M. Báni, a dále tlumočil zastupitelům pozvání na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sídle kraje Vysočina v Jihlavě dne 31. 5. 2006.
Závěrem připomenul termíny zasedání zastupitelstva kraje ve dnech 1. 7. 2006 a 11. 7. 2006, poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 20. 6. 2006.
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Vítězslav Jonáš                                         ……...……………………………………
 
 
 
JUDr. Drahoslav Oulehla                          …..………………………………….……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2006 dne 16. 5. 2006.
Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková dne 26. 5. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz