Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Poskytnutí informací - v návaznosti na poskytnuté informace pod č.j. KUJI 66848/2024 ze dne 15. 7. 2024, žádal o poskytnutí informace: zaslání rozhodnutí, kde přestupek spočíval v překročení rychlosti o 10 km/h a méně, zmíněný v odpovědi ad) 2.

Po posouzení oprávněnosti žádosti krajský úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, požadované informace, specifikované ve výše uvedené žádosti, v příloze poskytuje, a to: Anonymizované rozhodnutí krajského úřadu ze dne 27. 6. 2022, č.j. KUJI 56662/2022, sp. zn. OOSČ 384/2022 OOSC/93.

Příloha


David Marek, OOSČ, zadáno dne: 17.7.2024

1) Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích, jimiž byl obviněný správním orgánem prvního stupně uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu a krajský úřad o těchto rozhodnutích v rámci odvolacího řízení v roce 2022 rozhodoval. 2)V kolika z těchto případů spočíval přestupek v překročení rychlosti o 10 km/h a méně 3) v kolika z těchto případů bylo Vámi rozhodnuto o zastavení řízení z důvodu absence materiálního aspektu přestupku? 4) žádost o zaslání rozhodnutí ad) 3 5) Prováděli jste v roce 2022 nebo 2023 nějaké školení, kterým byste školili úředníky o nutnosti zastavit přestupková řízení v případě, kdy jednání nevykazuje materiální znak přestupku? Provádíte dohled, kterým byste ověřili, že úředníci neuznávají obviněné vinnými v případě, že jednání nevykazuje materiální znak přestupku?

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – odpověď na žádost K Vaší žádosti o informace, která byla Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) doručena dne 9. 7. 2024, sděluji následující: Odpověď na otázku č. 1) – O kolika rozhodnutích, jimiž byl obviněný správním orgánem prvního stupně uznán vinným z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., jste jako odvolací orgán rozhodovali v roce 2022? je 8 rozhodnutí. Odpověď na otázku č. 2) – V kolika z těchto případů ad 1) spočíval přestupek v překročení rychlosti o 10 km/h a méně? je v 1 případě. Odpověď na otázku č. 3) – V kolika z těchto případů ad 2) bylo Vámi rozhodnuto o zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a zastavení řízení z důvodu absence materiálního znaku přestupku? je v 0 případů. Odpověď na otázku č. 4), resp. Váš požadavek o zaslání všech rozhodnutí ad 3), tj. takových rozhodnutí, jimiž jste rozhodli o zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a zastavení řízení z důvodu absence materiálního znaku přestupku je v kontextu výše uvedeného bezpředmětný. Odpověď na otázku č. 5) – Pořádali jste v roce 2022 nebo 2023 nějaké školení, kterým byste školili úředníky správních orgánů prvého stupně ohledně nutnosti zastavit přestupkové řízení v případě, že jednání nevykazuje materiální znak přestupku? Provedli jste v roce 2022 nebo 2023 nějaký dohled, kterým byste ověřili, že úředníci neuznávají obviněné vinnými v případě, že jednání nevykazuje materiální znak přestupku? je, že na úseku přestupkové agendy přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích pořádá krajský úřad pro pracovníky obcí s rozšířenou působností v rámci metodické činnosti porady dvakrát ročně, kdy dotazované téma zde řešeno nebylo. V rámci kontrolní činnosti je mj. kontrolováno i naplnění všech znaků přestupku. S pozdravem David Marek vedoucí oddělení ostatních správních činností


David Marek, OOSČ, zadáno dne: 10.7.2024

Žádost o jména a kontakty na nezávislé odborníky, které má KÚ k dispozici při šetření stížností dle § 94 zákona č. 372/2011 Sb. v oborech gynekologie a prenatální diagnostika těhotných, porodnictví, neonatologie, interní lékařství dospělých, dětská anesteziologie, dětský lékař - chirurg, interna, dětský urolog, dětský gastroenterolog, gastroenterolog adult.

Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Vám k výše uvedenému sděluje, že nedisponuje seznamem nezávislých odborníků ani soudních znalců. V případě, že k stížnosti ustanovuje nezávislého odborníka či členy nezávislé odborné komise, žádá o nominaci odborníků konkrétní odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Příloha


Mgr. Zita Trojanová, OZ, zadáno dne: 10.7.2024

Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích, jimiž byl obviněný správním orgánem prvního stupně uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu a krajský úřad o těchto rozhodnutích v rámci odvolacího řízení v roce 2023 rozhodoval.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - odpověď na žádost K Vaší žádosti o informace, která byla Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) doručena dne 3. 7. 2024, sděluji následující: Odpověď na otázku č. 1) – O kolika rozhodnutích, jimiž byl obviněný správním orgánem prvního stupně uznán vinným z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., jste jako odvolací orgán rozhodovali v roce 2023? je 10 rozhodnutí. Odpověď na otázku č. 2) – V kolika z těchto případů ad 1) spočíval přestupek v překročení rychlosti o 5 km/h a méně? je v 0 případů. Odpověď na otázku č. 3) – V kolika z těchto případů ad 2) bylo Vámi rozhodnuto o zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a zastavení řízení z důvodu absence materiálního znaku přestupku? je v 0 případů. Odpověď na otázku č. 4), resp. Váš požadavek o zaslání všech rozhodnutí ad 3), tj. takových rozhodnutí, jimiž jste rozhodli o zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a zastavení řízení z důvodu absence materiálního znaku přestupku je v kontextu výše uvedeného bezpředmětný. S pozdravem Mgr. David Marek vedoucí oddělení ostatních správních činností


Mgr. Pavlína Valjentová, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 4.7.2024

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1) Požadoval KV vůči společnosti České Dráhy, a.s. v roce 2021, 2022, 2023 nebo 2024 smluvní pokutu nebo náhradu škody nebo jinou sankci z důvodu pozdního dodání nebo nasazení nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek typu RegioPanter typu EV 15 (nebo také EMU 160) na základě kterékoliv smlouvy uzavřené mezi KV a ČD? 2) Bylo KV kráceno v roce 2021, 2022, 2023 nebo 2024 jakékoliv dotační financování v souvislosti s pořízením nebo provozováním Jednotek nebo byl KV povinen jakoukoli dotaci v souvislosti s pořízením nebo provozováním Jednotek vrátit?

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 2.7.2024