Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vypořádání připomínek VDV oblast Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou a VDV v ostatních oblastech.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 19.12.2017

Žádost o poskytnutí informace dle Zák. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí jednotlivých rozhodnutí o udělení nebo změně licencí VLOD

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 18.12.2017

Informace týkající se dopisu vztahujícího se k odkupu pozemků z důvodu výstavby obchvatu Velkého Beranova

ad 1. Jmenovitý seznam všech představitelů Kraje Vysočina prokazatelně seznámených s dopisy a e-maily R. a B. S. Na Krajský úřad Kraje Vysočina byla doručena dne 2. 11. 2017 a 29. 11. 2017 podání manželů S., v záhlaví adresována „Vážené zastupitelstvo kraje města Jihlavy“ a „Vážené zastupitelstvo kraje Vysočina“. S oběma podáními byli seznámeni členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, a to e-mailem ředitele krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c. dne 6. 12. 2017. S podáním doručeným dne 2. 11. 2017 byli dříve seznámeni hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek (v den doručení), náměstek hejtmana Ing. Josef Pavlík (v den předání oficiální elektronické kopie 7. 11.) a radní kraje Ing. Jan Hyliš (v den předání oficiální elektronické kopie 7. 11.). ad 2. Jmenovitý seznam všech úředníků Kraje Vysočina prokazatelně seznámených s dopisy a e-maily R.a B. S. S oběma výše uvedenými podáními byli seznámeni tito zaměstnanci krajského úřadu: grémium ředitele krajského úřadu – Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., Ing. Eva Janoušková, Ing. Miroslav Březina, Ing. Ivana Šteklová odbor majetkový – Ing. Petr Kolář, Ing. Petr Krepčík odbor ekonomický – Ing. Anna Krištofová odbor dopravy a silničního hospodářství – Ing. Hana Strnadová odbor sekretariátu hejtmana – Mgr. Markéta Morkusová, Ing. Jitka Svatošová ad 3. Veškerá písemná komunikace mezi úředníkem Krepčíkem a třetími subjekty o dopisu R. a B. S. k obchvatu Jihlavy Nebyla vedena. ad 4. Veškerá písemná komunikace mezi náměstkem Pavlíkem a zastupiteli Kraje Vysočina o dopisu R. a B. S. k obchvatu Jihlavy Nebyla vedena. ad 5. Veškeré písemné příkazy hejtmana Běhounka ve věci dopisu R. a B. S. k obchvatu Jihlavy Obě výše uvedená podání byla předána k vyjádření a zpracování stanoviska odboru majetkovému a odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, na vědomí náměstkovi hejtmana Ing. Josefu Pavlíkovi a radnímu kraje Ing. Janu Hylišovi.


Mgr. M. Morkusová, OSH, zadáno dne: 15.12.2017

Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí dokumentů se všemi přílohami k veřejné zakázce „Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů“.

Viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Lenka Procházková, ODSH, zadáno dne: 13.12.2017

Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí podkladových materiálů včetně všech příloh k VZ "„II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba“

Viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 13.12.2017

Poskytnutí podkladových materiálů z komunikace Kraje Vysočina s nadačním fondem Aktivní ženy

Viz přiložený soubor

Příloha


Sýkora, Švarcová, OSV, zadáno dne: 12.12.2017

žádost o poskytnutí kopie přílohy přípisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT 11012/2016-1 ze dne 17. 3. 2016

Informace poskytnuta (viz příloha)

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 7.12.2017

Žádost o poskytnutí vyjádření nesouhlasu Kosteleckých uzenin s realizací stavby křižovatky II/639

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 5.12.2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B"

Poskytnutá informace viz příloha.

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 30.11.2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se spotřeby a ceny plynu pro budovu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a další náklady spojené s provozováním plynové kotelny v této budově a to vše za roky 2015 a 2016.

Znění částečně poskytnuté informace viz příloha.

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 27.11.2017

žádost o poskytnutí informace týkající se počtu vychovatelů / vychovatelek zaměstnaných v Kraji Vysočina na I. stupni základních škol a jejich zařazení do platových tříd

Platová třída 8 - 53,275 Platová třída 9 - 358,971 Platová třída 10 - 25,319 Celkem - 437,565


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.11.2017

žádost o poskytnutí kopie písemnosti reagující na přípis ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT 11012/2016-1 ze dne 17. 3. 2016

informace poskytnuta (viz příloha)

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.11.2017

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vytýkacího dopisu pro JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy).

Viz přílohu.

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 6.11.2017

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/199 sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci: "II/360 Jaroměrice nad Rokytnou - obchvat", vyhledávací studie pro napojení průmyslové zóny (Popovice) a převedení pěších (Bohušice).

viz přílohu

Příloha


Ing. Jiří Lojda, ODSH, zadáno dne: 30.10.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se situace na úzkokolejce (JHMD a.s.)

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 24.10.2017

Žádost o zveřejnění poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení informace z jakého důvodu došlo k zakrytí reklamního zařízení nacházející se na pozemku p. č. 299/2 k. ú. Onšovice u Dehtářů patřící společnosti Comerz Billboard s.r.o..

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 11.10.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se projednávání a současného stavu projektu "Veřejná doprava Vysočiny" pro oblast Pelhřimovsko.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 6.10.2017

žádost o informace týkající se akce „Přístavba k budově Obecního úřadu Píšť (č. p. 4)“, stavebníka Obec Píšť, se sídlem Píšť 4, 396 01 Humpolec, IČ: 00476137 na pozemku st. parc. č. 14, poz. parc. č.: 779/2, katastrální území Píšť

Poskytnuté informace jsou obsahem přiloženého souboru

Příloha


Mgr. Petr Tlustoš, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 4.10.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek pro okres Žďár nad Sázavou v období 2016 - 2017.

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 4.10.2017

poskytnutí úplného seznamu mateřských a základních škol zřízených v rámci Kraje Vysočina, které zaměstnávaly asistenty pedagoga, včetně údajů a počtu dětí a asistentů pedagoga na těchto školách

poskytnutá informace (viz příloha)

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.10.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - žádost o sdělení, kdo dal podnět k zaslání výzev a k následnému odstranění 4 ks reklamních zařízení patřících společnosti Comerz Billboard s.r.o..

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 2.10.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.9.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.9.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.9.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.9.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdních řádů železniční a linkové dopravy projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ (pro všechny železniční tratě a autobusové linky).

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.9.2017

Žádost o poskytnutí informace týkající se zadání zpracování znaleckých posudků k určení ceny nemovitostí konkrétním subjektům

viz připojený soubor

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 14.9.2017

žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb., to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1. 10. 2016 do současné doby

V uvedeném období Krajský úřad Kraje Vysočina žádné řízení týkající se reklamy na zdravotnické potřeby nevedl.


Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 4.9.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré pozvánky na setkání zaslané orgánům samosprávy Krajem Vysočina v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: zápisy z porad Kraje Vysočina o VDV v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré připomínky Kraje Vysočina k VDV zaslané třetím subjektům v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se VDV - Veřejná dopravy Vysočiny: veškeré podklady, studie, vyjádření, stanoviska poskytnuté orgánům samosprávy úředníkem Pavlem Bartošem v roce 2017

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 29.8.2017

Žádost o provedení kontroly konání veřejné sbírky 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Skrýšov 12, 588 13 Polná

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický, provádí kontroly na základě schváleného plánu kontrol na daný rok, včetně kontrol mimořádných. U 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s. byla provedena mimořádná kontrola v loňském roce, a to bez závažných nedostatků. Veškerou dokumentaci vztahující se k veřejné sbírce 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., vlastní v současné době Územního odboru PČR v Jihlavě, oddělení hospodářské kriminality.


Ing. Anna Krištofová, OE, zadáno dne: 9.8.2017

žádost o poskytnutí informace týkající se různorodých oblastí, z nichž některé se vztahují k působnosti Kraje Vysočina

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, u nichž je poskytovatelem Kraj Vysočina za rok 2016, je k nalezení na internetové adrese https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?%2fPR%2fPR_DPA_smlouvy_new&rs:Command=Render. Přehled a rozsah vyhlášených veřejných zakázek Kraje Vysočina za rok 2016 je k nalezení na internetové adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_index.html. Rozpočet Kraje Vysočina je k nalezení na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303547/p1=85818. Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci orgánů ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Problematika vydávání rybářských lístků je v kompetenci obecních úřadů obce s pověřeným obecním úřadem podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Prostorové kapacity parkování v rámci Kraje Vysočina jsou tam, kde to nezakazuje zákazová dopravní značka či zákonné omezení. Systém parkování si určují jednotlivé obce v rámci kraje. Rozloha Kraje Vysočina je 6 796 km2. Kraj Vysočina nemá žádné místní části. Další informace jsou k nalezení na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/vitejte-na-vysocine/d-4000086/p1=1237. Kraj Vysočina nevybírá místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, ani poplatek z ubytovací kapacity, ani poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto poplatky vybírají jednotlivé obce na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Kraj Vysočina nezřizuje domy s pečovatelskou službou, pouze domy pro seniory. Jejich umístění je zakresleno na mapě na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/domovy-pro-seniory/d-4057023/p1=61004. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Krajský úřad Kraje Vysočina neprovozuje žádný sběrný dvůr. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Kemp Milovy spadá do Kraje Vysočina, resp. okresu Žďár nad Sázavou. Jeho zřizovatelem není Kraj Vysočina. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Aktuální stav nezaměstnanosti, jakož i pracovní nabídky v Kraji Vysočina Vám sdělí Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 2.8.2017

Žádost o informaci na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uložení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - veřejná zakázka "S205/10 - II/350 Přibyslav – Žižkova ul."

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Lenka Procházková, ODSH, zadáno dne: 27.7.2017

žádost o poskytnutí kopie závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace pro obec Meziříčko- Program obnovy venkova Vysočiny

poskytnuta závěrečná zpráva a vyúčtování

Příloha


Marková, regionálního rozvoje, zadáno dne: 26.7.2017

opakovaná žádost o poskytnutí informace týkající se dotazů ohledně ZDVOP a nákladů na další zařízení v rámci sociálních věcí

Informace byla žadatelce poskytnuta přípisem č. j. KUJI 47638/2017 ze dne 11. 7. 2017 odeslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedla žadatelka. V případě, že by se žadatelka chtěla potřetí dotázat na stejné informace, krajský úřad z opatrnosti uvádí odkaz na zveřejněnou informaci: http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/getfile.php?klic=920


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 26.7.2017

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1/ jakým způsobem provádí Kraj Vysočina finanční kontrolu dopravců v ZVS 2/ sdělit poslední termín provedení finanční kontroly nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky Kraje 3/ jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly

viz přílohu

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.7.2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výkupních cen pozemků pro stavbu II/353 - Velký Beranov obchvat

informace viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 19.7.2017

informace o nákladech na úklid kancelářských budov užívaných v letech 2014, 2015 a 2016

viz příloha

Příloha


šmídová ivana, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 14.7.2017

Jaké částky z rozpočtu Kraje Vysočina byly v letech 2012 - 2016 vydány na položky uvedené v textu vyřízení žádosti.

Viz dokument pod č.j.: KUJI 47638/2017

Příloha


Mgr. M. Morkusová, OSH, OSV, OZ, OŠMS, zadáno dne: 12.7.2017

Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně změnových rozhodnutí pro provozovatele statutární město Jihlava a Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

Informace poskytnuta pod č. j. KUJI 50098/2017.


I.Olšanová, ŽPZ, zadáno dne: 11.7.2017

Žádost o poskytnutí informace - seznamu porodních asistentek, které získaly registraci od krajského úřadu včetně uvedení odborné činnosti a kontaktních údajů.

Informace poskytnuta pod čj. KUJI 5520/2017.


D. Talpa, OZ, zadáno dne: 4.7.2017

Poskytnutí výjimky k lovu ryb pod ledem a k použití závadných látek

Výjimka včetně žádosti o ni a příloh k žádosti byla poskytnuta.


Ing. Martin Drápela, ŽPZ, zadáno dne: 28.6.2017

Počet jednání Rady Kraje Vysočina od 1. 1. 2017 dosud a jmenný seznam radních, kteří se z jednání Rady Kraje Vysočina omluvili od 1. 1. 2017 dosud.

Povinný subjekt žadateli sdělil, že žádný takový seznam povinný subjekt nevydal, jelikož veškeré tyto informace jsou dohledatelné na veřejně přístupných webových stránkách krajského úřadu a to pod odkazem: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/.


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 28.6.2017

Žádost o poskytnutí informace, zda krajský úřad uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt podle ust. § 118 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost podle ust. § 51 zákona o zdravotních službách. Dále o poskytnutí informace ohledně případně vydaného rozhodnutí o správním deliktu (sp. zn., popis jednání, uložená sankce, zda bylo podáno odvolání, zda rozhodnutí nabylo právní moc).

viz přiložený soubor

Příloha


Štanclová, zdravotnictví, zadáno dne: 27.6.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí kopií všech rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina.

viz přiložený soubor - informace byla poskytnuta částečně

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 19.6.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se statistiky z vysokorychlostních dynamických vah nákladních vozidel, umístěné na silnici č. II/602 u Velkého Meziříčí a počtu projetých aut v období 1.1.2017 - 31.5.2017

viz přiložený soubor - informace byla poskytnuta částečně

Příloha


Ing. Miroslav Dokulil, ODSH, zadáno dne: 19.6.2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se umístění autobusové zastávky v Havlíčkově Brodě, ul. Humpolecká

viz přílohu

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 13.6.2017

seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má krajský úřad majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má krajský úřad samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Vyžádaná informace o právnických osobách je požadována v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém formátu, v kterém ho krajský úřad má k dispozici.

Veškeré tyto informace jsou dohledatelné na veřejně přístupných webových stránkách krajského úřadu a to pod odkazem: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsechny-organizace. Tímto tedy krajský úřad ve smyslu ustanovení § 6 InfZ odkazuje na zveřejněnou informaci prostřednictvím výše uvedeného odkazu.


Mgr. Markéta Morkusová, OSH, zadáno dne: 5.6.2017

žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se finanční kontroly nakládání s dotacemi v Kraji Vysočina dle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou

viz přílohu

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 2.6.2017

poskytnutí seznamů starostů za volební období od r.2000

informace poskytnuta částečně - viz příloha

Příloha


T. Mrázková, odbor informatiky, zadáno dne: 15.5.2017

žádost o poskytnutí smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., IČ: 63479982 na dodání veřejné zakázky "Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč"

informace poskytnuta e-mailem dne 5. 5. 2017

Příloha


Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.5.2017

Žádost o informaci, zda krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství vydával rozhodnutí v pochybnosti, zda na pozemcích p.č.st. 515, st. 513, 3051/4, st. 516, 3051/6, 3051/11 a 2238 v k.ú. Kněžice u Třebíče se jedná o vodní tok ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákona")

1. Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 16. 12. 2016 podnět od Magistrátu města Jihlavy, OŽP (dále jen "MMJ, OŽP") k zahájení řízení z moci úřední o rozhodnutí v pochybnosti, zda na výše uvedených pozemcích v k.ú. Kněžice u Třebíče se jedná o vodní tok ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 vodního zákona 2. Vzhledem k tomu, že krajskému úřadu, OŽPZ nevznikly pochybnosti o tom, zda se na předmětných pozemcích jedná o vodní tok, krajský úřad, OŽPZ sdělil MMJ, OŽP přípisem č.j. KUJI 9804/2017, OŽPZ 69/2017 Pa-4 ze dne 2. 2. 2017, že nebude zahajovat správní řízení a vydávat rozhodnutí v dané věci. 3. Krajský úřad, OŽPZ nezpochybňuje údaje uvedené v databázi CEVT, pouze k tomu uvádí, že vzhledem k tomu, že vodní toky nejsou neměnné a vlivem různých přírodních vlivů mohou měnit svá koryta nebo své průtoky, nemusí být tato databáze vždy plně aktuální a odpovídající skutečnosti. Proto také dochází k průběžné aktualizaci této databáze, kterou zajišťuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím státních podniků povodí. 4. Krajský úřad sdělil MMJ, OŽP přípisem č.j. KUJI 9804/2017, OŽPZ 69/2017 Pa-4 ze dne 2. 2. 2017, že nemá ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona pochybnosti, že na předmětných pozemcích v k.ú. Kněžice u Třebíče se nejedná o vodní tok, je to vodní recipient mimo vodní tok - náhon Kněžice (pila Plavec), IDVT 10204217 a na části pozemku p.č.2238 v k.ú. Kněžice u Třebíče se nachází významný vodní tok Brtnice (IDVT 10100156), správce Povodí Moravy,s.p. Brno.


Ing. Jaroslava Pavouková, životního prostředí a zemědělstv, zadáno dne: 5.5.2017

žádost o poskytnutí kontaktních údajů o obcích v Kraji Vysočina dle požadavků žadatele

viz příloha

Příloha


Ing. Táňa Mrázková, informatiky, zadáno dne: 25.4.2017

Informace k usnesení rady kraje č. 0449/09/2017/RK

viz příloha

Příloha


JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly, zadáno dne: 29.3.2017

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zastavování rychlíků v Křižanově: 1/ zda proběhlo jednání s Ministerstvem dopravy 2/ jaký je výsledek tohoto jednání 3/ jestli budou zastavovat rychlíky ve Vlkově 4/ uskutečnění společné cesty vlakem z Křižanova do Brna

viz přílohu

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 16.3.2017

Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta od roku 2014, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.

viz příloha

Příloha


Svatošová, OSH, zadáno dne: 14.3.2017

Rozpočet odboru kanceláře hejtmana

viz příloha

Příloha


Svatošová, OSH, zadáno dne: 14.3.2017

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2016 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 8.3.2017

Žádost o poskytnutí informace, zda Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodoval jako odvolací správní orgán ve věci podezření z přestupku dle ust. § 76a odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, pokud ano - žádost o poskytnutí všech konečných rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina v takových řízení vydal.

viz příloha - Informace poskytnuta částečně. O zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Příloha


Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ, zadáno dne: 24.2.2017

Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.

V roce 2016 byla uskutečněna jedna návštěva prezidenta republiky v Kraji Vysočina. Ubytování: 7 osob/2 noci - 17.370 Kč. Občerstvení 3x oběd a 2 večeře - 227.512 Kč. Tyto návštěvy se hradí ze schváleného rozpočtu kraje na daný rok. Ubytování proběhlo v hotelu Rytířsko, hotel na doporučení kanceláře prezidenta republiky, apartmán 990/noc, 1 lůžkový pokoj 800/noc. Kraj Vysočina za ubytování platí ceny dle aktuálního ceníku daného hotelem. Kraj hostil 7 osob (doprovod prezidenta).


Ing. Svatošová, OSH, zadáno dne: 21.2.2017

Zda povinný subjekt vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle InfZ a) části spisu a b) kompletní správní spis vyhovovat.

Povinný subjekt žádný takovýto dokument nevydal.


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 10.2.2017

žádost o seznam obcí v Kraji Vysočina a kontaktní osoby

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 9.2.2017

Poskytnutí schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců

Viz příloha

Příloha


Ing. Hanáková, Mgr. Morkusová, OŘLZ, OSH, zadáno dne: 20.1.2017

žádost o adresář obecních a městských úřadů a městysů

viz příloha - informace poskytnuta

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 11.1.2017

Žádost o poskytnutí informace o dozorčích radách v nemocnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina (kritéria obsazování funkcí, klíč stanovování odměn členů včetně předsedy, náplň členů, výše odměn, konkrétní oblasti rozhodování).

viz přiložený soubor

Příloha


Štanclová, zdravotnictví, zadáno dne: 9.1.2017