Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“. Informace, které žádáte, jsou Vám k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina, pod odkazem https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsechny-organizace


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se: a) Výše finančních prostředků hrazených krajem linkovým dopravcům za roky 2010 – 2019 b) Informace, spočívající v poskytnutí tzv. Výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 17.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí informací o aktuálním stavu rozpracování silničního obchvatu Jinošova

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Karel Liška, ODSH, zadáno dne: 4.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení B20a pro úsek na silnici I/23, mezi 111 km a 110 km, ve směru na Třebíč.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 28.4.2021

1. Termíny uskutečněných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady od 1. 3. 2021 dosud 2. Termíny plánovaných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady.

1. Od 1. 3. 2021 nebyly uskutečněny žádné porady a jednání s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. 2. Informace o plánovaných poradách s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři v budoucnu nemá povinný subjekt k dispozici.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.4.2021