Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2020

Žádost se týká: Protidrogová politika Kraje Vysočina

Popis realizace protidrogové politiky Kraje Vysočina v roce 2020


Mgr. Bína, OSV , zadáno dne: 29.12.2020

Počty členů Rady Kraje Vysočina, výborů a komisí

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 11.12.2020

Žádost o poskytnutí: 1. Veškeré komunikace se všemi přílohami krajského koordinátora pro romské záležitosti o projektu ROMA SURVEY 2020 s třetími stranami. 2. Veškerých podkladů se všemi přílohami o projektu ROMA SURVEY 2020. 3. Seznamu plánovaných aktivit Kraje Vysočina v projektu ROMA SURVEY 2020. 4. Data seznámení radního Jana Tourka s aktivitami projektu ROMA SURVEY 2020.

Ad 1. Projekt ROMA SURVEY 2020 není projektem Kraje Vysočina, kraj není jeho realizátorem, ani jeho partnerem. Kraj tedy z povahy věci s žádnými třetími stranami o projektu komunikovat nemůže, jelikož se jeho realizace oficiálně neúčastní. Krajským koordinátorům pro romské záležitosti byl tento projekt poprvé představen až v měsíci září 2020 na poradě s Úřadem vlády ČR. Na poradě dne 22. 10. 2020 byl se zástupci úřadu vlády dohodnut postup, kdy náš koordinátor pro romské záležitosti následně pouze vytipoval a zprostředkoval kontakty na regionální aktéry, a to z důvodu znalosti problematiky na místní úrovni, nikoliv jako realizátor projektu. Ad 2. Jak je uvedeno výše, nejedná se o projekt Kraje Vysočina, proto můžeme zprostředkovat pouze nám dostupné podklady v tom smyslu, jak byl projekt představen krajskému koordinátorovi pro romské záležitosti. K tomu viz příloha. Ad 3. Kraj není realizátorem ani partnerem projektu a nemá v něm tak žádné plánované aktivity. Reagujeme pouze na případné dílčí žádosti o spolupráci realizátora projektu v České republice, kterým je Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Na něj Vás také můžeme odkázat, pokud jde o další případné dotazy ohledně plánovaných aktivit daného projektu. Ad 4. Radního Mgr. Jana Tourka nebylo možné s ohledem na jeho nedávný nástup do funkce a omezení plynoucí z nouzového stavu v důsledku Covid-19 dosud informovat o jiných relevantních projektech než těch, které realizuje přímo Kraj Vysočina. Proto zatím nebyl seznámen ani s projektem ROMA SURVEY 2020 a jeho aktivitami. Krátké seznámení plánujeme provést při nejbližší pracovní schůzce s koordinátorem pro romské záležitosti, kde tento souhrnně představí svoje aktivity, jež jsou až na výjimky realizovány převážně v přenesené působnosti kraje a jsou tedy výkonem státní správy.

Příloha


Mgr. Lumír Bartů, OSV, zadáno dne: 9.12.2020

žádost o poskytnutí informace, a to úplné žádosti o odprodej nemovitých věcí v k. ú. Těchobuz tvořící areál zámku, včetně všech pozemků přiléhajících k budově zámku, která byla projednána Radou Kraje Vysočina dne 22. 6. 2020 jako příloha č. 1 materiálu RK-20-2020-43

Informace byla žadateli poskytnuta.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 8.12.2020

žádost o informaci k dostupnosti zdravotnické záchranné služby v Jihlavě z hlediska dojezdové doby.

Příloha


Lenka Charvátová, odbor zdravotnictví, zadáno dne: 18.11.2020

žádost o poskytnutí informací o služebním vozidle hejtmana kraje

viz příloha

Příloha


šmídová ivana, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 18.11.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb., a to od 1. 10. 2019 do současnosti

Krajský úřad se v daném období nezabýval, resp. nezahájil správní řízení o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace, v nichž by uložil sankci nebo zvláštní opatření za toto porušení.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 4.11.2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnuté dotace pro Dětský domov v Humpolci z rozvojového programu s názvem „Mimořádně odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19“, vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož cílem je tyto zaměstnance ocenit. Žadatele zajímá, v jaké výši, zda a kdy byla dotace dětskému domovu v Humpolci z rozvojového programu poskytnuta.

Za účelem odměnění a ocenění mimořádné a nadstandardní práce zaměstnanců dětských domovů v období vyhlášeného nouzového stavu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky rozvojový program s názvem „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19“, jehož cílem je výlučně formou mimořádné odměny tyto zaměstnance ocenit. Dětské domovy mohly prostřednictvím Kraje Vysočina požádat o částku na mimořádné odměny předepsanou ministerstvem. V případě Dětského domova Humpolec bylo požádáno o částku 828 474 Kč včetně zákonných odvodů. Tato částka byla odepsána z bankovního účtu Kraje Vysočina dne 15. 10. 2020.


Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 27.10.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: 1) Kolik obdržel Krajský úřad kraje Vysočina (resp. dříve okresní úřady v územním obvodu stávajícího kraje) v období od 1. 1. 2000 doposud žádostí o vydání oprávnění k provozování STK? Současně žádáme o uvedení data přijetí žádosti, okresu, pro který byla žádost podána, názvu žadatele a data vydání rozhodnutí. 2) Kterým jednotlivým žádostem z výše uvedených krajský, resp. okresní úřad vyhověl, které zamítl, ohledně kterých se doposud řízení vede? U zamítnutých žádostí dále žádáme o sdělení, zda se žadatel odvolal a kdy a jak bylo o odvolání rozhodnuto. Žádost o zaslání kopií všech žádostí, které byly v uvedeném období podány, dále o zaslání kompletního textu rozhodnutí, jak bylo o takto podaných žádostech rozhodnuto.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 26.10.2020

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí dokumentu KUJI 30145/2020, OKPP 186/2020.

Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 21.10.2020

Informace o žádostech týkajících se poskytnutí informací o platech a odměnách zaměstnanců krajského úřadu v letech 2019 a 2020

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.10.2020

Žádost o poskytnutí Závěrečné zprávy o řešení krizové situace Nouzového stavu od 12. 3. do 17. 5. 2020

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.10.2020

Žádost o zaslání přehledu sociálních služeb, Azylových domů, ubytoven a charitních spolků, fungujících na území Kraje Vysočina

Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena našemu úřadu dne 12. 10. 2020, Vám zasíláme požadované informace: Přehled Azylových domů v Kraji Vysočina – červeně označené jsou azylové domy pro muže – příloha č. 1 Přehled Ubytoven v Kraji Vysočina – příloha č. 2 Přehled sociálních služeb v Kraji Vysočina – příloha č. 3 Přehled charitních spolků – Vámi požadovaný termín charitní spolek neexistuje, Krajský úřad má ale k dispozici seznam neziskových organizací s charitním zaměřením, který tímto zasíláme – příloha č. 4

Příloha


Mgr. Martin Jelínek, OSV, zadáno dne: 15.10.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se řízení vedených krajským živnostenským úřadem pro skutek spočívající v protiprávním jednání šíření reklamy na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2015 až 2020

Krajský úřad se v daném období nezabýval, resp. nezahájil správní řízení o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace, v nichž by uložil sankci nebo zvláštní opatření za toto porušení


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 14.10.2020

žádost advokátky o poskytnutí informace kopírující v první části položené dotazy a odpovědi Úřadu práce ČR týkající služby osobní asistence a působení asistentů sociální péče. Následně prostřednictvím modelové situace poskytování pomoci položeno 6 konkrétních dotazů k možnostem působení asistentů sociální péče, aktuálním volným kapacitám v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro seniory“, „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a "domovy se zvláštním režimem“ v našem kraji a dále jaké jsou obvyklé čekací doby na umístění v takových zařízeních.

K bodu 5) - agendu přijímání nových klientů do pobytových sociálních služeb a uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vedou přímo poskytovatelé sociálních služeb. Podle našich informací nejsou ve službách domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením žádné volné ubytovací kapacity, které by mohl zájemce v případě potřeby takřka okamžitě obsadit. V případě úmrtí nebo odchodu stávajícího klienta se zařízení s návrhem na uzavření smlouvy obrací vždy na některého ze zájemců o poskytování služby, jimž dříve nemohlo vyhovět z důvodu plné kapacity. Do jeho nástupu může být lůžko několik dnů neobsazené. V době nouzového stavu bývají ponechávány volné kapacity z důvodu možné izolace stávajících nebo nastupujících klientů. Ty bývají později také obsazovány výše uvedeným způsobem. K bodu 6) - čekací doby se pohybují od 3 měsíců do 2 let. Závisí to na místní nabídce a poptávce, ale i na tom jaký pokoj je zájemce ochotný akceptovat. V případě vícelůžkových pokojů je na některé lůžko možné přijímat pouze zájemce stejného pohlaví. I to může mít vliv na čekací dobu. Ve specializovaných domovech se zvláštním režimem pro chronické alkoholiky nebo psychotiky se uvolňuje tak málo míst, že je umístění možné v časovém horizontu 5 i více let.


Mgr. Bína a Mgr. Šteflová, OSV, zadáno dne: 14.10.2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnuté dotace Krajem Vysočina pro Dětský domov v Humpolci, Libická 928, 396 01 Humpolec, jehož je Kraj Vysočina zřizovatelem. Dotace měla být poskytnuta na základě koronavirové krize a měla být určena především na mimořádně odměny pro zaměstnance domova, která v tomto období pracovali nad rámec běžných pracovních povinností. Žadatel žádá sdělení, zda byla dotace poskytnuta, v jaké výši a kdy došlo k jejímu vyplacení.

Kraj Vysočina neposkytl Dětskému Domovu Humpolec dotaci na mimořádné odměny pro zaměstnance dětského domova v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vyvstaly dětským domovům náhlé a zvýšené výdaje na zajištěné péče o děti, které nemohly docházet do škol a z toho důvodu byl dětským domovům pouze upraven, tj. navýšen rozpočet tak, aby bylo zajištěno financování těchto zvýšených výdajů. Za účelem odměnění a ocenění mimořádné a nadstandartní práce zaměstnanců dětských domovů v období vyhlášeného nouzového stavu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozvojový program s názvem „Mimořádně odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19“, jehož cílem je výlučně formou mimořádné odměny tyto zaměstnance ocenit.


Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 8.10.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se týkala vyhodnocování kvality poskytovaných služeb, konkrétně odchylek mezi deklarovanou kvalitou řazených vozů společnosti České dráhy a.s. na vypravených spojích a skutečností.

viz připojený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 5.10.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se řízení vedených krajským živnostenským úřadem pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Instagram, YouTube a Twitter dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, resp. řízení vedených krajským živnostenským úřadem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pro skutek klamavé obchodní praktiky spočívající v reklamě na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Instagram, YouTube a Twitter a, ve smyslu Přílohy 1 k zákonu o ochraně spotřebitele, zejm. v porušení ustanovení písmene j) Přílohy 1 k zákonu o ochraně spotřebitele, a to vše za roky 2018, 2019 a 2020.

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 2.10.2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí informace ve věci odvolání proti usnesení MěÚ Třebíč, OŽP č.j. OŽP 25899/20-SPIS 2298/Rep ze dne 8.4.2020 (zastavení řízení o žádosti o povolení k nakládání s vodami - povolení k vypouštění odpadních vod z tříkomorového septiku s kanalizací v k.ú. Horní Smrčné). Tazatel uvádí, že podal odvolání dne 22.4.2020 prostřednictvím datové schránky a dosud neobdržel žádné rozhodnutí v uvedené věci.

Bylo sděleno, že krajský úřad, OŽPZ jako příslušný odvolací orgán žádné odvolání v uvedené věci spolu s příslušným spisovým materiálem od MěÚ Třebíč neobdržel. Dne 16.9.2020 ale krajský úřad, OŽPZ obdržel od MěÚ Třebíč spolu se spisem odvolání proti rozhodnutí tohoto úřadu č.j. OŽP 67192/2020-SPIS 2298/2019/Rep ze dne 14.8.2020. Součástí spisového materiálu předaného odvolacímu orgánu bylo i odvolání tazatele ze dne 22.4.2020. Bylo sděleno, že krajský úřad, OŽPZ může napadené usnesení a řízení které jeho vydání předcházelo přezkoumávat až ode dne předání spisového materiálu ve věci, tj. ode dne 16.9.2020.


Ing. Pavlína Pokorná, OŽPZ, zadáno dne: 1.10.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se stížnosti žadatele na postup obce Šimanov při vyřizování žádosti o poskytnutí informace žadatele ze dne 23. 6. 2020 (rozhodování o prodeji pozemků Z14 v rámci územního plánu obce Šimanov) a následného postupu nadřízeného orgánu v rámci řízení o stížnosti žadatele ze dne 26. 7. 2020.

Ad a) Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, je žádost v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 90261/2020 ze dne 24. 9. 2020. Ad b) Daný dotaz byl již v době podání žádosti o poskytnutí informace obsoletní. Krajský úřad vydal dne 7. 9. 2020 rozhodnutí o stížnosti č. j. KUJI 82832/2020, které bylo dne 8. 9. 2020 vypraveno s dalšími čtyřmi rozhodnutími o stížnostech žadatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dle dodejky bylo dané rozhodnutí doručeno žadateli dne 9. 9. 2020. Ad c) Rozhodnutí o stížnosti vypracoval Odbor sekretariátu hejtmana, rozhodnutí bylo podepsáno vedoucí odboru Ing. Ivanou Šteklovou, t.č. v zastoupení Ing. Zbyňkem Čechem, jak již opět mohl žadatel seznat z rozhodnutí o stížnosti č. j. KUJI 82832/2020 ze dne 7. 9. 2020, které mu bylo doručeno dne 9. 9. 2020. Ad d) Jak již bylo uvedeno v rozhodnutí o stížnosti č. j. KUJI 82832/2020 ze dne 7. 9. 2020, které žadatel dne 9. 9. 2020 převzal, předmětný spis byl krajskému úřadu doručen dne 24. 8. 2020. Prohlášení žadatele, že (cit.) „nadřízený orgán dosud o stížnosti nerozhodl, ačkoliv již uplynula zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí“, se tak nezakládá na reálných skutečnostech, přičemž žadatel si měl předtím dané skutečnosti ověřit. Ad e) Vzhledem k tomu, že nečinnost krajského úřadu v daném případě neexistuje, je daný dotaz obsoletní. Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, je žádost v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 90261/2020 ze dne 24. 9. 2020. Ad neoznačený bod žádosti) Kopie sběrného archu spisu krajského úřadu sp. zn. OPKZU 70/2020 je přiložena k tomuto přípisu. Dále žadatel požadoval poskytnout sběrný arch spisu povinného subjektu v dané věci. Taková informace není ve spise obsažena. Požadavek na vytvoření tohoto přehledu krajským úřadem je vyloučen zákonem o svobodném přístupu k informacím, proto je žádost v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 90261/2020 ze dne 24. 9. 2020.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.9.2020

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledků kontrol provedených Krajem Vysočina v letech 2009 – 2019 u dopravců, se kterými měl uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby.

viz připojené soubory

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 8.9.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ohledně pracovní povinnosti studentů v době nouzového stavu od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020

V době nouzového stavu nebyla vydána pracovní povinnost studentům pracovním příkazem hejtmana Kraje Vysočina na základě § 14 odst. 4 písm. a) krizového zákona. Kraj Vysočina v období nouzového stavu nevyužil studentů, dobrovolnických organizací nebo spolupráce se středními, vyššími odbornými školami a vysokými školami. Pracovní povinnost nebyla v době nouzového stavu nařízena jiným osobám. Kraj Vysočina v dané souvislosti nevydal žádné obecně závazné předpisy.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.8.2020

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr) a umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu na území kraje Vysočina kraje provozovány krajem Vysočina – odborem dopravy a silničního hospodářství.

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 24.8.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu případů provedení dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí

Viz přiložený soubor

Příloha


David Marek, OOSČ, zadáno dne: 10.8.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se navýšení úhrady prokazatelné ztráty dopravcům v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 7.8.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o aktuálních smluvních cenových podmínkách (výši CDV) pravidelné linkové autobusové dopravy v působnosti kraje.

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 7.8.2020

Žádost o poskytnutí informace, týkající se správních řízení v letech 2018 až 2020 (ke dni 24. 7. 2020) podle ust. § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a počtu odložených věcí, dle uvedených ustanovení.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a po kontrole správních spisů sděluje, že v uvedeném období žádné rozhodnutí/usnesení dle výše uvedených ustanovení zákona o státní památkové péči nevydal a nedošlo ani k odložení věci ve vztahu k archeologickým nálezům.


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 4.8.2020

Žádost jak často se vyskytne ztráta, odcizení, falzifikace razítka lékaře, jaká jsou opatření

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 3.8.2020

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to o poskytnutí: 1. Celkové ceny vynaložené na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleněné na jednotlivé roky. 2. Celkové ceny, včetně DPH vynaložené na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleněné na jednotlivé roky. 3. Celkové ceny, včetně DPH vynaložené na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. IČ 28468414 a to rozčleněné na jednotlivé roky.

viz příloha

Příloha


Mgr. Karel Kotrba MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.7.2020

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a to o vysvětlení k územnímu rozhodnutí č. j. KUJI 44665/2020, sp. zn. OUP 28/2020 a sdělení: 1) Proč jsem jako účastník nebyl obeslán a nebylo mi doručeno výše uvedené Územní rozhodnutí ze dne 12. 5. 2020 do mé datové schránky. 2) Proč a z jakého důvodu, titulu byl změněn záznam v Katastru nemovitostí v Listu vlastníka č. 1262, č. p. 1478. 3) Proč a z jakého důvodu, titulu byla změněna plocha z 10306 m2 na 9785 m2.

1) Územní rozhodnutí č. j. KUJI 44665/2020, sp. zn. OUP 28/2020 ze dne 12. 5. 2020 bylo v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 2) Na základě výše zmíněného pravomocného územního rozhodnutí a vyhotovených geometrických plánů na oddělení pozemků dotčených trvalým záborem této stavby došlo k zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí a tím došlo k rozdělení stávajících pozemků. 3) Zápisem geometrického plánu č. 1362-34-a/2020 došlo k rozdělení původního pozemku parc. č. 1478 o výměře 10306 m2 v katastrálním území Brtnice na pozemky parc. č. 1478 o výměře 9785 m2 a parc. č. 2414/7 o výměře 521 m2. Pozemek parc. č. 2414/7 je dotčen trvalým záborem stavby „II/405 Brtnice obchvat“ a bude předmětem majetkoprávního vypořádání. Tento pozemek je i nadále ve Vašem spoluvlastnictví a nebyla tedy nijak dotčena Vaše vlastnická práva.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 17.7.2020

Žádost o poskytnutí informace o počtu pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.

Krajský úřad v daném období nevydal žádné pravomocné rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku podle zákona o regulaci reklamy.


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 9.7.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výše úhrady prokazatelné ztráty a ujetých vlakokilometrů za roky 2008 – 2019 u dopravců, kteří zajišťují železniční osobní dopravu Kraje Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 3.7.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se průzkumů veřejného mínění vypracovaných Krajem Vysočina či externě od 1. 1. 2018 do současnosti

Dotazník k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina Průzkum probíhal ve dnech 14. až 27. 4. 2020, dotazník byl vyvěšen na webových stránkách Kraje Vysočina, jeho celý průběh byl zajištěn krajským úřadem. Informace o zapojených subjektech do průzkumu a výsledky průzkumu jsou dostupné veřejně v materiálech pro Radu Kraje Vysočina pod odkazem https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-16-2020-75. Výzkum k ověření “problémů“ Kraje Vysočina V roce 2018 Kraj Vysočina zadal společnosti Respond & Co., s.r.o., IČO 60777656, zpracování Výzkumu k ověření “problémů“ Kraje Vysočina, které byly definovány na Fóru Zdravého Kraje Vysočina dne 14. 11. 2018. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 28. 11. 2018, sběr dat pro sociologický výzkum proběhl ve dnech 10. - 22. 2. 2019. Informace k výsledkům průzkumu jsou dostupné veřejně v materiálech pro Radu Kraje Vysočina pod odkazem https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-10-2019-96. Průzkum v oblasti veřejné dopravy – RUMOBIL Výstup z tohoto průzkumu je uveden v příloze k tomuto přípisu. Průzkum Ekologického chování obyvatel Kraje Vysočina Výstup z tohoto průzkumu je uveden na odkaze https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4101105.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.7.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se průzkumů veřejného mínění vypracovaných Krajem Vysočina či externě od 1. 1. 2018 do současnosti

Dotazník k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina Průzkum probíhal ve dnech 14. až 27. 4. 2020, dotazník byl vyvěšen na webových stránkách Kraje Vysočina, jeho celý průběh byl zajištěn krajským úřadem. Informace o zapojených subjektech do průzkumu a výsledky průzkumu jsou dostupné veřejně v materiálech pro Radu Kraje Vysočina pod odkazem https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-16-2020-75. Výzkum k ověření “problémů“ Kraje Vysočina V roce 2018 Kraj Vysočina zadal společnosti Respond & Co., s.r.o., IČO 60777656, zpracování Výzkumu k ověření “problémů“ Kraje Vysočina, které byly definovány na Fóru Zdravého Kraje Vysočina dne 14. 11. 2018. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 28. 11. 2018, sběr dat pro sociologický výzkum proběhl ve dnech 10. - 22. 2. 2019. Informace k výsledkům průzkumu jsou dostupné veřejně v materiálech pro Radu Kraje Vysočina pod odkazem https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-10-2019-96. Průzkum v oblasti veřejné dopravy – RUMOBIL Výstup z tohoto průzkumu je uveden v příloze k tomuto přípisu. Průzkum Ekologického chování obyvatel Kraje Vysočina Výstup z tohoto průzkumu je uveden na odkaze https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4101105.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 29.6.2020

Žádost o poskytnutí informací: 1. Kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na předcházení střetů automobilů se zvěří od roku 2015 do roku 2020 po jednotlivých letech jednotlivě. 2. Kolik km silnic bylo ošetřeno. 3. Zda instalaci pachových ohradníků provádí pouze místní myslivci nebo také jiné soukromé subjekty, popř. správa a údržba silnic.

Do roku 2018 na projektu pachové ohradníky s Krajem Vysočina spolupracovala Nadace GCP. 2015 – ošetřeno 100 km – 200 000 Kč (150 000 Kč Nadace GCP a 50 000 Kč Kraj Vysočina) 2016 – ošetřeno 100 km – 200 000 Kč (150 000 Kč Nadace GCP a 50 000 Kč Kraj Vysočina) 2017 – ošetřeno 100 km – 200 000 Kč (150 000 Kč Nadace GCP a 50 000 Kč Kraj Vysočina) 2018 – ošetřeno 142,8 km – 300 000 Kč (150 000 Kč Nadace GCP a 150 000 Kč Kraj Vysočina) 2019 – ošetřeno 130,45 Km – 250 000 Kč (250 000 Kč Kraj Vysočina) 2020 – ošetřeno 128,8 Km – 250 000 Kč (250 000 Kč Kraj Vysočina) Kraj Vysočina v projektu pachových ohradníku spolupracuje s ČMMJ - okresními mysliveckými spolky a aplikaci provádějí místní myslivecké spolky.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.6.2020

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí "Datových sad funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí v otevřeném a strojově čitelném formátu".

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel Vaši žádost, podanou dne 5. 6. 2020, o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí „Datových sad funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí (územní plány a regulační plány) v otevřeném a strojově čitelném formátu (například SHP…), které má k dispozici na základě zákona č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu.“ Způsob poskytnutí informace: zaslat e-mailem. S ohledem na velký objem jsou data ke stažení na tomto odkaze: Odkaz ke stažení https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=ee666475-56d5-c9db-c022-e8fd5ed313f2 Kraj Vysočina negarantuje správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých datových sad. Datové sady jsou v mnoha případech v neaktuální podobě, tedy ne ve verzi úplného znění po poslední změně územního plánu. Datové sady ploch s rozdílným funkčním využitím nejsou ekvivalentním dokumentem k hlavnímu výkresu územního plánu.

Příloha


Ing. Petr Průža, ÚPSŘ, zadáno dne: 19.6.2020

počet provedených kontrol a řešených stížností v období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020 v psychiatrických nemocnicích ve správním obvodu KrÚ Kraje Vysočina

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 10.6.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se plánů reorganizace linek veřejné dopravy, vedené pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“, dále sčítací kampaně v období 3/2018 a 3/2018 za účelem zjištění počtu cestujících v zastávkách vlakové linky 251 v úseku Nové Město n. M. – Nedvědice.

Ad 1) Krajský úřad poskytl odpověď formou odkazu. Ad 2), 3), 4), 5), 6) viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 9.6.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí krajského živnostenského úřadu o uložení pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. 1. 2014 do současnosti

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 8.6.2020

dotaz na svoz a likvidaci nepoužitých léčiv v Kraji Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Veronika Šimková, odbor zdravotnictví, zadáno dne: 8.6.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se způsobu hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

Obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo jiný obecný nástroj pro hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury nemáme k dispozici, takový obecný nástroj nepoužíváme. Avšak v případě projektů financovaných z dotačních programů Evropské unie či státního rozpočtu, provádíme takové hodnocení podle zadání v rámci podmínek daných dotačních programů, je-li takové hodnocení požadováno. Při hodnocení projektů a posuzování možných variant řešení se řídíme především logickými úvahami, do kterých zahrnujeme finanční i nefinanční faktory, výhody i nevýhody jednotlivých možných řešení, včetně požadavků na přiměřenost a dlouhodobou udržitelnost. Podpůrně přitom ad hoc (dle potřeby a charakteru projektu) využíváme některých principů a prvků ze standardizovaných metod hodnocení projektů (např. CBA, CMA, CEA, ROI, jen okrajově a výjimečně PayBack pro jeho přílišné vzdálení od charakteru veřejných investic), ale také (a to nejčastěji) prosté zkušenostní porovnání již realizovaných řešení. Jen na okraj připojuji svůj osobní názor na různé sofistikované, „vědecké“, matematicky interpretovatelné metody hodnocení projektů. Tyto metody dosti často vedou k preferenci nových, „moderních“, dosud praxí nedostatečně ověřených řešení. Nezřídka takto realizované projekty poté přinášejí zklamání, neboť se při běžném, dlouhodobém provozu projeví mnohé parametry jinak, než bylo očekáváno. Důvodů je několik. K těm hlavním patří, že se logicky porovnávají teoretické předpoklady nových řešení s ověřenými, validními parametry řešení tradičních, že nositelé nových řešení často z obchodních důvodů nebo i prostého entuziasmu předpokládané budoucí parametry (např. životnost, náklady na údržbu a opravy) vědomě či nevědomě nadlepšují, ale i to, že nová, „moderní“ řešení bývají často technicky a technologicky náročnější a jejich přizpůsobení se případným neočekávaným změnám externích podmínek nebývá tak snadné (mají prostě užší focus). Tím nechci vyjádřit odpor proti novým řešením, naopak, považuji se za člověka podporujícího pokrok, jen vyzývám k určité opatrnosti a k hlubším úvahám o projektech, než jaké lze postihnout jakoukoliv standardizovanou metodou hodnocení. Jinak považuji osobně za velmi inspirující informace o jednotlivých možných, použitelných metodách hodnocení projektů zveřejněné např. na tomto odborném serveru: https://managementmania.com/cs/techniky-hodnoceni-investic. Zajímavá je také např. tato práce: https://is.muni.cz/el/1456/podzim2008/PVMHVP/um/Studijni_text_MHVP_on-line.pdf.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 4.6.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se objízdné trasy v rámci stavby „II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď“

Ad 1. Projekt vyznačených objízdných tras byl součástí projektové dokumentace „II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď v km 52,230-52,380“ a projektové dokumentace „II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 - 52,380 - ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE", obě vypracované společností Rušar mosty s.r.o., se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČO 29362393. Cena za vyznačení objízdných tras byla součástí ceny za vyhotovení kompletní projektové dokumentace. Smlouva byla uzavřena dne 9. 9. 2016 mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, a Rušar mosty s.r.o., IČO 29362393, předmětem smlouvy bylo vypracovat samostatné projektové dokumentace na akce „III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1,240 - 1,320“, „II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 - 52,380“ a „II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 - 105,160“. Smlouva byla uveřejněna v informačním systému veřejné správy – Registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/216873. Ad 2. Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Co se týče tzv. „jmenného seznamu zodpovědných osob“, jedná se o neexistující informaci, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Ad 3. Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Ad 4. Tento dotaz není dotazem naplňujícím znaky informace podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Ad 5. Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Co se týče dotazu, zda obchodní společnost VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, zná zákon, tento dotaz není dotazem naplňujícím znaky informace podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020. Ad 6. Objízdné trasy v rámci stavby „II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď“ byly schváleny na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušným silničním správním úřadem, tj. Městským úřadem Žďár nad Sázavou, který disponuje dalšími informacemi, mj. o zveřejnění trasy. Ad 7. Jelikož se jedná o dotaz na názor povinného subjektu, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 49407/2020 ze dne 28. 5. 2020.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 28.5.2020

žádost o poskytnutí informace, a to o poskytnutí veškeré dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem „Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina“ a veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem „Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“

Byly poskytnuty obsahy spisů sp. zn. EZAK 75/2020 OI a sp. zn. EZAK 76/2020 OI.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 26.5.2020

Žádost o poskytnutí informací: 1. Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto? 2. Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč? 3. Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria a jaká? Měl (má) kraj nějaký tým, který se dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami zkušenost? 4. Kontrolovali jste nějak - a jak - kvalitu dodávek? 5. Kontrolovali jste nějak - a jak - zda má nabízený výrobek certifikát?

1. Bobánek s.r.o., 08532451, FFP2, Jakes Invest s.r.o., 02819759, FFP2/3, Štěrba s.r.o., 28113250, FFP2, iTrade Group s.r.o., 04491891, FFP2, SafeLock s.r.o., 06067239, FFP2, David Kuthan, 02248255, FFP2, STK Slatina a.s., 26300711, FFP2, TITAN spol. s.r.o., 47217707, FFP2, 4BIZ B2B s.r.o., 04166108, FFP2/3, Výběr firem probíhal v místě a čase dle aktuální nejnižší nabídkové ceny a nejkratšího termínu dodání zboží. 2. Během nouzového stavu bylo přijato nespočet nabídek prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů, kompletní seznam nebyl evidován, nebylo to v našich možnostech. Obchodní vztah byl uzavřen s dodavateli, jejichž nabídka byla v aktuálním čase nejvýhodnější. 3. Výběr dodavatelů a kritéria viz výše. Dodávkami respirátorů se zabýval krizový štáb kraje, ve kterém jsou zástupci vedení kraje, složek IZS, zdravotnických a sociálních zařízení, kteří mají s ochrannými prostředky zkušenosti. 4. Kvalita dodávek byla zkontrolována standardní přejímkou zboží při jeho dodání. 5. Výrobky byly doloženy příslušnými certifikáty od dodavatelů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se prováděného personálního auditu v rámci krajského úřadu

Krajský úřad v současné době žádný personální audit neprovádí, ani v minulosti tento audit neproběhl.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se mediální politiky Kraje Vysočina

Ad 1. Dodavatelsky: noviny Kraj Vysočina Samostatně: Zpravodaj Ad 2. V případě novin Kraj Vysočina je vztah upraven platnou smlouvou zveřejněnou v Registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3019358. Interní předpisy Kraj Vysočina nevydal. Ad 3. Vydávání novin Kraj Vysočina řídí redakční rada novin jmenovaná Radou Kraje Vysočina usnesením č. 1997/39/2016/RK. Redakční rada novin nemá jednací řád. Ad 4. a. Aktuální složení redakční rady novin Kraj Vysočina: ??? Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina (ČSSD); ??? Vladimír Novotný, člen Rady Kraje Vysočina (ČSSD); ??? Jana Fischerová, členka Rady Kraje Vysočina (ODS); ??? Pavel Pacal, člen Rady Kraje Vysočina (Starostové PRO VYSOČINU); ??? Miloš Hrůza, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina (ANO 2011); ??? Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina (KDU-ČSL), opoziční zastupitel; ??? Helena Vrzalová, členka Zastupitelstva Kraje Vysočina (KSČM), opoziční zastupitelka; ??? Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina; ??? Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina. (Pozn. Opoziční SPD – ED o post v redakční radě neprojevila zájem.) b. Nemá. c. Není. d. Náklad činí 232 000 ks. e. + f. Ano, je odpovědný redakční radě, soulad kontroluje tisková mluvčí kraje. g. Zajištěna prostřednictvím České pošty. h. Smlouvy jsou uveřejněny v Registru smluv pod odkazy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3019358 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8143251. Ad 5. Tuto službu Kraj Vysočina nevyužívá.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.5.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb (dle zák. 108/2006 Sb.) v našem kraji za období 2012 - 2016 a informace, zda-li bylo vůči těmto provozovatelům zahájeno správní řízení.

Za uvedené období let 2012 – 2016 byla v Kraji Vysočina řešena jedna nelegálně poskytovaná sociální služba, za kterou byla jejímu poskytovateli v roce 2016 uložena pokuta.


Mgr. Helena Šteflová, OSV, zadáno dne: 12.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se oblasti regresů při rozhodování o přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Ad 1) K žádným postihům na krajském úřadě v daných případech nedošlo. Ad 2) Celková částka za rok 2019 činí celkem 96 282,- Kč. Úhrady soudních nákladů u žalob na správní rozhodnutí byly uplatněny v plné výši jako škodní události dle pojistných smluv. Na základě této skutečnosti a vzhledem k posouzení jednotlivých případů byla v předmětném období uplatněna regresní náhrada v 0 případech. Ad 3) Celkově se jedná o 0 zrušených rozhodnutí.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.5.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: 1) Který orgán či organizace rozhodl o zneprovoznění proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu? Existuje-li k této otázce jakákoli dokumentace – např. opatření obecné povahy, odůvodnění atp. – žádám i o zaslání její kopie. 2) Od jakého data je proměnné dopravní značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu mimo provoz? 3) Je stanoveno datum obnovení provozu proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu?

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 6.5.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se řešení hypotetických případů průtahů v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách u úředníků zařazených do krajského úřadu

Krajský úřad postupuje v žadatelkou nastíněných případech v souladu s právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky. Další otázky žadatelky lze podřadit pod výluku danou § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy se povinnost poskytovat informace nevztahuje mimo jiné na dotazy na názory povinného subjektu k hypotetickým situacím, které fakticky nenastaly.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 27.4.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se reklam, které krajský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné, jak vyplývá z žadatelem uvedených bodů § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 27.4.2020

žádost o poskytnutí informace, a to: 1. Kompletní informace z vyhodnocení veřejné zakázky „Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina 2020“. 2. Kompletní informace z vyhodnocení veřejné zakázky „Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“.

Krajský úřad v příloze tohoto přípisu zasílá Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina 2020“ a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“. Jelikož zprávy obsahují údaje, které jsou chráněny, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 34005/2020 ze dne 23. 4. 2020.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.4.2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se výsledného bodového hodnocení žádosti a dále poskytnutí skenů žádostí o dotaci z programu Sportujeme a volný čas 2020, podpogram Volný čas.

Viz příloha

Příloha


Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 10.4.2020

žádost o poskytnutí informace, a to poskytnutí územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a závazná podkladová stanoviska, která vedla k povolení umístění stavby produkčního skleníku Farmy Kožichovice

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 1.4.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd, nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura, a výdajů Kraje Vysočina na dopravní obslužnost

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.3.2020

kolik žádostí o kotlíkové dotace bylo podáno, kolik bylo vyřazeno a z jakých nejčastějších důvodů.

Dosud bylo podáno 3 803 žádostí o kotlíkovou dotaci. Rada Kraje Vysočina prozatím rozhodla o 3 120 žádostech, z nichž 2 349 bylo schváleno k financování a 771 podpořeno nebylo. Nejčastější důvody neposkytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/19 byly duplicitně podané žádosti na totožný účel (o poskytnutí dotace bylo rozhodnuto u dříve podané žádosti) a dále nesplnění podmínek stanovených Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 5/19

Příloha


Jana Policarová, ORR, zadáno dne: 4.3.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se odvolacího řízení proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy č. j. SZ-MMJ/OD/26050/2019/8

Odvolací řízení proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy č. j. SZ-MMJ/OD/26050/2019/8 nebylo ukončeno. Spis byl krajskému úřadu doručen dne 20. 12. 2019. Rozhodnutí o odvolání bude vydáno v souladu se lhůtami pro vydání rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 2.3.2020

Z MěÚ Humpolec postoupena část žádosti o informaci podle zákona č.106 týkající se vodních elektráren na řekách Želivka a Trnava, kde je krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad příslušným vodoprávním úřadem, tj. elektráren Sedlice a Trnava-hráz

viz příloha

Příloha


Ing. Jaroslava Pavouková, životního prostředí a zemědělství, zadáno dne: 28.2.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se připravenosti Kraje Vysočina na případnou pandemii Coronaviru (COVID-19)

Na epidemie podobného charakteru, jako je epidemie Coronaviru (COVID-19), jsou subjekty ochrany veřejného zdraví již v minulosti připraveny (Ebola, SARS apod). Zdravotnický systém a složky IZS jsou trvale odborně, technicky a materiálně připraveny na hrozby nebo možný výskyt epidemie COVID-19. Za tímto účelem jsou zpracovány přesné postupy zabezpečující jak izolaci pacienta, popř. jeho okolí a další léčebné postupy, tak i ochranu zdravotnického personálu a záchranářů. Nedílnou součástí přípravy na tuto situaci jsou cvičení IZS, které jsou v Kraji Vysočina plánovány každý rok. Připraveny jsou i speciální zařízení a pracoviště ministerstva zdravotnictví a Armády České republiky. V případě získání aktuálních informací o vývoji viru krajský úřad doporučuje sledovat např. odkaz na aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají rizika koronavirové infekce. Informace naleznete na webových stránkách ČLK pod tímto odkazem: https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99979 Na internetových stránkách Kraje Vysočina je umístěn odkaz s informacemi Ministerstva zdravotnictví pro občany v sekci „Vysočina bezpečný region“ na adrese https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.2.2020

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informací k dopravní obslužnosti kraje, kteří dopravci tuto obslužnost zajišťují, kolik km/rok ujíždějí v obslužnosti a dobu, na kterou mají uzavřenou smlouvu (datum ukončení).

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 13.2.2020

Žádost o poskytnutí informací k pěstounské péči na přechodnou dobu v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019

Kolik pěstounů na přechodnou dobu je ve vašem kraji v evidenci? K 31. 12. 2019 bylo v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, celkem 23 osob (jedná se o 17 rodin pěstounů na přechodnou dobu). Kolik z nich má aktuálně přerušen výkon pěstounské péče? Přerušen výkon pěstounské péče na přechodnou dobu měly k 31. 12. 2019 z výše uvedeného počtu celkem 2 osoby (1 manželský pár). Kolik žádostí o zařazení jste ve vašem kraji letos obdrželi? V roce 2019 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina 5 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Kolik nových přechodných pěstounů bylo v roce 2019 proškoleno a zařazeno? V roce 2019 prošly v Kraji Vysočina přípravou k přijetí dítěte do rodiny ve vztahu k pěstounské péči na přechodnou dobu celkem 2 osoby (1 manželský pár). V roce 2019 byly do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, zařazeny Krajským úřadem Kraji Vysočina celkem 3 osoby.


Mgr. Kateřina Chalupová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 11.2.2020

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí kopií faktur, či pokladních dokladů, kterými byla vyúčtována dotace na projekt "Kulturní léto 2019" v rámci programu Regionální kultura 2019.

Žadateli byly zaslány požadované kopie dokladů.

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 7.2.2020

žádost o poskytnutí informace: 1. kdo je po právu oprávnén v současné době (od 1.1.2020 do dne podání této žádosti) provozovat vodovody a kanalizace, které Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1,586 28 Jihlava, IČO 00286010, vložilo do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava, IČO 48460915, a na které vydal Městský úřad v Pelhřimově rozhodnutí o uložení veřejné služby společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. OŽP/668/2019-16 ze dne 29.5.2019? 2. zda ten, komu byla přikázána veřejná služba provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, může od uživatelů vybírat vodné a stočné, a pokud ano 3. jaké položky kromě přímých nákladů mohou po právu vcházet do vodného a stočného (např. přiměřený zisk, odvod do fondu financování obnovy, platba vlastníkovi takto provozovaných vodovodů a kanalizací za jejich užívání, např. formou nájemného,atd.)?

Ad 1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu - uvedené v bodě 1 žádosti o poskytnutí informace - je oprávněna provozovat VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „VAS, a.s.“). Veřejná služba uložená společnosti Jihlavské vodovody s kanalizace a.s. zanikla s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2019 č. j. 31 A 294/2017. VAS, a.s. je oprávněna provozovat uvedené vodovody a kanalizace do doby, než bude pravomocně ukončeno správní řízení krajského úřadu o zrušení 12 povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro VAS, a.s., které je vedeno pod sp. zn. OŽPZ 2699/2016. Uvedeným rozsudkem krajského soudu bylo rozhodnutí Ministerstva zemědělství o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu v této věci zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Ministerstvo zemědělství dosud v této věci znovu nerozhodlo. Ad 2. Po dobu vykonávání povinnosti veřejné služby přechází právo na vodné a stočné na toho, komu je tato povinnost uložena viz § 22 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Ad 3. Výpočet ceny pro vodné a stočné je prováděn podle platných cenových předpisů (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, rovněž povinen v zákonem stanoveném termínu zaslat v elektronické podobě a ve stanovené formě Ministerstvu zemědělství. Krajský úřad upozorňuje, že ve věci vodného a stočného není povinným subjektem. Vzhledem k výše uvedenému je jím Ministerstvo zemědělství, do jehož působnosti podle ustanovení § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích patří i ochrana odběratele.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 4.2.2020

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2019 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 4.2.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se pěstounské péče v Kraji Vysočina v letech 2013 až 2019

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 29.1.2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se počtu přestupkových řízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, které krajský úřad projednával v roce 2019, kdy obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb

Krajský úřad v požadovaném termínu nevedl žádné správní řízení o přestupku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v němž by byl obviněným z přestupku poskytovatel zdravotních služeb. Žádné výše zmíněné řízení nebylo v roce 2019 zahájeno a v žádném řízení nebylo rozhodnuto, že obviněný přestupek spáchal.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.1.2020

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se do kyd je platný aktuální plán územní plán kraje Vysočina a kdy je plánovaná aktualizace tohoto územního plánu a zda aktualizaci zpracoval pořád stejný subjekt.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Petr Průža, OÚPSŘ, zadáno dne: 20.1.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se vzdělávání zaměstnanců Kraje Vysočina

Informace viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.1.2020

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se připravovaného marketingového tématu pro rok 2020 "Vysočina sklářská".

viz příloha

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 6.1.2020