Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 9/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2009, které se konalo dne 3. 3. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 3. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů;
45. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Velký Beranov;
46. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech“;
47. Návrh na vyřazení a prodej majetku ve správě příspěvkové organizace Vysočina Education
48. Návrh úpravy objemu prostředků na platy (a související odvody) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
49. Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na dobu určitou
50. Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ - nenárokové složky ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2009
 2. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a služby
 3. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu
 4. Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
 5. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 6. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
 7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
 8. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
 9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 10. Souhlas se stavbou - k. ú. Pístov u Jihlavy a obec Jihlava
 11. Majetkoprávní příprava stavby III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
 12. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 13. Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
 14. Majetkoprávní příprava stavby Oprava mostu ev. č. 348-009 v obci Dobronín
 15. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov
 16. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2009
 17. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
 18. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značených cyklistických tras v kraji Vysočina ve výši 200 tis. Kč
 19. Fond Vysočiny - projekt FV 023/176/07
 20. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 21. Informace o přípravě sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
 22. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 23. Investiční a provozní náklady pracoviště Věžní 26 Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru krajské organizaci VTNP - PTP
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Svazu důchodců České republiky, o.s. Krajské radě kraje Vysočina
 28. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 29. Rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon technického dozoru investora
 30. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/389 Strážek - Krčma - oprava silnice; II/360 Nové Město - Radešínská Svratka - oprava silnice a III/4028 Opatov - Heraltice - oprava silnice .
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 33. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na mezinárodním veletrhu kamene Norimberk.
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 36. Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II
 37. Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina
 38. Informace o opoždění výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace
 39. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
 40. Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace o poskytnutí neinvestiční dotace
 41. Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina
 42. Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize
 43. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2009
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů
 45. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Velký Beranov
 46. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech“
 47. Návrh na vyřazení a prodej majetku ve správě příspěvkové organizace Vysočina Education
 48. Návrh úpravy objemu prostředků na platy (a související odvody) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
 49. Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na dobu určitou
 50. Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ - nenárokové složky ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 0337/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům odboru majetkového 3 7, 9, 11, 13 15 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení 0338/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku o zadání zakázek kraje na zhotovitele staveb dodavatelům:
 • Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava oken II. etapa - Alois Šuhaj, 588 31 Puklice 40, IČ 10122397;
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín - oprava oken II. etapa - ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. března 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-03.doc

04. Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Usnesení 0339/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Ústav sociální péče Křižanov - rekonstrukce stropních konstrukcí dodavateli SVOBSTAV, s. r. o., 59231 Nové Město na Moravě, Žďárská 81, IČ 27695689.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-04.doc

05. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 0340/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem MUDr. Gabrielou Bedrnovou na užívání nemovitého majetku - bytu dle materiálu RK-09-2009-05.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-05.doc

06. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0341/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat městu Přibyslav pozemky par. č. 1660/6 o výměře 427 m2, par. č. 1660/7 o výměře 566 m2, par. č. 1660/11 o výměře 63 m2 a par. č. 1660/14 o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1660/6 o výměře 427 m2, par. č. 1660/7 o výměře 566 m2, par. č. 1660/11 o výměře 63 m2 a par. č. 1660/14 o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem pozemky par.č. 1660/15 o výměře 17 m2, par. č. 1660/9 o výměře 4 m2 a pozemek par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 v katastrálním území a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-06.doc

07. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
Usnesení 0342/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 353/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 715 m2 a par. č. 353/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč vzniklé dle geometrického plánu č. 148-220/2008 do vlastnictví obce Budeč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 353/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 715 m2 a par. č. 353/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč vzniklé dle geometrického plánu č. 148-220/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budeč;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 353/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 a par. č. 353/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 396 m2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč z vlastnictví obce Budeč do vlastnictví kraje Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-07.doc

09. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0343/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-09-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-09.doc, RK-09-2009-09, př. 1

11. Majetkoprávní příprava stavby III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 0344/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v rozsahu dle materiálu
 • RK-09-2009-11, př. 1 za cenu 5,-Kč/ m2;
 • uzavřít s obcí Ocmanice smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 551 vodní plocha, o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Ocmanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-11.doc

13. Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Usnesení 0345/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s ČR - Lesy České republiky, s.p. na pozemek par. č. 534/4 - ostatní plocha, skládka o výměře 203 m2 v k. ú. a obci Petráveč za cenu stanovenou dohodou ve výši 1.284,- Kč/rok a to od 1. 1. 2010 na dobu 5 let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-13.doc

14. Majetkoprávní příprava stavby Oprava mostu ev. č. 348-009 v obci Dobronín
Usnesení 0346/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s BURSON PROPERTIES, a. s., Jihlava, Antonínův Důl č.p. 107, PSČ 58602 IČ 26510090 na části pozemku par. č. 21 o výměře 52 m2 v k. ú. Střelecká a části pozemku par. č. 1920/1 o výměře 156 m2 v k. ú. Dobronín po dobu trvání stavby Oprava mostu ev. č. 348-009 v obci Dobronín, nejdéle na dobu šesti měsíců od data podpisu nájemní smlouvy za nájemné ve výši 7 Kč/ m2/rok;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní s BURSON PROPERTIES, a. s. Jihlava, Antonínův Důl č.p. 107, PSČ 58602 IČ 26510090 na část pozemku par. č. 21 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Střelecká a část par. č. 1920/1 o výměře cca 64 m2 v k. ú. Dobronín za kupní cenu 100 Kč/ m2 s tím, že přesná výměra vykupovaných pozemků bude určena pro kupní smlouvu geometrickým plánem po dokončení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-14.doc

15. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov
Usnesení 0347/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov dle materiálu RK-09-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-15.doc

02. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a služby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení jednotlivých nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, které byly rozhodnutím náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku zadány vybraným dodavatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0348/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na akce:
 • SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM, dodavateli Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč, IČ 47444703;
 • Dětský domov Budkov, odkrytí půdních konstrukcí, dodavateli VESAS s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-02.doc

08. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce uvedené akce. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0349/09/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-08.doc

10. Souhlas se stavbou - k. ú. Pístov u Jihlavy a obec Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Statutárního města Jihlava o vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou na pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0350/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Zpevněná stanoviště kontejnerů na dopad - Jihlava, 01 - Obec Pístov , kterou bude dotčen pozemek par. č. 124/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo statutárního města Jihlavy provést stavbu na pozemku par. č. 124/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-10.doc

12. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0351/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-09-2009-12.
odpovědnost: ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-12.doc

45. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Velký Beranov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Velký Beranov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0352/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1513/1 v k. ú. a obci Velký Beranov;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako budoucím povinným z věcného břemene a dobrovolným svazkem obcí „Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs“ jako budoucím oprávněným z věcného břemene na výstavbu a provozování stavby „Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs“, kterou bude zatížen pozemek par. č. 1513/1 v k. ú. a obci Velký Beranov, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 3.  2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-45

46. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu zrušit zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0353/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem _ Rekonstrukce střech“;
ukládá
odboru majetkovému odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku ve lhůtě stanovené zákonem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-46

16. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení plán činnosti rozpočtové komise na rok 2009. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0354/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
RK-09-2009-16, př. 1.
odpovědnost: předseda rozpočtové komise
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-16.doc, RK-09-2009-16, př. 1

17. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších tras. Projednávání se zúčastnila Z. Kasalová, úředník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0355/09/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci KČT Vysočina, o.s. se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČ 47366737, na zajištění obnovy a údržby značení pěších tras v kraji Vysočina v roce 2009 v maximální výši 200 tis. Kč z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu RK-09-2009-17, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-17.doc, RK-09-2009-17, př. 1, RK-09-2009-17, př. 2

18. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značených cyklistických tras v kraji Vysočina ve výši 200 tis. Kč
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Klubu českých turistů Vysočina na zajištění obnovy a údržby značení všech cyklotras na území kraje. Projednávání se zúčastnila Z. Kasalová, úředník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Klubu českých turistů, IČ: 00505609, sídlem: Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch na zajištění obnovy a údržby značení všech cyklotras na území kraje Vysočina ve výši 200 tis. Kč, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace - materiál RK-09-2009-18, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-18.doc, RK-09-2009-18, př. 1, RK-09-2009-18, př. 2, RK-09-2009-18, př. 2a

19. Fond Vysočiny - projekt FV 023/176/07
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnil M. Janoušek, úředník oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 023/176/07 dle materiálu
RK-09-2009-19, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 4. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-19.doc, RK-09-2009-19, př. 1, RK-09-2009-19, př. 2

20. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů  pro CEKUS Chotěboř, středisko MUZEUM. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0358/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2009-20, př. 1, a to na dobu určitou
do 31. 12. 2013.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-20.doc, RK-09-2009-20, př. 1

21. Informace o přípravě sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, upřesnili radě kraje navrhovanou přípravu sanace skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-21.doc, RK-09-2009-21, př. 1

22. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. V průběhu jednání odešli P. Krčál, J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0360/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-09-2009-22, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 03. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-22.doc, RK-09-2009-22, př. 1, RK-09-2009-22, př. 2

23. Investiční a provozní náklady pracoviště Věžní 26 Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0361/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 tis. Kč určenou na výstavbu datové sítě.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-23.doc

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0362/09/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru krajské organizaci VTNP - PTP
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout uvedené krajské organizaci finanční dar. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0363/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000,- Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory o. s., IČ: 00546011, dle materiálu RK-09-2009-25, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 20 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000,- Kč dle materiálů RK-09-2009-25, př. 1 a RK-09-2009-25, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-25.doc, RK-09-2009-25, př. 1, RK-09-2009-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0364/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 80 000,- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ: 00442755, dle materiálu RK-09-2009-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 80 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 80 000,- Kč dle materiálů RK-09-2009-26, př. 1 a RK-09-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-26.doc, RK-09-2009-26, př. 1, RK-09-2009-26, př. 2

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0365/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000,- Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, IČ: 00417581, dle materiálu RK-09-2009-44, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 50 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 50 000,- Kč dle materiálů RK-09-2009-44, př. 1 a RK-09-2009-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-44, RK-09-2009-44, př. 1, RK-09-2009-44, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Svazu důchodců České republiky, o. s. Krajské radě kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0366/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000,- Kč Svazu důchodců České republiky, o. s. Krajské radě kraje Vysočina, IČ: 75102064, dle materiálu RK-09-2009-27, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 20 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 20 000,- Kč dle materiálů RK-09-2009-27, př. 1 a RK-09-2009-27, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-27.doc, RK-09-2009-27, př. 1, RK-09-2009-27, př. 2

28. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje záměr pracovní cesty zástupců kraje do Zakarpatské oblasti. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty zástupců kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti ve dnech
5. - 7. 3. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 3. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-28.doc, RK-09-2009-28, př. 1

29. Rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon technického dozoru investora
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s výsledkem hodnocení jednotlivých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0368/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon technického dozoru investora uchazeči Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČ 756 62 132.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 13. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-29.doc

30. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/389 Strážek - Krčma - oprava silnice; II/360 Nové Město - Radešínská Svratka - oprava silnice a III/4028 Opatov - Heraltice - oprava silnice .
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0369/09/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Josefa Matějka a zástupce politického klubu KDU-ČSL a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Ryšavého a zástupce politického klubu KDU-ČSL a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na II/389 Strážek - Krčma - oprava silnice ; II/360 Nové Město - Radešínská Svratka - oprava silnice a III/4028 Opatov - Heraltice - oprava silnice , která se uskuteční dne 19. 3. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-30.doc, RK-09-2009-30, př. 1, RK-09-2009-30, př. 2, RK-09-2009-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0370/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v celkové výši 18 000 Kč dle materiálu RK-09-2009-31, př. 3 za účelem úhrady části nákladů vyplývajících z účasti studentů na Pražském studentském summitu;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 18 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 18 000 Kč dle materiálu RK-09-2009-31, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-09-2009-31, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-31.doc, RK-09-2009-31, př. 1, RK-09-2009-31, př. 2, RK-09-2009-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0371/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na realizaci postupových kol soutěží v celkové výši 103 900 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2009-32, př. 1;
 • ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Kněžice 109, Okříšky, IČ 18825460 ve výši 25 000 Kč na realizaci krajského kola postupové soutěže Zelená stezka - Zlatý list;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-09-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-32.doc, RK-09-2009-32, př. 1, RK-09-2009-32, př. 2, RK-09-2009-32, př. 3, RK-09-2009-32, př. 4, RK-09-2009-32, př. 5, RK-09-2009-32, př. 6, RK-09-2009-32, př. 7, RK-09-2009-32, př. 8, RK-09-2009-32, př. 9

33. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit uvedený návrh grantového programu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0372/09/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Mezinárodní projekty 2009 dle materiálu
RK-09-2009-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-33.doc, RK-09-2009-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na mezinárodním veletrhu kamene Norimberk
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0373/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště pro Akademii Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, IČ 15060977 ve výši 40 tis. Kč na zajištění účasti žáků školy na mezinárodním veletrhu kamene v Norimberku;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 40 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 40 tis. Kč dle materiálu RK-09-2009-34;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Akademii Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, IČ 15060977 o částku 40 tis. Kč na zajištění účasti žáků školy na mezinárodním veletrhu kamene v Norimberku dle materiálu RK-09-2009-34.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-34.doc, RK-09-2009-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0374/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 690,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-09-2009-35, př. 9;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 v celkové výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-09-2009-35, př. 9.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-35.doc, RK-09-2009-35, př. 1, RK-09-2009-35, př. 2, RK-09-2009-35, př. 3, RK-09-2009-35, př. 4, RK-09-2009-35, př. 5, RK-09-2009-35, př. 6, RK-09-2009-35, př. 7, RK-09-2009-35, př. 8, RK-09-2009-35, př. 9

36. Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0375/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II dle materiálu RK-09-2009-36, př. 1;
určuje
na základě čl. 9 písm. d) Smlouvy o spolupráci při realizaci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II dle materiálu RK-09-2009-36, př. 1 koordinátorem projektu PaedDr. Bc. Vladimíra Zeleného z odboru školství, mládeže a sportu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 8. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-36.doc, RK-09-2009-36, př. 1

47. Návrh na vyřazení a prodej majetku ve správě příspěvkové organizace Vysočina Education
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlas s vyřazením a prodejem majetku uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0376/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu FORD Mondeo, registrační značky TRJ 51-77 z majetku kraje aprodejem tohoto majetku zájemci - Michal Martinec, Dobrovského 181, 25263 Roztoky, IČO 13782363 za cenu 25 100,- Kč dle návrhu Vysočina Education.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vysočina Education
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-47, RK-09-2009-47, př. 1

50. Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ - nenárokové složky ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0377/09/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem dle materiálu RK-09-2009-50;
ukládá
OŠMS informovat ředitele škol ve smyslu materiálu RK-09-2009-50.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-50

37. Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámily radu kraje s návrhem rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením hodnotící komise. V průběhu jednání odešli M. Kružíková, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0378/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, IČ: 60727772, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice na území kraje Vysočina dle materiálu
 • RK-09-2009-37, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o provozování protialkoholní záchytné stanice dle materiálu RK-09-2009-37, př. 2;
vydává
Základní pravidla provozu protialkoholní záchytné stanice dle materiálu RK-09-2009-37, př. 3.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-37.doc

38. Informace o opoždění výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upřesnily radě kraje předložený návrh. V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0379/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro příspěvkové organizace v odvětví sociální péče podle rozpisu uvedeného v materiálu RK-09-2009-38, př. 1 s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc únor 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím podle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2009-38, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje dle materiálu RK-09-2009-38, př. 1;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 30. 6. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům dotčených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 3. 2009;
 • ředitelům dotčených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí zapojit v nezbytně nutném rozsahu volné finanční prostředky rezervního a investičního fondu k zabezpečení čerpání osobních nákladů včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění za měsíc únor 2009 a úhrady závazků z obchodního styku zejména v případech možného překročení lhůty jejich splatnosti s tím, že organizace tyto prostředky převedou a zúčtují zpět na účet příslušného fondu po obdržení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-38.doc, RK-09-2009-38, př. 1

39. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-09-2009-39, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-39.doc, RK-09-2009-39, př. 1

40. Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace o poskytnutí neinvestiční dotace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámily radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/09/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizaci, IČ 511676, ve výši 25 tis. Kč na zajištění úhrady finančních nákladů spojených s organizováním natáčení hraného filmu Malý princ od A. de Saint Exuperyho;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 25 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 25 tis. Kč s určením pro Ústav sociální péče Těchobuz, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizaci o částku 25 tis. Kč k úhradě finančních nákladů spojených s organizováním projektu natáčení hraného filmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelka Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-40.doc, RK-09-2009-40, př. 1

41. Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina
Z. Kadlec podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat vedoucího odboru zdravotnictví v souladu s doporučením výběrové komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/09/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu MUDr. Lukáše Kettnera vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2009-41.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 4. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-41.doc

49. Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na dobu určitou
M. Březina sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu jmenovat ředitele uvedené příspěvkové organizace v souladu s doporučením výběrové komise. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0383/09/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rezignaci MUDr. Lukáše Kettnera na pozici ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v souvislosti se jmenováním do funkce vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina;
jmenuje
Ing. Vladislavu Filovou ředitelkou Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení, dle materiálu RK-09-2009-49, př. 1;
stanoví
plat Ing. Vladislavě Filové, ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, jmenované do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení dle materiálu RK-09-2009-49, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 4. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-49

42. Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize
Z. Kadlec seznámil radu kraje s návrhem Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0384/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii kraje Vysočina pro období hospodářské krize dle materiálu RK-09-2009-42, př. 1;
pověřuje
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje, sestavením skupiny odborníků pro řešení problematiky dopadů hospodářské krize na obyvatele a podnikatelské subjekty v kraji Vysočina (ve spolupráci s politickými kluby Zastupitelstva kraje Vysočina, příslušnými orgány veřejné správy a dalšími subjekty, jejichž součinnost bude pro naplňování cíle nezbytná nebo potřebná) a jmenováním jejích členů;
ukládá
Ing. Vladimíru Novotnému, náměstkovi hejtmana kraje, organizovat činnost skupiny odborníků a koordinovat opatření vedoucí ke zmírňování nepříznivých dopadů hospodářské krize na obyvatele kraje Vysočina a zdejší podnikatelské subjekty.
odpovědnost: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
termín: 17. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-42.doc, RK-09-2009-42, př. 1, RK-09-2009-42, př. 2, RK-09-2009-42, př. 3

48. Návrh úpravy objemu prostředků na platy (a související odvody) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
Z. Kadlec upřesnil radě kraje návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců kraje. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0385/09/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, OSŘKŽÚ
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-48

43. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2009
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení plán činnosti bezpečnostní komise na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0386/09/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
RK-09-2009-43, př. 1.
odpovědnost: J. Slámečka , předseda bezpečnostní komise
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2009-43.doc, RK-09-2009-43, př. 1

51. Rozprava členů rady
V rámci diskuse J. Běhounek informoval o připravované letošní celoroční prezentaci Trnavského samosprávného kraje v klášterním komplexu v Želivě.
M. Hyský v krátkosti seznámil přítomné s dalšími skutečnostmi ohledně projektu Vesmír Vysočiny.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 9/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 3. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 9/2009 dne 10. 3. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 3. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz