Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2015 - 15.12.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
05Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
06Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
07Náhrada výdělku
08Stanovení důležitých termínů na rok 2016
09Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
10Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
12Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
13Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
14Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
15Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
16Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
16upr1Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
17Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
18Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
19Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
20Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
21Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
22Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
23Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
24Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
25Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
26Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
27Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
28Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
29Darování pozemků v k.ú. a obci Horní Radslavice
30Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
31Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
32Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
33Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
34Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
35Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
36Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
37Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
38Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
39Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
40Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
41Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
42Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
43Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
44Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
45Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
46Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
47Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
48Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
49Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
50Žádost o proplacení dotace
51Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
54Změny ve školském rejstříku
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
57Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
58Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
59Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením pr
60Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
61Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
63Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
64Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
65Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
66Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
68Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
69FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
70Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
71Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
72Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
73Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
74Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
75Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
76Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
77Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
78Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
80Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
81Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
82Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 - Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod
83Veřejná zakázka - Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
84Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k. ú. Kamenice nad Lipou, k.ú. Horní Bítovčice
85Změna hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a v k. ú. Jihlava
86Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
87Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
88Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz