Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2016, které se konalo dne 7. 11. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 11. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2016
 2. Stanovení kompetencí členů rady kraje
 3. Peněžní účelový dar a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 5. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 6. Stanovení důležitých termínů na rok 2017
 7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 8. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
 9. Smlouva o partnerství - Vysočina Education
 10. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 11. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 12. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 13. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 14. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 15. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
 16. Informace o řešení 10 P z roku 2014
 17. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
 18. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
 19. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v areálech příspěvkových organizací Kraje Vysočina
 20. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
 21. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
 22. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - prodloužení termínu realizace projektů FV01203.0018 a FV01203.0032
 23. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
 24. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník
 25. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 26. Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
 27. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
 28. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 29. Smlouva o nájmu movitého majetku pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 30. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 31. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 32. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
 33. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (příspěvky na památky) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 34. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
 35. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 36. Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
 37. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
 39. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 40. Uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a Bohumilice u Kožlí
 41. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 42. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
 43. Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
 44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
 45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 46. Prodej pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
 47. Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 48. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
 49. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 50. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
 51. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 52. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat , návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 1894/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Stanovení kompetencí členů rady kraje
J. Běhounek předložil radě kraje návrh stanovit kompetence v rámci péče o jednotlivé resorty, oblasti a základní agendy pro volební období 11/2016 10/2020 pro hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/37/2016/RK
Rada kraje
stanoví
kompetence  k zajištění péče o jednotlivé resorty, oblasti a základní agendy pro volební období 11/2016 10/2020 pro hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady takto:
 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
resort: krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí komunikace Kraje Vysočina, informatika a komunikační technologie:
 • krizové řízení a bezpečnost, koordinace spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, agenda Bezpečnostní rady Kraje Vysočina;
 • vnější vztahy, propagace kraje, spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina, agenda zastoupení Kraje Vysočina při Evropské unii (Brusel);
 • externí komunikace Kraje Vysočina;
 • zajišťování komplexního servisu pro činnost samosprávných orgánů kraje;
 • resort informatiky a komunikačních technologií;
 • interní audit, vnitřní kontrola, stížnostní agenda;
 • ostatní správní činnosti (organizace voleb, matriky, přestupky, koordinace využívání základních registrů, …);
 • spolupráce s ředitelem úřadu v oblasti vnitřního chodu úřadu (včetně personálního řízení a odměňování zaměstnanců kraje) a právní podpory;
 • Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana, statutární zástupce
resort: sociální věci, nestátní neziskové organizace:
 • resort sociálních věcí, prorodinná politika, politika na podporu seniorů, podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných spoluobčanů a jejich skupin;
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu sociálních věcí;
 • koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení poskytujících sociální služby všeho druhu (terénní i pobytové služby) působících v Kraji Vysočina (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy);
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na území Kraje Vysočina;
 • multikulturní spolupráce, koordinace aktivit v oblasti podpory a ochrany práv národnostních, etnických a jiných menšin (včetně romské problematiky);
 • Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana
resort: ekonomika a majetek:
 • oblast hospodaření s finančními prostředky kraje, rozpočtu kraje, střednědobého rozpočtového výhledu, řízení cash-flow kraje a příp. dluhové služby, vedení účetní evidence;
 • správa, údržba a obnova majetku kraje a hospodaření s majetkem kraje;
 • pojištění odpovědnosti, majetku a aut;
 • Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana
resort: kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
 • resort kultury, podpora kulturních aktivit, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti;
 • resort památkové péče, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti;
 • oblast cestovního ruchu, podpora incomingového cestovního ruchu, spolupráce s organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti;
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu;
 • komunikace v oblasti mezinárodního partnerství;
 • Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana
resort: regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny:
 • resort regionálního rozvoje, koordinace rozvojových strategií a koncepcí;
 • resort aplikované vědy a výzkumu, energetiky;
 • využívání dotací z programů Evropské unie, správa programů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje jako zprostředkující orgán;
 • projektové řízení, koordinace řízení evropských a národních projektů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje v roli žadatele a příjemce;
 • resort územního plánu a stavebního řádu, Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortech a oblastech regionálního rozvoje, aplikované vědy a výzkumu, energetiky, územního plánování všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy);
 • koordinace Fondu Vysočiny;
 • Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
resort: zdravotnictví, analýzy a podpora řízení, RHSD, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumání hospodaření obcí:
 • resort zdravotnictví;
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu zdravotnictví;
 • oblast protikorupčních aktivit a opatření, koordinace protikorupčních aktivit a opatření;
 • koordinace zobecněného, systémového využívání výsledků výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a výkonu přezkoumávání hospodaření obcí;
 • analytické služby - správa a využívání dat;
 • podpora procesního a strategického řízení příspěvkových organizací;
 • Projektová kancelář;
 • Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina;
 • Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje
resort: školství, mládež a sport:
 • vzdělávací soustava, mateřské školy, základní a střední školství v rámci kraje, financování školských zařízení ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje;
 • resort školství, mládeže a sportu, volnočasové aktivity, koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení pro tělovýchovu, sport, pro děti a mládež;
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí ve vztahu k příspěvkovým organizacím působícím v resortu školství, mládeže a sportu - ke středním školám, učilištím a dalším školským organizacím zřizovaným Krajem Vysočina;
 • koordinace spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi všech stupňů sídlícími a působícími v Kraji Vysočina (veřejné i soukromoprávní povahy);
 • Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
resort: lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí:
 • resort zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství;
 • resort ochrany životního prostředí;
 • podpora obcí v oblasti koordinace nakládání s komunálními odpady, jejich svozu, třídění, využívání (včetně energetického) a likvidace;
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortu zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy);
 • projekt Zdravý kraje a místní Agenda 21;
 • Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
resort: doprava a silniční hospodářství:
 • resort dopravy a silničního hospodářství, správa, údržba a obnova komunikací v majetku kraje;
 • dopravní obslužnost území veřejnou hromadnou autobusovou a vlakovou dopravou;
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkové organizaci působící v resortu dopravy a silničního hospodářství.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 7. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-02.doc

