Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2013

Žádost o podání informací týkajících se stavby III/1296 Kuňovka - havárie silničního tělesa

Viz příloha

Příloha


JUDr. Jana Mrázková, majetkový, zadáno dne: 20.12.2013

Žádost o informace, ke které trase (V7 nebo H4)pro výstavbu vysokorychlostní trati Praha - Brno se přiklání a z jakých důvodů ji preferuje.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 13.12.2013

Žádost podle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí informací týkajících se aktuálního stavu přípravy stavby silnice III/12924 a budoucích plánů Kraje Vysočina s výstavbou této silnce.

viz přílohu

Příloha


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 12.12.2013

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. týkající se stavby „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“.

viz přílohu

Příloha


Tomáš Pípal, ODSH, zadáno dne: 10.12.2013

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Tato žádost směřovala ke sdělení informací, které se týkají osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.

Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 82851/2013 ze dne 5. 12. 2013.


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 9.12.2013

Žádost o poskytnutí zápisů Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina týkající se záměru na výstavbu vysokorychlostní železnice Praha - Brno.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Ryšavá, ÚPSŘ, zadáno dne: 6.12.2013

Žádost o jednoduchý přehled všech držitelů aktuálních výjimek udělených našim úřadem k lovu ryb pod ledem podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), s uvedením revíru (název a katastrální území), identifikace majitele či jiného provozovatele a termínu konce platnosti výjimky.

viz. přiložený soubor

Příloha


M. Drápela, OLVHZ, zadáno dne: 4.12.2013

Žádost o poskytnutí informace dle 106 týkající se vydání rozhodnutí ohledně "Návrhu na vydání deklaratorního rozhodnutí o neexistenci veřejně přístupných účelových komunikací"

požadované informace již byly poskytnuty dne 25.11.2013


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 2.12.2013

Žádost o poskytnutí usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina a Rady Kraje Vysočina ve věci vysokorychlostní železnice mezo Prahou a Brnem

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Ryšavá, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 28.11.2013

Žádost o poskytnutí informace týkající se termínu vydání rozhodnutí o žádosti vedené u OÚ Daňkovice

viz přílohu

Příloha


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 25.11.2013

žádost o informace týkající se zpracování Etického kodexu zaměstnanců Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 22.11.2013

Žádost o poskytnutí informace o registraci kandidátní listiny ANO 2011 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

viz příloha

Příloha


JUDr. Alena Kuchařová, OddOSČ, zadáno dne: 21.11.2013

žádost o poskytnutí informace týkající se výše platu, osobního ohodnocení, příplatku a mimořádných odměn hejtmana Kraje Vysočina, náměstků hejtmana Kraje Vysočina, ředitele krajského úřadu, vedoucích odborů krajského úřadu a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, Odboru sekretariátu hejtmana

Výše měsíční odměny hejtmana kraje: 81 110 Kč (do 31. 12. 2010), 77 055 Kč (od 1. 1. 2011).
Výše měsíční odměny náměstků hejtmana kraje: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011).
Ostatní nformace byly odmítnuty podle § 15 zákona.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 19.11.2013

Jmenný seznam všech zastupitelů, kteří byli v období 12. 11. 2000 - 1. 11. 2013 uvolněni pro funkci (plus specifikace funkce, vyznačení doby a uvedení odchodu z funkce z jiných důvodů než končícího mandátu, odkaz na usnesení zastupitelstva)

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 18.11.2013

Jaké jsou celkové náklady kraje na platy zastupitelů a radních, a to ročně od vzniku krajů? Jaké jsou celkové náklady na platy zaměstnanců krajského úřadu (Paragraf 6172, 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru) každoročně od vzniku krajů?

Požadované informace jsou veřejně dostupné na www.kr-vysocina.cz, a to v části finance, dále rozpočet kraje. Umožněna je filtrace v čerpání dle jednotlivých let. Konkrétní položku 5011 naleznete pod kapitolou krajský úřad (platy zaměstnanců) a položku 5023 (odměny členů zastupitelstva) pod kapitolou zastupitelstvo kraje.


Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., Oddělení řízení lidských zdrojů, zadáno dne: 11.11.2013

Žádost o stanoviska dotčených orgánů vydaných před schválením ÚP Vystrkov, stanoviska, která se týkala ploch Z17, Z18, Z19, Z20.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán na úseku územního plánování vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tedy se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR KrV). Toto stanovisko se výslovně nezmiňuje o rozvojových plochách Z 17, Z 18, Z 19 a Z 20, ale chrání nadmístní záměry ze ZÚR KrV, které se těchto ploch dotýkají. Naše stanovisko z 8. 2. 2010 Vám jako přílohu k tomuto dopisu zasíláme. Stanoviska uplatňují dotčené orgány u pořizovatele územního plánu, kterým byl Městský úřad Humpolec, stavební úřad. Stanoviska dotčených orgánů tedy můžete obdržet na úřadě územního plánování v Humpolci. Seznam uplatněných stanovisek s jejich stručným obsahem a postup při pořízení územního plánu je součástí odůvodnění územního plánu Vystrkov, který je zveřejněn na webových stránkách obce Vystrkov: http://www.obecvystrkov.cz/uzemni-plan/ms-1558/p1=1558

Příloha


Ing. Miroslava Stloukalová, Odbor územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 25.10.2013

Žádost o informace související s pořádáním akce Vysočina Fest 2013

1. Jakou částku uhradil Kraj Vysočina jako dotaci (nevratnou půjčku) pořadateli akce? Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s. r. o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na krytí nákladů spojených s doprovodným programem akce Vysočina Fest (tzn. na umělecké dílny, v souvislosti s podporou mladých regionálních umělců). 2. Jakou částku jako dotace v souvislosti s pořádáním akce Vysočina Fest 2013 poskytl Kraj Vysočina jiným subjektům? Komu a v jaké výši? 0. 3. Jakou částku půjčil pořadateli (či jiným subjektům) na pořádání akce Vysočina Fest 2013 a kdy byla půjčka splacena, případně kdy má být splacena? Komu a v jaké výši? 0. 4. Jakou částku vyúčtoval pořadatel akce Kraji Vysočina za reklamu na této akci? 0. 5. Jakou částku utratil Kraj Vysočina za výrobu billboardů, případně spotů a dalších reklamních tiskovin a předmětů pro reklamní účely na zmíněné akci? 0. 6. Jaké bezplatné nebo výrazně zvýhodněné plnění poskytl Kraj Vysočina pořadateli této akce? Např. zapůjčení areálu nebo jiného majetku. Žádné. 7. Byly některé aktivity Kraje Vysočina na této akci hrazeny pomocí bártru? Co bylo takto hrazeno a jakým způsobem? Ne. 8. Jaký byl podíl Kraje Vysočina na výnosech ze zmíněné akce – jakou částku převedl nebo převede pořadatel nebo jiný subjekt Kraji vysočina jako podíl na tržbách ze zmíněné akce? 0.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 21.10.2013

žádost o sdělení počtu rozhodnutí o uložení pokuty poskytovateli zdravotních služeb v období od 1. dubna 2012 dosud.

Počet pokut uložených podle: - zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů: 0, - zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů: 0, - zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů: 0.


D. Talpa, zdravotnictví, zadáno dne: 10.10.2013

Žádost o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti rozhodnuto o zrušení rybářského revíru podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“ a dále o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti v pochybnostech řešeno, byť i jen jako předběžná otázka, zda se jedná o uzavřenou vodu podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rybářství.

Ad. 1. Žadateli bylo zasláno 5 rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ o zrušení rybářského revíru podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona o rybářství. Ad. 2. Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ nerozhodoval v pochybnostech, ani o předběžné otázce, zda se jedná o uzavřenou vodu podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rybářství.


Ing. M. Drápela, OLVHZ, zadáno dne: 23.9.2013

Žádost o poskytnutí informace o postoupení spisu č.j. KUJI 50841/2013

Žadateli byla poskytnuta informace o tom, že předmětný spis nadřízenému orgánu postoupen nebyl.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 23.9.2013

poskytnutí informace o řešení případných škod na majetku v souvislosti s ukončenou stavební akcí „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“

Oprava vozovky a příčných kanálových vpustí a kanálu nebude ze strany Kraje Vysočina provedena, a to z následujících důvodů. Kraj Vysočina během realizace vyvíjel maximální možný tlak na zhotovitele stavby, aby k jakémukoliv poškození, ať už vlastního nebo cizího majetku, nedošlo. V současné době je stavební akce „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“ ukončena. Magistrátem města Jihlavy byl vydán kolaudační souhlas. Kraj Vysočina při převzetí díla provedl vizuální kontrolu příjezdové komunikace a neshledal žádná poškození, která by mohla být způsobena nesprávným užíváním ze strany zhotovitele stavby. Ani Statutární město Jihlava jako vlastník a provozovatel při závěrečné kontrolní prohlídce stavby neshledal její poškození nad rámec běžného opotřebení. Obdobně Kraj Vysočina provedl vizuální kontrolu obvodové zdi v zatáčce Hálkovy ulice a konstatoval, že nedošlo k žádným změnám, které by mohly být způsobeny přímo zhotovitelem stavby nebo nesprávným užíváním komunikace z jeho strany po dobu výstavby.


Ing. Eduard Jozífek, Odbor majetkový, zadáno dne: 29.8.2013

poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek v rámci Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Dana Buřičová, Odbor analýz a podpory řízení, zadáno dne: 29.8.2013

poskytnutí informace týkající se efektivity řízení lidských zdrojů v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 27.8.2013

Žádost o poskytnutí informace ve věci základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina, včetně posledních uzavřených dodatků ke smlouvám

viz přílohu

Příloha


Bc. Libuše Střechová, ODSH, zadáno dne: 27.8.2013

Seznam radních a zastupitelů Kraje Vysočina v období 2008-2012 a 2012-doposud

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 23.8.2013

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR; využívá služeb bezpečnostních služeb (rozsah,cena)

služby využíváme, 24 hodin denně, cena 79,- Kč/hodinu, o zvýšení ceny neuvažujeme, se službou jsme spokojeni

Příloha


Šmídová, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 23.8.2013

Jedná se o žádost o poskytnutí informace - dokumentů Finální ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013 a Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013.

Oba požadované dokumenty, tedy Finální ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013 a Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013, byly poskytnuty. Rovněž byla žadatelka informována, že tyto dokumenty (v českém i anglickém jazyce) jsou k dispozici na stránkách Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, http://www.jihovychod.cz/vysledky-rop/evaluace


Jež, ORR, zadáno dne: 16.8.2013

žádost o následující informace: - dokument upravující poskytnutí dotací v oblasti kultury, - postupy a struktura výroční zprávy, - výroční zprávy Horáckého divadla Jihlava za roky 2011, 2012, - ekonomické údaje a údaje o činnosti Horáckého divadla Jihlava, - dokumenty definující vztah příspěvkových organizací ke zřizovateli Kraji Vysočina, - metodika na odměňování ředitelů příspěvkových organizací; - organizační struktury HDJ,

Tazatelce byly zaslány odpovědi: - pravidla Rady kraje upravující poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění (14/12), - prvidla Rady kraje upravujícíc vztah zřizovatele a příspěvkové organizace (7/12, 9/12, 10/12), - odměňování ředitelů příspěvkových organizací je řešeno do 1. 1. 2014 v rámci jednotlivých odborů, od 1. 1. 2014 budou v platnosti Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem, - výroční zprávy u Horáckého divadla Jihlava jsou vypracovány na základě zákona č. 563/1991Sb., zákon o účetnictví, v platném znění, - znění výročních zpráv za roky 2011, 2012, - aktuální organizační struktura Horáckého divadla Jihlava, - cesta k internetovým stránkám analytických a statistických služeb.


Martina Skryjová, OKPPCR, zadáno dne: 14.8.2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se opravných prostředků ve správních řízeních v letech 2009 - 2012 pro účely vědeckého projektu "Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům".

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 13.8.2013

Zádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost směřovala ke sdělení, podle jakého zákona či vládního nařízení je možné požadovat po občanech, aby si budovali na vlastní náklady po obecních pozemcích stoky splaškové kanalizace.

viz. příloha

Příloha


Iva Olšanová, OLVHZ, zadáno dne: 12.8.2013

Sdělení počtu přezkumných řízení opatření obecné povahy za období 2006 - 2013

viz příloha

Příloha


Mgr. David Marek, OddOSČ, zadáno dne: 9.8.2013

Zaslání stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina ke konceptu územního plánu města Jihlava, jmenovitě materiálu č.j. KUJI 46716/2012, OUP 266/2012 Ry-5

viz. příloha

Příloha


Ing. Petr Průža, OÚPSŘ, zadáno dne: 9.8.2013

Žádost o sdělení počtu odvolacích řízení proti prvoinstančním rozhodnutím provedených Krajským úřadem Kraje Vysočina v letech 2011 a 2012, žádost o sdělení počtu odvolacích řízení provedených podle stavebního zákona v letech 2011 a 2012

viz příloha

Příloha


Bc. Ivana Schimmerová, OddOSČ, zadáno dne: 6.8.2013

Žádost o poskytnutí informace v rámci odvolacího řízení vedeného po sp. zn. OOSČ 421/2013 OOSC

viz příloha

Příloha


Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ, zadáno dne: 1.8.2013

Žádost o poskytnutí informace v rámci odvolacího řízení vedeného pod sp. zn. OOSČ 421/2013 OOSC

viz. příloha

Příloha


Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ, zadáno dne: 29.7.2013

Žádost obce Hojkov o poskytnutí informací týkajících se vodovodů pro veřejnou potřebu a lesního hospodářství v k.ú. Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov, Rohozná a Dolní Cerekev v souvislosti průzkumnými přípravními pracemi pro vybudování úložiště jaderného odpadu

viz příloha

Příloha


Ing. Jaroslav Voráček, Ing. Radka Straková, OLVHZ, zadáno dne: 29.7.2013

1) Jakou mají průměrnou hrubou měsíční mzdu (včetně mimořádných odměn) pracovníci, kteří administrují projekty OP VK (projektový a finanční manažeři nebo obdobné pozice) v Kraji Vysočina (údaj za posledních 12 měsíců tj. za období od 7/2012 do 6/2013)?</br> 2) Kolik průměrně každý pracovník aktuálně administruje projektů?

Ad 1) 26 430 Kč
Ad 2) 23


Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 29.7.2013

žádost týkající se poskytnutí výčtu návrhů ústavních zákonů, návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů, které byly připomínkovány v roce 2012 Krajem Vysočina, a to včetně kopií připomínek k daným legislativním návrhům a včetně informace o výsledku uplatněných připomínek a následujících dotazů:</br> 1) Zda a kdy došlo k elektronizaci krajského úřadu</br> 2) v jaké jiné podobě než písemné či elektronické jsou uchovávány legislativní návrhy a připomínky</br> 3) z jaké "substance" byla část informace "extrahována"</br> 4) z jakého titulu odpovídá za Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu</br> 5) kdo konkrétně informace vyhledával a na jaké pracovní pozici tato osoba je včetně tabulkového zařazení</br> 6) na základě jakého usnesení byly stanoveny sazby dle Sazebníku podle zákona č. 106/1999 Sb.</br> 7) z jakého důvodu a proč připomínky k právním předpisům nejsou veřejně přístupny na veřejném portálu Kraje Vysočina.

Ad 1) až Ad 3) na straně 1 žádosti: Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel přípisem č.j. KUJI 49306/2013 ze dne 16. 7. 2013.
Ad 1) V běžné praxi je výpočetní technika používána od jeho vzniku, tzn. od 1. ledna 2000.
Ad 2) Legislativní návrhy a připomínky jsou vkládány prostřednictvím Elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP), která slouží k výměně dokumentů v rámci připomínkového řízení. Knihovna eKLEP obsahuje vládní dokumenty zaslané do meziresortního připomínkového řízení, připomínky, vypořádání připomínek, materiál předkládaný na jednání vlády a konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády. Elektronickou knihovnu lze také využít pro meziresortní připomínkové řízení materiálů, které nejsou určeny pro jednání vlády.
Ad 3) Touto substancí byla knihovna eKLEP a korespondence s předkladateli legislativních či nelegislativních návrhů.
Ad 4) Podle § 66 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí, a dále podle § 94 odst. 1 zákona o krajích je k řízení příslušný krajský úřad, je-li orgánům kraje svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje. Z výše nastíněných důvodů vyřizuje žádost o poskytnutí informace krajský úřad.
Ad 5) písm. a) Informaci vyhledávala Lenka Baráková, zaměstnankyně Kraje Vysočina zařazená do Krajského úřadu Kraje Vysočina, Oddělení hospodářské správy (funkce úředník na úseku hospodářské správy), a Mgr. Miroslav Magrot, zaměstnanec Kraje Vysočina Kraje Vysočina zařazený do Krajského úřadu Kraje Vysočina, Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu (právník 01).
Ad 5) písm. b) Informace vztahující se k otázce č. 5 písm. b) povinný subjekt nemůže žadateli poskytnout v požadovaném rozsahu a jsou tak předmětem částečného odmítnutí žádosti informace (viz část IV a násl. tohoto rozhodnutí).
Ad 6) Podle zveřejněného Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/15-1-sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci/d-4027763/p1=1859 se jedná o usnesení Rady kraje Vysočina č. 0793/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010.
Ad 7) Krajský úřad posoudil znění otázky č. 7 žádosti o poskytnutí informace a dovodil, že znění tohoto dotazu naplňuje takové znaky, jež vedou k jeho odmítnutí na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace nevztahuje na dotazy na názory, proto je tato část předmětem částečného odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 29.7.2013

poskytnutí informace ke Krajem Vysočina administrovaným veřejným zakázkám za roky 2010 až 2012

znění informace viz příloha

Příloha


Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 26.7.2013

Žádost o poskytnutí informací: Zda je již rozhodnuto o realizaci některé z plánovaných investic do vytápění objektů Kraje Vysočina či objektů spravovaných Krajem Vysočina ve městě Třebíč a jaký je plán těchto investic pro letošní rok. Jaká je cena všech složek zemního plynu nakupovaného pro odběrné místo Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Třebíči.

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 24.7.2013

Žádost obce Hojkov o poskytnutí informací týkajících se zásob podzemní vody, záplavových území, popř. dalších činností povolovaných či evidovaných KrÚ, které by mohly souviset s plánovaným úložištěm radioaktivního odpadu

viz příloha

Příloha


Ing. Jaroslava Pavouková, OLVHZ + předáno k vyjádření na OŽP, , zadáno dne: 22.7.2013

Žádost o poskytnutí informace v rámci spisového materiálu odvolacího řízení sp. zn. OOSČ 256/2013 OOSC

viz. příloha

Příloha


Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ, zadáno dne: 19.7.2013

Požadavek k poskytnutí soupisu všech materiálů, jikož i úkonů, které měl k dispouzici OZ KÚ na základě něhož vyhotovil svůj přípis z 20.5.t.r. č.j.KUJI34697/2013.

K odpovědi ze dne 20. 5. 2013 použil odbor zdravotnictví stanovisko a informace z přípisu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, doručeného dne 14. 5. 2013, a telefonicky ověřených informací.


J. Kaleta, zdravotnictví, zadáno dne: 19.7.2013

Žádost o poskytnutí informací týkající se finančních prostředků na chod a fungování Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

viz přiložený soubor

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 19.7.2013

žádost týkající se poskytnutí výčtu návrhů ústavních zákonů, návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů, které byly připomínkovány v roce 2012 Krajem Vysočina, a to včetně kopií připomínek k daným legislativním návrhům a včetně informace o výsledku uplatněných připomínek

Žadateli byly poskytnuty kopie připomínek za rok 2012 a jejich výsledek (viz příloha).

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.7.2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pronájmu pozemků pod pozemními komunikacemi ve vlastnictví Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 3.7.2013

1. Který subjekt provozuje plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči a je tento subjekt současně i investorem této plynové kotelny? 2. Vznikl a byl uplatněn u investora financujícího výstavbu plynové kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, nárok na odpočet DPH z vynaložené investice? 3. Vznikl a je uplatňován u subjektu provozujícího plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, nárok na odpočet DPH při nákupu paliv či energií? 4. Vytápí kotelna vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči i jiné objekty, či zásobuje teplem jiné subjekty, pokud ano, tak jaké? 5. Kdy byl osazen plynoměr, prostřednictvím kterého je měřena spotřeba plynu pro plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči? 6. Jaká byla historicky cena všech složek zemního plynu včetně DPH, za kterou subjekt provozující plynovou kotelnu Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, plyn nakupoval či nakupuje, od zahájení provozu do 30.04.2013? 7. Jaká byla absolutní spotřeba zemního plynu v plynové kotelně vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči za období od osazení plynoměru do 30.04.2013? 8. Měří plynoměr pouze spotřebu zemního plynu pro provoz plynové kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči nebo měří spotřebu plynu i pro jiná nesouvisející zařízení? 9. Jaké jsou plánované náklady na provoz kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči (elektrická energie, opravy, revize, a kontroly zařízení, osobní náklady, školení, atd.)? 10. Plánuje kraj Vysočina v r. 2013, 2014 či 2015 či pokud je zpracován výhled na delší období, tak na tohle období, nějaké investice do rekonstrukcí plynových kotelen v Třebíči či jiné investice do vytápění svých objektů v intravilánu města Třebíč?

odpoveď viz příloha

Příloha


Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 5.6.2013

žádost o poskytnutí informací k používání elektronických právních informačních systémů

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 31.5.2013

1) Kdy správní orgán převzal správní spis od správního orgánu I. stupně ve věci odvolání p. F. Z. proti usnesení primátora města Jihlavy. 2) Zda krajský úřad v dané věci již rozhodl, tedy vydal usnesení o podaném odvolání p. F. Z. a kdy se tak stalo. 3) Pokud nenastala skutečnost dle bodu 2 tohoto podání, jak krajský úřad naložil se správním spisem a kde se nyní spis nachází. 4) Poskytnutí kopie odvolání obviněného p. F. Z. proti usnesení primátora města Jihlavy o vznesených námitkách podjatosti touto osobou. 5) Pokud krajský úřad vydal rozhodnutí dle bodu 2 tohoto podání, požadujete poskytnutí kopie tohoto usnesení.

1) Krajskému úřadu byl předán spis v předmětné věci dne 28. 2. 2013 2) Krajský úřad ve věci rozhodl dne 21. 5. 2013 3) - 4) Poskytnuto v příloze 5) Poskytnuto v příloze


Bc. Petr Munduch, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 30.5.2013

žádost o poskytnutí přehledu všech smluv uzavřených povinným subjektem v období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 a elektronické podoby prvních deseti smluv uzavřených za toto období, které zároveň nejsou smlouvami pracovními ani jinými dohodami o výkonu závislé práce

žadateli byly poskytnuty informace ve formátu, který požadoval


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.5.2013

Dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací k výsledkům výběrového řízení na „Nákup 30 ks PC“, vyhlášených dne 16.5.2013. 1) Jaké bylo procentuální ohodnocení nabídek jednotlivých uchazečů? 2) Jaké byly poskytnuté záruky jednotlivých uchazečů?

Viz příloha.

Příloha


K. Mayerová, Odbor informatiky, zadáno dne: 20.5.2013

Žádost o poskytnutí: • Všechny radní kraje (+ hejtmany a jejich náměstky, jméno a politickou stranu, za kterou byli zvoleni) za celou historii krajské samosprávy, tedy od prvních krajských voleb v roce 2000 až po nové složení kraje po volbách 2012. • Počet zaměstnanců kraje od roku 2000 do roku 2013 k prosinci daného roku (plus údaj za březen 2013).

ad. 1 volební období 2000 - 2004: Dohnal František, Ing. (4K),Kodet Václav, Ing.(4K),Hermann Tomáš, Ing.(4K),Štěrbová Alena (4K),Vystrčil Miloš, RNDr.(ODS),Rohovský Ivo (ODS),Matějková Martina,PaedDr.(ODS),Pospíchal Petr, RNDr. (ČSSD),Černá Marie, Ing.(SNK) volební období 2004 - 2008: Dohnal František (KDU-ČSL),Kodet Václav, Ing. (KDU-ČSL),Vondráček Jiří, Bc. (KDU-ČSL),Hulák Jaroslav (KDU-ČSL),Vystrčil Miloš, RNDr.(ODS),Rohovský Ivo (ODS),Matějková Martina, PaedDr. (ODS),Hájek Pavel, Ing. (ODS),Černá Marie, Ing. (SNK-ED) volební období 2008 - 2012: Běhounek Jiří (ČSSD), Novotný Vladimír, Ing. (ČSSD),Joukl Libor, Ing (ČSSD),Krčál Petr (ČSSD),Hyský Martin (ČSSD), Kružíková Marie (ČSSD),Ryšavý Zdeněk (ČSSD), Matějek Josef (ČSSD),Škaryd Tomáš (ČSSD) volební období 2012 - 2016: Běhounek Jiří, MUDr. (ČSSD),Novotný Vladimír, Ing. (ČSSD),Joukl Libor, Ing. (ČSSD),Krčál Petr (ČSSD),Hyský Martin (ČSSD),Kružíková Marie (ČSSD),Fialová Jana (ČSSD),Piňos Petr (ČSSD),Chlád Zdeněk (ČSSD). ad 2. viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 9.5.2013

poskytnutí přehledu o obecně závazných vyhláškách o zákazu podomního prodeje v Kraji Vysočina

Evidence nařízení vedená krajským úřadem obsahuje následující právní předpisy, které zakazují podomní prodej:
Nařízení města Pelhřimov č. 7/2012, kterým se vydává Tržní řád;
Nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2013 Tržní řád;
Nařízení obce Pyšel č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje;
Nařízení města Hrotovice č. 1/2013, kterým se vydává „Tržní řád“;
Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 1/2013 Tržní řád;
Nařízení města Chotěboř č. 1/2013 Tržní řád;
Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2013 Tržní řád;
Nařízení městyse Libice nad Doubravou č. 2/2011 Tržní řád;
Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2011 Tržní řád;
Nařízení obce Dlouhé č. 1/2013 Tržní řád.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 6.5.2013

žádost o poskytnutí informace týkající se výše finančních prostředků z veřejných zdrojů, které byly poskytnuty ve formě platů, odměn a jakýchkoliv jiných finančních prostředků hejtmanovi kraje, řediteli krajského úřadu a vedoucím odborů krajského úřadu

Výše měsíční odměny hejtmana Kraje Vysočina činí v současné době 77 055 Kč. Informace týkající se ředitele krajského úřadu a vedoucí odborů krajského úřadu byly odmítnuty podle § 15 zákona.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 15.4.2013

1) Na základě jaké smlouvy či smluv bylo proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (včetně předchůdců společnosti) od roku 2003 čtrnáct faktur v celkové výši 3 780 473,- Kč?</br> 2) Byla tato smlouva uzavřena podle zákona č. 137/2006 Sb.?</br> 3) Poskytnutí kopie smlouvy včetně zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. či jejími předchůdci.</br> 4) Má povinný subjekt implementována interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek? Pokud ano, poskytnout kopii.

1) Jedná se o smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv uzavřenou dne 8. 2. 2001, scan součástí přílohy č. 1 k tomuto přípisu.
2) Nebyla.
3) Smlouva byla uzavřena na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a byla zároveň zadávacími podmínkami.
4) Kraj Vysočina přijal Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13, jejichž znění naleznete na webové adrese http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4049795.

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.4.2013

Jaký je aktuální počet zaměstnanců krajského úřadu.</br> Kolik bylo za rok 2012 přijato zaměstnanců na krajský úřad a kolik jich bylo propuštěno, včetně uvedení jmen.</br> Jaká je výše měsíčního platu hejtmana kraje Vysočina, kterým je Jiří Běhounek.

Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu činí 422.
Za rok 2012 byl pracovní poměr zaměstnanců zařazených do krajského úřadu zahájen u 37 osob (jména a příjmení zaměstnanců tvoří přílohu č. 1 tohoto přípisu), k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele v roce 2012 nedošlo.
Základy právní úpravy v oblasti odměňování členů zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků jsou obsaženy v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pevné výše odměn u dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a maximální výše odměn u neuvolněných členů těchto zastupitelstev jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (resp. Příloha 2 - Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů předmětného nařízení vlády).
V případě uvolněných členů zastupitelstev se jedná o konkrétně stanovenou výši, na níž má člen zastupitelstva územního samosprávného celku zákonný nárok a kterou nelze změnit. Oproti tomu v případě neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků se jedná pouze o stanovení maximálních limitů, přičemž stanovení konkrétní výše odměny v rámci daných limitů je ponecháno k rozhodnutí zastupitelstva daného územního samosprávného celku. Tímto rozhodnutím je usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0005/01/2011/ZK, kterým Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2011. Žádné jiné příjmy členům zastupitelstev neplynou.
Výše měsíční odměny hejtmana Kraje Vysočina tak dle výše uvedeného činí 77 055 Kč.

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 4.4.2013

Informace týkající se způsobu výpočtu výše prokazatelných ztrát v letech 2007 - 2011, zda do nich byly zahrnuty náklady na know-how poskytované společností ICOM transport a.s. a zda byly do výpočtů přiměřeného zisku zahrnuty náklady na know-how poskytované mateřskou společností.

viz přílohu

Příloha


Mgr. Michaela Brožíková, ODSH, zadáno dne: 28.3.2013

Informace ohledně celkových nákladů OGV Vysočiny na výstavy Patrika Šimona v letech 2008-2012 .

2010 - Jeden svět nestačí, celkové náklady cca 508 tis. Kč, nájemné 360 tis. Kč, 2011 - Sláva císaři, celkové náklady cca 9 tis. Kč, nájemné cca 8 tis. Kč, 2011 - Odlesk perly, celkové náklady cca 239 tis. Kč, nájemné 90 tis. Kč, 2012 - Zamlčená moderna, celkové náklady cca 1 165 tis. Kč, nájemné 190 tis. Kč, 2013 - Nekonečné perspektivy, celkové náklady 366 tis. Kč, nájemné 190 tis. Kč. V letech 2008-09 OVG žádné výstavy ze sbírek p. Šimona nerealizovala.

Příloha


Klára Jiráková, OKPPCR, zadáno dne: 12.3.2013

1) Jak rada kraje naložila s materiály pod čísly RK-06-2013-15 a RK-06-2013-16? 2) Co z rozhodnutí radních vyplývá pro příjemce dotace?

1) Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 2. 2013 materiály projednala. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v materiálech a k možné výši prominutí stanovené v Příručce pro nesrovnalosti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozhodla usnesením č.0283/06/2013/RK a usnesením č. 0284/06/2013/RK o prominutí odvodu. 2) Příjemce podpory je vždy při porušení rozpočtové kázně povinen neoprávněně použité prostředky z vlastních prostředků vrátit na projektový účet. Rozhodnutí příslušného orgánu Kraje Vysočina pro příjemce podpory znamená, že může tyto prostředky využít v rámci projektu na financování jiných způsobilých výdajů projektu.


Mgr. Petr Tlustoš, ORR, zadáno dne: 7.3.2013

Informace ohledně užívání automatizovaného systému právních informací ASPI

viz připojený soubor

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 7.3.2013

Požadováno poskytnutí souhrnného listu projektu vygenerovaného z databáze Monit7+, průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy u projektu s názvem "Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání" reg. č.:CZ.1.07/1.2.02/02.0001

Informace poskytnuta viz příloha

Příloha


Ing. Jana Hadravová, ORR, zadáno dne: 5.3.2013

Žádost o informace týkající se finančních objemů veřejných zakázek

viz přiložený soubor

Příloha


M. Hadrava, OAPŘ, zadáno dne: 27.2.2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zajištění havarijní připravenosti složek integrovaného záchranného systému

viz přiložený soubor

Příloha


J. Murárik, OSH, zadáno dne: 27.2.2013

Žádost o poskytnutí jmenovitých výsledků hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

viz příloha

Příloha


D. Matys, OI, zadáno dne: 25.2.2013

1. Žádost o poskytnutí informace, zda byla krajskému úřadu doručena žádost o zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a pokud ano, byla tato poskytnutá informace zveřejněna a kde?</br> 2. V které části webových stránek kraje jsou umístěny doprovodné informace vyjadřující obsah poskytnutých informací?

Ad 1. Nikoliv. Nad rámec předmětné žádosti o poskytnutí informace krajský úřad podotýká, že ustanovení § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím nehovoří o speciální žádosti, nýbrž o žádosti podle § 13 an. zákona o svobodném přístupu k informacím, na základě které se informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup po jejím poskytnutí žadateli.
Ad 2. Veškeré poskytnuté informace na základě žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou Krajem Vysočina jakožto povinným subjektem zveřejněny na webové stránce http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/ .


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 19.2.2013

I. Jmenný seznam členů Výběrové komise pro výběr grantových projektů globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "Výběrová komise"); II.Žádost o seznam projektů hodnocených hodnotící komisí dne 24. 1. 2013; III. Důvody vyřazení žadatele z Výběrové komise.

Ad otázka č. I.: Informace vztahující se k otázce č. I povinný subjekt nemůže ze zákonných důvodů žadateli poskytnout v požadovaném rozsahu a jsou tak předmětem částečného odmítnutí žádosti. Ad otázka č. II.: Krajský úřad poskytuje informace požadované na základě otázky č. II., a to následovně: Seznam projektů, které byly ve Výběrové komisi projednávány, je přílohou tohoto dopisu. Ad otázka č. III.: Krajský úřad poskytuje informace požadované na základě otázky č. III., a to následovně: Výběrová komise je ustanovována na základě vnitřního předpisu a je sestavována na základě nominací institucí oslovených přímo Krajem Vysočina. Jako jedna s institucí byla oslovena i Asociace institucí vzdělávání dospělých. Tato instituce nominovala jako svého zástupce osobu odlišnou od žadatele. Kraj Vysočina tuto nominaci akceptoval. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že se nejedná o vyřazení žadatele z Výběrové komise, ale o nominace jiného zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých. Proč o této změně zástupce nebyl žadatel Asociací institucí vzdělávání dospělých informován není povinnému subjektu k dnešnímu dni známo.

Příloha


Ing. Jana Hadravová, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 19.2.2013

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:</br> &nbsp; &nbsp;a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli;</br> &nbsp; &nbsp;b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.</br> 2. Celkový počet žádostí vyřízených v roce 2012:</br> &nbsp; &nbsp;a) vyřízených poskytnutím informací (i částečně);</br> &nbsp; &nbsp;b) vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).</br>

ad 1. Celková vyúčtovaná a uhrazená částka úhrady za poskytnutí informace za rok 2012 činí:
   a) 41,80 Kč;
   b) 7 308 Kč.
ad 2. Počet žádostí o poskytnutí informace za rok 2012 činí:
   a) 47;
   b) 4.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.2.2013

1. Počet žádostí o náhradu škody evidované v roce 2012 proti:</br> &nbsp; &nbsp;- nezákonnému rozhodnutí dle § 20 odst. 1 a 2 zák. č. 82/1998 Sb.;</br> &nbsp; &nbsp;- nesprávnému úřednímu postupu dle § 22 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.;</br> &nbsp; &nbsp;- kolika žádostem bylo vyhověno;</br> &nbsp; &nbsp;- celková výše náhrady škody.</br> 2. Počet žádostí o regresní úhradu vůči státu v roce 2012 za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím:</br> &nbsp; &nbsp;- kolika žádostem bylo vyhověno;</br> &nbsp; &nbsp;- celková výše náhrady škody;</br> 3. Využití § 24 zákona č. 82/1998 Sb., o nároku územního celku na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku škody.

ad 1. Počet žádostí o náhradu škody a celková výše škody za rok 2012 činí 0.
ad 2. Počet žádostí o regresní úhradu vůči státu a celková výše škody za rok 2012 činí 0.
ad 3. Kraj Vysočina nevyužil ust. § 24 zákona č. 82/1998 Sb.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 14.2.2013

Žádost o informaci, jakým způsobem a kdy nabízel Kraj Vysočina školám vstupenky na MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě a zda je možné zjistit, kolik vstupenek která škola obdržela.

viz v příloze

Příloha


Mgr. Petr Adam, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 12.2.2013

žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě po jednotlivých linkách za rok 2010 a poskytnutí informace o výši výdajů na krytí kompenzační platby

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavlína Oberreiterová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zadáno dne: 16.1.2013

žádost o poskytnutí informace jakým způsobem je v rámci přípravy stavebních investic hodnocena jejich efektivnost a zda je používána některá konkrétní metoda či jiné druhy analýz

viz příloha

Příloha


Ing. Petr Kolář, odbor majetkový, zadáno dne: 16.1.2013

Jedná se o poskytnutí informací při pořízení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Příloha


Ing. Lenka Ryšavá, OÚPSŘ, zadáno dne: 14.1.2013

Jedná se o žádost Obce Nepolisy týkající se alokace a skutečně vyplacených finančních prostředků z Programu obnovy venkova Vysočiny v letech v letech 2008 - 2012.

Příloha


Mgr. Dušan Vichr, ORR, zadáno dne: 11.1.2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se udělování oprávnění k provozování stanice technické kontroly a udělování osvědčení k provozování STK

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH, zadáno dne: 9.1.2013