Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2007 - 15.05.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
05Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006
06Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2007
07Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006
08Žádost obce Světnov o finanční pomoc
09Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
10Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
11Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
12Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
14Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
15Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
16Darování pozemku v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
17Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Cerekev
18Svěření nemovitého majetku v k. ú. a obci Červená Řečice do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
19Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
20Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 1. stavba" návrh na změnu usnesení
21Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
22Smlouva o společném postupu zadavatelů s městysem Havlíčkova Borová
23Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Horní Cerekev
24Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Velká Bíteš
25Zrušení usnesení 190/07/2002/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice
26Duplicitní vlastnictví pozemků v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice a nabytí pozemků pro stavbu "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
27Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
28Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
29Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
30Severojižní propojení kraje Vysočina - návrh na změnu usnesení
31Dodatky zřizovacích listin Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
32Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
33Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
34Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
35Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg.č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 z 3. kola
36Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
40Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
41Úprava sítě škol a školských zařízení
42Změny ve školském rejstříku
43Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
47Informace o stavu územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového řízení na projektanta Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
48FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet IV - 2007
49FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2007
50FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II
51FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2007" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
53Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
54Návrh na poskytnutí dotace
55Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
56Koupě pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz