Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací - Je na žadatele o mezinárodní ochranu (dle Azylového zákona č. 325/1999 Sb.) v rámci řízení o nostrifikaci zahraničního vysvědčení Vaším úřadem pohlíženo jako na osobu, na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci (viz školský zákona č. 561/2004 Sb., - § 108a/4)?

K uvedené žádosti krajský úřad sděluje, že doposud neobdržel žádost o uznání zahraničního vzdělání od osoby, která by byla v postavení žadatele o mezinárodní ochranu ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a současně by taková osoba požadovala, s přihlédnutím k jejímu postavení, nahrazení předkládaných dokladů prokazujících dosažení ukončeného zahraničního vzdělání formou čestného prohlášení. Krajský úřad je toho názoru, že ust. § 108a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), definuje konkrétní skupiny osob, jež nemohou splnit školským zákonem stanovené požadavky na obsah žádosti o uznání zahraničního vzdělání. Postavení žadatele o mezinárodní ochranu jako účastníka řízení o žádosti ve věci uznání zahraničního vzdělání z citovaného ustanovení přímo nevyplývá. V tom smyslu by taková žádost, k níž směřuje dotaz, byla záležitostí správní úvahy v konkrétně posuzovaném individuálním případě.


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 28.7.2021

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vystoupení obce ze svazku obcí

O samotném vystoupení obce ze svazku obcí nevydává krajský úřad žádné rozhodnutí. Postup a náležitosti vystoupení obce ze svazku obcí bývá upraven ve stanovách či zakladatelské smlouvě každého svazku a není podmíněno rozhodnutím či jiným aktem krajského úřadu. Krajský úřad Vám tedy nemůže poskytnout žádné své rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce ze svazku obcí, neboť žádné takové rozhodnutí nikdy nevydal. Krajský úřad jako příslušný správní orgán vede či vedl větší počet správních řízení, která souvisejí s vystoupením některých obcí ze svazku obcí SVAK Jihlavsko. Předmětem těchto řízení jsou vzájemné majetkové a finanční nároky, které vůči sobě uplatňují tyto obce a uvedený svazek obcí. V příloze Vám zasíláme rozhodnutí krajského úřadu vydaná v těchto řízeních, která jsou k dnešnímu dni pravomocná. Více informací k dané problematice je možno získat např. na webových stránkách jedné z vystoupivších obcí, zde: https://www.lukanadjihlavou.cz/korespondence-po-vystoupeni-mestyse-luka-nad-jihlavou-ze-svazu-vodovodu-a-kanalizaci-jihlavsko-po-1-1-2015/ds-48707/archiv=0&p1=19587


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 22.7.2021

žádost o poskytnutí emailů obcí

Požadované kontaktní emaily obcí byly poskytnuty za účelem uvedeným v žádosti.


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 20.7.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů za právní služby v roce 2020

Ad a), c), d) Informace jsou obsahem přílohy k tomuto přípisu. Hodinová sazba u Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. činí 2 000 Kč / hod. U ostatních subjektů Kraj Vysočina hodinovou sazbu nesleduje. Ad b) Jedná se o 56,3 %.

stáhnout soubor


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.7.2021

Seznam ředitelů/ředitelek krajského úřadu od 12. 11. 2000 dosud

JUDr. Simeona Zikmundová: - jmenována od 2. 1. 2001 - pracovní poměr ukončen dohodou k 20. 4. 2008. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.: - jmenován od 1. 6. 2008 - pracovní poměr ve výkonu pozice ředitele krajského úřadu trvá. Dále sděluji, že v období 21. 4. do 31. 5. 2008 vedl náš krajský úřad Ing. Miroslav Březina z pozice zástupce ředitele. V této době nebyla pracovní pozice ředitele obsazena, probíhalo výběrové řízení.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 25.6.2021