Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2010, které se konalo dne 2. 11. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 11. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
54. Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
55. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice“
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2010
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
 4. Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
 5. Změna usnesení 1482/30/2010/RK
 6. Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
 7. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 8. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 9. Stanovisko k návrhu na umístění stavby Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava JIH
 10. Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
 11. Změna stavebního záměru SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu , návrh na pozastavení realizace akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře
 12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 13. Veřejná zakázka Vybudování technologického centra kraje Vysočina
 14. Veřejná zakázka VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY
 15. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
 16. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 17. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 18. Žádost o prodloužení doby realizace a změnu žádostí o platbu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115
 19. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 20. Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2010
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 22. Souhlas s uzavřením smlouvy
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu rozpočtu Dětského Domova Humpolec, Libická 928
 24. Veřejná zakázka III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 - dodatečné stavební práce
 25. Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006,007,008 - dodatečné stavební práce
 26. Veřejná zakázka II/350 Přibyslav - Žižkova ul. - dodatečné stavební práce
 27. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
 28. Návrh na vyřazení osobního automobilu DD Ždírec, příspěvkové organizace
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 30. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 31. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 32. Veřejná zakázka na dodávky Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí
 33. Pronájem prodejního automatu
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 35. Žádost Krajského atletického svazu Vysočina o podporu Mezistátního mezikrajového utkání v atletice 2011
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2010
 37. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 38. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 39. Prohlášení partnera ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu RECOM CZ-AT vztahující se k 3. monitorovacímu období
 40. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Přihlášky do soutěže Evropská cena za přínos podnikání
 42. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 43. Návrh na zápis prostorové ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
 44. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 45. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 47. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - žádost o zrušení povinnosti dané usnesením č. 1147/24/2010/RK
 48. Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina
 49. Informace o průběhu plnění akčního plánu eHealth pro rok 2010 a návrh aktivit pro rok 2011
 50. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 54. Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 55. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice“
 56. Rozprava členů rady
Usnesení 1646/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavil L. Joukl. K bodům 02 06, 08, 09, 11, 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
Usnesení 1647/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit:
 • jednání s obcí Ždánice o nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2010-02, př. 1 darem;
 • jednání s obcí Ždánice o darování pozemků do vlastnictví obce dle materiálu RK-35-2010-02, př. 2;
 • jednání o výkupu pozemků dle materiálu RK-35-2010-02, př. 3 s jejich vlastníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2010-02, př. 2 z vlastnictví obce Ždánice do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2010-02, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-35-2010-02, př. 3 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-02.doc, RK-35-2010-02, př. 1, RK-35-2010-02, př. 2, RK-35-2010-02, př. 3, RK-35-2010-02, př. 4

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 1648/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s Povodím Vltavy, státní podnik, Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 o možnostech převodu pozemku par. č. 299/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Zborná a obci Jihlava z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR o možnostech převodu pozemku par. č. 16/4 o výměře 101 m2 v k. ú. Zborná a obci Jihlava z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-03.doc

04. Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
Usnesení 1649/35/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32 př. 1 se pozemek par. č. 2589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče nahrazuje pozemkem par. č. 2589/2 - silnice o výměře 542 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče vzniklým podle geometrického plánu č. 571-118/2010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-04.doc

05. Změna usnesení 1482/30/2010/RK
Usnesení 1650/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1482/30/2010/RK tak, že v materiálu RK-30-2010-07, př. 1 se u akce s pořadovým číslem 1 nahrazuje původní investor MIKO Havlíčkův Brod spol. s r. o., se sídlem v Havlíčkově Brodě, ul. Havířská 1837, P.O.Box 12 novým investorem město Havlíčkův Brod se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 57.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-05.doc

06. Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
Usnesení 1651/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1023/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 691 m2 a par. č. 1023/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 461 m2, oddělené GP č. 228-84/2010 z pozemku par. č. 1023/9 v k. ú a obci Blatnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1023/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 691 m2 a par. č. 1023/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 461 m2, oddělené GP č. 228-84/2010 z pozemku par. č. 1023/9 v k. ú a obci Blatnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-06.doc, RK-35-2010-06, př. 1

08. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 1652/35/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-08.doc, RK-35-2010-08, př. 1

09. Stanovisko k návrhu na umístění stavby Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava JIH
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1653/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
pro účely územního řízení s umístěním stavby Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava JIH včetně dotčení pozemků par. č.1040/7; 1040/11; 1039/1 v k. ú. Horní Kosov a par. č. 5810/2 v k. ú Jihlava, ve vlastnictví kraje Vysočina a nemá námitek k návrhu stavby Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava JIH dle předložené části projektové dokumentace ve stupni DÚR zapracované EUROPROJEKT, spol. s r. o. - koordinační situace D3 - za předpokladu splnění podmínek obsažených ve vyjádření Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace ze dne 25. 10. 2010
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-09.doc, RK-35-2010-09, př. 1, RK-35-2010-09, př. 2

11. Změna stavebního záměru SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu, návrh na pozastavení realizace akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře
Usnesení 1654/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0777/16/2010/RK, kterým byl schválen stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu tak, že materiál RK-16-2010-06 př. 1 se nahrazuje materiálem RK-35-2010-11, př. 1;
 • pozastavit realizaci akce uvedené v příloze M6 rozpočtu pod názvem Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-11.doc, RK-35-2010-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1655/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2010-12, př. 1 a RK-35-2010-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-12.doc, RK-35-2010-12, př. 1, RK-35-2010-12, př. 2

07. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu výběrového řízení. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1656/35/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-07.doc, RK-35-2010-07, př. 1a, RK-35-2010-07, př. 1b, RK-35-2010-07, př. 2, RK-35-2010-07, př. 3, RK-35-2010-07, př. 4

10. Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem pozemky v k. ú a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 941 m2 a par. č. 2400/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1132 m2, oddělené GP č. 1706-109/2010 z pozemku par. č. 2400/2 v k. ú a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 941 m2 a par. č. 2400/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1132 m2, oddělené GP č. 1706-109/2010 z pozemku par. č. 2400/2 v k. ú a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-10.doc, RK-35-2010-10, př. 1

13. Veřejná zakázka Vybudování technologického centra kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem veřejné zakázky na realizaci daného projektu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Vybudování technologického centra kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2010-13, př. 1upr1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-35-2010-13, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-13.doc, RK-35-2010-13, př. 1, RK-35-2010-13, př. 2

14. Veřejná zakázka VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu veřejné zakázky na realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1659/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2010-14, př. 1upr1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-35-2010-14, př. 2upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY posoudí hodnotící komise
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-14.doc, RK-35-2010-14, př. 1, RK-35-2010-14, př. 2

15. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko - řízení o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 23 362,28 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko-sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 48 994,88 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-15.doc, RK-35-2010-15, př. 1, RK-35-2010-15, př. 2

16. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vývozem a prezentací betlému ze sbírky shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2010-16, př. 1 na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 26. 11. 2010 do 6. 1. 2011 (s vývozní lhůtou od 24. 11. 2010 do 11. 1. 2011).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočina Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-16.doc, RK-35-2010-16, př. 1

17. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 19. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-17.doc, RK-35-2010-17, př. 1

18. Žádost o prodloužení doby realizace a změnu žádostí o platbu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s prodloužením doby realizace projektu do 30. 4. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodloužením doby realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic do 30. 4. 2014 a s novým zněním žádostí o platbu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálu RK-35-2010-18, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit Protokol o provedení změny a souhlas se změnou dle RK-35-2010-18, př. 1 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Odboru implementace projektů Jihlava.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-18.doc, RK-35-2010-18, př. 1

24. Veřejná zakázka III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 - dodatečné stavební práce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-24.doc, RK-35-2010-24, př. 1, RK-35-2010-24, př. 2

25. Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006,007,008 - dodatečné stavební práce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na danou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006,007,008. .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-25.doc, RK-35-2010-25, př. 1, RK-35-2010-25, př. 2

26. Veřejná zakázka II/350 Přibyslav - Žižkova ul. - dodatečné stavební práce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci II/350 Přibyslav - Žižkova ul.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-26.doc, RK-35-2010-26, př. 1, RK-35-2010-26, př. 2

27. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/35/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 8 152 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 152 700 Kč určenou na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 20. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-27.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu navrhovaného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1668/35/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-34.doc, RK-35-2010-34, př. 1, RK-35-2010-34, př. 2, RK-35-2010-34, př. 3

35. Žádost Krajského atletického svazu Vysočina o podporu Mezistátního mezikrajového utkání v atletice 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje k projednání žádost Krajský atletický svaz Vysočina o podporu shora uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, Jihlava, IČO: 70923060, na pořádání Mezistátního mezikrajového utkání v atletice 2011.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-35.doc, RK-35-2010-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1670/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Student Cyber Games, IČO: 26678586, se sídlem Veveří 24, 602 00 Brno, ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce pIšQworky 2010;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-36.doc, RK-35-2010-36, př. 1, RK-35-2010-36, př. 2

54. Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí Krajského centra osobní dopravy Jihlava, České dráhy, a. s., o příspěvek na nákup dvou zvedacích plošin pro nástup a výstup cestujících na vozíku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 72 000 Kč vč. DPH Českým drahám, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226, Krajskému centru osobní dopravy dle materiálu RK-35-2010-54, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 72 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 72 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-54, RK-35-2010-54, př. 1, RK-35-2010-54, př. 2, RK-35-2010-54, př. 3

19. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-35-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-19.doc, RK-35-2010-19, př. 1

20. Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh pro vyhlášení ankety „Sportovec kraje Vysočina 2010“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/35/2010/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec kraje Vysočina 2010 dle materiálu RK-35-2010-20, př. 1;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-20.doc, RK-35-2010-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 272 690 Kč určenou pro Základní školu Humpolec, Husova 391;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Humpolec, Husova 391, IČ 70844585 o částku 272 690 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-35-2010-21.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-21.doc

22. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením níže uvedené smlouvy. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1675/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Servisní a materiálové smlouvy na pronájem multifunkčního zařízení TASKalfa 250ci + MyQ pro tisk, kopírování a skenování mezi pronajímatelem firmouspolečností JANUS spol. s. r. o., IČO 40764281, Na lysinách 43, 147 00 Praha a nájemcem Střední průmyslovou školou Jihlava dle materiálu RK-35-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-22.doc, RK-35-2010-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu rozpočtu Dětského Domova Humpolec, Libická 928
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1676/35/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Dětského domova, Humpolec, Libická 928
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-23.doc, RK-35-2010-23, př. 1

K bodům 28 30, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

28. Návrh na vyřazení osobního automobilu DD Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 1677/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Felicia Kombi, registrační značka JII 80-02, inventární číslo H-79, rok pořízení 2000, pořizovací cena 283 600,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-28.doc, RK-35-2010-28, př. 1

29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 1678/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v rozsahu:
 • Počítač Libra 486 OEM, inventární číslo H-13-509, rok pořízení 2002, pořizovací cena 128 034,35 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Pračka HF 165, inventární číslo H-60, rok pořízení 1998, pořizovací cena 195 195,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2010 ve výši 6 457,00 Kč;
 • Žehlička prádla, inventární číslo H-49, rok pořízení 1996, pořizovací cena 109 068,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-29.doc

30. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Usnesení 1679/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem klimatizační jednotky, inventární číslo 540311, rok pořízení 2003, v pořizovací ceně 172.709,70 Kč, Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizaci, se sídlem Těchobuz 1, 395 01 Pacov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-30.doc

31. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem , radním kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-35-2010-31, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-35-2010-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-31.doc, RK-35-2010-31, př. 1, RK-35-2010-31, př. 2

32. Veřejná zakázka na dodávky Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí dle materiálu RK-35-2010-32, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROFIL NÁBYTEK, a.s, Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO 48202118, s nabídkovou cenou bez DPH 3 920 000,00 Kč jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-32.doc, RK-35-2010-32, př. 1, RK-35-2010-32, př. 2

33. Pronájem prodejního automatu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem udělit souhlasné stanovisko s pronájmem prodejního automatu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1682/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření smlouvy o pronájmu dle materiálu RK-35-2010-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-33.doc, RK-35-2010-33, př. 1, RK-35-2010-33, př. 2

V průběhu jednání odešel J. Matějek. K bodům 37, 38, 40, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

37. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1683/35/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-37, př. 4 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-35-2010-37, př. 1 ve výši 9 915 Kč Základní škole Jihlava, Seifertova 5 se sídlem Seifertova 5, 586 01 Jihlava, IČ 65269870;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Seifertova 5 se sídlem Seifertova 5, 586 01 Jihlava, IČ 65269870, ve výši 9 915 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-37, př. 5 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-35-2010-37, př. 2 ve výši 10 879 Kč Městysi Lukavec se sídlem Náměstí sv. Václava 67, 394 26 Lukavec, IČ 00248606;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městysem Lukavec se sídlem Náměstí sv. Václava 67, 39426, Lukavec, IČ 00248606, ve výši 10 879 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-37, př. 6 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-35-2010-37, př. 3 ve výši 9 315 Kč organizaci EUFORALLu o. s. , se sídlem Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, IČ 26657066. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací EUFORALL o. s., se sídlem Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, IČ 26657066, ve výši 9 315 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-37.doc, RK-35-2010-37, př. 1, RK-35-2010-37, př. 2, RK-35-2010-37, př. 3, RK-35-2010-37, př. 4, RK-35-2010-37, př. 5, RK-35-2010-37, př. 6

38. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1684/35/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-38, př. 6 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-38, př. 1 ve výši 96 362 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 96 362 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-38, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-38, př. 2 ve výši 30 638 Kč, Základní škole Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413, ve výši 30 638 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-38, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-38, př. 3 ve výši 19 551 Kč, Základní škole Budišov - příspěvkové organizaci, Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budišov - příspěvkové organizaci, Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915, ve výši 19 551 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-38, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-38, př. 4 ve výši 188 Kč, Střední odborné škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČ 68686480;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČ 68686480, ve výši 188 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-38, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-38, př. 5 ve výši 20 646 Kč, Mateřské škole Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizaci se sídlem Březinova 114, 586 01 Jihlava, IČ 70993165;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Mateřskou školou Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizaci se sídlem Březinova 114, 586 01 Jihlava, IČ 70993165, ve výši 20 646 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-38.doc, RK-35-2010-38, př. 1, RK-35-2010-38, př. 2, RK-35-2010-38, př. 3, RK-35-2010-38, př. 4, RK-35-2010-38, př. 5, RK-35-2010-38, př. 6, RK-35-2010-38, př. 7, RK-35-2010-38, př. 8, RK-35-2010-38, př. 9, RK-35-2010-38, př. 10

40. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1685/35/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-35-2010-40, př. 1;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-40, př. 3 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-40, př. 1 ve výši 4 200 Kč Gymnáziu dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Gymnáziem dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 4 200 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-35-2010-40, př. 2;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-35-2010-40, př. 4 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-35-2010-40, př. 2 ve výši 154 Kč Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Základní školou a Praktickou školou Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 154 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-40.doc, RK-35-2010-40, př. 1, RK-35-2010-40, př. 2, RK-35-2010-40, př. 3, RK-35-2010-40, př. 4

