Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 9/2006 - 12.12.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2006
05Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
06Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2006
07Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
08Náhrada výdělku
09Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
10Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
11Darování pozemku v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
12 Koupě pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
13Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
14Koupě pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
15Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
16Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
17Darování pozemků v k. ú. a obci Krokočín
18Vložení pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. Pocoucov a obci Třebíč do správy SÚS Třebíč
19Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
20Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
21Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Věchnov mezi Vysočinou a obcí Věchnov
22Darování pozemku v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná
23Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
24Koupě pozemků v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova
25Darování kanalizace v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
26Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
27Změna správy nemovitého majetku u Ústavu sociální péče Lidmaň
28Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
29Převzetí místní komunikace Zadní Vydří - Kostelní Myslové
30Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže"
31Veřejná architektonické soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny
32Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
32upr1Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
33Návrh na zrušení usnesení 0840/18/2006/RK a návrh na změnu formy poskytnutí finančních prostředků z kapitoly Zdravotnictví spojeného s rozpočtovým opatřením
34Žádost obce Myslibořice o převzetí komunikace do silniční sítě kraje Vysočina
35Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007
36Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2
38Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
39Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
40Prodloužení doby realizace projektové dokumentace "Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě" Městu Havlíčkův Brod
41Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
42Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
42upr1Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
43Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
44Lékařská služba první pomoci
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka - poskytnutí účelové dotace pro jednání zastupitelstva kraje č. 09/2006 dne 12. 12. 2006 zpracoval: J. Šmejkal předkládá: P. Hájek Popis problému: Na základ
46Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli akce "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2006"
47Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná k 1. 1. 2007 a dodatek zřizovací listiny muzea
48Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2006
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
51Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 4. výzvy
52Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování sportovních soutěží MŠMT
53FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2007
54Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2007
55Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
56Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
57Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ČSSD
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
59Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
60Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz