Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2014, které se konalo dne 26. 8. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 8. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
106. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
107. Odprodej notebooku
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2014
 2. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 4. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
 7. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
 8. Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 9. Směna pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerkvička-Rosice
 11. Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty pořízené v rámci projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz I a Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
 12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 13. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 14. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 15. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
 16. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
 17. Uzavření dodatků č. 1 nájemní a podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
 18. Stavební záměr Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
 19. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
 20. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí JV obchvat
 21. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 22. Čestné prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 23. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 24. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 25. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
 26. Zpráva o pokroku č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 28. Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj
 29. Smlouva o převodu investorství
 30. Smlouva o převodu investorství
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 32. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
 33. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
 34. Smlouva o převodu investorství
 35. Poskytnutí licence k softwarovému systému Projektové řízení
 36. Kraje pro bezpečný internet
 37. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
 38. Závěrečná monitorovací zpráva na úrovni celého projektu MA-G 21
 39. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
 40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 4. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 42. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
 43. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc Vysočina
 44. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
 45. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 3. monitorovací zprávy
 46. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 48. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
 49. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2014
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 52. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
 53. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
 54. Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
 55. Havarijní pojištění osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 56. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 57. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 58. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 61. Souhlas s realizací projektu - Střední školy stavební Jihlava
 62. Smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Vyšš
 63. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Žďár nad Sázavou
 64. Smlouvy o partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Žďár nad Sázavou a Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 65. Podpora technické tvořivosti v základních školách
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
 67. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2014/2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 68. Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
 69. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
 70. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 71. Zadávací řízení na veřejné zakázky na služby Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru na festival Dort pro Brontosaura
 73. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
 74. Aktualizace stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
 75. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
 76. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 77. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 78. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 79. Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
 81. Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 82. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
 83. Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 84. 2. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 86. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
 87. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
 88. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
 89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 90. Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 91. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 92. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 93. Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné
 95. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
 96. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 97. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 98. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 99. Podstatná změna XIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 100. Podstatná změna XIV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 101. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Jinošov II.
 102. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
 103. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 104. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
 105. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
 106. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 107. Odprodej notebooku
 108. Rozprava členů rady
Usnesení 1475/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 11, 14, 16, 17, 20, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
Usnesení 1476/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky par. č. 59/7 o výměře 138 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou, par. č. 574/8 o výměře 26 m2 a par. č. 581/13 o výměře 72 m2 oba k. ú. Švařec 3 208 Kč za kupní cenu 48 315,20 Kč z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu RK-25-2014-02, př. 1 a uhradit prodávajícímu náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 300 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-02.doc, RK-25-2014-02, př. 1, RK-25-2014-02, př. 2

03. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Usnesení 1477/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČ 00295647 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 627 m2, par. č. 2437/3 vodní plocha, vodní tok o výměře 192 m2 a par. č. 2438/4 trvalý travní porost o výměře 1464 m2, všechny v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-03.doc, RK-25-2014-03, př. 1, RK-25-2014-03, př. 2

04. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
Usnesení 1478/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a ZK-04-2014-35, př. 5 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2014-04, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-04.doc, RK-25-2014-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
Usnesení 1479/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 2632 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2  a par. č. 2633 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k. ú. Chotěbudice z vlastnictví obce Chotěbudice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-05.doc, RK-25-2014-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
Usnesení 1480/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-25-2014-06, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-06.doc, RK-25-2014-06, př. 1, RK-25-2014-06, př. 2

07. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
Usnesení 1481/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem pozemků smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru „II/385 Dolní Rožínka hranice kraje, II. stavba“ na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 10/1 a par. č. 31/2 v katastrálním území a obci Dolní Rožínka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-07.doc

08. Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 1482/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-08.doc, RK-25-2014-08, př. 1

09. Směna pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy
Usnesení 1483/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny pozemku par. č. 5969/6 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5969 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 5986/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5986/21 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví městyse Kamenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout směnit pozemek par. č. 5969/6 ostatní plocha, silnice výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5969 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 5986/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014  z pozemku par. č. 5986/21 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví městyse Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-09.doc, RK-25-2014-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerkvička-Rosice
Usnesení 1484/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-10.doc, RK-25-2014-10, př. 1, RK-25-2014-10, př. 2, RK-25-2014-10, př. 3

11. Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty pořízené v rámci projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz I a Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
Usnesení 1485/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby pro objekty:
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz I k. ú. Cetoraz, p. č. 405/27“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz I k. ú. Cetoraz, p. č. 405/24“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz I k. ú. Pelhřimov, p. č. 2346/41“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz I k. ú. Pelhřimov, p. č. 2346/40“,
 • „Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Velké Meziříčí 1“,
 • „Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Velké Meziříčí 2“,
 • „Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Bystřice nad Pernštejnem 1“,
 • „Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Bystřice nad Pernštejnem 2 s terapií“
mezi budoucími uživateli staveb a Krajem Vysočina dle materiálů RK-25-2014-11, př. 1, RK-25-2014-11, př. 2, RK-25-2014-11, př. 3, RK-25-2014-11, př. 4, RK-25-2014-11, př. 5, RK-25-2014-11, př. 6, RK-25-2014-11, př. 7, RK-25-2014-11, př. 8.
odpovědnost: majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-11.doc, RK-25-2014-11, př. 1, RK-25-2014-11, př. 2, RK-25-2014-11, př. 3, RK-25-2014-11, př. 4, RK-25-2014-11, př. 5, RK-25-2014-11, př. 6, RK-25-2014-11, př. 7, RK-25-2014-11, př. 8

14. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1486/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2014-14, př. 1 a RK-25-2014-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-14.doc, RK-25-2014-14, př. 1, RK-25-2014-14, př. 2

16. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Usnesení 1487/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s výstavbou chodníků v obci Kundratice na pozemcích par. č. 778/3 ostatní plocha, jiná o výměře 191 m2, dle geometrického plánu č. 170-781/2012 a par. č. 778/2 ostatní plocha, silnice o výměře 583 m2 - díly „d+a“ o výměře 295 m2 dle geometrického plánu č. 168-162/2012, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a obcí Kundratice na straně stavebníka smlouvu zakládající obci Kundratice právo provést stavbu chodníků na pozemcích par. č. 778/3 ostatní plocha, jiná o výměře 191 m2, dle geometrického plánu č. 170-781/2012 a par. č. 778/2 ostatní plocha, silnice o výměře 583 m2 - díly „d+a“ o výměře 295 m2 dle geometrického plánu č. 168-162/2012, vše v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-16.doc, RK-25-2014-16, př. 1

17. Uzavření dodatků č. 1 nájemní a podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
Usnesení 1488/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-17.doc, RK-25-2014-17, př. 1, RK-25-2014-17, př. 2

K bodům 12, 13, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 1489/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-12.doc, RK-25-2014-12, př. 1

13. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1490/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1849/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 985 m2 a par. č. 1849/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 948 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3604-174/2014 z pozemku par. č. 1849 v k. ú. a obci Humpolec za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-13.doc, RK-25-2014-13, př. 1

15. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o koupi pozemku potřebného k realizaci stavebního záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-15.doc, RK-25-2014-15, př. 1, RK-25-2014-15, př. 2

18. Stavební záměr Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení stavební záměr výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr „Střední průmyslová škola Třebíč demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny“ dle materiálů RK-25-2014-18, př. 1, RK-25-2014-18, př. 2, RK-25-2014-18, př. 2a, RK-25-2014-18, př. 2b, RK-25-2014-18, př. 2c, RK-25-2014-18, př. 2d, RK-25-2014-18, př. 2e, RK-25-2014-18, př. 2f, RK-25-2014-18, př. 2g, RK-25-2014-18, př. 2h;
rozhoduje
změnit název akce „Střední průmyslová škola Třebíč rekonstrukce budovy A a B“ zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M5 - Investice ve školství na nový název „Střední průmyslová škola Třebíč demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-18.doc, RK-25-2014-18, př. 1, RK-25-2014-18, př. 2, RK-25-2014-18, př. 2a, RK-25-2014-18, př. 2b, RK-25-2014-18, př. 2c, RK-25-2014-18, př. 2d, RK-25-2014-18, př. 2e, RK-25-2014-18, př. 2f, RK-25-2014-18, př. 2g, RK-25-2014-18, př. 2h

106. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji pozemku v k. ú. Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-106.doc, RK-25-2014-106, př. 1, RK-25-2014-106, př. 2

19. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění uvedených veřejných zakázek. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odůvodnění veřejných zakázek:
 • „Úspory energií Hotelová škola Třebíč budova internátu“,
 • „Úspory energií Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou pavilon Koželská“,
 • „Úspory energií Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ internát Světlá nad Sázavou“,
 • „Úspory energií Gymnázium Telč stará budova“,
 • „Úspory energií SPŠ Pelhřimov učební pavilon Friedova“,
 • „Úspory energií OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova“,
 • „Úspory energií SŠ stavební Třebíč provozní budova“,
 • „Úspory energií SŠ automobilní Jihlava učební pavilon“
dle materiálu RK-25-2014-19, př. 2;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 106 000 000 Kč na zvláštní účet projektu Realizace úspor energií 60. výzva OPŽP s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-19.doc, RK-25-2014-19, př. 1, RK-25-2014-19, př. 2

20. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu RK-25-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OM
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-20.doc, RK-25-2014-20, př. 1, RK-25-2014-20, př. 2

K bodům 21 26, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

21. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Usnesení 1496/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-25-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-21.doc, RK-25-2014-21, př. 1

22. Čestné prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1497/25/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-22.doc, RK-25-2014-22, př. 1

23. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Usnesení 1498/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-25-2014-23, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-25-2014-23, př. 1 a RK-25-2014-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-23.doc, RK-25-2014-23, př. 1, RK-25-2014-23, př. 2

24. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
Usnesení 1499/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-25-2014-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-24.doc, RK-25-2014-24, př. 1, RK-25-2014-24, př. 2

25. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1500/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-25-2014-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-25-2014-25, př. 1 a RK-25-2014-25, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-25.doc, RK-25-2014-25, př. 1, RK-25-2014-25, př. 2

26. Zpráva o pokroku č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1501/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 3 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-25-2014-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-25-2014-26, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-26.doc, RK-25-2014-26, př. 1, RK-25-2014-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
„stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů“;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 Silnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 Silnice o částku 300 000 Kč, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč a § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-25-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-27.doc, RK-25-2014-27, př. 1

28. Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít memorandum o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj dle materiálu RK-25-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31.12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-28.doc, RK-25-2014-28, př. 1

K bodům 29, 30, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

29. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1504/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, ke stavbě III/3494 Uhřínov - průtah , dle materiálu RK-25-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-29.doc, RK-25-2014-29, př. 1

30. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1505/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu přeložka NN, stavby III/3494 Uhřínov - průtah , dle materiálu RK-25-2014-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-30.doc, RK-25-2014-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodní veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 , v rozsahu materiálu RK-25-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-31.doc, RK-25-2014-31, př. 1

32. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje předložený návrh zařadit uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/405 Okříšky obchvat,
 • II/351 Třebíč úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická,
 • III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416 - 2
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akcí:
 • „II/410 Jemnice křižovatka s II/152“, na nový název „II/408 Jemnice křižovatka s II/152“,
 • „III/0183a Ledeč n. Sázavou okružní křižovatka“, na nový název III/01830a Ledeč n. Sázavou okružní křižovatka
zařazených v kapitole Doprava, příloze D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-32.doc

33. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Moravské Budějovice smlouvu o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice dle materiálu RK-25-2014-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-33.doc, RK-25-2014-33, př. 1

34. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na uzavření smlouvy o převodu investorství k danému stavebnímu objektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník a SO 402 Veřejné osvětlení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, dle materiálu RK-25-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-34.doc, RK-25-2014-34, př. 1

35. Poskytnutí licence k softwarovému systému Projektové řízení
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/25/2014/RK
Rada kraje
poskytuje
právo užít software Projektové řízení neomezenému počtu subjektů za podmínek stanovených v materiálu RK-25-2014-35, př. 1;
svěřuje
rozhodování o stanovení, které počítačové programy pořizované Krajem Vysočina budou poskytovány dalším subjektům v režimu Open Source Software, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky, informovat radu kraje o software poskytovaných v režimu Open Source, a to vždy do 31. 1. příslušného kalendářního roku za předchozí kalendářní rok.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-35.doc, RK-25-2014-35, př. 1

36. Kraje pro bezpečný internet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě návrh schválit realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Projekt Kraje pro bezpečný internet (dále KPBI) dle usnesení Rady Asociace krajů České republiky dle materiálu RK-25-2014-36, př. 1;
 • Informaci o současném stavu projektu KPBI dle materiálu RK-25-2014-36, př. 2;
schvaluje
 • Realizaci projektu KPBI;
 • Využívat výukové a metodické materiály vytvořené Národním centrem bezpečnějšího internetu v roce 2014 v rámci projektu KPBI, které jsou poskytnuty krajům k bezplatnému využití na základě licence Creative Commons BY-NC-SA (Uveďte autora Nevyužívejte komerčně Zachovejte licenci);
 • Uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o. dle materiálu RK-25-2014-36, př. 3.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-36.doc, RK-25-2014-36, př. 1, RK-25-2014-36, př. 2, RK-25-2014-36, př. 3

37. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o způsobu zadání uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky „Virtualizované desktopy“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2014-37, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2014-37, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Virtualizované desktopy“ plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Virtualizované desktopy“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
 • odboru informatiky dopracovat zadávací dokumentaci dle případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR a následně takto upravený materiál předložit radě kraje na vědomí;
 • odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "Virtualizované desktopy" dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-37.doc, RK-25-2014-37, př. 1, RK-25-2014-37, př. 2

107. Odprodej notebooku
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít kupní smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-25-2014-107, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-107.doc, RK-25-2014-107, př. 1

K bodům 38, 40 44, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

38. Závěrečná monitorovací zpráva na úrovni celého projektu MA-G 21
Usnesení 1514/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-25-2014-38, př. 1 a RK-25-2014-38, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-38, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-38.doc, RK-25-2014-38, př. 1, RK-25-2014-38, př. 2, RK-25-2014-38, př. 3

40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 4. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1515/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 166 488,50 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-40.doc

41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1516/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 1 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-41.doc

42. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
Usnesení 1517/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 284 794,06 Kč (10 442 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-42.doc

43. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc Vysočina
Usnesení 1518/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-25-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 26. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-43.doc, RK-25-2014-43, př. 1

44. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
Usnesení 1519/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-25-2014-44, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-44, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-44.doc, RK-25-2014-44, př. 1, RK-25-2014-44, př. 2

39. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2014“. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-39.doc, RK-25-2014-39, př. 1, RK-25-2014-39, př. 2

45. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 3. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 3. monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-25-2014-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-45.doc, RK-25-2014-45, př. 1

46. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí příjemce podpory o prominutí penále do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-46.doc, RK-25-2014-46, př. 1, RK-25-2014-46, př. 2

47. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2014-47, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 1. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-47.doc, RK-25-2014-47, př. 1

48. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2014-48, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2014-48, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2014-48, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2014-48, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-48.doc, RK-25-2014-48, př. 1, RK-25-2014-48, př. 2, RK-25-2014-48, př. 3, RK-25-2014-48, př. 4

49. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2014
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu schválit změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-25-2014-49, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-49.doc, RK-25-2014-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Doplnění technického vybavení počítačové učebny Krajské knihovny Vysočiny“ ve výši 52 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 52 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 52 000 Kč určenou na realizaci projektu „Doplnění technického vybavení počítačové učebny Krajské knihovny Vysočiny“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci grantu „VISK3“ (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Převedení katalogizačních modulů programu Clavius z UNIMARCU na formát MARC21“ ve výši 8 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 8 000 Kč s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 8 000 Kč určenou na realizaci projektu „Převedení katalogizačních modulů programu Clavius z UNIMARCU na formát MARC21“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-51.doc

52. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu změnit usnesení č. 0983/18/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0983/18/2014/RK ze dne 27. 5. 2014 tak, že se materiál RK-18-2014-19, př. 1 nahrazuje materiálem RK-25-2014-52, př. 1, materiál RK-18-2014-19, př. 2 nahrazuje materiálem RK-25-2014-52, př. 2 a materiál RK-18-2014-19, př. 3 nahrazuje materiálem RK-25-2014-52, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 5. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-52.doc, RK-25-2014-52, př. 1, RK-25-2014-52, př. 2, RK-25-2014-52, př. 3

53. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden červenec 2014. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014 dle materiálu RK-25-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-53.doc, RK-25-2014-53, př. 1

54. Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením nové smlouvy o smlouvě budoucí dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-54.doc, RK-25-2014-54, př. 1, RK-25-2014-54, př. 2

55. Havarijní pojištění osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením havarijního pojištění osobního vozidla uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, staršího 10 let dle materiálu RK-25-2014-55, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-55.doc, RK-25-2014-55, př. 1

56. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-56.doc, RK-25-2014-56, př. 1

57. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, upřesnila radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 22. 12. 2016 pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let - ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 9369.
odpovědnost: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, OŠMS
termín: 30. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-57.doc

58. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 36 720 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-25-2014-58, př. 4.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-58.doc, RK-25-2014-58, př. 1, RK-25-2014-58, př. 2, RK-25-2014-58, př. 3, RK-25-2014-58, př. 4

59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-25-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-59.doc, RK-25-2014-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh schválit shora uvedené rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 383 365 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 1 383 365 Kč na realizaci projektu „Učitel - mentor“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-60.doc

61. Souhlas s realizací projektu - Střední školy stavební Jihlava
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s předložením a realizací projektu Střední školy stavební Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s předložením a realizací projektu Střední školy stavební Jihlava Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0061 dle materiálu RK-25-2014-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-61.doc, RK-25-2014-61, př. 1

V průběhu jednání odešel J. Běhounek. K bodům 62 64, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

62. Smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 1538/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vysočina Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 a Společností pro kvalitu školy, o.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-25-2014-62, př. 1 za účelem realizace projektu „ICT nás baví“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Praktickou školou Velké Meziříčí, IČO: 70831432 a Společností pro kvalitu školy, o.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-25-2014-62, př. 2 za účelem realizace projektu „ICT nás baví“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO: 47443936 a Společností pro kvalitu školy, o.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-25-2014-62, př. 3 za účelem realizace projektu „ICT nás baví“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, IČO: 48895598 a Společností pro kvalitu školy, o.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-25-2014-62, př. 4 za účelem realizace projektu „ICT nás baví“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Střední škola stavební Jihlava, IČO: 60545267 a Společností pro kvalitu školy, o.s., IČO: 69610606, dle materiálu RK-25-2014-62, př. 5 za účelem realizace projektu „ICT nás baví“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-62.doc, RK-25-2014-62, př. 1, RK-25-2014-62, př. 2, RK-25-2014-62, př. 3, RK-25-2014-62, př. 4, RK-25-2014-62, př. 5

63. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Žďár nad Sázavou
Usnesení 1539/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou Žďár nad Sázavou, IČO: 00637696 a COMFOR STORES a.s., IČO: 26290944 za účelem realizace projektu Inovace na dosah reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0025. dle materiálu RK-25-2014-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-63.doc, RK-25-2014-63, př. 1

64. Smlouvy o partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Žďár nad Sázavou a Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
Usnesení 1540/25/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Gymnáziem Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 a T-E-V Pardubice, s. r. o., IČO 28785878 za účelem realizace projektu Dotkněme se budoucnosti reg. č. CZ. 1.07/1.3.00/51.0018. dle materiálu RK-25-2014-64, př. 1;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Gymnáziem dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 a T-E-V Pardubice, s. r. o., IČO 28785878 za účelem realizace projektu Dotkněme se budoucnosti reg. č. CZ. 1.07/1.3.00/51.0018. dle materiálu RK-25-2014-64, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-64.doc, RK-25-2014-64, př. 1, RK-25-2014-64, př. 2

65. Podpora technické tvořivosti v základních školách
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, požádala radu kraje o odložení materiálu z důvodu jeho dopracování.
Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-65.doc, RK-25-2014-65, př. 1, RK-25-2014-65, př. 2

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti ve výši 26 356 Kč dle materiálu RK-25-2014-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-66.doc, RK-25-2014-66, př. 1

67. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2014/2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2014 dle materiálu RK-25-2014-67, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2015.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-67.doc, RK-25-2014-67, př. 1

68. Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení dvou poradenských zařízení zřizovaných krajem. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/25/2014/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS a řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou a ředitelce Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou zabezpečit přípravu a realizaci sloučení obou organizací, pokud bude schváleno zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou s Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou dnem 1. 1. 2015 dle materiálu RK-25-2014-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných příspěvkových organizací
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-68.doc, RK-25-2014-68, př. 1

69. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem určeného pro obce a právnické osoby. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2014 dle materiálu RK-25-2014-69, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 10. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-69.doc, RK-25-2014-69, př. 1, RK-25-2014-69, př. 2

70. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o poslední účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 981,00 Kč v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lesy a rybníky“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-70.doc

71. Zadávací řízení na veřejné zakázky na služby Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky na služby. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1546/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o zahájení zadání veřejné zakázky na služby Revitalizace zámeckého parku ve Zboží formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2014-71, př. 1;
 • o zahájení zadání veřejné zakázky na služby Hrad Kámen revitalizace parku formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2014-71, př. 2;
jmenuje
stanoví
že kvalifikaci u podlimitních veřejných zakázek na služby Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen revitalizace parku posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-71.doc, RK-25-2014-71, př. 1, RK-25-2014-71, př. 2, RK-25-2014-71, př. 3, RK-25-2014-71, př. 4, RK-25-2014-71, př. 5, RK-25-2014-71, př. 6

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru na festival Dort pro Brontosaura
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Hnutí Brontosaurus, se sídlem: Hvězdová 306/10, Brno, IČO: 00408328, dle materiálu RK-25-2014-72, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč dle materiálu RK-25-2014-72.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-72.doc, RK-25-2014-72, př. 1, RK-25-2014-72, př. 2, RK-25-2014-72, př. 3

73. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh uzavřít Memorandum o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-25-2014-73, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-73.doc, RK-25-2014-73, př. 1, RK-25-2014-73, př. 2

74. Aktualizace stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí nové složení stálé konference. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/25/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nové složení stálé konference dle materiálu RK-25-2014-74, př. 3, jejíž členové budou jmenováni hejtmanem kraje na jejím nejbližším zasedání.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-74.doc, RK-25-2014-74, př. 1, RK-25-2014-74, př. 2, RK-25-2014-74, př. 3

75. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín dle materiálu RK-25-2014-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-75.doc, RK-25-2014-75, př. 1, RK-25-2014-75, př. 2, RK-25-2014-75, př. 3

76. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-25-2014-76, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-76.doc, RK-25-2014-76, př. 1, RK-25-2014-76, př. 2, RK-25-2014-76, př. 3, RK-25-2014-76, př. 4

77. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 100 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 100 tis. Kč na pořízení investičního majetku.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 26. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-77.doc

78. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/25/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2014, dle materiálu RK-25-2014-78, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-78.doc, RK-25-2014-78, př. 1, RK-25-2014-78, př. 2

79. Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/25/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-79.doc, RK-25-2014-79, př. 1, RK-25-2014-79, př. 2, RK-25-2014-79, př. 3, RK-25-2014-79, př. 4

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 400 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2014;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 o částku 256 000 Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-80.doc, RK-25-2014-80, př. 1

81. Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dar Městu Žďár nad Sázavou. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1556/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, finanční dar Městu Žďár nad Sázavou ve výši 35 000 Kč dle materiálu RK-25-2014-81, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-81.doc, RK-25-2014-81, př. 1, RK-25-2014-81, př. 2, RK-25-2014-81, př. 3

82. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích subjektům v rámci grantového „Investujme v sociálních službách 2014“. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1557/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům uvedeným v materiálu RK-25-2014-82, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-25-2014-82, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům uvedeným v materiálu RK-25-2014-82, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-82.doc, RK-25-2014-82, př. 1, RK-25-2014-82, př. 2, RK-25-2014-82, př. 3

83. Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o navrhované změně použití investičního fondu níže uvedených příspěvkových organizací pro rok 2014. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1558/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a u Domova Háj, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-25-2014-83, př. 1;
bere na vědomí
informaci o úpravě čerpání investičního fondu u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace v roce 2013, doplnění čerpání investičního fondu o technické zhodnocení (oprava povrchu u prádelny pod sušáky na prádlo).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace a ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-83.doc, RK-25-2014-83, př. 1, RK-25-2014-83, př. 2

84. 2. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu daného projektu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1559/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2014-84, př. 1 a RK-25-2014-84, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-84, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-84.doc, RK-25-2014-84, př. 1, RK-25-2014-84, př. 2

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1560/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 7 500 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-25-2014-85, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 836 760 Kč;
 • Trojlístku centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 1 756 360 Kč;
 • Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, o částku 1 574 720 Kč;
 • Dětského domova, Telč, Štěpnická 111, o částku 154 280 Kč;
 • Dětského domova, Senožaty 199, o částku 159 600 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Trojlístku - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč.
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-85.doc, RK-25-2014-85, př. 1

86. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1561/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině dle materiálu RK-25-2014-86, př. 1;
 • vyhlásit soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2014 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
odpovědnost: OSV
termín: říjen 2014 - květen 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-86.doc, RK-25-2014-86, př. 1

87. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1562/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-25-2014-87, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-87.doc, RK-25-2014-87, př. 1

88. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 dle materiálu RK-25-2014-88, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-88.doc, RK-25-2014-88, př. 1, RK-25-2014-88, př. 2

89. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 19 133,76 EUR (525 795,72 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-89.doc

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 90, 91, 93, 98 - 100, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

90. Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1565/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-90, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-90, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-25-2014-90, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-90.doc, RK-25-2014-90, př. 1

91. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1566/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-91, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-91, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-25-2014-91, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-91.doc, RK-25-2014-91, př. 1

93. Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1567/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-93, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-93, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-93.doc, RK-25-2014-93, př. 1

98. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1568/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-98, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-98, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-98.doc, RK-25-2014-98, př. 1

99. Podstatná změna XIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1569/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-99, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-99, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-99.doc, RK-25-2014-99, př. 1

100. Podstatná změna XIV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 1570/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-100.doc, RK-25-2014-100, př. 1

92. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí občanského sdružení o poskytnutí dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v roce 2014. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1571/25/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství občanskému sdružení Český svaz žen o. s., IČ: 00442801, se sídlem Panská 7, Praha ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-25-2014-92, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-92.doc, RK-25-2014-92, př. 1, RK-25-2014-92, př. 2

94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 487 915,07 Kč určenou na financování projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-94.doc

95. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2015. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2015 dle materiálů RK-25-2014-95, př. 1 a RK-25-2014-95, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-95.doc, RK-25-2014-95, př. 1, RK-25-2014-95, př. 2

K bodům 96, 97, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

96. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 1574/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-25-2014-96, př. 1 a RK-25-2014-96, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-96, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-96.doc, RK-25-2014-96, př. 1, RK-25-2014-96, př. 2, RK-25-2014-96, př. 3

97. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
Usnesení 1575/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2014-97, př. 1 a RK-25-2014-97, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-97, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-97.doc, RK-25-2014-97, př. 1, RK-25-2014-97, př. 2

K bodům 101 - 103, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

101. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1576/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 929 109 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Jinošov II.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-101.doc

102. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1577/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 693 580,09 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-102.doc

103. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1578/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 8 392 937 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-103.doc

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/25/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 880 720,75 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 155 421,31 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 880 720,75 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 155 421,31 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 1 036 142,06 Kč na financování projektu „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. OP LZZ ZS 824 1210/2014 ze dne 30. 1. 2014.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-104.doc

105. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/25/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu RK-25-2014-105, př. 1;
 • vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2015 dle materiálu RK-25-2014-105, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2014-105.doc, RK-25-2014-105, př. 1, RK-25-2014-105, př. 2

108. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 9. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2014 dne 26. 8. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 8. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz