Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2009, které se konalo dne 1. 12. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 12. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
51. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách k. ú. Zhoř u Pacova a k. ú. Zhořec u Pacova;
52. Uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě  k. ú. Poříčí u Přibyslavi.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2009
 2. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 3. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 4. Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
 5. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
 6. Nabytí nemovitostí pro stavbu III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
 7. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
 8. Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
 9. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 10. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 12. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
 13. Veřejná zakázka na služby Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 14. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
 15. Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
 16. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
 18. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
 20. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 21. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
 22. Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
 23. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
 24. Veřejná zakázka na služby Fyzická ostraha sídla kraje a pracovišť krajského úřadu
 25. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 26. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 27. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 28. Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
 30. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
 31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov
 32. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
 33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
 34. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
 35. Změny ve školském rejstříku
 36. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 37. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 38. Dotace v oblasti neprofesionálního umění - změna příjemce dotace
 39. Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 40. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
 41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 42. Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s.
 43. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
 44. Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 45. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 46. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
 47. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
 48. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 49. Stanovení objemu prostředků na platy (včetně souvisejících odvodů) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
 50. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
 51. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách k. ú. Zhoř u Pacova a k. ú. Zhořec u Pacova
 52. Uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě  k. ú. Poříčí u Přibyslavi
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 1683/36/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 14, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1684/36/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2009-02, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-36-2009-02, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníkem par. č. 488 a 599 v k. ú. Termesivy městu Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-02.doc, RK-36-2009-02, př. 1

03. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1685/36/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2009-03, př. 1 a RK-36-2009-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-03.doc, RK-36-2009-03, př. 1, RK-36-2009-03, př. 2

04. Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
Usnesení 1686/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-04.doc

05. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
Usnesení 1687/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-05.doc

06. Nabytí nemovitostí pro stavbu III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
Usnesení 1688/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 v rozsahu dle materiálu RK-36-2009-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-06.doc, RK-36-2009-06, př. 1

07. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
Usnesení 1689/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-07.doc

08. Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 1690/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách na výkup pozemků pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1 uzavřených na základě usnesení 0080/02/2008/ZK v rozsahu dle materiálu ZK-02-2009-26, př. 1 tak, že výměry pozemků budou odpovídat materiálu RK-36-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-08.doc

09. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1691/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu RK-36-2009-09, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-09.doc, RK-36-2009-09, př. 1

10. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 1692/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2041 o výměře 6294 m2, v obci a k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-10.doc

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1693/36/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2009-11.
odpovědnost: ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-11.doc

12. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 1694/36/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Komplexní úprava náměstíčka Nová Ves u Chotěboře , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 2063/11, par. č. 2061, par. č. 2071/1 a par. č. 2062 v k. ú a obci Nová Ves u Chotěboř;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře umožňující realizovat stavbu Komplexní úprava náměstíčka Nová Ves u Chotěboře i na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2063/11, par. č. 2061, par. č. 2071/1 a par. č. 2062 v k. ú a obci Nová Ves u Chotěboře, zastavěných stavbou Komplexní úprava náměstíčka Nová Ves u Chotěboře , jejímž investor je obec Nová Ves u Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. par. č. 2063/11, par. č. 2061, par. č. 2071/1 a par. č. 2062 v k. ú a obci Nová Ves u Chotěboře, zastavěné stavbou Komplexní úprava náměstíčka Nová Ves u Chotěboře, do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-12.doc

13. Veřejná zakázka na služby Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
Usnesení 1695/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-13.doc

14. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
Usnesení 1696/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu RK-36-2009-14, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví kraje za cenu stanovenou dohodou ve výši odpovídající ceně dle Výměru MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-14.doc

51. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách k. ú. Zhoř u Pacova a k. ú. Zhořec u Pacova
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků v k. ú. Zhoř u Pacova a k. ú. Zhořec u Pacova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/12420 Zhořec most ev. č. 12420-3“ v rozsahu dle materiálu RK-36-2009-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15.12.2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-51

52. Uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě  k. ú. Poříčí u Přibyslavi
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nabytí části pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-52

15. Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup prací při přípravě projektu “Konferenční centrum kraje Vysočina”. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1699/36/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
pokračovat v přípravě projektu “Konferenční centrum kraje Vysočina”;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup prací při přípravě projektu “Konferenční centrum kraje Vysočina”;
rozhoduje
nepředložit projektovou žádost projektu “Konferenční centrum kraje Vysočina” do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: ORR, OE, OM
termín: 6. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-15.doc

16. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem schválit novou verzi dané Směrnice. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1700/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost dle materiálů RK-36-2009-16, př. 1, RK-36-2009-16, př. 2upr1;
 • zmocnit radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálů RK-36-2009-16, př. 1, RK-36-2009-16, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-16.doc, RK-36-2009-16, př. 1, RK-36-2009-16, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 2 721 010 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 20. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-17.doc

18. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2009-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-18.doc, RK-36-2009-18, př. 1

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009 dle materiálu RK-36-2009-19, př. 1 a materiálu RK-36-2009-19, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 1. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-19.doc, RK-36-2009-19, př. 1

20. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/36/2009/RK
Rada kraje
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2010 ve výši 159 914 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2010 v termínu do 31. 3. 2010 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 v celkové výši a členění dle materiálu RK-36-2009-20, př. 1 Rozpočet kraje 2010;
 • schválit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2010 materiálu RK-36-2009-20, př. 1 (Rozpočet kraje 2010, část D);
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-36-2009-20, př. 1 (Rozpočet kraje 2010, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého  odvodu z  investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-20.doc, RK-36-2009-20, př. 1, RK-36-2009-20, př. 2, RK-36-2009-20, př. 3

21. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 922 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 730 000 Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 258 135 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Žákovské jízdné ve výši 6 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-21.doc

22. Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit Strategii rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1706/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-22.doc, RK-36-2009-22, př. 1

23. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
L. Hartmann, vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zrušit návrh shora uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření č. 1/05.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-23.doc, RK-36-2009-23, př. 1

24. Veřejná zakázka na služby Fyzická ostraha sídla kraje a pracovišť krajského úřadu
Ze zasedání se omluvil M. Hyský. E. Janoušková, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámily radu kraje s návrhem pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1708/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový, oHS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-24.doc

K bodům 25 - 27, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

25. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Usnesení 1709/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-36-2009-25, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-25.doc, RK-36-2009-25, př. 1, RK-36-2009-25, př. 2

26. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 1710/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009 dle materiálu RK-36-2009-26, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-26.doc

27. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
Usnesení 1711/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009 dle materiálu RK-36-2009-27, př. 1upr1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2009 - 30. 11. 2009 dle materiálu RK-36-2009-27, př. 2upr1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-27.doc

28. Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1712/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín dle materiálu RK-36-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-28.doc, RK-36-2009-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Závěrem diskuse se rada kraje shodla na výši dotace a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1713/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci městu Bystřice nad Pernštejnem IČ 00294136 na odstranění povodňových škod ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-36-2009-29, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-29.doc, RK-36-2009-29, př. 1, RK-36-2009-29, př. 2

30. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dotaci dobročinnému fondu ViZa. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) fondu ViZa dle materiálu RK-36-2009-30, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-30.doc, RK-36-2009-30, př. 1, RK-36-2009-30, př. 2

31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/36/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov dle materiálu RK-36-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-31.doc, RK-36-2009-31, př. 1

32. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh schválit odměny pro ředitele nemocnic za výsledky hospodaření dosažené v 1. pololetí 2009 a mimořádné odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1716/36/2009/RK
Rada kraje
stanoví
 • odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření dosažené v 1. pololetí 2009 dle materiálu RK-36-2009-32, př. 1upr1;
 • mimořádné odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-36-2009-32, př. 1upr1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2009 u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2009-32, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-32.doc

33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/36/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 5 648 tis. Kč dle materiálu RK-36-2009-33;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 dle materiálu RK-36-2009-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-36-2009-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-36-2009-33, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-36-2009-33, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-33.doc, RK-36-2009-33, př. 1, RK-36-2009-33, př. 2, RK-36-2009-33, př. 3, RK-36-2009-33, př. 4

34. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovanou specifikaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ a jejich financování v roce 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-36-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-34.doc, RK-36-2009-34, př. 1

35. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných změnách ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/36/2009/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádost o změny ve školském rejstříku školy zřizované krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u střední školy zřizované krajem Vysočina označených v materiálu RK-36-2009-35, př. 1 kódy 1A, 1B,C, 1E, 1D.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 1. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-35.doc, RK-36-2009-35, př. 1

36. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout peněžitý dar níže uvedeným městům a uzavřít s městy darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout peněžitý dar:
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-36.doc, RK-36-2009-36, př. 1, RK-36-2009-36, př. 2, RK-36-2009-36, př. 3, RK-36-2009-36, př. 4

37. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Ze zasedání se omluvila M. Kružíková. K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou finanční dotaci pro rok 2009 na výdaje spojené s ochranou a prezentací světového kulturního dědictví UNESCO. Projednávání se zúčastnila A. Prokešová, úředník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout v roce 2009 finanční dotaci městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou ve výši 350 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 1 050 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 050 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-37.doc

38. Dotace v oblasti neprofesionálního umění - změna příjemce dotace
Na základě doporučení oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádala radu kraje o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-38.doc, RK-36-2009-38, př. 1, RK-36-2009-38, př. 2, RK-36-2009-38, př. 3

39. Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit finanční prostředky na zajištění financování shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve finančním objemu 186 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic s tím, že finance budou uvolňovány postupně v průběhu let 2010 až 2013 dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-39.doc

40. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit nové znění předložených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-36-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-40.doc, RK-36-2009-40, př. 1, RK-36-2009-40, př. 2

41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/36/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-36-2009-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-36-2009-41, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-41.doc

42. Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Ryšavý sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/36/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OŽP
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-42.doc

43. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
Z. Ryšavý zdůvodnil radě kraje navrhovanou úpravu předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1726/36/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Smlouvu o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností dle materiálu RK-36-2009-43, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o spolupráci kraje s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)“;
 • uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-36-2009-43, př. 1upr1, s případným rozšířením o další partnerské strany, které do 14. prosince 2009 zašlou na krajský úřad předběžný souhlas se smlouvou.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-43.doc, RK-36-2009-43, př. 1

44. Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2009-44, př. 1;
 • uložit odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-44.doc, RK-36-2009-44, př. 1

45. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/36/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, na rok 2009 dle materiálu RK-36-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-45.doc, RK-36-2009-45, př. 1, RK-36-2009-45, př. 2, RK-36-2009-45, př. 3

46. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/36/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 787 000 Kč v souvislosti s vratkou finanční výpomoci ze strany Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, IC 00511897, která byla příspěvkové organizaci poskytnuta z důvodu překlenutí nedostatku finančních zdrojů k zajištění výplaty mezd a úhrady obchodních závazků při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 787 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-46.doc

47. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/36/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci, IČ 70659001 ve výši 2 000 000 Kč na zabezpečení finančního krytí výplaty mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2009 a inkasních úhrad svých obchodních závazků s tím, že poskytnutí této výpomoci bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizace;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje nejpozději v termínu do 20. 1. 2010 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc ve výši 2 000 000 Kč nejpozději v termínu do 23. 12. 2009;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-47.doc, RK-36-2009-47, př. 1

48. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1731/36/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 19 708 000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-36-2009-48, př. 1, RK-36-2009-48, př. 2, RK-36-2009-48, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-36-2009-48, př. 4;
 • uložit odboru sociálních věcí a radnímu kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na služby, na které bude do 31. 12. 2009 uzavřena smlouva o zajištění sociální služby v rámci individuálního projektu kraje.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-48.doc, RK-36-2009-48, př. 1, RK-36-2009-48, př. 2, RK-36-2009-48, př. 3, RK-36-2009-48, př. 4

49. Stanovení objemu prostředků na platy (včetně souvisejících odvodů) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
Z. Kadlec podal radě kraje doplňující informace k návrhu schválit uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/36/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina pro rok 2009 ve výši 154 797,7 tis. Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu RK-36-2009-49, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, oŘLZ, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-49.doc, RK-36-2009-49, př. 1, RK-36-2009-49, př. 2

50. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
D. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, předložil radě kraje na vědomí zhodnocení činnosti legislativního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/36/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010 dle materiálu RK-36-2009-50, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a schválit plán činnosti na rok 2010 dle materiálu RK-36-2009-50, př. 1.
odpovědnost: LV ZKV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2009-50.doc, RK-36-2009-50, př. 1

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 12. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2009 dne 1. 12. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 12. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz