Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2011, které se konalo dne 11. 10. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2011
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 10. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, L. Joukla, T. Škaryda.
Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 05. Informace o posunutí termínu výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace (Zdrojové materiály: RK-33-2011-05.doc, RK-33-2011-05, př. 1)
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2011
 2. Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 3. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 4. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
 1. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba .
 3. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
 4. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 5. Prohlášení k projektové žádosti a k finančnímu a ekonomickému hodnocení projektu silniční infrastruktury do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 6. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 8. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 9. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 10. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2011
 12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 13. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Smlouvy o výpůjčce
 14. Žádost Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
 15. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
 16. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2012
 17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 19. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 20. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 22. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 23. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 25. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje vysočina za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 26. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, část 2
 27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 28. Souhlas s uzavřením smlouvy
 29. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
 33. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
 35. Rozprava členů rady
Usnesení 1583/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Na zasedání se dostavil P. Krčál. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/33/2011/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2011-02, př. 1.
odpovědnost: ředitelka dotčené organizace, odbor sociálních věcí
termín: 11. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-02.doc, RK-33-2011-02, př. 1

03. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje navrhované úpravy předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1585/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2011-03, př. 1upr1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-33-2011-03, př. 2upr1 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-33-2011-03, př. 2upr1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-03.doc, RK-33-2011-03, př. 1, RK-33-2011-03, př. 2

04. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhovanou změnu investičního fondu shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálu RK-33-2011-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-04.doc, RK-33-2011-04, př. 1, RK-33-2011-04, př. 2

K bodům 06 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1587/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2011-06, př. 1 a RK-33-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-06.doc, RK-33-2011-06, př. 1, RK-33-2011-06, př. 2

07. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba .
Usnesení 1588/33/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-07.doc, RK-33-2011-07, př. 1, RK-33-2011-07, př. 2

08. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
Usnesení 1589/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČO 708 90 013 nájemní smlouvu dle materiálu RK-33-2011-08, př. 1 na část pozemku par. č. 1368/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v rozsahu 540 m2 za cenu 7 Kč/m2/rok pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba a to na dobu 8 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-08.doc, RK-33-2011-08, př. 1, RK-33-2011-08, př. 2

09. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 1590/33/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-09.doc, RK-33-2011-09, př. 1

K bodům 10 17, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Prohlášení k projektové žádosti a k finančnímu a ekonomickému hodnocení projektu silniční infrastruktury do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Usnesení 1591/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-33-2011-10, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2011-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-10.doc, RK-33-2011-10, př. 1

11. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Usnesení 1592/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-33-2011-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2011-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-11.doc, RK-33-2011-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Usnesení 1593/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-33-2011-12, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2011-12, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-12.doc, RK-33-2011-12, př. 1, RK-33-2011-12, př. 2

13. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 1594/33/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 136P/2011/2 dle materiálu RK-33-2011-13, př. 1;
 • schválit jmenovitou akci uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu RK-33-2011-13, př. 1;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2011 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2 dle materiálu RK-33-2011-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-13.doc

14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1595/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného za cenu v místě a čase obvyklou a s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-33-2011-14.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-14.doc

15. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1596/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
organizační řád dle materiálu RK-33-2011-15, př. 1 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-15.doc, RK-33-2011-15, př. 1

16. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2011
Usnesení 1597/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000,- Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2011 do 30. září 2011 dle materiálu RK-33-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-16.doc, RK-33-2011-16, př. 1

17. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1598/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-33-2011-17, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 11.10.2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-17.doc, RK-33-2011-17, př. 1

18. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Smlouvy o výpůjčce
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce se subjekty spolupracujícími na daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-33-2011-18, př. 1 se subjekty spolupracujícími na projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny, uvedenými v materiálu RK-33-2011-18, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-18.doc, RK-33-2011-18, př. 1, RK-33-2011-18, př. 2

19. Žádost Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina na provozní výdaje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1600/33/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina IČO: 70885184 ve výši 1 500 000 Kč na provozní výdaje - nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic dle materiálu RK-33-2011-19, př. 4upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 5511 Požární ochrana - profesionální část o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-19.doc, RK-33-2011-19, př. 1, RK-33-2011-19, př. 2, RK-33-2011-19, př. 3, RK-33-2011-19, př. 4

20. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh shora uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2011-20, př. 1;
svěřuje
 • v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 7 odst. 1 materiálu RK-33-2011-20, př. 1;
 • v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, řediteli krajského úřadu rozhodování o provozních nákladech a nákladech na činnosti související s pronájmem prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-20.doc, RK-33-2011-20, př. 1

21. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí navrhovaný seznam VIP akcí Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1602/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2012 dle mat. RK-33-2011-21, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-21.doc, RK-33-2011-21, př. 1

22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1603/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení:
  • § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 750 000 Kč, z toho: 
  • 150 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 150 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 150 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 150 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; 
  • 150 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 150 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
  • § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 150 000 Kč, z toho Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace ve výši 75 000 Kč a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace ve výši 75 000 Kč
při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 1 050 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci ve výši 150 000 Kč;
  • Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 75 000 Kč;
  • Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci ve výši 75 000 Kč
za účelem pořízení čteček a tiskáren čárových kódů z důvodu řádné evidence majetku;
ukládá
ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina postupovat dle metodiky uvedené v materiálu RK-33-2011-22, př. 1 a předložit odboru zdravotnictví do 15. 12. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech neinvestičních závazků na pořízení čteček a tiskáren čárových kódů z prostředků výše uvedené dotace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 15.12.2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-22.doc, RK-33-2011-22, př. 1, RK-33-2011-22, př. 2, RK-33-2011-22, př. 3, RK-33-2011-22, př. 4

23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1604/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00 502) o celkovou částku 2 000 000 Kč, z toho:
  • 387 360 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 526 200 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 376 250 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 243 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; 
  • 467 190 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (Elektronizace zdravotnictví e-Health, ÚZ 00 502) ve výši 2 000 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 387 360 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 526 200 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 376 250 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 243 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 467 190 Kč
za účelem rozvoje bezdrátových technologií;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat v souladu s metodiku dle materiálu RK-33-2011-23, př. 1 a předložit odboru zdravotnictví do 15. 12. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na bezdrátové technologie z prostředků investiční dotace dle materiálu RK-33-2011-23.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-23.doc, RK-33-2011-23, př. 1, RK-33-2011-23, př. 2, RK-33-2011-23, př. 3, RK-33-2011-23, př. 4

24. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • 1154100        Přístroj narkotizační;
 • 01090700        Přístroj narkotizační;
 • 01163100        Přístroj narkotizační;
 • 01163200        Přístroj narkotizační;
 • 01250800        Kardiomonitor Hellige;
 • 01250300        Kardiomonitor Hellige;
 • 01250400        Kardiomonitor Hellige;
 • 01250500        Kardiomonitor Hellige;
 • 01248900        Kardiomonitor LOHMAYER;
 • 01257700        Autokláv;
 • 01193500        Stroj mycí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-24.doc, RK-33-2011-24, př. 1, RK-33-2011-24, př. 2

25. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
  • 8326 Monitor lůžkový;
  • 9188 Server Hewlett-Packard.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-25.doc, RK-33-2011-25, př. 1

26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku:
  • 479 900 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 519 700 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
  • 423 900 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
  • 414 700 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o celkovou částku 1 838 200 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku:
  • 479 900 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 519 700 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
  • 423 900 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
  • 414 700 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
s určením na částečné pokrytí nákladů spojených s reakreditací nemocnic.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-26.doc, RK-33-2011-26, př. 1

27. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizovaný návrh opatření EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
souhlasí
s prodloužením termínu předložení konečného projektu řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na datum 30. 11. 2011;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-27.doc

28. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s výpůjčkou dlouhodobého majetku pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1609/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-33-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-28.doc, RK-33-2011-28, př. 1

29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1610/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení:
- § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 7 500 000 Kč, z toho:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 1 452 620 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: 1 973 270 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 1 410 960 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 911 150 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 1 752 000 Kč;
  • § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 120 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
  • § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 60 000 Kč, z toho Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace ve výši 30 000 Kč a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace ve výši 30 000 Kč
při současném snížení:
u kapitoly Zdravotnictví
  • § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (Elektronizace zdravotnictví e-Health, ÚZ 00 502) ve výši 1 427 040 Kč;
  • § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 5901 Nespecifikované rezervy (Elektronizace zdravotnictví e-Health, ÚZ 00 502) ve výši 2 170 000 Kč;
  • § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 2 990 960 Kč;
u kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
  • § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 1 092 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 452 620 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 1 973 270 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 1 410 960 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 911 150 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 1 752 000 Kč;
  • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 120 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 30 000 Kč
  • Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 30 000 Kč 
za účelem zajištění technologické připravenosti v souvislosti se zprovozněním ERP;
ukládá
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina postupovat dle metodiky uvedené v materiálu RK-33-2011-29, př. 1;
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předložit odboru zdravotnictví do 15. 12. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech neinvestičních závazků na technologickou připravenost pro zajištění plné funkčnosti ERP;
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina maximální součinnost s vedoucím projektu „Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“, plnění všech nezbytných činností a úkolů vyplývajících z Úvodního projektu, zvláště se zřetelem na:
 • migraci dat, která má být dle harmonogramu realizována v termínu do 11. 11. 2011;
 • připravit prostředí pro instalaci ERP systému;
 • jednání s třetími stranami (dodavateli stávajících systémů)  při exportu dat pro migraci do ERP systému
při dodržení termínů stanovených smluvními vztahy a potřebami vyplývajícími z Úvodního projektu;
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předkládat zprávu o stavu projektu v měsíčním intervalu vždy k poslednímu pracovnímu dni daného kalendářního měsíce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-29.doc, RK-33-2011-29, př. 1, RK-33-2011-29, př. 2, RK-33-2011-29, př. 3, RK-33-2011-29, př. 4

30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje vysočina za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/33/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-33-2011-30, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-30.doc, RK-33-2011-30, př. 1

31. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, část 2
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina , část 2 dle materiálu RK-33-2011-31, př. 3;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina , část 2 pro období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 dle jednotlivých částí veřejné zakázky:
 • Část 2 (nízké napětí) dodavatel United Energy Trading, a. s., IČO: 27386643, se sídlem Klimentská 1216/46, 11002 Praha - Praha 1, cena 17 389 282 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-31.doc, RK-33-2011-31, př. 1, RK-33-2011-31, př. 2, RK-33-2011-31, př. 3, RK-33-2011-31, př. 4

32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-33-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-32.doc, RK-33-2011-32, př. 1

33. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o dlouhodobém pronájmu lahví na technické plyny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1614/33/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o dlouhodobém pronájmu lahví na technické plyny dle materiálu RK-33-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-33.doc, RK-33-2011-33, př. 1

34. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar představitelům Nadačního fondu klubu olympioniků uvedených krajů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1615/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina, IČ 283 58 821 ve výši 60 tis. Kč dle materiálu RK-33-2011-34, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-34.doc, RK-33-2011-34, př. 1, RK-33-2011-34, př. 2

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 441 959,40 Kč určenou pro Základní školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11 IČO 60418494 o částku 441 959,40 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-33-2011-35.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední školy stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 40 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Odborná stavební zednická, truhlářská a tesařská praxe dle materiálu RK-33-2011-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-36.doc, RK-33-2011-36, př. 1, RK-33-2011-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1618/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 876 930 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období dle materiálu RK-33-2011-37, př. 1;
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací, kterým byla přiznána dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, dle materiálu RK-33-2011-37, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-33-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-37.doc, RK-33-2011-37, př. 1, RK-33-2011-37, př. 2

38. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí o podporu soutěže Jubilejní Sedmikvítek 2011. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1619/33/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, IČO 60419636 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-38.doc, RK-33-2011-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1620/33/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 500 tis. Kč.
odpovědnost: OM, OŠMS, OE
termín: 27. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2011-39.doc, RK-33-2011-39, př. 1

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 33/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 10. 2011, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2011 dne 11. 10. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 10. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz