Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2009, které se konalo dne 3. 11. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 11. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
45. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) návrh Smlouvy o spolupráci kraje s obcemi
46. Odstranění stavby v areálu Nemocnice Třebíč
47. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, provozní opatření
48. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
49. Stanovení termínů jednání
50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
51. Výběrová řízení na pozice ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
52. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2009
 2. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
 3. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 5. Změna usnesení 1423/31/2009/RK a 1444/32/2009/RK
 6. Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
 7. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
 8. Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
 9. Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
 11. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031 - změna usnesení
 12. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
 14. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 16. Projekt CEMSDI - účast Vysočiny v projektu
 17. Metropolitní síť kraje - Dodatek č. 3 smlouvy o užívání podzemních prostor
 18. Návrh na vyhlášení přírodní památky Laguna u Bohdalova
 19. Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV a dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
 20. Fond Vysočiny - projekt FV 005/212/08
 21. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
 22. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavách v zahraničí
 23. Galerie výtvarného umění v Havlíčkové Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
 24. Změna rezervního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
 25. Záměr rekonstrukce bývalých školních dílen Střední školy Pelhřimov pro potřeby Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře s odborným zázemím
 26. Organizační řády příspěvkových organizací na úseku kultury
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace z důvodu zvýšené tvorby odpisů
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 30. Souhlas s uzavřením smluv
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 32. Veletrh vysokoškolských zkušeností
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů
 34. Vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě
 36. Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla zadána příspěvkovou organizací Vysočina Tourism v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009
 37. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
 38. Dodatek smlouvy o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod příspěvkové organizaci Vysočina Tourism
 39. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 40. Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2010
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 42. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
 43. Organizační řád - Dodatek č. 2 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 44. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
 45. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) návrh Smlouvy o spolupráci kraje s obcemi
 46. Odstranění stavby v areálu Nemocnice Třebíč
 47. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, provozní opatření
 48. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
 49. Stanovení termínů jednání
 50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
 51. Výběrová řízení na pozice ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 52. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 1550/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

40. Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2010
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh na podání Žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • předložit Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2010 Úřadu vlády České republiky dle materiálů RK-34-2009-40, př. 3 a RK-34-2009-40, př. 4;
 • předložit Úpravu rozpočtu na jednotlivých položkách v Kč programu Podpora koordinátorů romských poradců 2009 Úřadu vlády České republiky dle materiálu RK-34-2009-40, př. 5.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-40.doc, RK-34-2009-40, př. 1, RK-34-2009-40, př. 2, RK-34-2009-40, př. 3, RK-34-2009-40, př. 4, RK-34-2009-40, př. 5

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 1 900 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) o 1 900 000 Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 950 000 Kč a pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 950 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 950 000 Kč souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky budou vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 950 000 Kč v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky byly vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu.
odpovědnost: OSVZ, OE, ředitelka Dětského centra Jihlava a ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-41.doc

47. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, provozní opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/34/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizaci, odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: do 30. 11. 2009, část trvale do přestěhování do novostavby
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-47.doc

02. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o uzavření dodatku Smlouvy o dílo na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/34/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-02.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 03 13 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1555/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-34-2009-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-03.doc, RK-34-2009-03, př. 1

04. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1556/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2009-04, př. 1 a RK-34-2009-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-04.doc, RK-34-2009-04, př. 1, RK-34-2009-04, př. 2

05. Změna usnesení 1423/31/2009/RK a 1444/32/2009/RK
Usnesení 1557/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení:
 • 1423/31/2009/RK tak, že v materiálu RK-31-2009-02, př. 1 se u pořadového čísla 3 nahrazuje ve sloupci Oprávněný text ze Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko;
 • 1444/32/2009/RK tak, že v materiálu RK-32-2009-04, př. 1 se u pořadového čísla 17 nahrazuje ve sloupci Úhrada bez DPH text z dle sazebníku na bez úhrady.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-05.doc

06. Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
Usnesení 1558/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat část pozemku par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3904 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3904 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-06.doc

07. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
Usnesení 1559/34/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Ujčov na straně budoucího obdarovaného na budoucí převod částí pozemků par. č. 434/1, par. č. 434/39 a par. č. 434/48 v k. ú. a obci Ujčov, které budou zastavěny stavbou Ujčov, chodník podél silnice II/387.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-07.doc

08. Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1560/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemky par. č. 1900/19 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 68 m2, par. č. 1900/20 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 72 m2, par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 216 m2, par. č. 2035/3 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 73 m2, par. č. 2035/4 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 67 m2, par. č. 2035/7 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 234 m2, par. č. 2036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 913 m2 a par. č. 2036/50 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 257 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1900/19 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 68 m2, par. č. 1900/20 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 72 m2, par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 216 m2, par. č. 2035/3 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 73 m2, par. č. 2035/4 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 67 m2, par. č. 2035/7 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 234 m2, par. č. 2036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 913 m2 a par. č. 2036/50 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 257 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-08.doc

09. Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Usnesení 1561/34/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část pozemku par. č. 560/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
Usnesení 1562/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou II/402, Třešť, ul. Nádražní, kterou bude dotčen pozemek par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Třešť smlouvu zakládající městu Třešť právo provést stavbu II/402, Třešť, ul. Nádražní, kterou bude dotčen pozemek ve vlastnictví kraje vysočina par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť zastavěného parkovacím stáním do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třešť na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par. č. 4577/1 o předpokládané výměře 450 m2 v k. ú. a obci Třešť zastavěnou stavbou II/402, Třešť, ul. Nádražní.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-10.doc

11. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031 - změna usnesení
Usnesení 1563/34/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: 31. 12. 2009
termín: odbor majetkový
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-11.doc

12. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1564/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Havlíčkův Brod o bezúplatném převodu pozemku par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemky:
 • par. č. 684/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m2,
 • par. č. 684/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 47 m2,
 • par. č. 684/10 travní porost o výměře 59 m2,
 • par. č. 684/11 travní porost o výměře 351 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 684/1,
 • par. č. 3985 travní porost o výměře 463 m2,
 • par. č. 3986 ostatní plocha o výměře 208 m2,
 • par. č. 3987 travní porost o výměře 41 m2,
 • par. č. 3988 vodní plocha, tok přirozený o výměře 20 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku st. par. č. 1850,
 • par. č. 685/1 travní porost o výměře 50 m2,
 • par. č. 685/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2,
 • par. č. 685/10 vodní plocha, tok přirozený o výměře 92 m2,
 • par. č. 685/11 travní porost o výměře 55 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/1,
 • par. č. 685/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 48 m2,
 • par. č. 685/12 travní porost o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/2,
 • par. č. 685/3 travní porost o výměře 118 m2,
 • par. č. 685/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2,
 • par. č. 685/5 travní porost o výměře 6 m2,
 • par. č. 685/6 travní porost o výměře 16 m2,
 • par. č. 685/7 travní porost o výměře 20 m2,
 • par. č. 685/8 ostatní plocha,. jiná plocha o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/14 travní porost o výměře 13 m2,
 • par. č. 685/15 travní porost o výměře 9 m2,
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/3
všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
 • převést darem pozemky:
 • par. č. 684/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m2,
 • par. č. 684/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 47 m2,
 • par. č. 684/10 travní porost o výměře 59 m2,
 • par. č. 684/11 travní porost o výměře 351 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 684/1,
 • par. č. 3985 travní porost o výměře 463 m2,
 • par. č. 3986 ostatní plocha o výměře 208 m2,
 • par. č. 3987 travní porost o výměře 41 m2,
 • par. č. 3988 vodní plocha, tok přirozený o výměře 20 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku st. par. č. 1850,
 • par. č. 685/1 travní porost o výměře 50 m2,
 • par. č. 685/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2,
 • par. č. 685/10 vodní plocha, tok přirozený o výměře 92 m2,
 • par. č. 685/11 travní porost o výměře 55 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/1,
 • par. č. 685/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 48 m2,
 • par. č. 685/12 travní porost o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/2,
 • par. č. 685/3 travní porost o výměře 118 m2,
 • par. č. 685/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2,
 • par. č. 685/5 travní porost o výměře 6 m2,
 • par. č. 685/6 travní porost o výměře 16 m2,
 • par. č. 685/7 travní porost o výměře 20 m2,
 • par. č. 685/8 ostatní plocha,. jiná plocha o výměře 29 m2,
 • par. č. 685/14 travní porost o výměře 13 m2,
 • par. č. 685/15 travní porost o výměře 9 m2,
geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/3,
všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-12.doc

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 1565/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1081/1 v k. ú. a obci Budkov dle GP č. 228-7329/2009 nově označené jako pozemek par. č. 1081/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 228-7329/2009 nově oddělený pozemek par. č. 1081/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-13.doc

46. Odstranění stavby v areálu Nemocnice Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč o schválení demolice dřevěného skladu postaveného v areálu Nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1566/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s odstraněním budovy dřevěného skladu postaveného na pozemku par. č. st. 995/1 v k. ú. Třebíč;
ukládá
 • Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru majetkovému ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací požádat o vydání rozhodnutí o odstranění dřevěného skladu postaveného na pozemku par. č. st. 995/1 v k. ú. Třebíč;
 • řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zajistit demolici budovy dřevěného skladu postaveného na pozemku par. č. st. 995/1 v k. ú. Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-46.doc

14. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Ministerstva zemědělství o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Celostátní síť pro venkov, Program rozvoje venkova“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1567/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-34-2009-14, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-14.doc

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1568/34/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-15.doc

49. Stanovení termínů jednání
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhy termínů jednání na 1. pololetí roku 2010. V průběhu jednání odešli P. Krčál a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1569/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-34-2009-49.
odpovědnost: OSH
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-49.doc

16. Projekt CEMSDI - účast Vysočiny v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, předložili radě kraje ke schválení návrh účasti kraje Vysočina v projektu CEMSDI. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1570/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina v projektu CEMSDI.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-16.doc, RK-34-2009-16, př. 1

17. Metropolitní síť kraje - Dodatek č. 3 smlouvy o užívání podzemních prostor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1571/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o užívání podzemních prostor č. 1716/OSR/04 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle materiálu RK-34-2009-17, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-17.doc, RK-34-2009-17, př. 1, RK-34-2009-17, př. 2

50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 3. kolo
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, seznámili radu kraje s informacemi o průběhu 3. kola příjmu žádostí poskytovaných na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/34/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci v úhrnné výši 7 801 545 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2;
 • schválit v rámci kapitoly Informatika a § 3636 Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 5 472 600 Kč a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 2 328 950 Kč dle rozpisu dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 7 801 550 Kč;
schvaluje
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvku na provoz“ a „Investiční dotace“ - za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje podle rozpisu dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poskytnuty z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2;
 • změnu investičního plánu a provozních nákladů na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2 v souvislosti s financováním vybavenosti těchto organizací výpočetní technikou z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací dle materiálu RK-34-2009-50, př. 2
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-50.doc, RK-34-2009-50, př. 1, RK-34-2009-50, př. 2

18. Návrh na vyhlášení přírodní památky Laguna u Bohdalova
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a K. Balážová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, předložili radě kraje návrh na vyhlášení přírodní památky Laguna u Bohdalova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/34/2009/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 4/2009, o zřízení přírodní památky Laguna u Bohdalova, dle materiálu RK-34-2009-18, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-18.doc, RK-34-2009-18, př. 1

45. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) návrh Smlouvy o spolupráci kraje s obcemi
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a K. Balážová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, předložili radě kraje návrh spolupráce kraje s obcemi v oblasti nakládání s komunálními odpady. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1574/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem a obcemi;
ukládá
resortnímu radnímu a odboru životního prostředí projednat návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem a obcemi s obcemi s rozšířenou působností a připravit finální znění smlouvy s uvedením přistupujících partnerských stran ke schválení zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-45.doc, RK-34-2009-45, př. 1

19. Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV a dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem přijetí rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace a uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt II/353 Bohdalov - obchvat dle materiálu RK-34-2009-19, př. 1;
 • uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-19.doc, RK-34-2009-19, př. 1, RK-34-2009-19, př. 2, RK-34-2009-19, př. 3, RK-34-2009-19, př. 4, RK-34-2009-19, př. 5, RK-34-2009-19, př. 6

52. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/34/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou dle materiálu RK-34-2009-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-52.doc, RK-34-2009-52, př. 1

20. Fond Vysočiny - projekt FV 005/212/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení žádost o prodloužení doby realizace projektu v rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území“. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/212/08 dle materiálu RK-34-2009-20, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-20.doc, RK-34-2009-20, př. 1, RK-34-2009-20, př. 2

21. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu a poskytnutím finanční dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předloženou Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-34-2009-21, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-21.doc

22. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavách v zahraničí
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem na udělení souhlasu s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavách v zahraničí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace př. č. 68/2009, podsbírka etnografická, betlém autora Josefa Macholána Betlém v červených skalách na výstavě 100 Presepi konané od 27. 11. 2009 do 6. 1. 2010 v Římě (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2009 do 11. 1. 2010);
 • s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zapsaného ve sbírce č. ZMT/002-03-28/059002, př. č. 24/80, neolitická plastika muže a ženy posvátná svatba z Kramolína na výstavě Venušiny předchůdkyně v srdci Evropy konané od 3. 12. 2009 do 31. 3. 2010 v Miláně (s výpůjční lhůtou od 15. 11. 2009 do 20. 4. 2010).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-22.doc, RK-34-2009-22, př. 1

23. Galerie výtvarného umění v Havlíčkové Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje žádost o zvýšení příspěvku na provoz pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu Příprava výstavy NENÍ PLOTNA JAKO PLOTNA ve výši 90 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 90 000 Kč s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2009 o částku 90 000 Kč určenou na realizaci projektu Příprava výstavy NENÍ PLOTNA JAKO PLOTNA.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-23.doc

24. Změna rezervního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem na úpravu rezervního fondu na rok 2009 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu tvorby a čerpání rezervního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro rok 2009 ve výši 30 000 Kč s určením na nákup sbírkových předmětů do Sbírky hmatového umění - Touch art OGV v Jihlavě.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-24.doc

25. Záměr rekonstrukce bývalých školních dílen Střední školy Pelhřimov pro potřeby Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře s odborným zázemím
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr rekonstrukce bývalých školních dílen Střední školy Pelhřimov v ulici K Silu 1145 v Pelhřimově (st. p. č. 2413/105, 2413/104, 2413/171, p. p. č. 2413/31) pro potřeby Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře s odborným zázemím.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-25.doc

26. Organizační řády příspěvkových organizací na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem nových organizačních řádů příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/34/2009/RK
Rada kraje
vydává
organizační řád Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Hradu Kámen, příspěvkové organizace, Krajské knihovny Vysočiny a Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-34-2009-26, př. 1, RK-34-2009-26, př. 2, RK-34-2009-26, př. 3, RK-34-2009-26, př. 4, RK-34-2009-26, př. 5, RK-34-2009-26, př. 6, RK-34-2009-26, př. 7, RK-34-2009-26, př. 8, RK-34-2009-26, př. 9, RK-34-2009-26, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-26.doc, RK-34-2009-26, př. 1, RK-34-2009-26, př. 2, RK-34-2009-26, př. 3, RK-34-2009-26, př. 4, RK-34-2009-26, př. 5, RK-34-2009-26, př. 6, RK-34-2009-26, př. 7, RK-34-2009-26, př. 8, RK-34-2009-26, př. 9, RK-34-2009-26, př. 10

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace z důvodu zvýšené tvorby odpisů
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 214 000,- Kč z důvodu změny odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku v odpisového plánu na rok 2009;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 214 000,- Kč za účelem pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů nemovitého majetku u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 zvýšením o částku 214 000,- Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2009;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 zvýšením o částku 214 000,- Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
 • změnu odpisového plánu na rok 2009 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-27.doc

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-34-2009-28, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-34-2009-28, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-28.doc, RK-34-2009-28, př. 1, RK-34-2009-28, př. 2

29. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nakladače ND 4-039, výrobní číslo 303 z majetku kraje a jeho prodejem vylosovanému zájemci panu Janu Klofáčovi, Mendlova Ves 124, 580 01 Havlíčkův Brod za cenu 45 000 Kč dle návrhu Střední školy obchodu a služeb Jihlava;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi, registrační značka JII 80 - 83 a jeho prodejem příspěvkové organizaci kraje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace za cenu 30 000 Kč dle návrhu Střední školy obchodu a služeb Jihlava;
 • s vyřazením plynového konvektomatu JUNO, výrobní číslo 200 z majetku kraje a jeho likvidací prostřednictvím firmy Miloš Ferda GASTROMSERVIS Kamenice 476, 588 23 Kamenice u Jihlavy dle návrhu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava;
 • s vyřazením plynové pánve FAGOR, výrobní číslo 1121120106 z majetku kraje a likvidací prostřednictvím firmy Miloš Ferda GASTROMSERVIS Kamenice 476, 588 23 Kamenice u Jihlavy dle návrhu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava;
 • s vyřazením počítače PP06 + tiskárna, inventární číslo 50445 z majetku kraje, jeho demontáží a použitím dílů pro výuku informatiky dle návrhu Středního odborného učiliště technického Chotěboř.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava, ředitel Středního odborného učiliště Chotěboř.
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-29.doc

30. Souhlas s uzavřením smluv
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením:
 • Smlouvy o umístění nápojových a prodejních automatů mezi uživatelem Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice a provozovatelem Kamil Varga, nápojové automaty, Jarošova 1231/8, Znojmo, dle materiálu RK-34-2009-30, př. 1;
 • Smluv o nájmu a servisu věci a dodávce spotřebního materiálu č. 14430472, č. 14430473 a č. 14430474 a Smlouvy o nájmu a poskytování služeb č. 14430475 mezi nájemcem Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice a pronajímatelem Konica Minolta Business Solutions Czech, spol s r. o., Veveří 102, Brno, dle materiálu RK-34-2009-30, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-30.doc, RK-34-2009-30, př. 1, RK-34-2009-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • neinvestiční dotaci Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČ 70831432 ve výši 14 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku dle materiálu RK-34-2009-31;
 • neinvestiční dotaci Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, IČ 43380778 ve výši 98 tis. Kč za účelem pokrytí zvýšeních provozních nákladů dle materiálu RK-34-2009-31;
ukládá
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí ve výši 14 tis. Kč dle materiálu RK-34-2009-31;
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem ve výši 98 tis. Kč dle materiálu RK-34-2009-31;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 112 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 14 tis. Kč a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 98 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 14 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 14 tis. Kč Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČ 70831432;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 98 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 98 tis. Kč Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, IČ 43380778.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí a ředitel Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-31.doc

32. Veletrh vysokoškolských zkušeností
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o pořádání a způsobu financování Veletrhu vysokoškolských zkušeností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informace o pořádání Veletrhu vysokoškolských zkušeností ve dne 4. 12. 2009;
 • pokrytí nákladů spojených s organizací Veletrhu vysokoškolských zkušeností z kapitoly Školství, mládeže a sportu - Vzdělávací programy EU - Školení a informační kampaň ke vzdělávacím programům EU, mezinárodní spolupráci a interkulturnímu vzdělávání v maximální výši 8 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci Gymnáziu Jihlava, IČ 60545984 ve výši 142 tis. Kč na úhradu neinvestičních nákladů spojených se sportovními třídami;
 • poskytnout neinvestiční dotaci Dětskému domovu Hrotovice, IČ 60418508 ve výši 47 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených se studiem dětí dětského domova na středních a vysokých školách;
 • snížit neinvestiční dotaci České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050 o částku 89 tis. Kč z důvodu úspory nákladů na vybavení domova mládeže;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 142 tis. Kč a § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 47 tis. Kč při současném snížení § 3122 Střední odborné školy o částku 89 tis. Kč a § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00303) o částku 100 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČ 60545984 o částku 142 tis. Kč a Dětskému domovu Hrotovice, IČ 60418508 o částku 47 tis. Kč dle materiálu RK-34-2009-33;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČ 62540050 o částku 89 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-33.doc

34. Vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1591/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč Mgr. Jana Sedláčka ke dni 31. 1. 2010;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, na úhradu výdajů akce: Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Vysočina Education - školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČ 75140349 ve výši 63 050 Kč na úhradu výdajů akce: Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Education - školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČ 75140349 o částku 63 050 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 6. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-35.doc, RK-34-2009-35, př. 1, RK-34-2009-35, př. 2

36. Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla zadána příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, p. o. v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o veřejné zakázce s hodnotou přesahující 500 000 Kč zadané příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, p. o. ve 3. čtvrtletí 2009. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1593/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce s hodnotou přesahující 500 000 Kč zadanou příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, p.o. - IČ 282636933, Žižkova 16, 586 01 Jihlava v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-34-2009-36upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-36.doc

37. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci odboru regionálního rozvoje ve 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/34/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Ing. Tomáš Škaryd, člen Rady kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury v období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-34-2009-37.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-37.doc

38. Dodatek smlouvy o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, p. o.
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/34/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, uzavřené dne 9. 2. 2009 na projekt Vysočina Tourism, příspěvkové organizace s názvem Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/02.00484, dle materiálu RK-34-2009-38, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 6. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-38.doc, RK-34-2009-38, př. 1

39. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Vysočina Tourism, příspěvková organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Vysočina Tourism, příspěvková organizace. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1596/34/2009/RK
Rada kraje
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ku Vysočina Tourism, příspěvková organizace dle materiálu RK-34-2009-39, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele/ku Vysočina Tourism, příspěvková organizace dle materiálu RK-34-2009-39, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-39.doc, RK-34-2009-39, př. 1

42. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2009. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/34/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 35442) o účelovou dotaci ve výši 193 000 Kč poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 35442) o účelovou dotaci ve výši 202 000 Kč poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2009, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35442) o částku 193 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a o částku 202 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 193 000 Kč určenou v rámci státního dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy na realizaci projektu Specializační vzdělávání praktických lékařů pro dospělé;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 202 000 Kč určenou v rámci státního dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy na realizaci projektu Vzdělávání všeobecných praktických lékařů na akreditovaných pracovištích Nemocnice Třebíč.
odpovědnost: odbory zdravotnictví, ekonomický; ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-42.doc

43. Organizační řád - Dodatek č. 2 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s návrhem Dodatku č. 2 Organizačního řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/34/2009/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád - Dodatek č. 2 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-43.doc, RK-34-2009-43, př. 1

51. Výběrová řízení na pozice ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/34/2009/RK
Rada kraje
odvolává
MUDr. Zdeňka Kadlece z pozice ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 1;
jmenuje
do okamžiku jmenování ředitele na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení:
JUDr. Věru Palečkovou ředitelkou Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 2;
stanovuje
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat JUDr. Věře Palečkové, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 3;
vyhlašuje
 • výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 4;
 • výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 5;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrových řízení, dle materiálu RK-34-2009-51, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-51.doc, RK-34-2009-51, př. 4, RK-34-2009-51, př. 5, RK-34-2009-51, př. 6

44. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-34-2009-44, př. 1.
odpovědnost: oHS
termín: 30.11.2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-44.doc, RK-34-2009-44, př. 1

48. Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace partnerskému regionu kraje Vysočina Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/34/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci dle materiálu RK-34-2009-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 3. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2009-48.doc, RK-34-2009-48, př. 1, RK-34-2009-48, př. 2

53. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 11. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2009 dne 3. 11. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 11. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz