Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (realizace výstavby VRT)

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 18.5.2022

Žádost o poskytnutí informace týkající se DD Hrotovice

viz příloha

Příloha


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 10.5.2022

Celkové odměny člena rady kraje a seznam všech pracovních cest za období 1. 12. 2020 dodnes

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 10.5.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se odstranění reklamní plochy z parc. č. 2543, k. ú. Obrataň a kdo vydal tento pokyn.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.5.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se rozsudků ve věci správního soudnictví, kdy žalovaným byl Krajský úřad Vysočina, kdy se jednalo o rozhodnutí o odpovědnosti provozovatele motorového vozidla a současně bylo žalobě přisvědčeno a žalobou napadené rozhodnutí bylo zrušeno a současně kdy správním orgánem 1. stupně byl Městský úřad Velké Meziříčí. Plně postačí žadateli jakékoli 3 rozhodnutí, dle výše uvedených parametrů z roku 2021 či 2020.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.5.2022