03. Peněžní účelový dar a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím peněžního účelového a věcného daru pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2016-03, př. 1 a RK-37-2016-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 17. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-03.doc, RK-37-2016-03, př. 1, RK-37-2016-03, př. 2, RK-37-2016-03, př. 3

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 56 819 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 37 759,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 19 059,50 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-37-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-04.doc, RK-37-2016-04, př. 1, RK-37-2016-04, př. 2

05. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2016-05, př. 1, RK-37-2016-05, př. 2, RK-37-2016-05, př. 3, RK-37-2016-05, př. 4, RK-37-2016-05, př. 5;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 140 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 140 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-05.doc, RK-37-2016-05, př. 1, RK-37-2016-05, př. 2, RK-37-2016-05, př. 3, RK-37-2016-05, př. 4, RK-37-2016-05, př. 5, RK-37-2016-05, př. 6, RK-37-2016-05, př. 7, RK-37-2016-05, př. 8

06. Stanovení důležitých termínů na rok 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí stanovení důležitých termínů na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/37/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-37-2016-06;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2017.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-06.doc

07. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotaci obci Lesonice, IČ: 00289752 ve výši 300 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-37-2016-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2016-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-37-2016-07, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-07.doc, RK-37-2016-07, př. 1, RK-37-2016-07, př. 2, RK-37-2016-07, př. 3, RK-37-2016-07, př. 4

08. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-08.doc, RK-37-2016-08, př. 1

09. Smlouva o partnerství - Vysočina Education
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu „Spoluprací k profesionalitě“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 a Společností pro kvalitu školy, z. s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-37-2016-09, př. 1 za účelem realizace projektu „Spoluprací k profesionalitě“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-09.doc, RK-37-2016-09, př. 1

10. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí shora uvedené školy o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-10.doc, RK-37-2016-10, př. 1

11. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-37-2016-11, př. 1, RK-37-2016-11, př. 2, RK-37-2016-11, př. 3, RK-37-2016-11, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-11.doc, RK-37-2016-11, př. 1, RK-37-2016-11, př. 2, RK-37-2016-11, př. 3, RK-37-2016-11, př. 4

12. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 59 160 Kč na podporu účastí na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-37-2016-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-37-2016-12, př. 1 a RK-37-2016-12, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-12.doc, RK-37-2016-12, př. 1, RK-37-2016-12, př. 2, RK-37-2016-12, př. 3

13. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí změnu č. 2 rozpisu akcí dané příspěvkové organizace v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/37/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu č. 2 rozpisu akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací v roce 2016 dle materiálu RK-37-2016-13, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-13.doc, RK-37-2016-13, př. 1, RK-37-2016-13, př. 2

14. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2016-14, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-14.doc, RK-37-2016-14, př. 1, RK-37-2016-14, př. 2, RK-37-2016-14, př. 3, RK-37-2016-14, př. 4

15. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh prodloužit dobu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01351.0117 dle materiálu RK-37-2016-15, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-15.doc, RK-37-2016-15, př. 1, RK-37-2016-15, př. 2, RK-37-2016-15, př. 3

16. Informace o řešení 10 P z roku 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1909/37/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-37-2016-16, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-16.doc, RK-37-2016-16, př. 1, RK-37-2016-16, př. 2

17. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1910/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01571.0003 dle materiálu RK-37-2016-17, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-17.doc, RK-37-2016-17, př. 1, RK-37-2016-17, př. 2

18. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o níže uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1911/37/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektech:
 • „Areál těžby stříbra 13 století Havírna u Štěpánova nad Svratkou průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana.“ dle materiálu RK-37-2016-18, př. 3;
 • „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ dle materiálu RK-37-2016-18, př. 4;
 • „Filosofie aktuálně IV: Reformy a revoluce“ dle materiálu RK-37-2016-18, př. 5;
souhlasí
se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektů „Areál těžby stříbra 13 století Havírna u Štěpánova nad Svratkou průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana.“ dle materiálu RK-37-2016-18, př. 3 a „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ dle materiálu RK-37-2016-18, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2016-18, př. 6, RK-37-2016-18, př. 7, RK-37-2016-18, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-18.doc, RK-37-2016-18, př. 1, RK-37-2016-18, př. 2, RK-37-2016-18, př. 3, RK-37-2016-18, př. 4, RK-37-2016-18, př. 5, RK-37-2016-18, př. 6, RK-37-2016-18, př. 7, RK-37-2016-18, př. 8, RK-37-2016-18, př. 9

19. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v areálech příspěvkových organizací Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit znění Závěrečných monitorovacích zpráv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-37-2016-19, př. 1, RK-37-2016-19, př. 3RK-37-2016-19, př. 5;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2016-19, př. 1, RK-37-2016-19, př. 2, RK-37-2016-19, př. 3, RK-37-2016-19, př. 4, RK-37-2016-19, př. 5 a RK-37-2016-19, př. 6.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-19.doc, RK-37-2016-19, př. 1, RK-37-2016-19, př. 2, RK-37-2016-19, př. 3, RK-37-2016-19, př. 4, RK-37-2016-19, př. 5, RK-37-2016-19, př. 6

20. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálů RK-37-2016-20, př. 1 a RK-37-2016-20, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2016-20, př. 1 a RK-37-2016-20, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář „ZVA vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“ dle materiálů RK-37-2016-20, př. 1 a RK-37-2016-20, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-20.doc, RK-37-2016-20, př. 1, RK-37-2016-20, př. 2

21. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1914/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2016-21, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-21.doc, RK-37-2016-21, př. 1, RK-37-2016-21, př. 2

22. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - prodloužení termínu realizace projektů FV01203.0018 a FV01203.0032
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh prodloužit termíny realizace dvou projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny z grantového programu „Životní prostředí 2015“ na základě žádostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1915/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-22.doc, RK-37-2016-22, př. 1, RK-37-2016-22, př. 2, RK-37-2016-22, př. 3, RK-37-2016-22, př. 4

23. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1916/37/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2016-23, př. 1 a RK-37-2016-23, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-23.doc, RK-37-2016-23, př. 1, RK-37-2016-23, př. 2

24. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení Kraje Vysočina č. 11/2016, o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1917/37/2016/RK
Rada kraje
vydává
nařízení Kraje Vysočina č. 11/2016, o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník 11/2016, o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník, dle materiálu RK-37-2016-24, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-24.doc, RK-37-2016-24, př. 1

25. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1918/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 787 950,75 Kč dle materiálu RK-37-2016-25, př. 4.
 • Aktualizovaný dokument Závazný pokyn zřizovatele k použití „Příspěvku na provoz“ z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. dle materiálu RK-37-2016-25, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-25.doc, RK-37-2016-25, př. 1, RK-37-2016-25, př. 2, RK-37-2016-25, př. 3, RK-37-2016-25, př. 4

26. Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o schválení upraveného návrhu schválit Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1919/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) dle materiálu RK-37-2016-26, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-26.doc, RK-37-2016-26, př. 1

27. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-37-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí,
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-27.doc, RK-37-2016-27, př. 1

28. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-28.doc, RK-37-2016-28, př. 1

29. Smlouva o nájmu movitého majetku pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu movitého majetku pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1922/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu multifunkčního zařízení TA 3206ci včetně automatického podavače originálů DP 7120 a stolku pod stroj pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci se společností TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. dle materiálu RK-37-2016-29, př. 1, a to na dobu pěti let ode dne instalace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-29.doc, RK-37-2016-29, př. 1

30. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-37-2016-30, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-30.doc, RK-37-2016-30, př. 1

31. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1924/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-37-2016-31, př. 1, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 21. 11. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 14. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-31.doc, RK-37-2016-31, př. 1

32. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01508.0088 dle materiálu RK-37-2016-32, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-32.doc, RK-37-2016-32, př. 1, RK-37-2016-32, př. 2, RK-37-2016-32, př. 3

33. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (příspěvky na památky) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Nemovitý majetek. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvky na památky) z Programu regenerace městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě na rok 2016 za účelem obnovy nemovité kulturní památky zámek č.p. 1, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě dle materiálu RK-37-2016-33, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M3  Kultura) rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci od města Nové Město na Moravě ve výši 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-33.doc, RK-37-2016-33, př. 1

K bodům 34, 35, 37 41, 43 45, 47, 49, 51, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

34. Majetkoprávní příprava stavby III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3
Usnesení 1927/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 nájemní smlouvu na pozemek, v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-37-2016-34, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-34.doc, RK-37-2016-34, př. 1, RK-37-2016-34, př. 1a

35. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 1928/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Myslůvka v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2016-35, př. 1 z vlastnictví Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že Kraj Vysočina uhradí prodávajícímu jeho výdaje spojené s přípravou a realizací kupní smlouvy ve výši 3 892 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-35.doc, RK-37-2016-35, př. 1, RK-37-2016-35, př. 2

37. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1929/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-37.doc, RK-37-2016-37, př. 1

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
Usnesení 1930/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr směny pozemku par. č. 712/4 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 674/10 a par. č. 712/3 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Lesy České republiky, s. p.;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové v rozsahu a za cenu dle matriálu RK-37-2016-38, př. 1, s tím, že úhrada rozdílu dohodnutých cen bude povýšena o ˝ vynaložených nákladů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-38.doc, RK-37-2016-38, př. 1, RK-37-2016-38, př. 2

39. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 1931/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava JV obchvat“ za cenu v katastrálních územích Helenín, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pančava a Sasov 30 Kč/m2/rok a v katastrálních územích Rančířov a Studénky 20 Kč/m2/rok v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava JV obchvat“ v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-39.doc, RK-37-2016-39, př. 1, RK-37-2016-39, př. 2

40. Uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a Bohumilice u Kožlí
Usnesení 1932/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. ze dne 3. 8. 2016 a ze dne 15. 8. 2016 dle materiálu RK-37-2016-40, př. 1, kterým bude řešeno snížení úplaty za zřízení věcného břemene z 46 000 Kč bez DPH na 45 000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-40.doc, RK-37-2016-40, př. 1

41. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1933/37/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2016-41, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-37-2016-41, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-37-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-41.doc, RK-37-2016-41, př. 1

43. Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
Usnesení 1934/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., F. A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-43.doc

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
Usnesení 1935/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darovat pozemky dle materiálu RK-37-2016-44, př. 2 v k. ú. a obci Bohuslavice do vlastnictví obce Bohuslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-37-2016-44, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bohuslavice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-37-2016-44, př. 1 z vlastnictví obce Bohuslavice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-37-2016-44, př. 3 z vlastnictví fyzických osob evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-44.doc, RK-37-2016-44, př. 1, RK-37-2016-44, př. 2, RK-37-2016-44, př. 3, RK-37-2016-44, př. 4, RK-37-2016-44, př. 5

45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1936/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2016-45, př. 1 a RK-37-2016-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-45.doc, RK-37-2016-45, př. 1, RK-37-2016-45, př. 2

47. Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1937/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2016-47, př. 1;
 • dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2016-47, př. 2;
 • dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2016-47, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-47.doc, RK-37-2016-47, př. 1, RK-37-2016-47, př. 2, RK-37-2016-47, př. 3

49. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Usnesení 1938/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-37-2016-49, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-49.doc, RK-37-2016-49, př. 1, RK-37-2016-49, př. 2, RK-37-2016-49, př. 3

51. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1939/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-37-2016-51, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-51.doc, RK-37-2016-51, př. 1

36. Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0450/05/2016/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1940/37/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-36.doc, RK-37-2016-36, př. 1

42. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/37/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM, ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-42.doc, RK-37-2016-42, př. 1, RK-37-2016-42, př. 2, RK-37-2016-42, př. 3, RK-37-2016-42, př. 4

46. Prodej pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemky v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti PRETOL HB s. r. o., Praha. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/37/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 664/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, odděleného z pozemku par. č. 664/23 dle GP č. 214-77/2016, pozemku par. č. 664/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m2 odděleného z pozemku par. č. 664/27 dle GP č. 214-77/2016 a pozemku par. č. 664/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 664/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, oddělený z pozemku par. č. 664/23 dle GP č. 214-77/2016, pozemek par. č. 664/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 664/27 dle GP č. 214-77/2016 a pozemek par. č. 664/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti PRETOL HB s. r. o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6 za kupní cenu 18 300 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-46.doc, RK-37-2016-46, př. 1, RK-37-2016-46, př. 1a

48. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1943/37/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“ dle materiálu RK-37-2016-48, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-48.doc, RK-37-2016-48, př. 1, RK-37-2016-48, př. 2, RK-37-2016-48, př. 3

50. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě a Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/37/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl „b“ o výměře 133 m2, oddělený z  pozemku par. č. 135/5, díl „d“ o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl „f“ o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl „h“ o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: OM
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-50.doc, RK-37-2016-50, př. 1

52. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat, návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/37/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM, ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-37-2016-52.doc, RK-37-2016-52, př. 1, RK-37-2016-52, př. 2, RK-37-2016-52, př. 3, RK-37-2016-52, př. 4, RK-37-2016-52, př. 5, RK-37-2016-52, př. 6

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 11. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová, MBA        ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2016 dne 7. 11. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz