Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 19.4.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: „rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby „ I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 2.4.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informací spočívajících v poskytnutí výsledků kontrol provedených Krajem Vysočina v letech 2009-2019 vůči dopravcům, s nimiž má uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby, a to v rozsahu v němž tyto výsledky mají charakter finálních výkazů nákladů a výnosu, které shrnují reálné výsledky hospodaření dotčených dopravců. Zejména jde o veškeré podstatné údaje z výkazů, uhrazený přiměřený zisk a všechny podobné dokumenty z nichž lze usuzovat na způsob nakládání s veřejnými prostředky z nichž je hrazen závazek veřejné služby.

Bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o informace KUJI 25037/2024. Informace byla poskytnuta KUJI 19430/2024.

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 15.3.2024

Žádost o poskytnutí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2021.

viz příloha

Příloha


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 11.3.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999

viz. přiložený soubor

Příloha


Mgr. Petr Jirásek, OÚPSŘ, zadáno dne: 6.3.2024