Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2017, které se konalo dne 13. 6. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2017
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 6. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Fraňka a P. Pacala.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
53. Vyřazení vozidla z majetku kraje
Poté byl přednesen návrh na stažení bodů 45. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (Zdrojové materiály: RK-21-2017-45.doc, RK-21-2017-45, př. 1, RK-21-2017-45, př. 2, RK-21-2017-45, př. 3, RK-21-2017-45, př. 4, RK-21-2017-45, př. 5, RK-21-2017-45, př. 6, RK-21-2017-45, př. 7) a 46. Soutěž Cihla k cihle (Zdrojové materiály: RK-21-2017-46.doc, RK-21-2017-46, př. 1, RK-21-2017-46, př. 2, RK-21-2017-46, př. 3, RK-21-2017-46, př. 4) z programu jednání.
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2017
 2. Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 6. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 7. Návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Projekt Big Data 2017 (efektivní zpracování dat)
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 9. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 10. Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Republiková soutěž mladých zdravotníků - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
 11. Smlouva o spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a NONSTOPMEDIC, s.r.o.
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 14. 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 15. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
 16. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 18. Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
 19. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
 23. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 24. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - zpráva o postupu v projektu a oznámení o změně I.
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů, návrh na změnu rozpočtu na rok 2017, návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 26. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce
 27. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje
 28. Veřejná zakázka na stavební práce: III/1327 Žirovnice - průtah
 29. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
 30. Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 31. Návrh na změnu usnesení 2229/41/2016/RK
 32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 33. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Nové Město na Moravě
 34. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 1931/37/2016/RK
 35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna ceny nabývaných nemovitostí
 37. Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy
 38. Příkazové bloky
 39. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
 40. Změna ve školském rejstříku
 41. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Hry VIII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
 43. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017
 44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 45. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 46. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 47. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 48. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 49. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 2 a finanční zpráva č. 1
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže z Kraje Vysočina v třídění papíru
 51. Vyřazení vozidla z majetku kraje
 52. Rozprava členů rady

Usnesení 1103/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy k užívání softwaru Portál příspěvkových organizací Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1104/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-21-2017-02, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-02.doc, RK-21-2017-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím peněžního účelového daru od obce Horní Vilémovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 23. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-03.doc, RK-21-2017-03, př. 1

04. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro výše uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 23. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-04.doc, RK-21-2017-04, př. 1

05. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2017-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-21-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-05.doc, RK-21-2017-05, př. 1

06. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-06.doc, RK-21-2017-06, př. 1

07. Návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Projekt Big Data 2017 (efektivní zpracování dat)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem výše uvedeného projektového záměru Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Projekt Big Data 2017 dle materiálu RK-21-2017-07, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zřizovatele průběžně informovat o Projektu, a to prostřednictvím aplikace Projektové řízení, která je součástí Portálu PO, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-07.doc, RK-21-2017-07, př. 1, RK-21-2017-07, př. 2

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba) o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 089 520 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 089 520 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-08.doc, RK-21-2017-08, př. 1, RK-21-2017-08, př. 2

09. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1111/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 156 900 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 148 500 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 148 500 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, o částku 8 400 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-09.doc, RK-21-2017-09, př. 1

10. Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Republiková soutěž mladých zdravotníků - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod dle materiálu RK-21-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 16. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-10.doc, RK-21-2017-10, př. 1, RK-21-2017-10, př. 2

11. Smlouva o spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a NONSTOPMEDIC, s.r.o.
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o spolupráci mezi ZZS KV a společností NONSTOPMEDIC, s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci podle podmínek stanovených v materiálu RK-21-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-11.doc, RK-21-2017-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2017-12, př. 1, RK-21-2017-12, př. 2, RK-21-2017-12, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-12.doc, RK-21-2017-12, př. 1, RK-21-2017-12, př. 2, RK-21-2017-12, př. 3, RK-21-2017-12, př. 4, RK-21-2017-12, př. 5, RK-21-2017-12, př. 6

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendia pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-21-2017-13, př. 1, RK-21-2017-13, př. 2, RK-21-2017-13, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 21 500 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 500 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 21 500 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-13.doc, RK-21-2017-13, př. 1, RK-21-2017-13, př. 2, RK-21-2017-13, př. 3, RK-21-2017-13, př. 4, RK-21-2017-13, př. 5, RK-21-2017-13, př. 6

14. 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení 10. ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit vyhlášení desátého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-21-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-14.doc, RK-21-2017-14, př. 1

15. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1117/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn v souladu se zadávacími podmínkami dle materiálu RK-21-2017-15, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2017-15, př. 2;
ukládá
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-15.doc, RK-21-2017-15, př. 1, RK-21-2017-15, př. 2, RK-21-2017-15, př. 3

16. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-21-2017-16, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 6. 2018;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-21-2017-16, př. 3, a to na dobu určitou do 18. 4. 2022.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 23. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-16.doc, RK-21-2017-16, př. 1, RK-21-2017-16, př. 2, RK-21-2017-16, př. 3

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1119/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 20 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu Kulturní aktivity na realizaci projektu Zvuková galerie IGLOO: SLOVA K VĚCI;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektu Zvuková galerie IGLOO: SLOVA K VĚCI.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-17.doc

18. Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na podporu koncertní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3312 - Koncertní činnost Filharmonii G. Mahlera z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-21-2017-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-18.doc, RK-21-2017-18, př. 1, RK-21-2017-18, př. 2

19. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s. se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 27. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-19.doc, RK-21-2017-19, př. 1, RK-21-2017-19, př. 2, RK-21-2017-19, př. 3

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
  • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu RK-21-2017-20, př. 1;
  • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-20, př. 2;
  • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-20, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2017-20, př. 1, RK-21-2017-20, př. 2 a RK-21-2017-20, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-20.doc, RK-21-2017-20, př. 1, RK-21-2017-20, př. 2, RK-21-2017-20, př. 3

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací na provoz Family pointů pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
  • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu RK-21-2017-21, př. 1;
  • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-21, př. 2;
  • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-21, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2017-21, př. 1, RK-21-2017-21, př. 2 a RK-21-2017-21, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-21.doc, RK-21-2017-21, př. 1, RK-21-2017-21, př. 2, RK-21-2017-21, př. 3

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1124/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 100 500 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2017 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 753 500 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddHS, OddŘLZ
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-22.doc, RK-21-2017-22, př. 1

23. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pro služby odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace navýšení horní hranice přechodového mechanismu schválené usnesením č. 0221/05/2017/RK na 115 % a nepoužití redukčního koeficientu pro tyto služby;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-21-2017-23, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 307 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-21-2017-23, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2017-23, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-23.doc, RK-21-2017-23, př. 1, RK-21-2017-23, př. 2, RK-21-2017-23, př. 3

24. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - zpráva o postupu v projektu a oznámení o změně I.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí informaci o postupu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu v projektu;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2017-24, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2017-24, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-24.doc, RK-21-2017-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů, návrh na změnu rozpočtu na rok 2017, návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1127/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 497 082 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 497 082 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-21-2017-25;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 497 082 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krajské komunitní a poradenské centrum (139 100 Kč), Bydlíme, pracujeme, žijeme (27 575 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava (89 700 Kč), Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. (36 257 Kč), Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov (99 450 Kč); Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 (105 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2017 o částku 691 tis. Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 11;
 • střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13;
bere na vědomí
kompletní střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace řediteli Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-21-2017-25, př. 1, RK-21-2017-25, př. 2, RK-21-2017-25, př. 3, RK-21-2017-25, př. 4, RK-21-2017-25, př. 5, RK-21-2017-25, př. 6, RK-21-2017-25, př. 7, RK-21-2017-25, př. 8, RK-21-2017-25, př. 9, RK-21-2017-25, př. 10, RK-21-2017-25, př. 14, RK-21-2017-25, př. 15 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OSV, OŠMS, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina, příspěvková organizace, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2025
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-25.doc, RK-21-2017-25, př. 1, RK-21-2017-25, př. 2, RK-21-2017-25, př. 3, RK-21-2017-25, př. 4, RK-21-2017-25, př. 5, RK-21-2017-25, př. 6, RK-21-2017-25, př. 7, RK-21-2017-25, př. 8, RK-21-2017-25, př. 9, RK-21-2017-25, př. 10, RK-21-2017-25, př. 11, RK-21-2017-25, př. 12, RK-21-2017-25, př. 13, RK-21-2017-25, př. 14, RK-21-2017-25, př. 15

26. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1128/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce dle materiálu RK-21-2017-26, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-21-2017-26, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-26.doc, RK-21-2017-26, př. 1, RK-21-2017-26, př. 2

27. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje dle materiálu RK-21-2017-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-21-2017-27, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-27.doc, RK-21-2017-27, př. 1, RK-21-2017-27, př. 2

28. Veřejná zakázka na stavební práce: III/1327 Žirovnice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na stavební práce III/1327 Žirovnice průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/1327 Žirovnice - průtah formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2017-28, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2017-28, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2017-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-28.doc, RK-21-2017-28, př. 1, RK-21-2017-28, př. 2, RK-21-2017-28, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
Usnesení 1131/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Humpolec, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání částí pozemku par. č. 1620 v k. ú. Humpolec pro provozování stavby inženýrských sítí a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem údržby a oprav uvedeného zařízení dle smlouvy a GP dle materiálů RK-21-2017-29, př. 1 a RK-21-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-29.doc, RK-21-2017-29, př. 1, RK-21-2017-29, př. 2

30. Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 1132/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat na pozemcích par. č. 6257/1 a par. č. 6257/5 v katastrálním území Jihlava a na pozemku par. č. 881/1 v katastrálním území Rančířov dle materiálu RK-21-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-30.doc, RK-21-2017-30, př. 1

31. Návrh na změnu usnesení 2229/41/2016/RK
Usnesení 1133/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2229/41/2016/RK tak, že v materiálu RK-41-2016-57, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5, se mění pozemek v k. ú. Olešenka par. č. z 713/11 na pozemek v k. ú. Olešenka par. č 713/18.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-31.doc

32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1134/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2017-32, př. 1 a RK-21-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-32.doc, RK-21-2017-32, př. 1, RK-21-2017-32, př. 2

33. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1135/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, na straně vlastníka dotčených pozemků a budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby Prodloužení plynovodního řadu a plynových přípojek budovaných v rámci stavby Transformace Domova Kamélie Křižanov II. mimo jiné na pozemcích par. č. 135/5 a par. č. 313 v k. ú. Nové Město na Moravě s tím, že se jedná o smlouvu bezplatnou.
odpovědnost: OM
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-33.doc, RK-21-2017-33, př. 1

34. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 1931/37/2016/RK
Usnesení 1136/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK tak, že v materiálu RK-37-2016-39, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Jihlava, Pančava, Sasov, Rančířov a pozemků pod pořadovými čísly 37 a 40 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem RK-21-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-34.doc, RK-21-2017-34, př. 1, RK-21-2017-34, př. 2

35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1137/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-35.doc, RK-21-2017-35, př. 1, RK-21-2017-35, př. 2, RK-21-2017-35, př. 3, RK-21-2017-35, př. 3a

36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1138/21/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-36.doc, RK-21-2017-36, př. 1

37. Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s Plánem oprav a obnovy vybavení pracovišť a provozních technologií krajského úřadu vypracovaným pro období let 2018-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán oprav dle materiálu RK-21-2017-37, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy:
 • zapracovat kvalifikovaný odhad souvisejících výdajů na úhradu plánovaných oprav do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na příslušný rok i do střednědobého rozpočtového výhledu Kraje Vysočina;
 • pravidelně každý rok aktualizovat plán oprav.
odpovědnost: oddHS
termín: průběžně, do 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-37.doc, RK-21-2017-37, př. 1

38. Příkazové bloky
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Prováděcí smlouvy s dodavatelem příkazových bloků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Prováděcí smlouvu čj. KUJI 38500/2017 podle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22. 5. 2017 dle přílohy RK-21-2017-38, př. 1 tohoto materiálu.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-38.doc, RK-21-2017-38, př. 1

53. Vyřazení vozidla z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu vyřazení osobního vozidla z autoprovozu krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o prodeji osobního vozidla rz 5J12889 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • vyřadit majetek inv. číslo KUJIH000X96W - osobní vozidlo rz 5J12889 v zůstatkové hodnotě 547 574,80 Kč.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-53.doc

39. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/21/2017/RK
Rada kraje
odvolává
v souladu s § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Mgr. Karla Matějů z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu RK-21-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-39.doc, RK-21-2017-39, př. 1, RK-21-2017-39, př. 2

40. Změna ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje se záměry změn ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2017-40, př. 1 kód 1A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-21-2017-40, př. 1 kód 1A na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2017 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-40.doc, RK-21-2017-40, př. 1

41. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-41.doc, RK-21-2017-41, př. 1

42. Hry VIII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní olympiády pro děti a mládež ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1145/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-42.doc, RK-21-2017-42, př. 1, RK-21-2017-42, př. 2

43. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí darů v rámci ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2017. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1146/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-43, př. 3upr1:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-43.doc, RK-21-2017-43, př. 1, RK-21-2017-43, př. 2, RK-21-2017-43, př. 3, RK-21-2017-43, př. 4

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh úpravy použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1147/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-21-2017-44, př. 1 a RK-21-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-44.doc, RK-21-2017-44, př. 1, RK-21-2017-44, př. 2

47. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1148/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2017-47, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2017-47, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-21-2017-47, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-47.doc, RK-21-2017-47, př. 1, RK-21-2017-47, př. 2

48. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančních darů obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1149/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-48, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-48.doc, RK-21-2017-48, př. 1, RK-21-2017-48, př. 2, RK-21-2017-48, př. 3

49. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1150/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-21-2017-49, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-49.doc, RK-21-2017-49, př. 1

50. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o vyjádření souhlasu s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1151/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0310 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 39 792,30 Kč včetně DPH.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-50.doc, RK-21-2017-50, př. 1, RK-21-2017-50, př. 2, RK-21-2017-50, př. 3

51. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 2 a finanční zpráva č. 1
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o průběhu projektu v rámci programu „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 2 a finanční zprávě č. 1 dle materiálu RK-21-2017-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-51.doc, RK-21-2017-51, př. 1, RK-21-2017-51, př. 1a

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže z Kraje Vysočina v třídění papíru
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1153/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary v celkové výši maximálně 20 000 Kč z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže v třídění papíru školám/školským zařízením z Kraje Vysočina umístěným do 5 místa v obou kategoriích soutěže na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-52, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2017-52.doc, RK-21-2017-52, př. 1

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 6. 2017, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……


Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2017 dne 13. 6. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 6. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz