Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí informací o aktuálním stavu rozpracování silničního obchvatu Jinošova

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Karel Liška, ODSH, zadáno dne: 4.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení B20a pro úsek na silnici I/23, mezi 111 km a 110 km, ve směru na Třebíč.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 28.4.2021

1. Termíny uskutečněných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady od 1. 3. 2021 dosud 2. Termíny plánovaných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady.

1. Od 1. 3. 2021 nebyly uskutečněny žádné porady a jednání s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. 2. Informace o plánovaných poradách s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři v budoucnu nemá povinný subjekt k dispozici.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.4.2021

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně Výtlačného řádu Rodinného pivovaru Bernard a.s.

Kraj Vysočina jako vlastník pozemků par. č. 2520/83, 1496/167, 2453/1, 1496/131, 50/8, 1496/160, 2462/1, (2562/1), 2539/1 v k. ú. Humpolec ve Vámi požadovaném šetřením zjistil, že výše uvedené pozemky jsou zatíženy služebností „ Výtlačný řád Rodinného pivovaru BERNARD a.s.“ ve prospěch společnosti Rodinný pivovar Bernard. Uvedena akce je rozdělena do tří etap. V první etapě se zatěžují služebností pozemky par. č. 2453/1, 1496/131, 1496/160, 2462/1, 2539/1 v k. ú. Humpolec. Ve druhé etapě se zatěžuje služebností pozemek par. č. 1496/29 v k. ú. Humpolec. Ve třetí etapě se zatěžují služebností pozemky par. č. 50/8, 1496/167, 2520/83 v k. ú. Humpolec. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřel Kraj Vysočina se společností Rodinný pivovar Bernard a.s. dne 4. 11. 2020, 3. 11. 2020, 8. 12. 2020. K této stavbě bylo vydáno odborem životního prostřední a památkové péče v Humpolci rozhodnutí o schválení stavebního záměru na výše uvedenou akci ze dne 18. 3. 2021. Vzhledem k tomu, že pro žádnou etapu stavby nejsou na krajském úřadě k dispozici kolaudační souhlasy, stavby nebyly doposud zrealizovány.


Nicola Širmerová, majetkový, zadáno dne: 23.4.2021

Seznam odměn pro členy pracovní skupiny Vakcinace

Pro pracovní tým Vakcinace nebyla s ohledem na ekonomický vývoj stanovena žádná cílová odměna.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.4.2021