Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2014 - 24.06.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
05Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
06Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
07Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
10Změna Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
117. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
12Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel kontrolní činnosti výborů
13Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
14Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
16Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
17Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
18Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
19Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
20Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
21Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
22Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
23Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
25Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod silnice III/36075 a pozemků pod touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
26Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
27Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
28Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
29Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
30Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
31Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků pod touto silnicí
32Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
33Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
34Koupě pozemku v k. ú. Horní Cerekev
35Změna usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
36Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
37Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
38Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
39Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
40Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
42Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , výkup pozemku před stavbou
43Změna usnesení 0221/03/2014/ZK
44Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
45Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
46Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
47Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK
48Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0028/01/2012/ZK
49Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
50FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
51FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
52Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
53Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
54Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
56Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
57EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
59Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
60Strategie inteligentní specializace - krajský annex
61Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
62upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
64Změny ve školském rejstříku
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
66upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
67Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68Změny ve školském rejstříku
69Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
70Informace o změnách v síti středních škol
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
72Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
73Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
74Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
75Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
76Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
77Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
78Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
79Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
80Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru Městu Velké Meziříčí
82Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
83Prodloužení časové platnosti plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
84FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
85Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
86Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
87Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
88FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2013
89FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
90Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
91Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
92Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
93Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz