Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2009, které se konalo dne 6. 10. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 10. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 4. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice
 5. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
 6. Uznání vlastnické hranice - k. ú. Frankův Zhořec
 7. Darování nemovitostí - k. ú. Jihlava
 8. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
 9. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Červená Řečice a Popelištná, obec Červená Řečice
 10. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu Internetová encyklopedie dějin Brna
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a návrh na změnu rozpočtu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
 12. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
 13. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu žadatelů SWR JIHLAVA, spol. s r. o. a Jaromíra Šimka
 14. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Vybudování zpevněných ploch u haly na přípravu tesařských konstrukcí žadatele o poskytnutí podpory Miloše Koloucha
 15. Jmenování vedoucího Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina
 16. Rozprava členů rady
Usnesení 1422/31/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1423/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2009-02, př. 1 a RK-31-2009-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-02.doc, RK-31-2009-02, př. 1, RK-31-2009-02, př. 2

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 1424/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 893/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m2, par. č. 893/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, par. č. 893/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 893/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 893/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, par. č. 893/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2, par. č. 893/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2 a par. č. 893/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, oddělené geometrickým plánem č. 354-516/2009 z pozemku par. č. 893/1 v k. ú. a obci Hořepník do vlastnictví obce Hořepník;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 893/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m2, par. č. 893/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, par. č. 893/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 893/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 893/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, par. č. 893/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2, par. č. 893/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2 a par. č. 893/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, oddělené geometrickým plánem č. 354-516/2009 z pozemku par. č. 893/1 v  k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-03.doc

04. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice
Usnesení 1425/31/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 1. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-04.doc

05. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1426/31/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „Bystřice nad Pernštejnem parkoviště u hřbitova“ kterou bude dotčen pozemek par. č. 185 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu „Bystřice nad Pernštejnem parkoviště u hřbitova“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 185 ost. plocha, zeleň v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-05.doc

06. Uznání vlastnické hranice - k. ú. Frankův Zhořec
Usnesení 1427/31/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-06.doc

07. Darování nemovitostí - k. ú. Jihlava
Usnesení 1428/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování budovy bez č.p./č.e. občanská vybavenost stojící na pozemku par. č. 3010, pozemků par. č. 3010 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1229 m2, par. č. 3007/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3412 m2, par. č. 3011/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, par. č. 3007/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 3011/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2246 m2 v k. ú. a obci Jihlava, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem budovu bez č.p./č.e. občanská vybavenost stojící na pozemku par. č. 3010, pozemky par. č. 3010 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1229 m2, par. č. 3007/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3412 m2, par. č. 3011/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, par. č. 3007/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 3011/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2246 m2 v k. ú. a obci Jihlava, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-07.doc

08. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 1429/31/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-08.doc

09. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Červená Řečice a Popelištná, obec Červená Řečice
Usnesení 1430/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-31-2009-09, př. 1 v k. ú. a obci Červená Řečice a komunikace na těchto pozemích postavené, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Červená Řečice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Červená Řečice, podle které po vydání správního rozhodnutí:
 • o vyřazení části silnice III/11235 od uzlového bodu 2314A033 (křižovatka silnic II/112 a III/11235) po uzlový bod 2314A120 (křižovatka silnic III/11235 a III/11239) ze silniční sítě kraj Vysočina převede darem a město Červená Řečice převezme do svého vlastnictví pozemky uvedené v materiálu RK-31-2009-09, př. 1 v k. ú. a obci Červená Řečice a komunikaci na těchto pozemích postavenou, včetně součástí a příslušenství v úseku;
 • o zařazení místní komunikace od křižovatky se silnici III/12927 po hranici katastrálních území Popelištná Svépravice do silniční sítě město Červená Řečice bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem do svého vlastnictví pozemky uvedené v materiálu RK-31-2009-09, př. 2 včetně komunikace na těchto pozemcích postavené v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-09.doc, RK-31-2009-09, př. 1, RK-31-2009-09, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a návrh na změnu rozpočtu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 11 500 Kč Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748, IČ 60418516 za účelem úhrady faktury dle materiálu RK-31-2009-11;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00317) o částku 11 500 Kč a v navýšení § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 11 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 11 500 Kč Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-11.doc

12. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1432/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit uchazeče, jejž navrhla vyřadit konkursní komise dle materiálu RK-31-2009-12, př. 1, z konkursního řízení na místo ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 6. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-12.doc

10. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu Internetová encyklopedie dějin Brna
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o partnerství shora uvedené příspěvkové organizace v projektu „Internetová encyklopedie dějin Brna“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/31/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, a Masarykovou univerzitou v projektu Internetová encyklopedie dějin Brna dle materiálu RK-31-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 6. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-10.doc, RK-31-2009-10, př. 1

13. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu žadatelů SWR JIHLAVA, spol. s r. o. a Jaromíra Šimka
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí uvedených příjemců podpory o změnu podmínek projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 017/205/08 uzavřené mezi krajem Vysočina a Příjemcem SWR JIHLAVA, spol. s r. o. se sídlem: Jamné 48, 588 27 Jamné, IČ: 25307304 dle materiálu RK-31-2009-13, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 005/205/08 uzavřené mezi krajem Vysočina a Příjemcem Jaromírem Šimkem, se sídlem Nová Cerekev 224, 394 15 Nová Cerekev, IČ: 43817858 dle materiálu RK-31-2009-13, př. 6.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-13.doc, RK-31-2009-13, př. 1, RK-31-2009-13, př. 2, RK-31-2009-13, př. 3, RK-31-2009-13, př. 4, RK-31-2009-13, př. 5, RK-31-2009-13, př. 6

14. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Vybudování zpevněných ploch u haly na přípravu tesařských konstrukcí žadatele o poskytnutí podpory Miloše Koloucha
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o žádosti týkající se změny účelu podpory realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/31/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 41/234/09 dle materiálu RK-31-2009-14, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-14.doc, RK-31-2009-14, př. 1, RK-31-2009-14, př. 2, RK-31-2009-14, př. 3

15. Jmenování vedoucího Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina
Z. Kadlec sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu jmenovat vedoucího Oddělení interního auditu v souladu se závěry výběrové komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/31/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Marka Vomelu vedoucím Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2009-15.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2009-15.doc

16. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 10. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2009 dne 6. 10. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 10. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz