Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2009, které se konalo dne 13. 10. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2009
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 10. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, L. Joukla a Z. Ryšavého.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
36. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
37. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2009
 2. Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Krahulov
 4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
 6. Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 7. Majetkoprávní příprava stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009
 8. Návrh na zařazení nové akce - DD Senožaty - oprava střechy chodba do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 9. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 10. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
 11. Podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 12. Změna Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina, nominace člena/členky Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina a předsedy Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
 13. Stanovení termínů jednání
 14. Fond Vysočiny - projekt FV 038/210/08
 15. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2009
 16. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
 17. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby
 19. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2009
 20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
 21. Žádosti o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 22. Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
 23. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
 24. Návrh na provedení změny usnesení č. 1103/24/2009/RK - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
 25. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 26. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
 27. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 28. Jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
 29. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
 30. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
 31. Návrh změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace na rok 2009
 32. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence
 33. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve třetím čtvrtletí roku 2009
 34. Individuální projekt - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 35. Zahájení vyvlastňovacího řízení o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky
 36. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
 37. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie
 38. Rozprava členů rady
Usnesení 1437/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

37. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie
V. Novotný podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/32/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: Grémium ředitele
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-37.doc

V. Novotný navrhl projednání bodů 02, 03, 05, 06, 08 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
Usnesení 1439/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a část pozemku par. č. 1181 - ostatní plocha, silnice o výměře 18905 m2, oba v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje do vlastnictví obce Skryje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a část pozemku par. č. 1181 - ostatní plocha, silnice o výměře 18905 m2, oba v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Skryje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-02.doc

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Krahulov
Usnesení 1440/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1068/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 223 m2 a par. č. 1068/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 336-6267/2009 z pozemku par. č. 1068/3 v k. ú. a obci Krahulov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1068/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 223 m2 a par. č. 1068/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 336-6267/2009 z pozemku par. č. 1068/3 v k. ú. a obci Krahulov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krahulov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-03.doc

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
Usnesení 1441/32/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-05.doc

06. Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1442/32/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-06.doc

08. Návrh na zařazení nové akce - DD Senožaty - oprava střechy chodba do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1443/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci DD Senožaty - Oprava střechy chodba do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-08.doc

04. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se změnami v předložené upravené příloze č. 1. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1444/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2009-04, př. 1upr1 a RK-32-2009-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-04.doc, RK-32-2009-04, př. 1, RK-32-2009-04, př. 2

07. Majetkoprávní příprava stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upozornil radu kraje na chybně uvedený název společnosti KINSKÝ Žďár a. s. v návrhu usnesení předkládaného materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1445/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávní přípravě stavby s vlastníky pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-07, př. 1;
 • uzavřít se společností KINSKÝ Žďár a.s. smlouvu zakládající kraji Vysočina právo stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009 a nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví společnosti v rozsahu dotčení stavbou dle materiálu RK-32-2009-07, př. 1 na dobu rekonstrukce mostu za cenu 5 Kč /m2/rok;
 • uzavřít s obcí Polnička smlouvu zakládající kraji Vysočina právo stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009 na pozemcích ve vlastnictví obce v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-07, př. 1;
 • uzavřít s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s realizací stavby II/350 Polnička - most ev.č. 350-009 na pozemku ČŘ - ÚZSVM v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-07.doc, RK-32-2009-07, př. 1

09. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1446/32/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2009-09upr1.
odpovědnost: ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, ředitel Obchodní akademie a Hotelová školy Havlíčkův Brod, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-09.doc

10. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení týkajícího se nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a pronájmu pozemků tvořících dočasný zábor pro stavbu „II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0803/19/2009/RK ze dne 2. 6. 2009 tak, že materiál RK-19-2009-05, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př. 3;
 • uzavřít s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv zakládajících právo stavby v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př. 4 smlouvy zakládající kraji Vysočina právo stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př. 2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-10.doc

35. Zahájení vyvlastňovacího řízení o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o zahájení vyvlastňovacího řízení o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zahájení vyvlastňovacího řízení Odborem výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí na základě žádosti společnosti ENVI ENERGO a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 276 60 851, zastoupené JUDr. Kateřinou Leštinovou - advokátem o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina uplatnit proti vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení námitky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: v termínu nařízeného ústního jednání
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-35.doc

11. Podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje se záměrem pracovní cesty do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/32/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem podnikatelské mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 21. - 24. 10. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-11.doc, RK-32-2009-11, př. 1, RK-32-2009-11, př. 2

12. Změna Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina, nominace člena/členky Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina a předsedy Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh změny Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina a návrh nominace jejího člena/členky a předsedy Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina. Rada kraje doplnila nominaci členů RHSD a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1450/32/2009/RK
Rada kraje
navrhuje
Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina odsouhlasit změnu Statutu ve smyslu navýšení počtu členů z 21 na 27, tzn. o 2 členy za každou účastnickou stranu dle materiálu RK-32-2009-12, př. 2;
doporučuje
Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina jmenovat:
 • MUDr. Jiřího Běhounka předsedou Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina;
 • Ing. Libora Joukla členem/členkou Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina za účastnickou stranu “kraj Vysočina”.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-12.doc, RK-32-2009-12, př. 1, RK-32-2009-12, př. 2

13. Stanovení termínů jednání
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhy termínů jednání na 1. pololetí roku 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-32-2009-13.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-13.doc

14. Fond Vysočiny - projekt FV 038/210/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje žádost o prodloužení doby realizace projektu v rámci grantového programu „Edice Vysočiny VI“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/210/08 dle materiálu RK-32-2009-14, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-14.doc, RK-32-2009-14, př. 1, RK-32-2009-14, př. 2

15. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny, pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny, pro rok 2009 dle materiálu RK-32-2009-15, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-15.doc, RK-32-2009-15, př. 1

16. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-16.doc, RK-32-2009-16, př. 1

17. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-17, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-17.doc, RK-32-2009-17, př. 1

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • snížit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pro příspěvkové organizace zřizované krajem o celkovou částku 1 673 000 Kč v souvislosti s optimalizací nákladů na telekomunikační služby dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1;
 • uložit odvod z investičního fondu u Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 673 000 Kč při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 673 000 Kč v členění a rozpise dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 4 000 Kč při současném zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o stejnou částku 4 000 Kč, z toho Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou 1 000 Kč a Základní umělecká škola Havlíčkův Brod 3 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příslušných příspěvkových organizací dle materiálu RK-32-2009-18, př. 1 z důvodu optimalizace nákladů na telekomunikační služby;
 • závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč;
ukládá
ředitelům provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje v případě Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou ve výši 1 000 Kč a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod ve výši 3 000 Kč v termínu do 10. 12. 2009.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 10. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-18.doc, RK-32-2009-18, př. 1

19. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-19.doc, RK-32-2009-19, př. 1

20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-20.doc, RK-32-2009-20, př. 1

21. Žádosti o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem žádostí o poskytnutí podpory projektům dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů:
 • II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba
 • II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
 • II/360 Oslavice - Oslavička
 • II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-21.doc, RK-32-2009-21, př. 1

22. Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 36 664 059,28 Kč za 2. etapu projektu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-22.doc

23. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení jmenovité akce určené k vyřazení a zařazení do kapitoly Doprava, přílohy D2: Investice v dopravě. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D2: Investice v dopravě v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-23, př. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2: Investice v dopravě v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-23, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-23.doc, RK-32-2009-23, př. 1, RK-32-2009-23, př. 2, RK-32-2009-23, př. 3

24. Návrh na provedení změny usnesení č. 1103/24/2009/RK - financování lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na změnu uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1103/24/2009/RK ze dne 28. 7. 2009 tak, že materiál RK-24-2009-41, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-24, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-24.doc, RK-32-2009-24, př. 1

25. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/32/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-32-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-25.doc, RK-32-2009-25, př. 1

26. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a k upravené příloze č. 2. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1464/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 dle materiálu RK-32-2009-26, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-32-2009-26, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 1 377 215 tis. Kč dle materiálu RK-32-2009-26, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 347 827 tis. Kč dle materiálu RK-32-2009-26, př. 2upr1;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 14 689 tis. Kč dle materiálu RK-32-2009-26, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 23 689 tis. Kč dle materiálu RK-32-2009-26, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-26.doc, RK-32-2009-26, př. 1, RK-32-2009-26, př. 2, RK-32-2009-26, př. 3, RK-32-2009-26, př. 4, RK-32-2009-26, př. 5

27. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/32/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením osobního auta Škoda Favorit, registrační značka JIE 15 - 60 z majetku kraje a jeho prodejem prostřednictvím autobazaru, v případě nezájmu likvidací odvozem na vrakoviště dle návrhu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava;
 • s vyřazením videokamery Panasonic MS1, Model No.NV-MS1EG, výrobní číslo C9DH03791 z majetku kraje a jeho likvidací prostřednictvím Technických služeb Velké Meziříčí dle návrhu Hotelové školy Světlé a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, Žižkova 58/1347, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-27.doc

28. Jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje na základě výsledku konkursního řízení o jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/32/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Milana Šelleho do funkce ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, s účinností od 1. 1. 2010 dle materiálu RK-32-2009-28, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Milanovi Šellemu, řediteli Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, s účinností od 1. 1. 2010 dle materiálu RK-32-2009-28, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-28.doc

36. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1467/32/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40 dle doplněného materiálu RK-32-2009-36, př. 1;
souhlasí
s tím, že komise může přizvat k jednání komise zástupce obce Rovečné a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníky s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-36.doc

29. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a požádal o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení projektů v rámci celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/32/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení celostátní soutěže Bezpečná nemocnice :
 • MUDr. Pavel Antonín - Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
 • MUDr. Jiří Běhounek - Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě
 • Ing. Gabriela Franková - Fakultní nemocnice Ostrava
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • MUDr. Lukáš Kettner - Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Vysočina
 • MUDr. David Marx, Ph.D. - Spojená akreditační komise ČR
 • JUDr. Jan Mach - právní oddělení České lékařské komory
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-29.doc, RK-32-2009-29, př. 1

30. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru sociálních věcí za 3. čtvrtletí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1469/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-30, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-32-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 13. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-30.doc, RK-32-2009-30, př. 1, RK-32-2009-30, př. 2

31. Návrh změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace na rok 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/32/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, pro rok 2009 dle materiálu RK-32-2009-31, př. 1, přičemž hodnota závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněna.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-31.doc, RK-32-2009-31, př. 1

32. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem na vyhlášení zadání veřejných zakázek na poskytování některých služeb sociální prevence v rámci realizace projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1471/32/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem:
 • Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 1;
 • Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 2;
 • Provozování azylových domů v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 3;
 • Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 4;
 • Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 5;
 • Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 6;
 • Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 7;
 • Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 8;
 • Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 9;
schvaluje
  • společné přílohy zadávacích dokumentací dle materiálů RK-32-2009-32, př. 10, RK-32-2009-32, př. 11, RK-32-2009-32, př. 12, RK-32-2009-32, př. 13, RK-32-2009-32, př. 14, RK-32-2009-32, př. 15 a RK-32-2009-32, př. 16;
  • plnou moc k úkonům souvisejícím se zadávacími řízeními na veřejné zakázky zadávanými v rámci individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00030 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zejména pak ke zveřejnění veřejné zakázky v Informačním systému o veřejných zakázkách - Oznámení o zadání zakázky dle materiálu RK-32-2009-32, př. 17.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-32.doc

34. Individuální projekt - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje v souvislosti se schváleným individuálním projektem „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina“ o dočasném navýšení počtu zaměstnanců kraje Vysočina. Jednání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/32/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 10. 2009 na 419 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-34.doc

33. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve třetím čtvrtletí roku 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Heřmanová, referent odboru regionálního rozvoje a zástupce kraje Vysočina v Bruselu, předložili radě kraje na vědomí přehled aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve třetím čtvrtletí roku 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/32/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
realizaci aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu ve třetím čtvrtletí roku 2009 popsaných v části popis problému materiálu RK-32-2009-33.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2009-33.doc, RK-32-2009-33, př. 1, RK-32-2009-33, př. 2

38. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 32/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 10. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2009 dne 13. 10. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 13. 10. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz