Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

1. Kolik zaměstnanců má povinný subjekt v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce? 2. Zda a případně vůči kolika zaměstnancům povinného subjektu dle bodu 1. je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (tj. povinnému subjektu byl doručen exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu povinného, případně usnesení o vyrozumění nového plátce mzdy)? 3. V případě kladné odpovědi na bod 2. u každého takového zaměstnance uveďte: a. průměrnou výši čisté mzdy (za měsíce srpen, září a říjen 2023); b. počet vyživovaných osob; c. zda jsou z příjmu realizovány srážky; d. zda je sráženo na přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Ad 1) 485 Ad 2) ano, vůči dvěma zaměstnancům Ad 3) ??? zaměstnanec č. 1: průměrná čistá mzda: 36 558 Kč, 3 vyživované osoby, srážky nejsou realizovány, nepřednostní pohledávka. ??? zaměstnanec č. 2: průměrná čistá mzda 45 021 Kč, 1 vyživovaná osoba, srážky nejsou realizovány, nepřednostní pohledávka.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 27.11.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 22.11.2023

Žádost o informace o počtu poskytovatelů lůžkové zdravotní péče včetně počtu lůžek dle jednotlivých okresů; počet poskytovatelů protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby včetně počtu lůžek.

Příloha


, , zadáno dne: 14.11.2023

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací: 1/ Souhrnný přehled smluv o veřejných službách v drážní dopravě za rok 2022, který byl zaslán ministerstvu financí podle § 9 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 2/ Seznam všech železničních linek objednaných krajem, včetně turistických, k 28. dubnu 2023.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 8.11.2023

1. Žádám o informaci, kolik osob je v Kraji Vysočina ohroženo chudobou? 2. Žádám informaci, jaké je věkové rozložení osob ohrožených chudobou v Kraji Vysočina?

viz. příloha

Příloha


Mgr. Beranová Monika, OSV, zadáno dne: 7.11.2023