Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2009, které se konalo dne 22. 9. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 9. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 46. Nesouhlas vlastníků s návrhem kraje Vysočina na majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2009
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
 3. Rozpočtové opatření na kapitole Informatika
 4. Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 1
 5. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 6. Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
 12. Přijetí finančního daru od města Jemnice - návrh na provedení rozpočtového opatření
 13. Prodej a nájem pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
 14. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 15. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Vítejte na Vysočině
 19. Projekt - Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu
 20. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 21. Stálé zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
 22. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 23. Předložení 3 projektových žádostí do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 24. Vyhodnocení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina a návrh na jeho prodloužení
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 26. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 27. Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina - rozhodnutí o zadání zakázky
 28. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
 29. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
 30. Smlouva o partnerství pro projektový záměr RYBNÍK FICKŮ - obnova objektů rybníka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 31. Zápůjčka movitého majetku Střední průmyslové škole Třebíč
 32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 33. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 35. Ustanovení členů rady a odborné skupiny projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 36. Stanovení platu ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2009
 38. Organizační řád - Dodatek č. 1 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 39. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 40. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 41. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 12. 2008 u kapitoly Zdravotnictví
 42. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 43. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 44. Úkol ze zasedání zastupitelstva
 45. Smlouva č. 08009123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou
 46. Nesouhlas vlastníků s návrhem kraje Vysočina na majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice
 47. Rozprava členů rady
Usnesení 1327/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008 dle materiálu RK-29-2009-02, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-02.doc, RK-29-2009-02, př. 1

03. Rozpočtové opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, upřesnili radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1329/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 200 000,- Kč při současném snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 200 000,- Kč na realizaci stavebních přípravných prací pro umístění nové serverovny.
odpovědnost: oHS, OI, EO
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-03.doc

04. Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 1
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, podaly radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu dle materiálu RK-29-2009-04, př. 2.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-04.doc, RK-29-2009-04, př. 1, RK-29-2009-04, př. 2

K bodům 05 13, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

05. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 1331/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Vysočinou a ČR - Pozemkovým fondem ČR na pronájem pozemku par. č. 1787/22 o výměře 14 m2 v katastrálním území Kejžlice za cenu 100 Kč/rok na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-05.doc

06. Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
Usnesení 1332/29/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-06.doc

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1333/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2009-07, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2009-07, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-07.doc, RK-29-2009-07, př. 1, RK-29-2009-07, př. 2

08. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
Usnesení 1334/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování částí pozemku par. č. 3139/2 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 3139 v k. ú. a obci Domamil, dle GP č. 177-5643/2008 nově označených jako pozemky par. č. 3139/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3139/5 - ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2, par. č. 3139/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, par. č. 3139/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2 a par. č. 3139/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 do vlastnictví obce Domamil;
 • zahájit jednání s obcí Domamil o darování části pozemků par. č. st. 13/1, par. č. 3136/2 a par. č. 3145/15 v k. ú. a obci Domamil, dle GP č. 177-5643/2008 nově označených jako pozemky par. č. 1499 - ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2, par. č. 3136/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2 a par. č. 3145/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 z vlastnictví obce Domamil do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem části pozemku par. č. 3139/2 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 3139 v k. ú. a obci Domamil, dle GP č. 177-5643/2008 nově označené jako pozemky par. č. 3139/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3139/5 - ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2, par. č. 3139/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, par. č. 3139/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2 a par. č. 3139/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Domamil;
 • nabýt darem části pozemků par. č. st. 13/1, par. č. 3136/2 a par. č. 3145/15 v k. ú. a obci Domamil, dle GP č. 177-5643/2008 nově označené jako pozemky par. č. 1499 - ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2, par. č. 3136/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2 a par. č. 3145/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 z vlastnictví obce Domamil do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-08.doc

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1335/29/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2009-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-29-2009-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem par. č. 2075 v k. ú. Olší nad Oslavou městu Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-09.doc, RK-29-2009-09, př. 1

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1336/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2009-10, př. 1 a RK-29-2009-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-10.doc, RK-29-2009-10, př. 1, RK-29-2009-10, př. 2

11. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1337/29/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-11.doc

12. Přijetí finančního daru od města Jemnice - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 1338/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 476 000 Kč od města Jemnice dle darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2009-12, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 476 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-12.doc, RK-29-2009-12, př. 1

13. Prodej a nájem pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
Usnesení 1339/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Zemědělská a. s. Krásná Hora, IČ: 259 67 525 na pozemek st. par. č. 115 nově oddělený geometrickým plánem č. 152-22/2009 z pozemku par. č. 449/1 v k. ú. a obci Krásná Hora za dohodnuté nájemné ve výši 10 Kč/ m2/rok a to na dobu 5-ti let;
 • zveřejnit záměr kraje prodat pozemek st. par. č. 115 zastavěná plocha, rozestavěná zemědělská stavba o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Krásná Hora nově oddělený geometrickým plánem č. 152-22/2009 z pozemku par. č. 449/1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek st. par. č. 115 nově oddělený geometrickým plánem č. 152-22/2009 z pozemku par. č. 449/1 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělská a. s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 582 34, IČ: 259 67 525 za dohodnutou kupní cenu 875 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-13.doc

14. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhované aktualizaci daných Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1340/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-14.doc

15. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Na jednání se dostavil V. Novotný. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít dodatky nájemních smluv, nových nájemních smluv a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě o nájmu věcí nemovitých. Projednávání se zúčastnila A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1341/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-29-2009-15, př. 1;
 • Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-29-2009-15, př. 2upr1;
 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-29-2009-15, př. 3;
 • Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-29-2009-15, př. 4upr1;
 • Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-29-2009-15, př. 5.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 15. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-15.doc, RK-29-2009-15, př. 1, RK-29-2009-15, př. 2, RK-29-2009-15, př. 3, RK-29-2009-15, př. 4, RK-29-2009-15, př. 5

46. Nesouhlas vlastníků s návrhem kraje Vysočina na majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. a obci Daňkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1342/29/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-46

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1343/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Doprava, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 151 000 000 Kč určenou na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2009.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-16.doc

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1344/29/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-29-2009-17.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-17.doc

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Vítejte na Vysočině
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RK-29-2009-18, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-18.doc, RK-29-2009-18, př. 1, RK-29-2009-18, př. 2

19. Projekt - Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem schválit účast kraje Vysočina jako nefinančního partnera v uvedeném projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2009-19, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti projektu Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu s žadatelem Vysokou školou polytechnickou Jihlava, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ: 71226401.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-19.doc, RK-29-2009-19, př. 1, RK-29-2009-19, př. 3

20. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované znění Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1347/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-29-2009-20, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-20.doc, RK-29-2009-20, př. 1

21. Stálé zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje vzít na vědomí novou formu fungování zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1348/29/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
fungování zastoupení kraje Vysočina v Bruselu dle varianty B uvedené v materiálu RK-29-2009-21, př. 1 od 1. 1. 2010.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-21.doc

22. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/29/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-29-2009-22, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-29-2009-22, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-29-2009-22, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-29-2009-22, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-29-2009-22, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-29-2009-22, př. 2 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-29-2009-22, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-29-2009-22, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-22.doc

23. Předložení 3 projektových žádostí do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované znění projektových žádostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektových žádostí dle materiálů RK-29-2009-23, př. 1, RK-29-2009-23, př. 2, RK-29-2009-23, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektovou žádost projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálu RK-29-2009-23, př. 1 a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektové žádosti projektů Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-29-2009-23, př. 2 a RK-29-2009-23, př. 3.
odpovědnost: ORR, OKPP
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-23.doc

24. Vyhodnocení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina a návrh na jeho prodloužení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí informaci o vyhodnocení realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/29/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o vyhodnocení realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina za období září 2008 - červen 2009 dle materiálu RK-29-2009-24, př. 2;
 • pokračování realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina do 31. 12. 2011;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 5 000 Kč Muzeu Pelhřimov, příspěvkové organizaci na zajištění pokračování projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina, a
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Kultura zvýšení § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím o částku 5 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury a položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009 o částku 5 000 Kč určenou na zajištění pokračování projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-24.doc, RK-29-2009-24, př. 1, RK-29-2009-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 23. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou Tanec, tanec... 2009;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 10 000 Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 23. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou Tanec, tanec... 2009 .
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-25.doc

26. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1353/29/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálů RK-29-2009-26, př. 2upr1 a RK-29-2009-26, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-26.doc

27. Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina - rozhodnutí o zadání zakázky
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnili I. Vlčková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, M. Brom, úředník odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/29/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-27.doc

28. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace. Projednávání se zúčastnili I. Vlčková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, M. Brom, úředník odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - smluvní ochrana, o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 982 339,10 Kč za 1. část projektu.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-28.doc

29. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem daného projektového záměru. Projednávání se zúčastnili I. Vlčková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, M. Brom, úředník odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky ukládá OŽP dopracovat projektovou žádost.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-29.doc

30. Smlouva o partnerství pro projektový záměr RYBNÍK FICKŮ - obnova objektů rybníka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekt RYBNÍK FICKŮ. Projednávání se zúčastnili I. Vlčková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, M. Brom, úředník odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekt RYBNÍK FICKŮ - obnova objektů rybníka dle materiálu RK-29-2009-30, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-30.doc, RK-29-2009-30, př. 1, RK-29-2009-30, př. 2, RK-29-2009-30, př. 3

31. Zápůjčka movitého majetku Střední průmyslové škole Třebíč
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje informace k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením Smlouvy o zápůjčce movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/29/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zápůjčce mezi účastníky ABS WYDA, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 1146/30 a Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-29-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-31.doc, RK-29-2009-31, př. 1

32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/29/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-29-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-32.doc, RK-29-2009-32, př. 1

33. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/29/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Dětského domova, Rovečné 40, Miluše Řehůřkové s účinností od 25. ledna 2010 dle materiálu RK-29-2009-33, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/29/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou IČ 48895555 ve výši 25 tis. Kč dle materiálu RK-29-2009-34;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 ve výši 25 tis. Kč za účelem pokrytí odpisů hmotného investičního majetku dle RK-29-2009-34;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 25 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 25 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 25 tis. Kč a odvodu z investičního fondu ve stejné výši 25 tis. Kč u Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou IČ 48895555.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-34.doc

35. Ustanovení členů rady a odborné skupiny projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, požádali radu kraje o stanovení zástupců v Radě Projektu a v Odborné skupině Projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1362/29/2009/RK
Rada kraje
ustanovuje
 • RNDr. Marii Kružíkovou zástupcem v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za kraj Vysočina a Zdeňka Ryšavého jeho náhradníkem, a to dnem podpisu Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině všemi stranami;
 • Mgr. Miroslava Pecha, RNDr. Kamila Ubra, RNDr. Miloše Vystrčila zástupci v Odborné skupině projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za kraj Vysočina, a to dnem podpisu Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině všemi stranami.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-35.doc

36. Stanovení platu ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem stanovit plat ředitelce shora uvedené základní školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/29/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Pavle Hůšové, dipl. um., ředitelce Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, s účinností od 1. 10. 2009 dle materiálu RK-29-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 673 270 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-37.doc

38. Organizační řád - Dodatek č. 1 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu schválit Dodatek č. 1 Organizačního řádu dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1365/29/2009/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád - Dodatek č. 1 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2009-38, př. 1 dle rozhodnutí ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, MUDr. Zdeňka Kadlece.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-38.doc, RK-29-2009-38, př. 1

39. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, p. o., IČ 00090638 ve výši 15 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním VI. Pneumologického semináře Vysočiny;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, p. o., při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, p. o., o částku 15 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním VI. Pneumologického semináře Vysočiny.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-39.doc, RK-29-2009-39, př. 2

40. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, zdůvodnili radě kraje navrhovanou změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/29/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-29-2009-40, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-40.doc, RK-29-2009-40, př. 1, RK-29-2009-40, př. 2

41. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 12. 2008 u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1368/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 225 082 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 59 508,70 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Mor., příspěvkovou org., IČ00842001 ve výši 37 682,20 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci IČ 00839396 ve výši 147 191,84 Kč;
schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí úhrnné výši 494,58 tis. Kč v členění dle materiálu RK-29-2009-41, př. 1;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví o 494,58 tis. Kč v členění dle materiálu RK-29-2009-41, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje sníženého o případné náklady na opravy a údržbu bytového fondu;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2009-41, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku a krytí nákladů vynaložených na akreditaci dle materiálu RK-29-2009-41, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-41.doc, RK-29-2009-41, př. 1, RK-29-2009-41, př. 2

42. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
 • Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod;
 • Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
dle materiálů RK-29-2009-42, př. 1, RK-29-2009-42, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-42.doc, RK-29-2009-42, př. 1, RK-29-2009-42, př. 2, RK-29-2009-42, př. 3, RK-29-2009-42, př. 4

43. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1370/29/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
  • Audiometr klin. AC 40; inventární číslo: 990-888-004-938; rok výroby: 1999
  • Automat mycí 2 dveř. 910 UPDP; inventární číslo: 990-777-004-768; rok výroby: 1997
  • Monitor validační myčka Display Lancer, inv. číslo: 990-777-004-751; rok výroby: 1997
  • Program SS-9 Sušení SS9, inventární číslo: 990-777-004-754; rok výroby: 1997
  • Příslušenství myček (vozík); inventární číslo: 990-777-004-771; rok výroby: 1997
  • Oxymetr Kapnograf N-6000; inventární číslo: 990-777-003-703; rok výroby: 1993
  • Monitor Sírius Vega VD 900RK; inventární číslo: 990-888-004-947; rok výroby: 1999
  • Monitor Sírius Vega VD 900RK; inventární číslo: 990-888-004-948; rok výroby: 1999
  • Ventilátor EME M62/D; inventární číslo: 990-777-004-300; rok výroby: 1997
  • CO2 Senzor Kapno; inventární číslo: 990-000-005-115; rok výroby: 1999
  • Kotel FRAM BK 6.5; inventární číslo 990-888-003-897; rok výroby: 1992
  • Zesilovač obrazu ZOX 272F; inventární číslo 990-777-002-422; rok výroby 1977
  • Chiralux 2 g 239; inventární číslo 990-777-003-021; rok výroby 1985
  • Chirospekta - vyšetřovací stěna D371; inventární číslo 990-777-003-305; r. výroby 1985
  • Přístroj Toshiba SDF-200 A/A3; inventární číslo 990-777-004-652; rok výroby 1997
  • Přístroj urol. Commodore II 750/2; inventární číslo 990-777-001-907; rok výroby 1970
  • RTG kamer. řetězec Tesla CMX601; inventární číslo 990-777-003-776; rok výroby 1994
  • Sonda k Toshiba Corevision PSH-50LT; inventární číslo 990-777-004-406; r. v. 2001;
  • Ultrazvuk Philips Sterling; inventární číslo 990-777-004-406; rok výroby 1993.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-43.doc

44. Úkol ze zasedání zastupitelstva
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/29/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odboru kontroly a odboru zdravotnictví předložit závěry z provedených kontrol radě kraje v termínu do 31. 1. 2010;
bere na vědomí
navrhovaná opatření odboru zdravotnictví dle přílohy RK-29-2009-44, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor zdravotnictví
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-44.doc

45. Smlouva č. 08009123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou
Z. Ryšavý sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. V průběhu jednání přišel T. Škaryd, odešli M. Kružíková, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1372/29/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 08009123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-29-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2009-45.doc, RK-29-2009-45, př. 1

47. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 9. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2009 dne 22. 9. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 9. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz