Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2010

žádost o poskytnutí informace, zda je kraj Vysočina ve smluvním vztahu se společností shp s.r.o., se sídlem Pražská 38b, 64200 Brno, okres: Brno-město

Krajský úřad prozkoumal svou evidenci veškerých uzavřených smluv a na základě § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím konstatuje, že kraj Vysočina ve smluvním vztahu se společností shp není a v minulosti nebyl.

Příloha


Tereza Zemanová, odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 23.12.2010

Žádost o poskytnutí počtu žádostí o nostrifikaci dokladů o vzdělání v kraji Vysočina ze strany cizinců, země původu žadatelů, množství kladně vyřízených žádostí, počet žádostí podle § 108 odst. 9 školského zákona - to vše za roky 2006 až 2009, popř. 2010.

Viz přílohu.

Příloha


Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 15.11.2010

žádost o informace k veřejné zakázce "Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina"

poskytnuty požadované informace


Mgr. Lenka Charvátová, odbor zdravotnictví, zadáno dne: 15.11.2010

Prosba o zaslání informace o tom, zda KrÚ zřídil intervenčí centrum, či centra ve smyslu § 114/1988 Sb., konkrétně pouze taková, která se zabývají pomoci obětem domácího násilí (viz. § 74a z.č. 100/1988 o sociálním zabezpečení), resp. zmiňována v § 47 odst. zákona č. 273/2008 o Policii ČR a § 74b z.č. 100/1988 o sociálním zabezpečení.

Dobrý den, ano, kraj Vysočina zřídil intervenční centrum, jeho provozovatelem je Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace. Cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí, organizace poskytuje ambulatní i terénní služby. Více informací naleznete na internetových stránkách: www.http://psychocentrum.cz/ic/, či ve veřejném Registru poskytovatelů sociálních služeb na následující adrese: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1289219372375_6 . S pozdravem Bc. Kateřina Píbilová


Kateřina Píbilová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 8.11.2010

1) poskytnutí kopií všech písemností, které obviněný Filip Zejda zaslal na kraj Vysočina a svým obsahem se dané písemnosti týkají Vaší osoby, a to konkrétně písemnosti zaevidované ve Spisovém uzlu Ginis; 2) poskytnutí kopií veškeré elektronické korespondence, kterou pan Zejda oslovil ředitele krajského úřadu a ředitele sekcí, a která není zaevidována ve Spisovém uzlu Ginis.

požadované informace poskytnuty nebyly z toho důvodu, že KrÚ jimi nedisponuje (viz příloha)

Příloha


Tereza Zemanová, odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 3.11.2010

Počet stížností na zdravotnická zařízení v letech 2007-2010 a jejich důvodnost či nedůvodnost, počet ustavených územních znaleckých komisí ve stejném období, počet registravaných nestátních zdravotnických zařízení, počet zřizovaných zdravotnických zařízení.

viz příloha

Příloha


Ing. Soňa Měrtlová, odbor zdravotnictví, zadáno dne: 11.8.2010

Žádost o poskytnutí seznamu obcí v kraji Vysočina, ve kterých proběhla místní referenda v období od 1. 2. 2004 do 30. 6. 2006, a informací evidovaných na krajském úřadě o proběhlých referendech

Z podkladů, které má krajský úřad k dispozici na základě oznamovací povinnosti obcí (§ 47 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění platném do 30. 6. 2006) vyplývá, že místní referendum v uvedeném období proběhlo v těchto obcích kraje Vysočina: Rohy, IČO 00378569, Zbinohy, IČO 00374083, Markvartice, IČO 00488631.
Krajský úřad disponuje v souvislosti s konáním těchto místních referend podklady, které mu byly těmito obcemi zaslány při plnění jejich oznamovací povinnosti. Obce Zbinohy a Markvartice splnily svou oznamovací povinnost zcela, obec Rohy zaslala krajskému úřadu pouze informaci, že zastupitelstvo obce vyhlašuje místní referendum.


Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 19.7.2010

Cenová regulace a cenové kontroly v kraji Vysočina.

viz příloha

Příloha


JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly, zadáno dne: 18.6.2010

Žádost o poskytnutí seznamu došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy za rok 2009 v minimální hodnotě plnění 40 tisíc korun včetně DPH na fakturu

odpověď poskytnuta (viz příloha)

Příloha


Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, zadáno dne: 12.5.2010

Žádost o poskytnutí informace týkající veřejných zakázek za posledních pět let (např. poradenské, právní, IT, marketingové a další služby) a veřejných zakázek v hodnotě přesahující 2 mil. Kč

odpověď poskytnuta (viz příloha)

Příloha


Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, zadáno dne: 20.4.2010

Žádost o poskytnutí informace týkající se koridoru vedení ZVN 400 kV v trase Kočín - Mírovka

odpověď poskytnuta (viz příloha)

Příloha


Ing. arch. Petr Voňavka, odbor územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 7.4.2010

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají Odboru regionálního rozvoje a administrativní náročnosti grantových projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žádost ve formě dotazníku.

Vyplněn dotazník obsahující 8 otázek.


Ing. Jana Hadravová, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 31.3.2010

Žádost o poskytnutí informace, která projekční kancelář byla vybrána jako zpracovatel projektové dokumentace na stavbu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče

Na Vaši žádost o poskytnutí informace, která projekční kancelář byla vybrána jako zpracovatel projektové dokumentace na stavbu Nemocnice Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče, sdělujeme následující: Na výběr zpracovatele projektové dokumentace výše uvedené stavby proběhlo výběrové řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb. Na základě výsledků zadávacího řízení Rada kraje Vysočina rozhodla na svém 9 jednání dne 16. 3. 2010, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku na služby Nemocnice Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče – zpracování projektové dokumentace je nabídka sdružených dodavatelů ATELIER PENTA, v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČ 47916621 a PENTA JIHLAVA, spol. s r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČ 18199003.


Jitka Tvrzová, odbor majetkový, zadáno dne: 29.3.2010

žádost o poskytnutí následujících dat: výnosy a náklady příspěvkových organizací poskytující sociální služby, které zřizuje kraj Vysočina (v členění na: dotace od zřizovatele, dotace ÚP, dotace jiného ÚSC, dotace MPSV, vlastní výnosy), dále oproti těmto výnosům je postavena částka celkových nákladů všech příspěvkových organizací, tj. souhrnná čísla za všechny příspěvkové organizace kraje Vysočina za období 2008 - 2009

poskytnutá informace uvedena v příloze

Příloha


Ing. Milan Palán, odbor ekonomický, zadáno dne: 15.3.2010

1. Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1.1.2007 do 31.12.2009 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.) <br> 2. Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?<br> 3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?<br> 4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči kraji nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a v jaké přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a kraj ji uhradil, v kolika případech a v jaké celkové výši ji kraj následně dále uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?<br> 5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.), a dále uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.<br> 6. Evidoval krajský úřad informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

ad 1. Počet rozhodnutí činí 25 za období let 2007 - 2009.
ad 2. Jedná se o částku 203 552,- Kč s tím, že z titulu pojištění jsou zaplacené náklady následně krajskému úřadu zaplaceny pojišťovnou. Spoluúčast činí v jednotlivém případě 1 000,- Kč. Vůči úředním osobám nebyly uplatněny žádné nároky na náhradu škody.
ad 3. Vůči odpovědným úředním osobám nebylo uplatněno právo na náhradu škody, částka tudíž činila 0,- Kč.
ad 4. Jednalo se o jeden případ, a to ze strany státu vůči kraji. Částka činila 1 615 772,- Kč a po nesouhlasném stanovisku kraje Vysočina následně státem nebyla po kraji požadována.
ad 5. Vůči odpovědným úředním osobám nebyla uplatněna žádná jiná opatření sankčního charakteru.
ad 6. Krajský úřad tyto informace veřejně neeviduje.


Mgr. Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.2.2010

Žádost žadatele, o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě a to včetně všech jejich příloh a dodatků, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. do roku 2019.

Žádost žadatele, o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě a to včetně všech jejich příloh a dodatků, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. do roku 2019. Žádosti bylo částečně vyhověno, byla poskytnuta smlouva. Nebyly poskytnuty údaje, které se týkají nákladů, nutných pro plnění předmětu smlouvy, jsou informacemi vzniklými bez použití veřejných prostředků a byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a která sdělila, že s poskytnutím informací nesouhlasí.


Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH, zadáno dne: 23.2.2010

žádost o poskytnutí informace o veřejných zakázkách kraje Vysočina a využívání služeb krajského úřadu

informace byly žadateli poskytnuty (viz příloha)

Příloha


MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, , zadáno dne: 11.2.2010

Žádost o profil absolventa oboru 75-41-M/003 Sociální péče, vyučovaného v Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina

Profil absolventa oboru 75-41-M/003 Sociální péče vyplývá z učebních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 12. září 1997, čj. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. Tento obor bude v oblasti učebních dokumentů nejpozději dnem 1. září 2011 nahrazen školním vzdělávacím programem vydaným podle rámcového vzdělávacího programu 75-41-M/01 Sociální činnost, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. května 2009, čj. 9325/2009-23.

Příloha


Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 9.2.2010

Žádost o poskytnutí vyúčtování projektu „Dokaž že to dokážeš - staň se Okříšským univerzálem“ č. FV 037/223/09, realizovaného s finanční podporou z Fondu Vysočiny.

Žadateli byla poskytnuta elektronická kopie vyúčtování podle smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 037/223/09 žadatele a příjemce podpory SK Huhtamaki Okříšky, sídlem U Stadionu 7, Okříšky.


Ing. Vilibald Prokop, Odbor školství, mládeže a sportu, zadáno dne: 8.2.2010

Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě, uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy,.včetně všech příloh a dodatků.

Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě, uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy,.včetně všech příloh a dodatků. Žádosti bylo částečně vyhověno, byla poskytnuta smlouva. Nebyly poskytnuty údaje, které se týkají nákladů, nutných pro plnění předmětu smlouvy, jsou informacemi vzniklými bez použití veřejných prostředků a byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a která sdělila, že s poskytnutím informací nesouhlasí.


Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH, zadáno dne: 8.1.2010

Žádost o poskytnutí Hodnotících tabulek pro projekty globálních grantů OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Žadateli byly poskytnuty Hodnotící tabulky pro projekty globálních grantů OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Mgr. Michala Pechová, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 7.1.2010