Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007 konaného dne 27. 3. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 3. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod M. Černé, M. Šmída.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, J. Bambasová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 64. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě – k. ú. a obec Bohdalec do navrženého programu jednání. Dále seznámil zastupitele s navrženými úpravami bodů 40, 52, 53, 54 a požádal o jejich akceptování. Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
 5. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
 6. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
 7. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
 10. Darování pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
 11. Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Oslavice
 13. Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
 15. Vložení pozemků v k. ú. a obci Moravec do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 18. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
 19. Vyjmutí nemovitého majetku ze správy - k. ú. a obec Jihlava
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 21. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
 22. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
 23. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 24. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 25. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
 26. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na provedení rozpočtového opatření
 27. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 28. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
 29. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
 31. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 32. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 33. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
 34. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
 35. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
 36. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 37. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 38. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
 39. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 43. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
 44. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
 45. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 46. Změny ve školském rejstříku
 47. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
 48. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
 49. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
 50. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
 51. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 54. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
 55. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
 56. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
 57. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
 58. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006
 59. FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2007
 60. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
 61. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
 62. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
 63. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ODS
 64. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě – k. ú. a obec Bohdalec
 65. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0085/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Ing. Pavel Šlechtický, Zdeněk Jirsa.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Pavla Šlechtického, Zdeňka Jirsu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje podal informace o:
 • zasedáních meziresortní komise ve věci zachování letecké základy Přerov ve dnech 14. 2. 2007 a 14. 3. 2007;
 • návštěvě ministra průmyslu a obchodu, M. Římana;
 • diskusi hejtmanů s premiérem a ministrem financí na téma rozpočtové určení daní, problematika PPP (Public Private Partnership);
 • jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, D. Kuchtovou, ohledně možnosti zřídit v Jihlavě sportovní gymnázium.
 • jednání na Ministerstvu životního prostředí o vývoji problematiky skládky v Pozďátkách za účasti náměstkyně ministra životního prostředí a senátora V. Jonáše;
 • hlavních bodech programu zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo dne 9. 3. 2007 v Hrotovicích;
 • umístění a využití Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě;
 • jednání s J. Čunkem, místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj, ohledně dalšího postupu prací a procesu vyjednávání při přípravě čerpání finančního prostředků z fondů EU v období 2007 – 2013.
Závěrem rámcově seznámil zastupitele s dopisem T. Julínka, ministra zdravotnictví, ve kterém sděluje výsledky šetření znalecké komise Ministerstva zdravotnictví ČR v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Závěrečnou zprávou této komise se rada kraje bude zabývat na svém zasedání dne 4. 4. 2007.
V. Novotný požádal o zaslání informací k vývoji Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a možné změně záměru.
M. Vystrčil podal doplňující komentář k projektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě; S. Zikmundová potvrdila V. Novotnému poskytnutí požadovaných informací písemnou formou.
D. Oulehla, J. Běhounek, Z. Dobrý, se v krátkosti vyjádřili k situaci v Havlíčkobrodské nemocnice a požádali, aby jim v této záležitosti byly postoupeny příslušné spisy, které kraj obdržel.
Z. Dobrý požádal o zaslání podkladových materiálů k veřejné zakázce na služby mobilního operátora (usnesení 0246/08/2007/RK).
J. Hulák přislíbil Z. Dobrému zaslání písemné odpovědi.
Na jednání se dostavil M. Šmíd.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová k předloženému písemnému materiálu a v souvislosti s organizační strukturou krajského úřadu poskytla nebo upřesnila informace:
 • příprava na čerpání evropských fondů, zastoupení kraje v Bruselu;
 • notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích;
 • přezkoumávání hospodaření kraje Vysočina Ministerstvem financí;
 • aplikace nových právních norem v oblasti sociálních služeb;
 • o kontrolách výkonu přenesené působnosti z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, které budou probíhat do konce dubna 2007;
 • příprava na novou zákonnou úpravu právních předpisů Ministerstva zdravotnictví.
Své úvodní slovo pak zakončila zprávou z oblasti personálních věcí a statistickými údaji zaměstnanců krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 27. 03. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-03.doc, ZK-02-2007-03, př. 1, ZK-02-2007-03, př. 2, ZK-02-2007-03, př. 3

04. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
Na zasedání se dostavila M. Černá. M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007 dle materiálu ZK-02-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-04.doc, ZK-02-2007-04, př. 1

05. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na soutěže dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 1upr1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 2;
rozhoduje
 • v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout neinvestiční dotaci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 356 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) na:
 • prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže;
 • soutěží, vybavení a další činnosti dětí;
 • preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 3;
 • v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 450 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-05.doc, ZK-02-2007-05, př. 1, ZK-02-2007-05, př. 2, ZK-02-2007-05, př. 3

06. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci obcím kraje Vysočina na jednotky SDH kategorie JPO II v celkové výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2007-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-06.doc, ZK-02-2007-06, př. 1, ZK-02-2007-06, př. 2

07. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení. K uvedenému materiálu vyjádřili svůj názor D. Oulehla a P. Šlechtický. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0092/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008 dle materiálu ZK-02-2007-07, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-07.doc, ZK-02-2007-07, př. 1, ZK-02-2007-07, př. 1a, ZK-02-2007-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace Městu Moravské Budějovice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0093/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, ve výši 25 000 Kč pro Městské kulturní středisko, IČ: 00091758, Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budějovice, na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla;
 • schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007) snížení rezervy na § 3312 Hudební činnost o částku 25 000 Kč a současné zvýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím o stejnou částku 25 000 Kč Městu Moravské Budějovice pro Městské kulturní středisko na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-08.doc, ZK-02-2007-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření a požádal o úpravu chybně uvedené částky na 23 300 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0094/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, u rozpočtu akcí vyjmenovaných v materiálu ZK-02-2007-09, př. 1, o celkovou částku 23 300 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 17 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) a při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00080) o částku 6 300 tis. Kč.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-09.doc, ZK-02-2007-09, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 – 24 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Darování pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
Usnesení 0095/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1685/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 96 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 136-2467/2006 v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okřešice;
schvaluje
dodatek č. 86 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-10.doc, ZK-02-2007-10, př. 1

11. Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0096/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 88 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-11.doc, ZK-02-2007-11, př. 1, ZK-02-2007-11, př. 2

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Oslavice
Usnesení 0097/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2525/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, par. č. 2523/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2, par. č. 2523/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m2 a par. č. 2467/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2, vše v k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice;
schvaluje
dodatek č. 89 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-12.doc, ZK-02-2007-12, př. 1

13. Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
Usnesení 0098/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 125-2404/2006 nově oddělené pozemky par. č. 448/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 448/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 451 m2, par. č. 448/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, par. č. 448/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
schvaluje
dodatek č. 90 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-13.doc, ZK-02-2007-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0099/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle geometrického plánu 345-2230/2006 par. č. 1887/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, par. č. 1887/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, par. č. 1887/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a par. č. 1887/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2, všechny v k. ú. a obci Nové Syrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje
dodatek č. 92 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-14.doc, ZK-02-2007-14, př. 1

15. Vložení pozemků v k. ú. a obci Moravec do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0100/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 93 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-15.doc, ZK-02-2007-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0101/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
Dodatek č. 94 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-16.doc, ZK-02-2007-16, př. 1

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0102/02/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-17.doc, ZK-02-2007-17, př. 1

18. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0103/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-18, př. 1;
 • dodatek č. 2 Zřizovací listiny Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2007-18, př. 2;
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu ZK-02-2007-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-18.doc, ZK-02-2007-18, př. 1, ZK-02-2007-18, př. 2, ZK-02-2007-18, př. 3

19. Vyjmutí nemovitého majetku ze správy - k. ú. a obec Jihlava
Usnesení 0104/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-02-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-19.doc, ZK-02-2007-19, př. 1

20. Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0105/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2007-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2007-20, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
  • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace;
  • Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám;
  • Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo;
  • Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele;
  • Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-20.doc, ZK-02-2007-20, př. 1, ZK-02-2007-20, př. 2

21. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
Usnesení 0106/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu ZK-02-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-21.doc, ZK-02-2007-21, př. 1

22. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
Usnesení 0107/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městysem Havlíčkova Borová jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-22.doc, ZK-02-2007-22, př. 1

23. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
Usnesení 0108/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-02-2007-23, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-23.doc, ZK-02-2007-23, př. 1

24. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0109/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a o zřízení věcného předkupního práva mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat městu Velké Meziříčí budovu č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemek par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemek par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemek par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře 882 m2 , vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí;
 • uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se město Velké Meziříčí zaváže darovat kraji Vysočina část pozemku par. č. 5999/3 - ost. plocha, jiná plocha a pozemků par. č. 5998/5 - ost. plocha, sportoviště a par. č. 6000 - ost. plocha, neplodná v k.ú. a obci Velké Meziříčí pro výstavbu nového domova pro seniory.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-24.doc

25. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou žádostí obce Nový Telečkov.
Z. Ryšavý poznamenal, že materiál by neměl být zastupitelstvem projednáván bez konečného vyjádření dopravní komise.
V. Kodet konstatoval, že podklady byly radě kraje předloženy ještě před dalším jednáním dopravní komise, proto se rada kraje k materiálu vyjádřila a předložila jej zastupitelstvu k projednání.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0110/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Nový Telečkov na odkoupení a úpravy domu č. p. 17;
ukládá
odboru majetkovému informovat o rozhodnutí zastupitelstva kraje obec Nový Telečkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-25.doc

64. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě – k. ú. a obec Bohdalec
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na část pozemků v k. ú. a obci Bohdalec. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0111/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Bohdalec, kterou se kraj Vysočina zaváže uzavřít s obcí Bohdalec darovací smlouvu na část pozemků par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-64.doc

26. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0112/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření povýšením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě - příloha M4, § 2212 Silnice, o částku 10 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice" dle materiálu ZK-02-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-26.doc, ZK-02-2007-26, př. 1

27. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu změnit usnesení 0573/09/2006/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0113/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0573/09/2006/ZK v části týkající se prodeje nemovitého majetku tak, že materiál ZK-09-2006-32upr1, př. 3 bude nahrazen materiálem ZK-02-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-27.doc, ZK-02-2007-27, př. 1, ZK-02-2007-27, př. 2

28. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu.
Z. Marková požádala o upřesnění v jaké fázi projektové přípravy je obchvat obce Strážek.
V. Kodet sdělil, že upřesnění k projektové dokumentaci obce Strážek bude zasláno písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0114/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídícím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 dle materiálu ZK-02-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-28.doc, ZK-02-2007-28, př. 1

29. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0115/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálu ZK-02-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-29.doc, ZK-02-2007-29, př. 1, ZK-02-2007-29, př. 2

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotaci obcím na dětská dopravní hřiště. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0116/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnout dotaci obcím dle materiálu ZK-02-2007-30, př. 1 za účelem uvedeným v "Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06" v celkové výši 1 453 844 Kč z prostředků kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-30.doc, ZK-02-2007-30, př. 1

31. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0117/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 38 262 344 Kč dle materiálu ZK-02-2007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-31.doc, ZK-02-2007-31, př. 1, ZK-02-2007-31, př. 2, ZK-02-2007-31, př. 3

32. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace obcím na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0118/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 1 378 830 Kč dle materiálu ZK-02-2007-32, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-32.doc, ZK-02-2007-32, př. 1, ZK-02-2007-32, př. 2

33. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce.
J. Slámečka vyjádřil svůj názor k předložené žádosti a vznesl protinávrh: „Zastupitelstvo kraje  rozhoduje poskytnout dotaci obci Radotice, se sídlem, Radotice 59, 675 32 Třebelovice, IČ 48527475 ve výši 50 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na území obce”.
L. Joukl, M. Havlíček, Z. Dobrý vyjádřili svůj postoj k poskytnutí finanční výpomoci obci a podpořili protinávrh J. Slámečky.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat: pro 16 hlasů, proti 9, zdrželo se 15.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0119/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Radotice, se sídlem, Radotice 59, 675 32 Třebelovice, IČ 48527475 ve výši 50 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na území obce.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 10, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-33.doc

34. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného Programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0120/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2007-34, př. 1, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2007-34, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-34.doc, ZK-02-2007-34, př. 1

35. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0121/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj ve výši 500 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-02-2007-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 6174 Činnost regionálních rad, o částku 500 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na pořízení Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-35.doc, ZK-02-2007-35, př. 1, ZK-02-2007-35, př. 2

36. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 3 uvedené smlouvy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0060/01/2006/ZK příjemci Město Pelhřimov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ 00248801, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 ve výši 1.616.137,50 Kč o částku 774.205,50 Kč, tedy na 841 932,- Kč;
 • uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" dle materiálu ZK-02-2007-36, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 3.2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-36.doc

37. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0123/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši 1 295 893,- Kč příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-37.doc

38. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
M. Černá, V. Kodet podali zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu.
V návaznosti na dříve diskutovaný záměr vybudování veřejného mezinárodního letiště v Jihlavě požádal J. Hunáček o písemné vyjádření proč v této oblasti není dále zvažováno zařadit leteckou nákladní dopravu do dopravní obslužnosti kraje Vysočina.
V. Kodet potvrdil J. Huňáčkovi zaslání písemné odpovědi.
Z. Marková vyjádřila svůj názor k problematice zabezpečení silničních úseků v mikroregionu Novoměstsko a přednesla protinávrh na doplnění návrhu usnesení o textovou část: „zastupitelstvo kraje ukládá krajskému úřadu předložit návrh dalších projektů kraje Vysočina oblasti dopravní infrastruktury, které jsou plánované k realizaci v letech 2010 – 2013; odboru dopravy a silničního hospodářství zpracování aktualizace páteřní silniční sítě kraje Vysočina”.
V. Kodet si neosvojil druhou část protinávrhu Z. Markové, kterým je odboru dopravy a silničního hospodářství uloženo zpracovat aktualizaci páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Z. Marková tuto část protinávrhu stáhla.
M. Vystrčil, se souhlasem M. Markové, upřesnil vznesený protinávrh ve znění: “zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje předložit návrh dalších projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury, které jsou plánovány k realizaci v letech 2010 – 2013”.
V. Kodet, M. Černá upřesněný protinávrh akceptovali a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu ZK-02-2007-38, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2007-38, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
ukládá
radě kraje předložit návrh dalších projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury, které jsou plánovány k realizaci v letech 2010 – 2013.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-38.doc, ZK-02-2007-38, př. 3

39. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
M. Černá podrobněji informovala zastupitelstvo kraje o návrhu schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování uvedeného projektu přednesla návrh na rozšíření schvalovací části návrhu o text: “…a to v případě, že po jeho výběru Evropskou komisí k podpoře bude smluvně ošetřen závazek ostatních partnerů ke spolufinancování”.
K předloženému materiálu vyjádřili své nesouhlasné názory L. Joukl, Z. Dobrý.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci programu Asia-Invest 2006-2007 dle materiálu ZK-02-2007-39, př. 2 a to v případě, že po jeho výběru Evropskou komisí k podpoře bude smluvně ošetřen závazek ostatních partnerů ke spolufinancování.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2007
Usnesení nebylo přijato: pro 16 hlasů, proti 12, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-39.doc, ZK-02-2007-39, př. 3, ZK-02-2007-39, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 40 – 42 a 53 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0125/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2007-40upr1, př. 1upr1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-40.doc, ZK-02-2007-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
Usnesení 0126/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a výchovné péče, Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 214 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2007-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-41.doc, ZK-02-2007-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0127/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI, IČ 60418583 na účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16ti let 2006 ve výši 2 671,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-42.doc, ZK-02-2007-42, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0128/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511 ve výši 6 400,- Kč na účast na Mistrovství České republiky dospělých ve stolním tenise dle žádosti v materiálu ZK-02-2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-53.doc, ZK-02-2007-53, př. 1

43. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0129/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2007 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť, IČ 48461636, příspěvkovou organizací kraje dle materiálu ZK-02-2007-43, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 770 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem poskytnutí půjčky v částce 770 tis. Kč - s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-43.doc, ZK-02-2007-43, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 44, 48, 49 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
Usnesení 0130/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-44.doc, ZK-02-2007-44, př. 1, ZK-02-2007-44, př. 2

48. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
Usnesení 0131/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu ZK-02-2007-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-48.doc, ZK-02-2007-48, př. 1, ZK-02-2007-48, př. 2

49. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
Usnesení 0132/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2981, dle materiálu ZK-02-2007-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory.
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-49.doc, ZK-02-2007-49, př. 1, ZK-02-2007-49, př. 2

45. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout níže uvedeným městům dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0133/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve znění materiálu ZK-02-2007-45, př. 3;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2007-45, př. 2:
  • investiční dotaci městu Telč pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč ve výši 90 000,- Kč na pořízení pianina;
  • neinvestiční dotaci městu Lipnice nad Sázavou ve výši 20 000,- Kč pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, Zámecká 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou na pořízení keybordu Yamaha a městu Pelhřimov ve výši 28 000,- Kč pro ZUŠ Pelhřimov na pořízení hrnčířského kruhu.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-45.doc, ZK-02-2007-45, př. 1, ZK-02-2007-45, př. 2, ZK-02-2007-45, př. 3

46. Změny ve školském rejstříku
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na úpravy sítě škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označeným v materiálu ZK-02-2007-46, př. 1 kódy 1D,E,F, 1A,B,C, 2A, 3A, 3B, 4A, 6A,B,C, 7B,C, 7A.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-46.doc, ZK-02-2007-46, př. 1

47. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Výroční zprávy.
P. Šlechtický krátce okomentoval předložený materiál.
J. Běhounek požádal o poskytnutí srovnávacích údajů za období 2003 – 2006, týkajících se:
  • počtu škol, jejich pohybu, struktury, vč. finančního vyjádření nákladů a úspory, které změny struktury přinesly;
  • vývoje počtu učitelů základních a středních škol;
  • struktury vývoje zřizovatelství ZUŠ, počtu žáků v ZUŠ obcí a kraje;
  • nákladů na provoz ZUŠ zřizované krajem, krajem hrazené;
  • struktury zřizovatelství DDM a počtu dětí je navštěvujících u obcí a krajských zařízení.
Dále se dotázal na systémové řešení ZUŠ a DDM zatím zřizovaných krajem; jaký je časový horizont realizace plánu.
M. Matějková potvrdila J. Běhounkovi písemnou interpelaci.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0135/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 dle materiálu ZK-02-2007-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 3. 2007 odeslat na MŠMT a do konce března zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-47.doc, ZK-02-2007-47, př. 1

50. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
Na návrh M. Matějkové byl materiál odložen a nebyl zastupitelstvem kraje projednáván.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-50.doc, ZK-02-2007-50, př. 1, ZK-02-2007-50, př. 2, ZK-02-2007-50, př. 3

51. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje předložený materiál. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • sloučit Vyšší odbornou školu, Jihlava, Tolstého 16 s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2007 dle materiálu ZK-02-2007-51, př. 1;
 • darovat dnem 1. 7. 2007 Vysoké škole polytechnické Jihlava movitý majetek kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2007-51, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-51.doc, ZK-02-2007-51, př. 1, ZK-02-2007-51, př. 2, ZK-02-2007-51, př. 3, ZK-02-2007-51, př. 4, ZK-02-2007-51, př. 5

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření.
L. Joukl krátce okomentoval navrhované rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" ve výši 200 000,-Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČ 00529672 na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-52.doc, ZK-02-2007-52, př. 1, ZK-02-2007-52, př. 2, ZK-02-2007-52, př. 3, ZK-02-2007-52, př. 4, ZK-02-2007-52, př. 5

54. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
M. Matějková sdělili zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozhodnout o dotacích na obnovu kulturních památek v roce 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu ZK-02-2007-54, př. 2 ve výši 13 220 091,- Kč;
 • neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2007-54, př. 3;
schvaluje
zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o tuto částku.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-54.doc, ZK-02-2007-54, př. 1, ZK-02-2007-54, př. 2, ZK-02-2007-54, př. 3

55. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0139/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, dle materiálu ZK-02-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-55.doc, ZK-02-2007-55, př. 1

56. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o půjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-02-2007-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-56.doc, ZK-02-2007-56, př. 1, ZK-02-2007-56, př. 2

57. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
J. Hulák zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu usnesení a doporučil ke schválení uzavření smlouvy o spolupráci a převod finančních prostředků. Zastupitelstvo kraje doporučení akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Legese dle materiálu ZK-02-2007-57, př. 1;
 • převod finančních prostředků do výše 570 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje za účelem kofinancování projektu Legese (převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby).
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-57.doc, ZK-02-2007-57, př. 1, ZK-02-2007-57, př. 2, ZK-02-2007-57, př. 3, ZK-02-2007-57, př. 4

58. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006.
D. Oulehla po svém vyjádření k obsahu povinných příloh grantových programů vznesl protinávrh rozšířit návrh usnesení o textovou část: “Zastupitelstvo kraje ukládá Radě fondu Vysočiny ujednotit a na potřebou míru minimalizovat požadavky povinných příloh v jednotlivých grantových programech s odpovědností pana hejtmana do 30. 6. 2007”.
M. Vystrčil, se souhlasem D. Oulehly, upřesnil vznesený protinávrh ve znění: „Zastupitelstvo kraje ukládá Radě Fondu Vysočiny postupně minimalizovat a dle možností ujednotit požadavky povinných příloh v jednotlivých grantových programech; odpovědnost M. Vystrčil; termín průběžně, nejpozději do března 2008“.
J. Hulák si upřesněný protinávrh osvojil a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0142/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2006 dle materiálu ZK-02-2007-58, př. 1;
ukládá
Radě Fondu Vysočiny postupně minimalizovat a dle možností ujednotit požadavky povinných příloh v jednotlivých grantových programech.
odpovědnost: M. Vystrčil
termín: průběžně, nejpozději do března 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-58.doc, ZK-02-2007-58, př. 1, ZK-02-2007-58, př. 1a, ZK-02-2007-58, př. 2a, ZK-02-2007-58, př. 3a, ZK-02-2007-58, př. 4a, ZK-02-2007-58, př. 5a, ZK-02-2007-58, př. 6a, ZK-02-2007-58, př. 7a, ZK-02-2007-58, př. 8a1_3, ZK-02-2007-58, př. 9a, ZK-02-2007-58, př. 10a, ZK-02-2007-58, př. 11a

59. FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2007
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů.
L. Joukl se vyjádřil k náležitostem povinných příloh a poznamenal, že jejich součástí by měla být zakladatelská listina nebo doklad jí nahrazující. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0143/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Tábory 2007" dle materiálu ZK-02-2007-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Tábory 2007“ ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Jaroslav Makovec (PE);
KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE); Jaroslav Hrubý (TR);
KSČM – Roman Ondrušek (PE); Ladislav Nováček (PE);
ČSSD – Pavla Kučerová (PE); Pavol Bátor (TR);
SNK – ED – Tomáš Homa (TR); Jan Lapeš (JI);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Tábory 2007“;
 • garantem grantového programu „Tábory 2007“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-59.doc, ZK-02-2007-59, př. 1

60. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
L. Joukl vznesl protinávrh na úpravu přílohy 1 předloženého materiálu, a to v části „Povinné přílohy žádosti“, bodě 7 nahradit slova „Ověřený doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí ….slovy „Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí ….“
M. Černá si protinávrh osvojila. Ze zasedání se omluvil J. Vašíček. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0144/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu dle materiálu ZK-02-2007-60, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“ ve složení:
ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Tomáš Dufek (PE);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Petr Kesl (PE);
KSČM – Milan Ustouhal (TR); Julie Dolejší (TR);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Alena Spilková (HB);
SNK – ED - Jaroslav Huňáček (JI); Zdeňka Švaříčková (JI);
 • Hanu Žákovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“;
 • garantem grantového programu „„Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Renatu Šimánkovou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-60.doc, ZK-02-2007-60, př. 1

61. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu.
L. Joukl vznesl protinávrh na úpravu přílohy 1 předloženého materiálu, a to v části „Povinné přílohy žádosti“, bodě 7 nahradit slova „Ověřený doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí ….slovy „Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí ….“
M. Černá si protinávrh osvojila. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0145/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007" na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu ZK-02-2007-61, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ ve složení:
ODS – Bohuslav Nahodil (ZR); Richard Kukla (TR);
KDU-ČSL – Jiří Havlíček (HB); Hana Žáková (TR);
KSČM – Milan Plodík (HB); Jan Slámečka (ZR);
ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR); Vladimír Černý (TR);
SNK – ED – Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);
 • Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ ;
 • garantem grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Renatu Šimánkovou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-61.doc, ZK-02-2007-61, př. 1

62. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty.
L. Joukl vznesl protinávrh na úpravu přílohy 1 předloženého materiálu, a to v části „Povinné přílohy žádosti“ upravit v bodě 2 text takto: „Fyzické osoby oprávněné k podnikání doloží ověřenou kopii živnostenského listu, právnické osoby (mimo měst a obcí) ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku…“
M. Černá si protinávrh osvojila. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0146/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-02-2007-62, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ ve složení:
ODS – Pavel Hájek (PE); Jiří Jež ml. (ZR);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jan Štefáček (HB);
KSČM – Ivo Novotný (TR); Jiří Vlach (JI);
ČSSD – Josef Komínek (ZR); Zdeněk Smutný (JI);
SNK – ED – Pavel Gregor (TR); Pavel Vosátka (TR);
 • Pavla Hájka (PE) předsedou řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“;
 • garantem grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta Josefa Klečanského (HB) s právem hlasovacím a Miroslava Janouška (PE) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-62.doc, ZK-02-2007-62, př. 1

63. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., za politický klub ODS
V. Nechvátal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rezignace a jmenování člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0147/02/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
navrhuje
Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.:
 • vzít na vědomí rezignaci Vítězslava Jonáše, zastupitele kraje Vysočina, na funkci člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.;
 • zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., Jana Nekulu, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2007-63.doc, ZK-02-2007-63, př. 1

65. Rozprava členů zastupitelstva
M. Plodík se dotázal na možnost projednat na příštím zasedání zastupitelstva kraje návrh finanční pomoci obcím při ochraně před povodněmi.
M. Vystrčil sdělil, že kraj v této věci činí potřebné kroky a dodal, že po zjištění všech možností financování tuto záležitost projedná Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina a následně bude předložena radě kraje a zastupitelstvu kraje.
P. Šlechtický informoval přítomné o účasti na veřejném projednávání problematiky brusného prachu z výroby dřevotřískových desek v závodě Kronospan. Krajský úřad, odbor životního prostředí vydal dne 13. 10. 2006 rozhodnutí, že dřevní a brusný prach unikající při výrobě dřevotřískových desek není odpadem ve smyslu Zákona o odpadech. Protože veřejnost tuto informaci přijala velmi negativně, upozornil, že se tato záležitost může vrátit k projednání na krajský úřad.
M. Vystrčil P. Šlechtickému přislíbil písemné vyjádření.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast na tomto zasedání zastupitelstva a připomenul, že další jednání se bude konat dne 15. 5. 2007.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ing. Pavel Šlechtický        ……...……………………………………


Zdeněk Jirsa        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007 dne 27. 3. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 4. 4. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz