Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2010, které se konalo dne 16. 11. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 11. 2010.
Náměstek hejtmana L. Joukl zahájil zasedání rady kraje, omluvil nepřítomnost hejtmana J. Běhounka a V. Novotného.
Poté přednesl návrh na stažení bodu 16. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 31. 10. 2010 u kapitoly Zdravotnictví (Zdrojové materiály: RK-36-2010-16.doc) z programu jednání.
Radě kraje byl dále předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
59. Jmenování jednoho zástupce za turistický region Vysočina
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2010
 2. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
 3. Podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
 4. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 8. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
 9. Stavební záměr Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce
 10. Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
 11. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
 12. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
 13. Rodinné pasy kraje Vysočina - návrh na zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
 14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 15. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

 1. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 2. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
 3. Změna investičního plánu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2010
 4. Smlouva o výpůjčce křídla Petrof Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 6. Projektové záměry Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 7. Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 8. Veřejná zakázka II/405 Příseka - Brtnice, dodatečné stavební práce
 9. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území kraje Vysočina
 10. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 11. Veřejná zakázka III/3507 Havlíčkova Borová - 2. etapa - dodatečné stavební práce
 12. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 13. Seminář k projektu ENERGY FUTURE
 14. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
 15. Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 16. Poskytnutí dotace - projekt Regionální produkt
 17. Projekt - Kvalita 11
 18. Regulační poplatky
 19. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4.
 20. Výpůjčka movitého majetku pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 22. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010 (II. a III. Q.)
 23. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě
 24. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 25. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 26. Návrh na vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 27. Návrh na vyřazení majetku
 28. Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 30. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - počítačová učebna
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
 34. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 35. Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
 36. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 39. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 40. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
 41. Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
 42. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 005/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 038/231/09)
 43. Jmenování jednoho zástupce za turistický region Vysočina
 44. Rozprava členů rady
Usnesení 1701/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02, 04 08 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
Usnesení 1702/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-02.doc, RK-36-2010-02, př. 1

04. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1703/36/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 538 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2010-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-04.doc, RK-36-2010-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1704/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2010-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-36-2010-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky - PK par.č. 585/2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a par. č. 3191/2 a par. č. 3191/30 v k. ú. Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-05.doc, RK-36-2010-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1705/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2010-06, př. 1 a RK-36-2010-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-06.doc, RK-36-2010-06, př. 1, RK-36-2010-06, př. 2

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1706/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-07.doc

08. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
Usnesení 1707/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina na straně investora a městem Chotěboř na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 4481/1 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 4481/2 - ost. plocha, ost. komunikace par. č. 4388/3 - ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 4472/1 - ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 4425/6 - ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 430/1 - ost. plocha, zeleň, par. č. 4389 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 1528/1 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. a obci Chotěboř;
 • uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a městem Chotěboř na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 4488 - ost. plocha,ost. komunikace, par. č. 4487/4 - ost. plocha, ost. komunikace a pozemek ZE-původ PK par. č. 4663 v k.ú. a obci Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-08.doc, RK-36-2010-08, př. 1

03. Podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1708/36/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-03.doc

09. Stavební záměr Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje záměr přestavby objektu bývalé vojenské kuchyně a stravování v ulici Ke Skalce, v Jihlavě, pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce dle materiálu RK-36-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-09.doc, RK-36-2010-09, př. 1

10. Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o návrhu schválení stavebního záměru „Domov důchodců Proseč u Pošné přístavba pavilonu“ a rozhodnutí o zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
 • stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálů RK-36-2010-10, př. 1, RK-36-2010-10, př. 2 a RK-36-2010-10, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 140 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 140 tis. Kč;
ukládá
majetkovému odboru zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu.
odpovědnost: OSV, OM, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-10.doc, RK-36-2010-10, př. 1, RK-36-2010-10, př. 2, RK-36-2010-10, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 11 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
Usnesení 1711/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Felicia, registrační značka ZRI 08-08, inventární číslo 591, rok pořízení 1998, pořizovací cena 261 271,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-11.doc

12. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
Usnesení 1712/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem:
 • Pračka průmyslová, inventární číslo 69, rok pořízení 2003, pořizovací cena 216 300 Kč, zůstatková cena 82 915 Kč;
 • Pračka průmyslová, inventární číslo 70, rok pořízení 2003, pořizovací cena 219 450 Kč, zůstatková cena 86 317 Kč
Ústavu sociální péče Mitrov, příspěvkové organizaci, Mitrov 1, 592 53 Strážek, IČO 71184449;
 • Pračka průmyslová, inventární číslo 82, rok pořízení 2004, pořizovací cena 214 200 Kč, zůstatková cena 112 812 Kč;
 • Pračka průmyslová, inventární číslo 81, rok pořízení 2004, pořizovací cena 306 425 Kč, zůstatková cena 161 384 Kč;
 • Bubnový sušič, inventární číslo 84, rok pořízení 2004, pořizovací cena 130 900 Kč, zůstatková cena 68 941 Kč;
 • Bubnový sušič, inventární číslo 83, rok pořízení 2004, pořizovací cena 150 237,50 Kč, zůstatková cena 79 125,50 Kč
Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci, Zámek 1, 594 51 Křižanov, IČO 71184473;
 • Prádelenský lis, inventární číslo 90, rok pořízení 2006, pořizovací cena 326 881 Kč, zůstatková cena 216 290 Kč;
 • Pásový žehlič, inventární číslo 85, rok pořízení 2004, pořizovací cena 432 862,50 Kč, zůstatková cena 227 974,50 Kč
Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci, Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice, IČO 71184597.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-12.doc

13. Rodinné pasy kraje Vysočina - návrh na zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
Usnesení 1713/36/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-13.doc

14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 1714/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 116 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 116 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-14.doc

15. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Usnesení 1715/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2010 dle materiálu RK-36-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-15.doc, RK-36-2010-15, př. 1, RK-36-2010-15, př. 2

17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti CENIA, české informační agentury životního prostředí, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Semináře pro uživatele ISOP ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISOP“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-36-2010-17, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-17.doc, RK-36-2010-17, př. 1, RK-36-2010-17, př. 2, RK-36-2010-17, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 18, 19, 22 a 23 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
Usnesení 1717/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/226/09 dle materiálu RK-36-2010-18, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-18.doc, RK-36-2010-18, př. 1, RK-36-2010-18, př. 2, RK-36-2010-18, př. 3, RK-36-2010-18, př. 4

19. Změna investičního plánu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2010
Usnesení 1718/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro rok 2010 dle materiálu RK-36-2010-19, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-19.doc, RK-36-2010-19, př. 1

22. Projektové záměry Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 1719/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • projektový záměr Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí v roce 2011 dle materiálu RK-36-2010-22, př. 1;
 • projektový záměr Zabezpečení movitého kulturního dědictví v roce 2011 dle materiálu RK-36-2010-22, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 19. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-22.doc, RK-36-2010-22, př. 1, RK-36-2010-22, př. 2

23. Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
Usnesení 1720/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálu RK-36-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-23.doc, RK-36-2010-23, př. 1

20. Smlouva o výpůjčce křídla Petrof Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce křídla Petrof a jeho příslušenství ve správě Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. s Městským kulturním střediskem Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1721/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce z majetku svěřeného do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Městskému kulturnímu středisku Třebíč dle materiálu RK-36-2010-20, př. 1upr1 na dobu určitou do 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-20.doc, RK-36-2010-20, př. 1

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložila radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1722/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením telefonní ústředny Ateus OMEGA (inv. číslo 131) z majetku kraje a s jeho předáním specializované firmě k ekologické likvidaci;
 • s vyřazením vitríny pro stavěcí betlem (inv. číslo 180), ze správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a s bezúplatným převodem tohoto majetku Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČO 00071307, Masarykovo náměstí 12, 39301 Pelhřimov
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-21.doc

59. Jmenování jednoho zástupce za turistický region Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, požádala radu kraje o jmenování zástupce za turistický region Vysočina jako partnera pro Českou centrálu cestovního ruchu CzechTourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/36/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Tomáše Čiháka ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, zástupcem za turistický region Vysočina pro jednání s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-59.doc

24. Veřejná zakázka II/405 Příseka - Brtnice, dodatečné stavební práce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložil radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/405 Příseka Brtnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci II/405 Příseka - Brtnice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-24.doc, RK-36-2010-24, př. 1

25. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území kraje Vysočina
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linek:
 • 350 Řikonín - Borovník - Milešín;
 • 401 Brno, Starý Lískovec - Velká Bíteš;
 • 411 Deblín - Svatoslav - Velká Bíteš;
 • 163 Tišnov - Dolní Loučky - Katov - Velká Bíteš;
 • 420 Zastávka - Příbram na Moravě - Zbraslav - Velká Bíteš;
 • 430 Ivančice - Oslavany - Rapotice;
 • 423 Mohelno - Oslavany - Ivančice - Rosice
v celkovém rozsahu cca 170 000 km za rok;
nesouhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linek:
 • 730970 Doubravník - Rožná;
 • 730950 Olší - Dolní Rožínka;
 • 730980 Vratislávka - Dolní Rožínka;
 • 730700 Vratislávka - Moravec.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-25.doc, RK-36-2010-25, př. 1

26. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložil radě kraje návrh přijetí rozhodnutí o předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice do Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-26.doc, RK-36-2010-26, př. 1

27. Veřejná zakázka III/3507 Havlíčkova Borová - 2. etapa - dodatečné stavební práce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložil radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/3507 Havlíčkova Borová 2. etapa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 2. etapa.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-27.doc, RK-36-2010-27, př. 1, RK-36-2010-27, př. 2

28. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace za účelem zajištění průběžného financování projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 09 o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 102 000 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-28.doc, RK-36-2010-28, př. 1

29. Seminář k projektu ENERGY FUTURE
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál řešící zajištění účasti zástupců příspěvkových organizací kraje Vysočina na semináři pořádaném v rámci realizace projektu Energy Future. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/36/2010/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvková organizace, Obchodní akademie Chotěboř, příspěvková organizace, Gymnázium Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, SŠT Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, SOŠ Jihlava, příspěvková organizace, Gymnázium Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, SPŠS akad. Bechyně Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Gymnázium Třebíč, příspěvková organizace):
 • zajistit účast zástupce příspěvkové organizace na semináři k projektu Energy Future, který se uskuteční dne 25. 11. 2010;
 • poskytnout součinnost Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Energetické agentuře Vysočina při realizaci projektu Energy Future.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-29.doc, RK-36-2010-29, př. 1, RK-36-2010-29, př. 2

30. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace za účelem zajištění průběžného financování projektu Technické pomoci s názvem „Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 24 522,12 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-30.doc

31. Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhy dodatků ke Smlouvám o realizaci grantových projektů realizovaných v rámci 1. a 2. výzvy globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1731/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu RK-36-2010-31, př. 2;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0010 dle materiálu RK-36-2010-31, př. 4;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0053 dle materiálu RK-36-2010-31, př. 6;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0008 dle materiálu RK-36-2010-31, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-31.doc, RK-36-2010-31, př. 1, RK-36-2010-31, př. 2, RK-36-2010-31, př. 3, RK-36-2010-31, př. 4, RK-36-2010-31, př. 5, RK-36-2010-31, př. 6, RK-36-2010-31, př. 7, RK-36-2010-31, př. 8

32. Poskytnutí dotace - projekt Regionální produkt
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na spolufinancování projektu s názvem „Regionální produkt“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/36/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení, se sídlem V. Nezvala 977, 675 71, Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-36-2010-32, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-32.doc, RK-36-2010-32, př. 1, RK-36-2010-32, př. 2

33. Projekt - Kvalita 11
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení účast kraje Vysočina v projektu „Kvalita 11“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 11 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy, číslo výzvy - 69, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Vzdělávání pro územní veřejnou zprávu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 750 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 11 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a oddělení řízení lidských zdrojů připravit projektovou žádost projektu Kvalita 11 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy, číslo výzvy - 69, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Vzdělávání pro územní veřejnou zprávu a předložit ji na Ministerstvu vnitra ČR k posouzení s tím, že pokud zastupitelstvo kraje neschválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 750 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 11, bude projektová žádost stažena.
odpovědnost: ORR, oŘLZ
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-33.doc, RK-36-2010-33, př. 1, RK-36-2010-33, př. 2

34. Regulační poplatky
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh řešení problematiky regulačních poplatků dle materiálu RK-36-2010-34;
ukládá
odboru zdravotnictví řešit problematiku regulačních poplatků v souladu s materiálem RK-36-2010-34.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-34.doc, RK-36-2010-34, př. 1

35. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30.9. 2010 (II. a III. Q.)
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za 2. a 3. čtvrtletí 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálů RK-36-2010-35, př. 1 a RK-36-2010-35, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-35.doc, RK-36-2010-35, př. 1, RK-36-2010-35, př. 2

36. Výpůjčka movitého majetku pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina v tomto rozsahu:
 • datový projektor, inv. č. 303-00000047, v hodnotě 12,6 tis. Kč
 • plátno Picture masters; inv. č. 303-00000048, v hodnotě 4,2 tis. Kč
 • notebook Asus, inv. č. 303-00000049, v hodnotě 7,9 tis. Kč
 • notebook Lenovo; inv. č. 303-00000050, v hodnotě 13,7 tis. Kč
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-36.doc

37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí příspěvku na provoz Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., určeného na personální stabilizaci nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 160 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 160 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 160 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-37.doc

38. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010 (II. a III. Q.)
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 000,- Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 000,- Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálů RK-36-2010-38, př. 1 a RK-36-2010-38, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-38.doc, RK-36-2010-38, př. 1, RK-36-2010-38, př. 2

39. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě mezi Vysočinou a PURO-KLIMOU, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/36/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 mezi Vysočinou a PURO-KLIMOU, a.s. dle materiálu RK-36-2010-39, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-39.doc, RK-36-2010-39, př. 1

40. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o výpůjčce movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-36-2010-40, př. 1, RK-36-2010-40, př. 2 a RK-36-2010-40, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-40.doc, RK-36-2010-40, př. 1, RK-36-2010-40, př. 2, RK-36-2010-40, př. 3

41. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2010-41, př. 1.
odpovědnost: OZ, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-41.doc, RK-36-2010-41, př. 1

42. Návrh na vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2010-42, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-42.doc, RK-36-2010-42, př. 1

43. Návrh na vyřazení majetku
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s vyřazením uvedeného movitého majetku z majetku kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením majetku RTG - skiagrafický komplet Siemens, inv. č. KUJIH000L00T, r. v. 2003.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-43.doc, RK-36-2010-43, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 44 54 a 57 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
Usnesení 1744/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím hadicového aplikátoru kejdy dle materiálu RK-36-2010-44 koupí do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec,
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-44.doc

45. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
Usnesení 1745/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením DM počítače MECINTOSH, inventární číslo 22-5403-004243 a DM počítače Server C, inventární číslo 22-5403-004704 z majetku kraje dle návrhu Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem a jejich likvidací odvozem do sběrného dvora.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem.
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-45.doc

46. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
Usnesení 1746/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-36-2010-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-46.doc, RK-36-2010-46, př. 1

47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - počítačová učebna
Usnesení 1747/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením počítačové učebny inventární číslo 200134 z majetku kraje dle návrhu Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava a jeho likvidací dle materiálu RK-36-2010-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: do 31. 12.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
Usnesení 1748/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 v celkové výši 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 dle tabulky 1 materiálu RK-36-2010-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2010-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-48.doc, RK-36-2010-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
Usnesení 1749/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v celkové výši 881 280 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou dle materiálu RK-36-2010-49, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-36-2010-49, př. 1 a soukromým školám dle materiálu RK-36-2010-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-49.doc, RK-36-2010-49, př. 1, RK-36-2010-49, př. 2

50. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 1750/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Úspory ve spotřebě energií pomocí inteligentní instalace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-36-2010-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-50.doc, RK-36-2010-50, př. 1, RK-36-2010-50, př. 2

51. Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
Usnesení 1751/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Učebna s prvky Snoezelenu Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 dle materiálu RK-36-2010-51, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-51.doc, RK-36-2010-51, př. 1, RK-36-2010-51, př. 2

52. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60
Usnesení 1752/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Učíme se pro život - EU peníze školám Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu RK-36-2010-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-52.doc, RK-36-2010-52, př. 1, RK-36-2010-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
Usnesení 1753/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v celkové výši 34 630 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2010 dle materiálu RK-36-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-53.doc, RK-36-2010-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1754/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 6 036 940 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591, o částku 6 036 937 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-54.doc

57. Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
Usnesení 1755/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s podstatnou změnou projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0004 Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2010-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-57.doc, RK-36-2010-57, př. 1

55. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení aktualizovaná Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1756/36/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2010-55, př. 1upr1;
ukládá
OŠMS zajistit přípravu a organizaci tohoto hodnocení dle materiálu RK-36-2010-55, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-55.doc, RK-36-2010-55, př. 1, RK-36-2010-55, př. 2

56. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč o vyjádření souhlasu s projektovým záměrem Služby bez hranic. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/36/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Služby bez hranic Hotelové školy Třebíč dle materiálu RK-36-2010-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2010-56.doc, RK-36-2010-56, př. 1, RK-36-2010-56, př. 2

58. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 005/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 038/231/09)
M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámil radu kraje s návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí podpory v rámci grantového programu fondu Vysočiny „Krajina Vysočiny 2009“. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Brom doporučení rady kraje akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.

60. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

L. Joukl ukončil zasedání rady kraje č. 36/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 11. 2010, v 9:00 hod.
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 11. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz