Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

žádost o poskytnutí informace týkající se mimo jiné seznamu řízení pro porušení zadání, zpracování či šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou na sociálních sítích, zejména na sociální síti Instagram, Facebook a YouTube, a to v letech 2018 až 2022, včetně anonymizovaných rozhodnutí

ad 1) Krajský úřad v daném období vedl jedno správní řízení, anonymizované usnesení č. j. KUJI 55499/2022 je součástí přílohy k tomuto přípisu. ad 2) Krajský úřad v daném období žádné předmětné řízení nevedl.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 4.8.2022

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů týkající se Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací

viz. přiložená příloha

Příloha


L. Ryšavá, OÚPSŘ, zadáno dne: 18.7.2022

Poskytnutí tzv. dekretu rybářského revíru Šlapanka 2.

Dne 6. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a sice o poskytnutí tzv. dekretu rybářského revíru 461 147 Šlapanka 2. Vzhledem k tomu, že tento rybářský revír v užívání tehdejšího Moravského rybářského svazu, o. s., místní organizace Polná byl v roce 2013 zrušen a nahradil ho rybářský revír 461 503 Šlapanka v užívání Rybářského spolku Polensko, bylo s Vámi prostřednictvím elektronické pošty konzultováno, který rybářský revír souvisí s Vaší žádostí. Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ posoudil Vaši žádost a s ohledem na znění zákona o svobodném přístupu k informacím ji shledal jako oprávněnou. V příloze tohoto sdělení tedy přikládáme dekret rybářského revíru 461 503 Šlapanka.

Příloha


Martin Drápela, OŽPZ, zadáno dne: 30.6.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: zaslání nebo zpřístupnění veškerých dat o provedení zabezpečení dopravních toků ve spojení s rekonstrukcí komunikace ul. Santiniho a U zámku ve městě Žďár nad Sázavou

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 29.6.2022

Žádost o informace související s poskytováním dotací obci Kostelní Myslová

viz příloha

Příloha


Mgr. Dušan Vichr, ORR, zadáno dne: 28.6.2022