Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2011

žádost o poskytnutí informace, spočívající v poskytnutí informací týkajících se upřesňujících dotazů k přípisu krajského úřadu č.j. KUJI 100636/2011 ze dne 30. 11. 2011 reagujícího na informace k probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k materiálu nelegislativní povahy „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“ (dále jen „materiál nelegislativní povahy“), a to:</br> 1. informaci o skutečnosti, zda byl krajský úřad seznámen s materiálem nelegislativní povahy (prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, Asociace krajů České republiky nebo jinými subjekty);</br> 2. v případě, že byl krajský úřad seznámen, jaké stanovisko krajský úřad zaujal;</br> 3. v případě, že nebyl krajský úřad seznámen, jak bylo naloženo s podnětem žadatele, který byl přílohou žádosti o poskytnutí o informace ze dne 28. 11. 2011.

Ad 1. Kraj Vysočina nebyl seznámen s materiálem nelegislativní povahy oficiálním přípisem od předkladatele materiálu, tzn. Ministerstva dopravy ČR.
Ad 2. Připomínky Kraje Vysočina k materiálu nelegislativní povahy nebyly materiálně podchyceny, ani zpracovány, tudíž se jedná o informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadateli ji není schopen poskytnout. Neexistence této informace je proto důvodem vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ad 3. Krajský úřad se nedomnívá, že věta (cit.) „Materiál byl standardně rozeslán příslušným osobám v rámci krajského úřadu, a to jako materiál informativní.“ nenaplňuje definiční znaky odpovědi podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o doprovodnou informaci podle § 3 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou krajský úřad doplnil skutečnosti požadované na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 28. 11. 2011. V ostatním lze odkázat na informaci poskytnutou přípisem krajského úřadu č.j. KUJI 100636/2011 ze dne 30. 11. 2011.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.12.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí stanoviska k probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k materiálu nelegislativní povahy „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“

Kraj Vysočina není oficiálním připomínkovým místem k materiálu „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“, jak již ostatně zmiňuje doprovodný text k předmětné žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Materiál byl standardně rozeslán příslušným osobám v rámci krajského úřadu, a to jako materiál informativní. Pro sdělení skutečnosti, proč nebyly vyšší územní samosprávné celky zařazeny jako připomínková místa, se obraťte na předkladatele materiálu, kterým je Ministerstvo dopravy ČR.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.11.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se:</br> 1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;</br> 2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;</br> 3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;</br> 4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);</br> 5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje

ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 4. Hejtman Kraje Vysočina nemá žádné poradce.
ad 5. Výše měsíční odměny uvolněného člena Rady Kraje Vysočina: 59 190 Kč (do 31. 12. 2010), 56 231 Kč (od 1. 1. 2011)


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 14.11.2011

Žádost o informace k pěstounské péči na přechodnou dobu </br> 1. Kolik osob podalo žádost o zařazení do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011? </br> 2. Kolik osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, bylo zařazeno do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011? </br> 3. Kolik dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v období od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011?

ad1. 0 osob
ad 2. 0 osob
ad 3. 0 dětí


Ing. Marie Nápravníková, Odbor sociálních věcí, zadáno dne: 3.11.2011

Poskytnutí informací v rozsahu Dotazníku k využití nevýrobních činností/služeb.

viz příloha

Příloha


Veronika Říhová Obdržálková, OSH, zadáno dne: 7.10.2011

Žádost o poskytnutí organizačního řádu krajského úřadu a veškerých interních dokumentů týkajících se dotační politiky kraje.

Podle § 6 odst. 2 InfZ byly žadateli poskytnuty údaje umožňující vyhledání a získání informace - odkaz na www.kr-vysocina.cz. Org. řád viz příloha.

Příloha


Veronika Říhová Obdržálková, OSH, zadáno dne: 7.10.2011

Žádost o: 1. vyjádření, kdo nejčastěji v roce 2010 požadoval poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (občané, firmy, podnikatelé, ekologické organizace, ...);</br> 2. informaci, jaké konkrétní dotazy v rámci výše zmíněného zákona Vám byly v roce 2010 (nejčasteji) předloženy;</br> 3. informaci, jak velká částka se v roce 2010 vynaložila na úklid krajského města.

Ad 1. V loňském roce, tzn. v roce 2010 nejčastěji požadoval poskytnutí informací dle InfZ žadatel – fyzická osoba.
Ad 2. Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace“. Informace, které žádáte, jsou Vám k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Kraj Vysočina jako povinný subjekt zveřejňuje na svých internetových stránkách v databázi všechny jím poskytnuté informace, tedy i Vámi požadované informace. Informace naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz v sekci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., oddíl Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Ad 3. „Úklid krajského města“ nespadá do činností Kraje Vysočina, nevztahuje se k jeho působnosti. Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ. se tato část žádosti o informace tímto odkládá. S žádostí o informace týkající se částky vynaložené na úklid města Vám doporučujeme obrátit se na Magistrát města Jihlavy. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., zajišťuje údržbu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje. Při této činnosti sleduje náklady dle jednotlivých účetních středisek tj. cestmistrovství. V rámci cestmistrovství KSÚSV dále nerozlišuje, zda se jedná o komunikace v intravilánu nebo extravilánu.


Veronika Říhová Obdržálková, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 4.10.2011

žádost o poskytnutí informace - stížnosti obdržené odborem zdravotnictví od roku 2008 do roku 2011

viz příloha

Příloha


J. Plotová, odbor zdravotnictví, zadáno dne: 27.9.2011

Vážení, v návaznosti na Vámi zaslané Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve věci veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“, Ev č. v ISVZ: 60059823, část 3. si Vás dovolujeme v souladu s ustanovením §80, odst. 3. zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požádat o pořízení a zaslání kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Dále si Vás dovolujeme požádat v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí kopie z podkladů, na základě nichž jste jako zadavatel mohli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v rámci této veřejné zakázky. Žádáme Vás proto zdvořile o poskytnutí informace, zda došlo v rámci hodnocení nabídek k vyžádání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u vítězného uchazeče a v případě kladné odpovědi žádáme současně o poskytnutí kopie takového zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, které společnost Telefónica Czech Republic, a.s. předložila dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dále žádáme o poskytnutí kopií zápisů z jednání hodnotící komise. Děkujeme předem za poskytnutí požadované informace v krátké době, zejména s ohledem na běžící lhůtu k podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Vážení, na základě Vaší žádosti ze dne 24. srpna 2011 Vám zasíláme kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek týkající se nadlimitní veřejné zakázky „DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA“. V rámci posouzení a hodnocení nabídek u Části 3 této veřejné zakázky hodnotící komise požadovala zdůvodnění ceny za dodávku Části 3 a ceny za roční údržbu řešení Části 3 u uchazeče Telefónica Czech Republic, a. s. Hodnotící komise shledala vysvětlení nabídkové ceny uchazeče za zdůvodněné objektivními příčinami a tudíž v souladu s § 77 odst. 2 zákona. Kopie zdůvodnění uchazeče spolu s požadovanými kopiemi zápisů z jednání hodnotící komise jsou přílohou tohoto dopisu.

Příloha


P. Pavlinec, Informatiky, zadáno dne: 30.8.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se:</br> 1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;</br> 2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;</br> 3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;</br> 4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);</br> 5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje

ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 4. Hejtman Kraje Vysočina nemá žádné poradce.
ad 5. Výše měsíční odměny uvolněného člena Rady Kraje Vysočina: 59 190 Kč (do 31. 12. 2010), 56 231 Kč (od 1. 1. 2011)


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 26.8.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se:</br> 1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;</br> 2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;</br> 3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;</br> 4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);</br> 5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje

ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 4. Hejtman Kraje Vysočina nemá žádné poradce.
ad 5. Výše měsíční odměny uvolněného člena Rady Kraje Vysočina: 59 190 Kč (do 31. 12. 2010), 56 231 Kč (od 1. 1. 2011)


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 25.8.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se:</br> 1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;</br> 2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;</br> 3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;</br> 4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);</br> 5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje

ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 4. Hejtman Kraje Vysočina nemá žádné poradce.
ad 5. Výše měsíční odměny uvolněného člena Rady Kraje Vysočina: 59 190 Kč (do 31. 12. 2010), 56 231 Kč (od 1. 1. 2011)


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, zadáno dne: 23.8.2011

žádost o poskytnutí informace: 1. termíny jednání Rady Kraje Vysočina; 2. co má žadatel učinit v případě projedání určité záležitosti Radou Kraje Vysočina

ad 1) informace je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz / servis pro samosprávu kraje / termíny jednání;
ad 2) dle § 12 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, máte právo, jako fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území kraje nemovitost, podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty; orgány kraje je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 22.8.2011

Sdělení společností, které jsou součástí Sdružení OR - vítězného uchazeče o veřejnou zakázku "Dodávka, implementace, údržba a podpora systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina"), poskytnutí seznamu subdodavaelů a techniků, kteří se budou podílet na uvedené zakázce

Sdružení OR tvoří společnost OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČO 48168921, a společnost OR-NEXT spol. s r.o., Hlinky 40/102, 603 00 Brno, IČO 26284146.


J. Plotová, Odbor zdravotnictví, zadáno dne: 16.8.2011

žádost o poskytnutí jmenného seznamu zastupitelů Kraje Vysočina, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 2 odst. 1, písm. l), resp. písm. m) zákona

Povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) jsou následující uvolnění předsedové výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a uvolněný předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina: JUDr. Drahoslav Oulehla, PhDr. Zdeněk Dobrý, Jan Slámečka. Jmenný seznam těchto a všech dalších osob, které jsou povinnými osobami podle dalších ustanovení zákona o střetu zájmů je uveden rovněž v „Telefonním seznamu Kraje Vysočina“, který je dostupný zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php.


Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 10.8.2011

žádost o poskytnutí informace týkající se vysvětlení, kdo je právně odpovědným za obsah přípisu Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 56978/2011 ze dne 27. 6. 2011, a to buď úředník vepsaný v záhlaví písemnosti, aniž by písemnost svým podpisem parafoval, či úřednice, která písemnost zřejmě obsahově nevypracovala, ale parafovala jej svým podpisem

Přípis Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 56978/2011 ze dne 27. 6. 2011, byl zpracován v souladu s Organizačním řádem ze dne 23. 6. 2009 pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Na základě tohoto vnitřního předpisu písemnosti vyhotovené na odborech, na odděleních nezařazených do sekcí ani odborů a na odděleních nezařazených do odborů, které nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podepisuje jejich vedoucí, pokud si jejich podepisování nevyhradil zástupce ředitele – ředitel sekce, případně ředitel. Pojem právní odpovědnosti za obsah písemnosti český právní řád nezná, proto se krajský úřad k tomuto nemůže vyjádřit.


Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 1.8.2011

Žádost o poskytnutí informace týkající se opatření, která učinil Krajský úřad kraje Vysočina proti nečinnosti a průtahům zaměstnanců MěÚ Pacov a vůči průtahům a nečinnosti zaměstnance kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, zadáno dne: 21.7.2011

Žádost o poskytnutí informace týkající se důvodu nevydání konečného rozhodnutí a učiněných opatření proti nečinnosti

Příloha


Andrea Schwammenhőferová, oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 19.7.2011

informace týkající se dokumentů vydaných samosprávou kraje, v nichž je regulován střet zájmů zastupitelů kraje (např. ohlašování střetu zájmů před jednáním orgánů ÚSC, povinnost zastupitele kraje každoročně odevzdávat kontrolním orgánům oznámení o jeho činnostech a majetku apod.), včetně poskytnutí jejich úplného znění

Problematika střetu zájmů členů zastupitelstva kraje je upravena v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") a dále též v § 34 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"). Žádný interní dokument tuto problematiku pro členy Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen "ZKV") neupravuje s výjimkou Jednacího řádu ZKV, který ve svém čl. 5 odst. 6 odkazuje na zákon o krajích. (Jednací řád ZKV zasíláme v příloze této zprávy).


Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 12.7.2011

Žádost o informaci o dotacích/grantech na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji Vysočina a na jméno radního zodpovědného za cestovní ruch.

Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje grant Sportoviště, ze kterého lze, po dodržení stanovených podmínek, dotaci čerpat. Všechny informace a podmínky jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách v sekci Fond Vysočiny. Cestovní ruch zajišťuje org. Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Zodpovědný radní Hyský Martin, Ing. Bc.


Mgr. Petr Panovec, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 17.6.2011

Poskytnutí informace o chystané výstavbě systému vysokorychlostního vážení vozidel v kraji Vysočina.

V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme k Vašim otázkám následující: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel Vaši žádost ze dne 25. 5. 2011 o poskytnutí informace o chystané výstavbě systému vysokorychlostního vážení vozidel v kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz na názory a budoucí rozhodnutí nemá Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytovat informace. Otisk úředního razítka Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Ing.Macura, ODSH, zadáno dne: 1.6.2011

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 2.5.2011 Vaši žádost o poskytnutí informace ve věci počtu ukončených správních řízení pro řidiče a pro provozovatele nákladních vozidel v období 1. čtvrtletí 2011. K Vašemu dotazu sdělujeme následující. Ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vede krajský úřad správní řízení o pokutách pouze s dopravci. Do konce března 2011 bylo vydáno 26 rozhodnutí a uloženy pokuty ve výši 127 000,- Kč. Jednotlivé případy porušení: 1. řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízení – 0 rozhodnutí 2. překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel – 0 rozhodnutí 3. překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených dob přestávek a odpočinků (nedodržení nař. 561/2006/ES) – bylo vydáno 26 rozhodnutí a uloženy pokuty ve výši 127 000,- Kč. Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Ing. Sedláková Ludmila, ODSH, zadáno dne: 5.5.2011

žádosti o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek v oblasti dodávek elektrické energie, ostrahy sídla kraje Vysočina a přístavby ZŠ, SPC a Školní družiny Havlíčkův Brod

viz příloha

Příloha


Mgr. Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 26.4.2011

Údaje o přezkoumání hospodaření obcí a DSO v kraji Vysočina za roky 2007, 2008 a 2009.

Příloha


Ing. Libor Hartmann, odbor kontroly, zadáno dne: 22.4.2011

Žádost o poskytnutí informací o odvolacích správních řízeních ve věci ochrany před zásahem do pokojného stavu dle ust. § 5 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

viz příloha

Příloha


Andrea Schwammenhőferová, oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 18.4.2011

Žádost o informace týkající se ukládání pokut při nesplnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

K Vaší žádosti o poskytnutí informace týkající se počtu pokut uložených právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti stanovené v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“) a dalších s tím souvisejících údajů, kterou krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 11. 4. 2011, sdělujeme následující. Do účinnosti zákona č. 307/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (tedy do 20. 8. 2008) byly krajským úřadem uděleny tři pokuty právnickým osobám dle § 35 odst. 2 písm. f) za nedodržení oznamovací povinnosti stanovené v § 22 odst. 2 zákona o památkové péči. Po tomto datu nebyla dosud z tohoto důvodu uložena pokuta žádná. Podnět k zahájení řízení o uložení pokuty podává nejčastěji Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. nebo některá z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů. Výše pokuty je upravena v zákoně o památkové péči, resp. je zde stanovena horní hranice, do které může být pokuta uložena. Do účinnosti zákona č. 307/2008 Sb. mohl krajský úřad udělit pokutu až do výše 500 000 Kč, ode dne účinnosti tohoto zákona až do výše 4 000 000 Kč. V konkrétních případech posuzovaných krajským úřadem byly uloženy pokuty ve spodní hranici zákonem stanovené sazby (konkrétně dvě pokuty byly uloženy v řádech tisíců, jedna v řádech desetitisíců). Při ukládání pokut krajský úřad přihlíží v souladu s ust. § 36 zákona o památkové péči zejména k závažnosti a k době trvání protiprávního jednání a k rozsahu hrozící či způsobené škody. V konkrétních případech krajský úřad zohlednil např. skutečnost, že k oznámení došlo opožděně, že se nečekaně vyskytla nutnost provést neprodleně drobné výkopové práce, že při stavební činnosti nebyl učiněn žádný archeologický nález.


Kristýna Nováková, OKPPCR, zadáno dne: 14.4.2011

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane jednateli, v příloze dopisu Vám posílám požadované informace ohledně plnění veřejné zakázky „Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina“.


Ing. Petr Pavlinec, Odbor informatiky, zadáno dne: 7.4.2011

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad kraje Vysočina obdržel dne 18. 3. 2011 prostřednictvím elektronické pošty Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poskytnutí informace se týkalo veřejných zakázek realizovaných krajem Vysočina a to v rozsahu třinácti Vámi vybraných evidenčních čísel v IS VZ US. U těchto vybraných veřejných zakázek byly požadovány následující informace: 1. jaká byla vysoutěžená cena bez DPH? 2. kolik prostředků bylo vyplaceno celkem bez DPH v souvislosti s jednotlivými zakázkami? 3. existují k jednotlivým zakázkám smluvní dodatky? 4. pokud ano, co bylo jejich předmětem (dopad na cenu, termín dodání, změna podmínek, atd..)? 5. byly dodrženy podmínky stanovené na základě smlouvy s dodavatelem? Požadované informace jsou poskytovány prostřednictvím souhrnné tabulky ve formátu XLS, která je přílohou tohoto dopisu. Na základě Vaší žádosti zasíláme informace v elektronické podobě. Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Příloha: 1x souhrnná tabulka veřejných zakázek

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 5.4.2011

Elektronický právní informační systém

Viz příloha

Příloha


Ing. Jaroslav Krotký, Odbor informatiky, zadáno dne: 17.3.2011

Stavba oplocení v zámeckém parku v Telči.

informace poskytnuta (viz příloha)

Příloha


Mgr. Vít Hrbek, OKPPCR, zadáno dne: 1.3.2011

Žádost o zaslání informačních údajů titulu Vysočinka z důvodu aktualizace údajů v mediální databázi všeho tisku co v ČR vychází (i neinzertního) - kontakty na redakci a inzerci, periodicita, cena výtisku, ceník inzerce, náklad, harmonogram, distribuce, formát, počet stran, papír, vazba a kdy začal titul vycházet.

informace poskytnuty dle žádosti v přiloženém formuláři, viz. příloha

Příloha


Kateřina Píbilová, OSV, zadáno dne: 28.2.2011

informace o provozu administrativních budov krajského úřadu (úklid, ostraha, údržba) za roky 2009 a 2010

poskytnuto dle žádosti, viz příloha

Příloha


Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy, zadáno dne: 21.2.2011

1. Zdali Krajský úřad kraje Vysočina vydal od roku 2006 nějaký metodický pokyn pro obce v kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích? 2. Pakliže Krajský úřad kraje Vysočina metodický pokyn uvedený v otázce č. 1 vydal, jaký je jeho přesný obsah? 3. V případě, že Krajský úřad kraje Vysočina od roku 2006 žádný takový metodický pokyn nevydal, jaký by měl být postup obcí v kraji, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením?

ad 1. + 2. Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, od roku 2006 takový metodický pokyn nevydal. ad 3. Při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích postupují správní orgány dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle šesté části zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 14.2.2011

Informace a písemnosti týkající se stavby III/1296 Kuňovka - havárie silničního tělesa

poskytnuty relevantní informace

Příloha


JUDr. Jana Mrázková, odbor majetkový, zadáno dne: 12.1.2011