39. Prohlášení partnera ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu RECOM CZ-AT vztahující se k 3. monitorovacímu období
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/35/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2010-39, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-39.doc, RK-35-2010-39, př. 1

41. Přihlášky do soutěže Evropská cena za přínos podnikání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu podat přihlášky do národního kola soutěže Evropská cena za přínos podnikání. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR přihlášky grantového programu Rozvoj podnikatelů do soutěže Evropská cena za přínos podnikání 2011 do kategorie Cena za rozvoj podnikatelského prostředí a Zdravého kraje Vysočina do kategorie Cena za odpovědné podnikání přístupné všem.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-41.doc, RK-35-2010-41, př. 1, RK-35-2010-41, př. 2

42. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 3. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/35/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 3. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
- MUDr. Pavel Antonín - Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
- MUDr. Jiří Běhounek - Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě;
- MUDr. Tomáš Fiala - Nemocnice Strakonice, a. s.;
- Ing. Tomáš Jung - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.;
- Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA - Česká asociace sester;
- Mgr. Milena Kalvachová - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
- Ing. Aleš Martinovský - Johnson & Johnson s. r. o.;
- MUDr. David Marx, Ph.D. - Spojená akreditační komise ČR;
- Ing. Soňa Měrtlová - Krajský úřad kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-42.doc, RK-35-2010-42, př. 1

43. Návrh na zápis prostorové ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh rozhodnout o podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/35/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví na zápis ochranné známky k ceně hejtmana kraje Vysočina udělované v rámci soutěže Bezpečná nemocnice .
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-43.doc

44. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1690/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
- Kardiotokograf MT-325 Toitu; r. v. 1993; inv. číslo 990-777-003-687;
- Oxymetr kapnograf Nellcor N6000 UltraCap; r. v. 1995; inv. č. 990-777-004-196;
- Přístroj elektorchirurgický Ultroid; r. v. 1995; inv. č. 990-777-004-220;
- Sterilizátor parní LV-2; r. v. 1997; inv. číslo 990-777-004-737;
- Ventilátor plic Petty 90; r. v. 1991; inv. číslo 990-777-003-631;
- Monitor Lifescope N9; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-908;
- Monitor BSM 8301 Lifescope9; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-926;
- Turbosonic handpiece S375; r. v. 2004; inv. číslo 990-000-005-150;
- Centrála monitorovací Nihon Kohden HL 7864; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-929;
- PC Nihon Kohden; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-929/1;
- Zapisovač Nihon Kohden AR42PK; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-929/2;
- Monitor Nihon Kohden; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-929/3;
- Centrála monitorovací Nihon Kohden HL 7682; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-930;
- PC Nihon Kohden; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-930/1;
- Zapisovač Nihon Kohden AR42PK; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-930/2;
- Monitor Nihon Kohden; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-930/3;
- Endoskopická souprava - Kamera OTV SC; r. v. 2006; inv. číslo 990-000-005-233.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-44.doc, RK-35-2010-44, př. 1, RK-35-2010-44, př. 2, RK-35-2010-44, př. 3

45. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1691/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
- Analyzátor proteinů TURBOX; rok výroby 1993; inventární číslo 9021;
- Analyzátor glukosy; rok výroby 1999; inventární číslo 9132;
- Ventilátor ADULT STAR; rok výroby 1995; inventární číslo 8933;
- Dializační přístroj HOSPAL; rok výroby 1994; inventární číslo 8375.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-45.doc, RK-35-2010-45, př. 1

46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/35/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
- Škoda Felicia Combi; r. v. 1999; inv. č. 6625.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-46.doc, RK-35-2010-46, př. 1

47. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - žádost o zrušení povinnosti dané usnesením č. 1147/24/2010/RK
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/35/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1147/24/2010/RK v části, kterou se ukládá řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • zasílat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výši čerpání revolvingového úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky;
 • po obdržení prostředků od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zaslat kopii výpisu bankovního účtu dokládajícího splacení dluhu;
 • zasílat na odbor zdravotnictví denní reporty s uvedením příjmů, výdajů dle komodit, zůstatku účtu v bankovním ústavu doložené výpisem z bankovního účtu a dále denní finanční objem nově došlých faktur dle materiálu RK-24-2010-60, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-47.doc

48. Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k předloženému metodickému pokynu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1694/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina dle materiálů RK-35-2010-48, př. 1upr1, RK-35-2010-48, př. 2, RK-35-2010-48, př. 3, RK-35-2010-48, př. 4, RK-35-2010-48, př. 5, RK-35-2010-48, př. 6, RK-35-2010-48, př. 7, RK-35-2010-48, př. 8, RK-35-2010-48, př. 9, RK-35-2010-48, př. 10, RK-35-2010-48, př. 11, RK-35-2010-48, př. 12, RK-35-2010-48, př. 13, RK-35-2010-48, př. 14, RK-35-2010-48, př. 15, RK-35-2010-48, př. 16;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dodržovat metodický pokyn a zasílat uvedená hlášení ve stanovených termínech na uvedené kontakty.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 2. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-48.doc, RK-35-2010-48, př. 1, RK-35-2010-48, př. 2, RK-35-2010-48, př. 3, RK-35-2010-48, př. 4, RK-35-2010-48, př. 5, RK-35-2010-48, př. 6, RK-35-2010-48, př. 7, RK-35-2010-48, př. 8, RK-35-2010-48, př. 9, RK-35-2010-48, př. 10, RK-35-2010-48, př. 11, RK-35-2010-48, př. 12, RK-35-2010-48, př. 13, RK-35-2010-48, př. 14, RK-35-2010-48, př. 15, RK-35-2010-48, př. 16

49. Informace o průběhu plnění akčního plánu eHealth pro rok 2010 a návrh aktivit pro rok 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí zprávu o průběhu plnění vytyčeného akčního plánu eHealth pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vyhodnocení aktivit koncepce eHealth kraje Vysočina pro rok 2010;
schvaluje
návrh aktivit akčního plánu eHealth kraje Vysočina pro rok 2011 dle materiálu RK-35-2010-49, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických organizací zřizovaných krajem Vysočina spolupracovat při naplňování koncepce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a informatiky, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-49.doc, RK-35-2010-49, př. 1

50. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnili radě kraje návrh poskytnout Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, dotaci na pořádání vzdělávací akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, p. o., při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Pelhřimov, p. o., o částku 40 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání - Pelhřimovský chirurgický den 2010.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-50.doc, RK-35-2010-50, př. 1, RK-35-2010-50, př. 2

51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu poskytnout Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, příspěvek na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-51.doc, RK-35-2010-52, př. 1

52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 o částku 1 380 630 Kč za účelem krytí investičních nákladů na vybudování call-centra;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 o částku 603 000 Kč na vybavení call-centra.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-52.doc

53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/35/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 273 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 273 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 273 tis. Kč za účelem rozvoje v oblasti ICT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-53.doc

55. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice“
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, zdůvodnili radě kraje návrh vzít na vědomí prodloužení termínu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/35/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice“ dle materiálu RK-35-2010-55;
 • změnu přílohy Technická specifikace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu na dodávky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Rukavice“ dle přílohy RK-35-2010-55, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví zabezpečit:
 • zveřejnění upravené přílohy Technická specifikace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  pro nadlimitní veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu na dodávky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Rukavice“ uvedené v příloze RK-35-2010-55, př. 1 a změnu termínů do Informačního systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacího subsystému (IS VZ US);
 • zaslání upravené technické specifikace a změnu termínů všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2010-55, RK-35-2010-55, př. 1

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 11. 2010, ve 12:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2010 dne 2. 11. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 11. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz