Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2008 - 12.02.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2007
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Rezignace člena Rady kraje Vysočina
05Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
06Projednání záležitosti občana kraje
07Návrh na zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality v systému prevence kriminality České republiky v letech 2009 až 2011
08Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008
09Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008
10Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2007
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
12Darování pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
13Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
14Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
15Koupě pozemků v k. ú. a obci Kochánov
16Darování pozemků v k. ú. a obci Habry
17Převod pozemku v k. ú. a obci Knyk
18Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek
19Darování pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
20Svěření nemovitého majetku do správy Dětského domova, Budkov 1
21Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
22Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
24Prodej bytů a garáží v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
25Koupě pozemku v k. ú. a obci Břevnice
26Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
27Koupě pozemků v k. ú. Jeclov
28Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků Jaroměřice nad Rokytnou
29Darování budovy domova mládeže s pozemky městu Telč
30Návrh na způsob zajišťování údržby vegetace v průjezdních úsecích obcí v kraji Vysočina
31Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
32Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
33Vyřazení náhradních akcí v rámci grantových schémat SROP
34Rozpočtové opatření - technická asistence 3.3 OP RLZ
35Rozpočtové opatření - technická asistence SROP 3.2
36Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2008
37Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vybudování stanoviště RLP ve Žďáru nad Sázavou
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
39Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej, lyžování, orientační běh, házená, stolní tenis
40Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, plavání, basketbal, volejbal, šachy
41Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
42Schválení vlastního podílu na investičních akcích pro účely podání žádosti v ISPROFIN
43Schválení dotací pro nestátní neziskové organizace a obce - poskytovatele sociálních služeb z rozpočtu kraje - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
45Žádost obce Ovesná Lhota o přidělení mimořádné dotace na zhotovení územně plánovací dokumentace pro obec ve výši 112 500,- Kč z přebytku rozpočtu roku 2007
46FOND VYSOČINY - grantový program "Metropolitní sítě VIII - 2008"
47FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I.
48Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2008
49Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2008
50FOND VYSOČINY - grantový program "Diagnóza památek 2008"
51Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2008" - výzva k předkládání projektů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz