Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2005 - 18.10.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004
06Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová
07Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
08Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
09Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
10Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
11Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
12Výkup pozemků v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem
13Výkup pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
14Vzájemné darování pozemků mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem
15Vzájemné darování nemovitostí mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem
16Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí
17Převod stavby komunikace obci Martinice
18Vzájemné darování pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic
20Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná
21Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
22Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
23Projekt Čisté povodí Svratky
24Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci
25Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina
26Dofinancování evropských projektů v roce 2005
27Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - 3.3 OP RLZ
28Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
29FOND VYSOČINY - Grantový program "BEZPEČNOST ICT"
30FOND VYSOČINY - Grantový program "Webové stránky měst a obcí III"
31FOND VYSOČINY - Grantový program LEADER VYSOČINY
32Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
33POVV 2005 - žádost obce Borovnice o převod dotace
34Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005
35Grantové schéma 4.2.2 - změna celkových nákladů projektu
36Grantové schéma 4.2.2 - návrh na odejmutí podpory na základě kontroly ex-ante
37Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
38Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích
38upr1Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích
39Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky, návrh na změnu
40Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a přijetí nového usnesení
41Návrh na stanovení počtu členů dozorčích rad v zakladatelských listinách nemocnic
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz