Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2017, které se konalo dne 17. 1. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 1. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Smlouva o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2017
 7. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2017
 8. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 9. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na knihu KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce
 11. Nominace nemateriálního statku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
 12. Projektový záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - informace o změně
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
 14. Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
 15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 16. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou -D1, 2. stavba, 2. úsek
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 18. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
 20. Změna usnesení 0616/13/2016/RK
 21. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v rámci majetkoprávní přípravy staveb
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Hodice
 23. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
 24. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 25. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu HelpTeamUkraine
 26. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 27. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 28. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů MA-G 21 a Angažovanci
 29. Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
 30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 31. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2017
 32. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
 35. Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
 36. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
 37. Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 38. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2016
 39. Výzva č. 3/2017 - zemědělské akce
 40. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
 41. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
 42. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/405 Brtnice
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
 44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
 45. Veřejná zakázka na služby: II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
 46. Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 47. Rozprava členů rady
Usnesení 0079/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0080/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 27. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-02.doc, RK-03-2017-02, př. 1

03. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0081/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2017-03, př. 1 a RK-03-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 27. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-03.doc, RK-03-2017-03, př. 1, RK-03-2017-03, př. 2

04. Smlouva o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor pro účely provozování výjezdové základy v Ledči nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka ZZS
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-04.doc, RK-03-2017-04, př. 1

05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0083/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-03-2017-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Audiometr klinický 992, rok výroby 1996, pořizovací cena 200 750 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-05.doc, RK-03-2017-05, př. 1

K bodům 06, 07, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2017
Usnesení 0084/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Infrastruktura ICT 2017“ dle materiálu RK-03-2017-06, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-06.doc, RK-03-2017-06, př. 1

07. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2017
Usnesení 0085/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Informační a komunikační technologie 2017“ dle materiálu RK-03-2017-07, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-07.doc, RK-03-2017-07, př. 1

08. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované zásady zastupitelstva kraje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0086/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-03-2017-08, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-08.doc, RK-03-2017-08, př. 1

09. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016 dle materiálu RK-03-2017-09, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-09.doc, RK-03-2017-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na knihu KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0088/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s., se sídlem Brněnská 2279/39, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25532871;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy RK-03-2017-10, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2017-10, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-10.doc, RK-03-2017-10, př. 1, RK-03-2017-10, př. 2, RK-03-2017-10, př. 3

11. Nominace nemateriálního statku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0089/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
nominaci položky č. 5/2016 "Historický morový průvod v Brtnici" ze Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-11.doc, RK-03-2017-11, př. 1, RK-03-2017-11, př. 2

12. Projektový záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - informace o změně
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnami v předběžném projektovém záměru Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0090/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se změnami v předběžném projektovém záměru Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2017-12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-12.doc, RK-03-2017-12, př. 1, RK-03-2017-12, př. 2

K bodům 14 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
Usnesení 0091/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-14.doc, RK-03-2017-14, př. 1, RK-03-2017-14, př. 1a, RK-03-2017-14, př. 1b, RK-03-2017-14, př. 2

15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0092/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2017-15, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-15.doc, RK-03-2017-15, př. 1, RK-03-2017-15, př. 2

16. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou -D1, 2. stavba, 2. úsek
Usnesení 0093/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-03-2017-16, př. 1, mezi Krajem Vysočina jako povinným ze služebnosti a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako oprávněným ze služebnosti za účelem zřídit a provozovat na služebných pozemcích stavbu komunikačního zařízení pod označením „71010-007528, VPI Světlá n. S_silnice 347 Kejžlice-Čejov“ a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním komunikačního zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-16.doc, RK-03-2017-16, př. 1, RK-03-2017-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0094/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-03-2017-17, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-17.doc, RK-03-2017-17, př. 1, RK-03-2017-17, př. 2, RK-03-2017-17, př. 2a, RK-03-2017-17, př. 2b, RK-03-2017-17, př. 2c

18. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0095/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2017-18, př. 1 a RK-03-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-18.doc, RK-03-2017-18, př. 1, RK-03-2017-18, př. 2

19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
Usnesení 0096/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/10, 54/1, 54/3 a 362/50 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálů RK-03-2017-19, př. 1 a RK-03-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 02. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-19.doc, RK-03-2017-19, př. 1, RK-03-2017-19, př. 2

20. Změna usnesení 0616/13/2016/RK
Usnesení 0097/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0616/13/2016/RK tak, že v materiálu RK-13-2016-22, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 3 v částce 66 496 bez DPH nahrazuje částkou 35 478 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-20.doc

21. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v rámci majetkoprávní přípravy staveb
Usnesení 0098/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 11156/2014 OŘ BNO-ÚE VS 6398504014 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 8116/2015 OŘ BNO-ÚE VS 6398505215 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 6619/2016-SŽDC-OŘ BNO-OOE VS 6398502116 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-21.doc, RK-03-2017-21, př. 1, RK-03-2017-21, př. 2, RK-03-2017-21, př. 3

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Hodice
Usnesení 0099/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2742/9 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2742/9 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-22.doc, RK-03-2017-22, př. 1, RK-03-2017-22, př. 1a

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0100/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-13.doc, RK-03-2017-13, př. 1, RK-03-2017-13, př. 2, RK-03-2017-13, př. 3

23. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh pověřit úředníky odboru majetkového provádět jménem zadavatele Kraje Vysočina úkony v zadávacím řízení v gesci odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0101/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového: Ing. Petra Koláře, Ing. Bc. Eduarda Jozífka, Ing. Evu Pausarovou, Ing. Pavla Novotného, Pavla Čermáka, Ing. Jana Kalinu, Ing. Radomíra Janů, Ing. Oldřicha Homolu, Ing. Jiřího Krejčího, Ing. Zdeňka Berku, Ing. Jiřího Bendu, Jiřího Lukáše, Bc. Jitku Mikéskovou, Mgr. Jitku Tvrzovou a Bc. Ivanu Nestrojilovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru majetkového.
odpovědnost: OM
termín: 25. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-23.doc

24. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
P. Pacal předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na pomoc při pořizování územního plánu obcím na rok 2017. Projednávání se zúčastnil L. Svoboda, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0102/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 1 995 430 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-03-2017-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2017-24, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-24.doc, RK-03-2017-24, př. 1, RK-03-2017-24, př. 2

25. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu HelpTeamUkraine
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0103/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2017 na zvláštním bankovním účtu projektu „HelpTeamUkraine“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-25.doc, RK-03-2017-25, př. 1

26. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0104/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-26.doc, RK-03-2017-26, př. 1

27. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj k uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0105/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-27.doc, RK-03-2017-27, př. 1

28. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů MA-G 21 a Angažovanci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0106/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-03-2017-28, př. 1 a RK-03-2017-28, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2017-28, př. 1 a RK-03-2017-28, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-28.doc, RK-03-2017-28, př. 1, RK-03-2017-28, př. 2

29. Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dar asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0107/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky ze dne 19. 4. 2016 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 99 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 99 tis. Kč Národní síti Zdravých měst České republiky, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených v Darovací smlouvě podle materiálu RK-03-2017-29, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-29.doc, RK-03-2017-29, př. 1, RK-03-2017-29, př. 2, RK-03-2017-29, př. 3

30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0108/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 121 008,31 Kč na zvláštním účtu projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-30.doc, RK-03-2017-30, př. 1

31. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu prodloužit hodnocené období pro ředitelky/ředitele škol a školských zařízení v sektoru vzdělávání v roce 2017. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0109/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit hodnocené období v roce 2017 pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-03-2017-31, př. 1 o rok.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-31.doc, RK-03-2017-31, př. 1, RK-03-2017-31, př. 2

32. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0110/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-03-2017-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-32.doc, RK-03-2017-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na projekt Výchova talentované mládeže 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0111/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-33.doc, RK-03-2017-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0112/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 210 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 210 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 210 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárií dle materiálu RK-03-2017-34.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-34.doc, RK-03-2017-34, př. 1

35. Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k žádostem shora uvedených škol o schválení čerpání fondu investic pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0113/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2017 v celkové výši 600 000 Kč na modernizaci ČOV a vybavení učebny mechatroniky dle materiálu RK-03-2017-35, př. 1;
 • čerpání fondu investic Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, IČO 62540009 pro rok 2017 v celkové výši 108 477 Kč na nákup nové tiskárny dle materiálu RK-03-2017-35, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-35.doc, RK-03-2017-35, př. 1, RK-03-2017-35, př. 2

36. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, z.s, IČO: 70843252, dle materiálu RK-03-2017-36, př. 1 za účelem realizace projektu „Na správné místo“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/16_055/0005625.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-36.doc, RK-03-2017-36, př. 1

37. Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
M. Hyský podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu ohledně výsledků ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0115/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci veřejné zakázky „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: M. Hyský
termín: 30. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-37.doc

38. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0116/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2016 a za celý rok 2016 dle materiálu RK-03-2017-38, př. 1;
 • naplňování cílů Radonového programu ČR Akční plán 2010  2019 a mezikrajské porovnání dle materiálu RK-03-2017-38, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-38.doc, RK-03-2017-38, př. 1, RK-03-2017-38, př. 2

39. Výzva č. 3/2017 - zemědělské akce
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vyhlásit Výzvu č. 3/2017 - zemědělské akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0117/03/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 3/2017 zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-03-2017-39, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-03-2017-39, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-39.doc, RK-03-2017-39, př. 1, RK-03-2017-39, př. 2, RK-03-2017-39, př. 3

40. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0118/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-40.doc, RK-03-2017-40, př. 1, RK-03-2017-40, př. 2, RK-03-2017-40, př. 3, RK-03-2017-40, př. 4

41. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory níže uvedených projektů do Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0119/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/405 Brtnice; II/129 Březina - most ev. č. 129-003; II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/405 Brtnice; II/129 Březina - most ev. č. 129-003; II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka do Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-41.doc, RK-03-2017-41, př. 1, RK-03-2017-41, př. 2, RK-03-2017-41, př. 3

42. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/405 Brtnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace obsažené v žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/405 Brtnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0120/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-03-2017-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-42.doc, RK-03-2017-42, př. 1, RK-03-2017-42, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0121/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku dotace ve výši 392,53 EUR (10 606,16 Kč při pevném kurzu 27,02 Kč/EUR) dle materiálu RK-03-2017-43, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 392,53 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko Česká republika 2007 2013 dle materiálu RK-03-2017-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-43.doc, RK-03-2017-43, př. 1

44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0122/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-44.doc, RK-03-2017-44, př. 1, RK-03-2017-44, př. 2

45. Veřejná zakázka na služby: II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení pro danou podlimitní veřejnou zakázku na služby. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0123/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-03-2017-45, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2017-45, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-03-2017-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-45.doc, RK-03-2017-45, př. 1, RK-03-2017-45, př. 2, RK-03-2017-45, př. 3

46. Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít dohody o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora na níže uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0124/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na tyto akce:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 02. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2017-46.doc, RK-03-2017-46, př. 1, RK-03-2017-46, př. 2, RK-03-2017-46, př. 3, RK-03-2017-46, př. 4, RK-03-2017-46, př. 5, RK-03-2017-46, př. 6, RK-03-2017-46, př. 7, RK-03-2017-46, př. 8

47. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 3/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 1. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová, MBA        ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš                      …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2017 dne 17. 1. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 1. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz