Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2009 - 22.09.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
03Rozpočtové opatření na kapitole Informatika
04Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 1
05Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
06Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí
12Přijetí finančního daru od města Jemnice - návrh na provedení rozpočtového opatření
13Prodej a nájem pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
14Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
15Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
18Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Vítejte na Vysočině
19Projekt - Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu
20Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
21Stálé zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
22Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
23Předložení 3 projektových žádostí do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
24Vyhodnocení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina a návrh na jeho prodloužení
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
26Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
27Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina - rozhodnutí o zadání zakázky
28Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
29Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
30Smlouva o partnerství pro projektový záměr RYBNÍK FICKŮ - obnova objektů rybníka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
31Zápůjčka movitého majetku Střední průmyslové škole Třebíč
32Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
33Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
35Ustanovení členů rady a odborné skupiny projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
36Stanovení platu ředitelky Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2009
38Organizační řád - Dodatek č. 1 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
39Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
40Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
41Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 12. 2008 u kapitoly Zdravotnictví
42Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
43Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
44Úkol ze zasedání zastupitelstva
45Smlouva č. 08009123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou
46Nesouhlas vlastníků s návrhem kraje Vysočina na majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/35319 v k.ú. a obcí Daňkovice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz