Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pořizování Aktualizace č. 10 ZÚR KrV týkající se vysokorychlostní trati.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 30.5.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se reklamního zařízení, které je umístěno v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy na pozemku č. 1825 v katastrálním území Vílanec na přibližné GPS lokaci 49.33338698469552, 15.576866695501092.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 25.5.2023

Žádost o počtu udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 18 zákona o zdravotních službách, a to pro zdravotnické zařízení "pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody".

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, do současné doby neobdržel žádnou žádost o poskytnutí udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve Vámi dotazované oblasti.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 12.5.2023

1. jaká byla hrubá mzda + všechny další příplatky, náhrady, premie, odměny, či jiná ostatní plnění pro Hajnovou za měsíc leden a únor a březen 2023 2. kdo se zúčastnil z funkcionářů Kraje Vysočina na přelomu března a dubna 2023 cesty na Tchán-wan, jaká náplň činnosti byla a jaký přínos pro občany Kraje Vysočina přinesla cesta uvedených funkcionářů (jednotlivě dle jednotlivých funkcionářů

Ad 1. 389 424 Kč Ad 2. Žádný z funkcionářů Kraje Vysočina se nezúčastnil pracovní cesty na Tchán-wan na přelomu března a dubna 2023.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 5.5.2023

žádost o poskytnutí informace - 1. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové při návštěvě města Prahy s ředitelem firmy JIPOCAR ve věci využití vodíku 2. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové po návratu z Prahy ve věci využití vodíku s popisem aktivity a seznamem zúčastněných osob

Náměstkyně hejtmana Ing. Hana Hajnová byla dne 20. 4. 2023 účastna prezentace vodíkového autobusu v Praze, a to od 11:00 do 12:30 hod. Po návratu již paní náměstkyně neměla další pracovní program ve věci využití vodíku.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.5.2023