Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007 konaného dne 18. 12. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 12. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
Úvodem náměstkyně hejtmana M. Černá přivítala všechny přítomné a konstatovala, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 37 členů zastupitelstva kraje.
Dále omluvila pozdější příchod M. Vystrčila, J. Huňáčka, V. Nechvátala, J. Brychty, V. Kodeta.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, J. Slámečka, J. Jež.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“;
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu   dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty;
65. Rozpočtové opatření na kapitole sociální věci v souvislosti se změnami příspěvků na provoz u organizací na úseku sociálních služeb;
66. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008.
M. Černá požádala o projednání bodů 3, 10 29, 62, 33 41, 43 48, 63, 64 a 49 z důvodu pozdějšího příchodu hejtmana kraje. Dále sdělila, že u těchto bodů bude její hlasování zaznamenáno pod jménem „M. Vystrčil“.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 5. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
 7. Náhrada výdělku
 8. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 9. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 10. Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
 12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Borač
 13. Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 15. Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
 16. Darování pozemků a stavby komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
 17. Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Darování pozemků v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 20. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 23. Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 24. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 25. Budoucí převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
 26. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
 27. Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
 28. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
 29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava Vědeckotechnologický park Jihlava
 30. Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
 31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 32. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
 33. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
 34. Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
 35. Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
 36. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
 37. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 38. Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
 39. Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 40. Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 41. Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
 42. Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
 47. Žádost o finanční příspěvek
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 49. Sub-projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
 50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
 51. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
 52. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2008
 53. Předfinancování projektů kraje
 54. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 - 2009
 55. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
 56. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 57. Zrušení akciových společností
 58. Zdravotní plán kraje Vysočina
 59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 60. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
 61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 62. Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu   dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 65. Rozpočtové opatření na kapitole sociální věci v souvislosti se změnami příspěvků na provoz u organizací na úseku sociálních služeb
 66. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 67. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0456/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Zdeňka Marková, Zdeněk Ryšavý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0457/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Zdeňku Markovou, Zdeňka Ryšavého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová v návaznosti na písemnou zprávu zhodnotila celoroční činnost krajského úřadu nejprve v její obecné rovině, a to jak ve vztahu ke státním ústředním orgánům, tak k obecním samosprávám a asociaci krajů. Na konkrétních příkladech pak dokumentovala výsledky kvalitní práce úřadu. Závěrem poděkovala zastupitelstvu kraje a kolegům krajského úřadu za dosavadní spolupráci a podporu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-03.doc, ZK-07-2007-03, př. 1, ZK-07-2007-03, př. 2, ZK-07-2007-03, př. 3

V rámci zasedání zastupitelstva kraje vystoupili zástupci nemocnic kraje Vysočina: Ing. Pavel Hrala, ředitel Nemocnice Pelhřimov, MUDr. Vít Kaňkovský, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, MUDr. Vlasta Musilová, náměstkyně LPP Nemocnice Nové Město na Moravě, Ing. Eva Tomášková, ekonomický náměstek Nemocnice Třebíč, Ing. Martin Šuma, ředitel Nemocnice Jihlava, Ing. Vladislava Filová, ekonomicko-technický náměstek Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina; seznámili přítomné zastupitele s organizací LSPP a připraveností nemocnic na systém výběru poplatků s účinností od 1. 1. 2008 a zodpověděli dotazy zastupitelů: J. Běhounka, Z. Dobrého, D. Oulehly, L. Joukla, M. Plodíka.
M. Báňa požádal o sdělení výše nákladů spojených s pořízením zařízení na vybírání poplatků.
M. Černá k dotazu M. Báni přislíbila, že na příštím zasedání bude zastupitelstvu kraje tento přehled předložen.

Na zasedání se dostavil J. Brychta. Předsedající přednesla návrh na schválení bodů 10 29, 62 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0459/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 180 - trvalý travní porost o výměře 202 m2 a par. č. 181 - trvalý travní porost o výměře 121 m2, vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
Dodatek č. 165 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-10.doc, ZK-07-2007-10, př. 1

11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
Usnesení 0460/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-11.doc, ZK-07-2007-11, př. 1

12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Borač
Usnesení 0461/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně, dle GP č. 108-2068/1997, nově oddělené pozemky par. č. 250/3- vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1050 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
schvaluje
Dodatek č. 167 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-12.doc, ZK-07-2007-12, př. 1

13. Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 0462/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1533/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2 a par. č. 1533/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 932 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, nově zaměřené geometrickým plánem č. 230-73/2007 ze dne 18. 10. 2007, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
schvaluje
dodatek č. 169 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-07-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-13.doc, ZK-07-2007-13, př. 1

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
Usnesení 0463/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl "a" o výměře 65 m2 oddělený z pozemku par. č. 2608/1 sloučený do pozemku označeného par. č. 2610/16, díl "b" o výměře 100 m2 oddělený z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1 sloučený do pozemku par. č. 2608/2, díl "c" o výměře 533 m2 oddělený z pozemku par. č. 2608/1 a sloučený do pozemku par. č. 2608/2 - zaměřené geometrickým plánem č. 199-3508/2007 ze dne 2. 10. 2007 a pozemek par. č. 2586/26 ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 - zaměřený geometrickým plánem č. 179-6770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
 • nabýt darem pozemky par. č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m2, par. č. 2610/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a zastávkový pruh na pozemku par. č. 71/4 - zaměřené geometrickým plánem 179-6770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav, z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 170 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-07-2007-14, př. 1;
 • dodatek č. 171 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-07-2007-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-14.doc, ZK-07-2007-14, př. 1, ZK-07-2007-14, př. 2

15. Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
Usnesení 0464/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-15.doc, ZK-07-2007-15, př. 1, ZK-07-2007-15, př. 2, ZK-07-2007-15, př. 3, ZK-07-2007-15, př. 4, ZK-07-2007-15, př. 5, ZK-07-2007-15, př. 6, ZK-07-2007-15, př. 7, ZK-07-2007-15, př. 8, ZK-07-2007-15, př. 9, ZK-07-2007-15, př. 10, ZK-07-2007-15, př. 11, ZK-07-2007-15, př. 12, ZK-07-2007-15, př. 13, ZK-07-2007-15, př. 14

16. Darování pozemků a stavby komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
Usnesení 0465/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1925 m2, par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice o výměře 2946 m2 a par. č. 641/3 - ost. plocha, silnice o výměře 1634 m2 v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikaci na těchto pozemcích postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
dodatek č. 185 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-16.doc, ZK-07-2007-16, př. 1

17. Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0466/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 186 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 1;
 • dodatek č. 187 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 2;
 • dodatek č. 188 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 3;
 • dodatek č. 189 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 4;
 • dodatek č. 190 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-17.doc, ZK-07-2007-17, př. 1, ZK-07-2007-17, př. 2, ZK-07-2007-17, př. 3, ZK-07-2007-17, př. 4, ZK-07-2007-17, př. 5

18. Darování pozemků v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
Usnesení 0467/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1656/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 306 m2, par. č. 1656/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1656/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 122 m2, par. č. 1656/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, par. č. 1656/22 o výměře 55 m2, par. č. 1656/21 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2 a par. č. 1656/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, vzniklé dle GP č. 187-24/2007, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
schvaluje
dodatek č. 191 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-18.doc, ZK-07-2007-18, př. 1

19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0468/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2007-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-19.doc, ZK-07-2007-19, př. 1

20. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
Usnesení 0469/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0036/01/2007/ZK;
 • rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v rozsahu dle materiálu č. ZK-07-2007-20, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina a to za ceny určené znaleckými posudky vyhotovenými na základě oceňovacích předpisů a Výměru MF ČR, platných pro rok 2008.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-20.doc, ZK-07-2007-20, př. 1

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
Usnesení 0470/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-21.doc, ZK-07-2007-21, př. 1

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0471/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2007-22, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina a to za ceny určené na základě oceňovacích předpisů a Výměru MF ČR, platných pro rok 2008.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-22.doc, ZK-07-2007-22, př. 1

23. Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
Usnesení 0472/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-23.doc

24. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Usnesení 0473/07/2007/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 573/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • změnit usnesení 0340/05/2007/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-44, př. 1 - dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - bude nahrazen materiálem ZK-07-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-24.doc, ZK-07-2007-24, př. 1

25. Budoucí převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
Usnesení 0474/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít budoucí smlouvu o smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a obcí Lomy, kterou se kraj Vysočina zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod částí pozemků par. č. 142 a par. č. 513 v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy zastavěných chodníkem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-25.doc

26. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
Usnesení 0475/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-07-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-26.doc, ZK-07-2007-26, př. 1

27. Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
Usnesení 0476/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt budovu bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3, v obci a katastrálním území Humpolec z vlastnictví Zemědělské kooperace "ZEKO" a. s. v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01, IČ 48200662 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 177 000 Kč;
 • zřídit předkupní právo na budovu bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3 ("předmět koupě"), v obci a katastrálním území Humpolec, na dobu neurčitou za kupní cenu, která ke dni uplatnění předkupního práva bude stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku snížené o částku ve výši 1 564 550 Kč, pokud by kraj Vysočina chtěl předmět koupě zcizit, nebo pokud předmět koupě nebude využíván k činnostem spojených s výrobou a zpracováním masa, masných výrobků, nebo v případě zrušení výchovy a vzdělávání občanů zajišťované Školním statkem Humpolec, ve prospěch Zemědělské kooperace "ZEKO" a. s. v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01, IČ 48200662;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-07-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-27.doc, ZK-07-2007-27, př. 1

28. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
Usnesení 0477/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-28.doc, ZK-07-2007-28, př. 1

29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava Vědeckotechnologický park Jihlava
Usnesení 0478/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí, podle které kraj Vysočina převede Statutárnímu městu Jihlava objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par. č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par. č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k. ú. a obci Jihlava v případě, že nebude nejpozději do dne 31. 12. 2012 zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava a za podmínky sjednání smluvní pokuty ve výši 14,4 mil. Kč, pokud kraj Vysočina se Statutárním městem Jihlavy neuzavře do 28. 2. 2013 smlouvu o bezúplatném převodu na nemovitosti v případě nezahájení prací na výstavbě Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nepředloží smlouvu o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-29.doc

62. Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0479/07/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-62.doc, ZK-07-2007-62, př. 1

33. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad a vzor Smlouvy o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0480/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2007-33, př. 3;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-2007-33, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-33.doc, ZK-07-2007-33, př. 1, ZK-07-2007-33, př. 2, ZK-07-2007-33, př. 3

34. Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
M. Černá sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0481/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.1/0004 dle materiálu ZK-07-2007-34, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-34.doc, ZK-07-2007-34, př. 1, ZK-07-2007-34, př. 2

35. Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje předloženou aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0482/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-35, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-35.doc, ZK-07-2007-35, př. 1, ZK-07-2007-35, př. 2

36. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0483/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4575, dle materiálu ZK-07-2007-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-36.doc, ZK-07-2007-36, př. 1, ZK-07-2007-36, př. 2

37. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o odvolání M. Matějkové z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a zvolení J. Fischerové do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0484/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
volí
členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou,CSc., člena Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-37.doc

40. Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotace ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2007-40, př. 1 obcím uvedeným v materiálu ZK-07-2007-40, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-07-2007-40, př. 1 z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj v celkové výši 321.759,- Kč na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-40, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-40.doc, ZK-07-2007-40, př. 1

38. Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ohledně žádostí obcí Jihlávka, Onšov a Číměř o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0486/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
rozhodnutí o poskytnutí dotace provedené dne 27. 3. 2007 usnesením č. 120/02/2007/ZK příjemcům uvedeným v materiálu ZK-07-2007-38, př. 1 ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-38.doc, ZK-07-2007-38, př. 1, ZK-07-2007-38, př. 2

39. Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4737 učiněné dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory AEK svařovací technika s. r. o., Tyršova 293, 675 22 Třebíč, IČ 262 64 421, ve výši 828 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-39.doc, ZK-07-2007-39, př. 1

41. Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
M. Černá podrobněji seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem převést finanční prostředků z Fondu strategických rezerv na níže uvedené zvláštní bankovní účty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0488/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši:
 • max. 9 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 2 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 3 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP;
 • max. 8 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2008 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-41.doc

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0489/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Základní škole a Mateřské škole Myslibořice (IČ 70279993) ve výši 88 800 Kč, Základní škole Přibyslav (IČ 70944938) ve výši 70 000 Kč a Základní škole Budišov (IČ 70283915) ve výši 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-43.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout Střední škole stavební Jihlava neinvestiční dotace z MŠMT. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0490/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení neinvestiční dotace z MŠMT pro Střední školu stavební Jihlava na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-44.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy s maturitním programem, které zřizuje kraj v celkové výši 199 231 Kč dle materiálu ZK-07-2007-45, př. 1 a soukromým školám v celkové výši 25 632 Kč dle materiálu ZK-07-2007-45, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-45.doc, ZK-07-2007-45, př. 1, ZK-07-2007-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0492/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 392 312 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2007-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 339 088 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2007-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-46.doc, ZK-07-2007-46, př. 1, ZK-07-2007-46, př. 2, ZK-07-2007-46, př. 3

47. Žádost o finanční příspěvek
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí žádost obce Kamenice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0493/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout obci Kamenice finanční příspěvek ve výši 180 000 Kč na pořízení výtahu do školní kuchyně.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-47.doc, ZK-07-2007-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0494/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 49 000 Kč na dofinancování evropského projektu ERASMUS mobility VŠPJ 2007/2008.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-48.doc, ZK-07-2007-48, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“
M. Matějková okomentovala zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj v celkové výši 948 479 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizují obce v celkové výši 3 305 561 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př. 2a soukromým školám v celkové výši 146 960 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-63, ZK-07-2007-63, př. 1, ZK-07-2007-63, př. 2, ZK-07-2007-63, př. 3

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu   dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
M. Matějková okomentovala zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0496/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových neinvestičních prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 49814621 ve výši 22 500 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z);
 • přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 právnickým osobám vykonávajícím  činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem v celkové výši 152 993 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2007-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím  činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v celkové výši 335 750 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2007-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-64, ZK-07-2007-64, př. 1

49. Sub-projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0497/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci příjemcům dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část A;
 • neposkytnout dotaci příjemcům dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 5;
schvaluje
 • seznam náhradních projektů dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část B;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 6;
 • převod finančních prostředků ve výši:
  • max. 19 068 986 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103336-6800) určený na financování sub-projektů dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část A s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2010 dle schválených žádostí o platby jednotlivých sub-projektů;
  • max. 794 532 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103328-6800) určený pro výdaje na řízení projektu s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2011 dle žádostí Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o, potvrzených krajem Vysočina;
zmocňuje
Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny (Program CZ0012), které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-49.doc, ZK-07-2007-49, př. 6

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavili M. Vystrčil, V. Nechvátal, J. Huňáček. Ze zasedání se omluvil V. Jonáš. M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje v krátkosti shrnul nejdůležitější události:
 • návštěva ministra životního prostředí M. Bursíka v kraji Vysočina dne 15. 11. 2007;
 • účast na společném jednání členů Rady Asociace krajů ČR s předsedou Senátu Parlamentu ČR P. Sobotkou;
 • setkání s představiteli obcí na téma ohledně zajišťování lékařské služby první pomoci v kraji Vysočina;
 • 1. ročník celostátní konference “Dny bezpečí” v Jihlavě dne 3. 12. 2007;
 • zasedání Rady Asociace krajů ČR konané ve dnech 6. 12. 7. 12. 2007 v Hradci Králové;
 • slavnostní podpis Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod 2007  2013 dne 11. 12. 2007 v Praze.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-02.doc

04. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
M. Houška podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008.
V. Novotný nejprve tlumočil doporučení finančního výboru a poté odůvodnil negativní stanovisko politického klubu ČSSD.
Z. Dobrý v krátkosti okomentoval některé kapitoly rozpočtu kraje a rovněž vyjádřil negativní stanovisko politického klubu KSČM k předloženému návrhu.
M. Houška reagoval na vyjádření předřečníků shrnutím postupů při sestavování zmíněných kapitol rozpočtu kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2007-04, př. 1 Rozpočet kraje 2008;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2007-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2008, část D);
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2008 materiálu ZK-07-2007-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2008, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z  investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;
bere na vědomí
přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-07-2007-04, př. 3 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2008 probíhat formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 12.
D. Oulehla vznesl protest k výsledku hlasování, který podpořili Z. Jirsa a M. Báňa. Na základě vzneseného protestu a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva kraje předsedající vyzval zastupitele vyjádřit souhlas s opakovaným hlasováním o návrhu usnesení k rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje souhlasilo s opakovaným hlasováním: pro 40 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.
Poté zastupitelstvo kraje podruhé hlasovalo o navrhovaném usnesení bodu 4.
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-04.doc, ZK-07-2007-04, př. 1, ZK-07-2007-04, př. 2, ZK-07-2007-04, př. 3, ZK-07-2007-04, př. 4

05. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu na uzavření uvedené Smlouvy o spolupráci.
Z. Dobrý se dotázal na možnosti zastoupení jednotlivých volebních stran zastupitelstva kraje v orgánu stálé konference a požádal o vyhodnocení všech partnerských smluv za celou dobu působení.
M. Vystrčil přislíbil, že v případě zájmu mohou být zástupci jednotlivých politických stran zastupitelstva kraje do orgánu stálé konference jmenováni a navrhl Z. Dobrému, aby rada kraje na svém zasedání rozhodla, zda na jeho dotaz odpoví písemně, nebo na prvním zasedání zastupitelstva kraje předloží v této věci podkladový materiál.
Z. Dobrý s návrhem M. Vystrčila souhlasil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0500/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu ZK-07-2007-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-05.doc, ZK-07-2007-05, př. 1, ZK-07-2007-05, př. 2, ZK-07-2007-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozhodnout o poskytnutí dotace městysi Strážek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0501/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod ve výši 37 543 Kč dle materiálu ZK-07-2007-06, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 37 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 37 600 Kč za účelem poskytnutí dotace městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod podle materiálu ZK-07-2007-06, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-06.doc, ZK-07-2007-06, př. 1, ZK-07-2007-06, př. 2, ZK-07-2007-06, př. 3

07. Náhrada výdělku
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit neuvolněným členům zastupitelstva náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0502/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2007-07.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-07.doc

08. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Na jednání se dostavil V. Kodet. M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členů řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0503/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-08.doc, ZK-07-2007-08, př. 1

09. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členů výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-09, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-09.doc, ZK-07-2007-09, př. 1, ZK-07-2007-09, př. 2

30. Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 2 shora uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0505/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu ZK-07-2007-30, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-30.doc, ZK-07-2007-30, př. 1, ZK-07-2007-30, př. 2, ZK-07-2007-30, př. 3, ZK-07-2007-30, př. 4

31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet krátce okomentoval předložený návrh poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0506/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu ZK-07-2007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-31.doc

32. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje komentář k návrhu na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008.
Z. Dobrý se připojil k předřečníkovi krátkým komentářem k vlakové osobní dopravě.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 239 070 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 263 610 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-32.doc, ZK-07-2007-32, př. 1

42. Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
M. Vystrčil podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozbor možných způsobů financování investičních akcí "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov", "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč", "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" uvedených v materiálu ZK-07-2007-42, př. 2;
 • plán realizace projektů dle přílohy ZK-07-2007-42, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 1 155 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci projektů: "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě" částkou max. 355 mil. Kč, projekt "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov" částkou max. 380 mil. Kč, projekt "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč" částkou max. 260 mil. Kč, projekt "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" částkou max. 160 mil. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: OSVZ, ORR, OM, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-42.doc, ZK-07-2007-42, př. 1, ZK-07-2007-42, př. 2, ZK-07-2007-42, př. 3a, ZK-07-2007-42, př. 3b, ZK-07-2007-42, př. 3b, ZK-07-2007-42, př. 3d, ZK-07-2007-42, př. 4, ZK-07-2007-42, př. 5, ZK-07-2007-42, př. 6

50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0509/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-50.doc, ZK-07-2007-50, př. 1

51. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
Z jednání se omluvil V. Kodet. J. Hulák předložil radě kraje ke schválení návrh daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0510/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-51.doc, ZK-07-2007-51, př. 1

52. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2008
J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje s uvedenou změnou alokace Fondu Vysočiny pro rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0511/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-52, př. 5;
 • schválit převod částky 67 100 000 Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2007 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-52.doc, ZK-07-2007-52, př. 1, ZK-07-2007-52, př. 2a,b,c, ZK-07-2007-52, př. 3, ZK-07-2007-52, př. 4, ZK-07-2007-52, př. 5, ZK-07-2007-52, př. 6

53. Předfinancování projektů kraje
J. Vondráček sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0512/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky v celkové výši max. 600 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200060399/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-53.doc

54. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 - 2009
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvalování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina, včetně jeho změn;
schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008 - 2009 dle materiálů ZK-07-2007-54, př. 1, ZK-07-2007-54, př. 2;
bere na vědomí
podkladový materiál ZK-07-2007-54, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-54.doc, ZK-07-2007-54, př. 1, ZK-07-2007-54, př. 2, ZK-07-2007-54, př. 3

65. Rozpočtové opatření na kapitole sociální věci v souvislosti se změnami příspěvků na provoz u organizací na úseku sociálních služeb
J. Vondráček sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 14 468 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu ZK-07-2007-65, př. 1 (sl. 10) z důvodu přefakturace nákladů na opravy a údržbu jmenovitých akcí uvedených v materiálu ZK-07-2007-65, př. 2 při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 4357 Domovy a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství rozpočtu akcí zahrnutých do přílohy M2 TZ a vyjmenované opravy sociálních organizací dle materiálu ZK-07-2007-65, př. 2 o celkovou částku 14 468 tis. Kč;
 • snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 8 463 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu ZK-07-2007-65, př. 1 (sl. 9) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 463 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-65.doc, ZK-07-2007-65, př. 1, ZK-07-2007-65, př. 2

55. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
P. Hájek podal zastupitelstvu kraje informace k danému projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup na zabezpečení přípravy projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" dle materiálu ZK-07-2007-55, který by měl být předložen do Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" v celkové výši max. 14 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 - 2010 postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" v letech 2007 - 2010 v celkové výši max. 14 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" ve výši max. 1,4 mil. Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-55.doc, ZK-07-2007-55, př. 1

56. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na úpravu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-56, př. 1;
rozhoduje
o převodu majetku dle materiálu ZK-07-2007-56, př. 2 mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a krajem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-56.doc, ZK-07-2007-56, př. 1, ZK-07-2007-56, př. 2

57. Zrušení akciových společností
P. Hájek podrobněji okomentoval zastupitelstvu kraje návrh zrušit níže uvedené akciové společnosti.
L. Joukl podpořil předložený návrh a požádal o písemné vyčíslení výše nákladů spojených se založením a zrušením akciových společností.
Požadavek L. Joukla byl akceptován.
Z. Dobrý, D. Oulehla vyjádřili své postoje k předloženému návrhu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit část usnesení č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o založení akciových společností Jihlavská nemocnice, a. s., Novoměstská nemocnice, a. s., a Třebíčská nemocnice, a. s., a kterým dále schválilo jejich zakladatelské listiny a stanovy;
 • zrušit Pelhřimovskou nemocnici, a. s. s likvidací;
 • zrušit Havlíčkobrodskou nemocnici, a. s. s likvidací;
jmenuje
 • Ing. Pavla Hralu likvidátorem Pelhřimovské nemocnice, a. s.;
 • MUDr. Víta Kaňkovského likvidátorem Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-57.doc

58. Zdravotní plán kraje Vysočina
P. Hájek upřesnil zastupitelstvu kraje informace k předloženému Zdravotnímu plánu kraje Vysočina.
J. Běhounek se krátkosti vyjádřil k návrhu zdravotního plánu a tlumočil doporučující stanovisko zdravotní komise.
Z. Dobrý ve svém komentáři sdělil svůj postoj k danému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zdravotní plán kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-58, př. 1.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-58.doc, ZK-07-2007-58, př. 1, ZK-07-2007-58, př. 2, ZK-07-2007-58, př. 2a, ZK-07-2007-58, př. 2b ZK-07-2007-58, př. 2c, ZK-07-2007-58, př. 2d, ZK-07-2007-58, př. 2e, ZK-07-2007-58, př. 2f, ZK-07-2007-58, př. 2g, ZK-07-2007-58, př. 2h

59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-59, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-59.doc, ZK-07-2007-59, př. 1

60. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
D. Oulehla v krátkosti seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými zápisy o provedení kontroly v tomto roce a doporučil je vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/07/2007/ZK
Zastupitelstva kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007 a 6/2007 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-07-2007-60, př. 1, ZK-07-2007-60, př. 2, ZK-07-2007-60, př. 3, ZK-07-2007-60, př. 4, ZK-07-2007-60, př. 5, ZK-07-2007-60, př. 6.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-60.doc, ZK-07-2007-60, př. 1, ZK-07-2007-60, př. 2, ZK-07-2007-60, př. 3, ZK-07-2007-60, př. 4, ZK-07-2007-60, př. 5, ZK-07-2007-60, př. 6

61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-61, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-61.doc, ZK-07-2007-61, př. 1

66. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
P. Kesl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/07/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-66, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2007-66.doc, ZK-07-2007-66, př. 1

67. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil poděkoval všem přítomným za účast a s přáním do nového roku ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007. Další jednání se bude konat 12. 2. 2008.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Zdeňka Marková        ……...……………………………………Zdeněk Ryšavý        …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007 dne 18. 12. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová, dne 28. 12. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz