Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

problematika "novostavby dvou bytových domů" v Moravských Budějovicích - správnost či nesprávnost postupu stavebního úřadu


ing. Ivan Kolman, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 5.9.2023

žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina, oddělením právním a krajským živnostenským úřadem, od roku 1995 do současnosti, týkajících se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu ust. § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad v daném období nevydal rozhodnutí v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 28.8.2023

1) celkový počet žádostí odmítnutých dle § 15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023; 2) z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ; 3) anonymizovaná rozhodnutí dle bodu 2)

Ad 1) 8 Ad 2) 0 Ad 3) Žádná rozhodnutí vydána nebyla.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.8.2023

V kolika procentuálně přestupkových řízeních vedených u Vašeho krajského úřadu za období let 2020, 2021 a 2022 byl jako důkazní prostředek použit znalecký posudek vypracovaný na žádost samotného krajského úřadu? V jakém konkrétním přestupkovém řízení (za období let 2020, 2021 a 2022) byl nejčastěji zadáván ze strany Vašeho krajského úřadu ke zpracování znalecký posudek jakožto důkazní prostředek? Kolik průměrně činila odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení za období let 2020, 2021 a 2022 zpracovaného na základě požadavku Vašeho krajského úřadu? Kolik byla nejvyšší a nejnižší odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení v období let 2020, 2021 a 2022 na základě požadavku Vašeho krajského úřadu?

Za požadované období nebyl žádný znalecký posudek v přestupkových řízeních na žádost krajského úřadu vypracován. Další dotazy jsou proto brány povinným subjektem za redundantní.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.8.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zpřístupnění dokumentu metodického charakteru / metodického pokynu, jehož obsahem je stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina k problematice uplatňování pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na neveřejně přístupných účelových komunikacích dle § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

viz přiložený dokument

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.8.2023