Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2010 - 29.06.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Doporučení
03Ukončení projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod - návrh na rozpočtové opatření
04Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
05Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Vysočiny v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
06Návrh finančního plánu na rok 2010 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
07Výběrové řízení Dodávka látek s antibiotickým účinkem
08Průběžná informace pracovního týmu - Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
09Průběžná informace o činnosti pracovního týmu- elektronizace zdravotnictví
10Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
11Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
12Smlouva o poskytnutí datové služby mezi krajem a Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Jihlavě
13Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
14Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
15Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
16Informace o dlouhodobých výpůjčkách exponátů pro Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci
17Informace příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury o dlouhodobých smlouvách o výpůjčkách sbírkových předmětů a dalších exponátů
18Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
19Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
20Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21Informace o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčkách Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
22Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
23Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
24Návrh na zařazení nové akce ÚSP Věž - Oprava oken provozních prostor průčelí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 7
25Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - oprava střechy krček do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
26Zřízení věcného břemene v k. ú. Petrkov a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
27Zařazení nové akce ÚSP Těchobuz - přípojka na obecní kanalizaci a vodovod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
28Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
29Zveřejnění záměru prodeje pozemků a uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
30Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
31Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné , změna usnesení a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
32Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie prádelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
33Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
34Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - květen 2010
35Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
36Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na účast na Evropské soutěži první pomoci 2010
38Nejvyšší ocenění kraje Vysočina pro rok 2010
39Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
41Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
42Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
43Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
44Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/402 Třešť - křiž. s I/38
45Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
46Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
47Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
49Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
50Fond Vysočiny - Sport pro všechny 2009 - pozdní vyúčtování dotace
51Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
53Jmenování ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
54Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
57Projektový záměr Základní školy Humpolec, Husova 391
58Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
59Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu - návrh na provedení rozpočtového opatření
60Přihlášení projektu Vysočina 21 do soutěže Dobrá rada nad zlato
61Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v OP EÚS Rakousko - ČR
62Vědeckotechnologický park Jihlava 2
63Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
64Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
66Doporučení
67Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
68Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
69Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
70Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování sociálních služeb
71Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence
72Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
73Ukončení Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
74Organizační řád Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
75Uzavření dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod
76Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
77Informace o jmenování týmu k Protikorupční strategii Krajského úřadu kraje Vysočina
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz