Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2011, které se konalo dne 4. 10. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 10. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2011
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k.ú. Klementice a obci Kamenná
 5. Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
 6. Prodej pozemku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
 7. Areál Věžní 26 Jihlava - změna pro rok 2012
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 9. Informace o uzavření Memoranda o spolupráci
 10. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
 12. Strategie ICT Kraje Vysočina - schválení materiálu
 13. ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
 14. Koupě nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II
 15. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 16. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 17. Svěření rozhodování o uzavírání nájmů a výpůjček v rámci projektů financovaných ze SF
 18. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva
 19. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
 20. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
 21. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 22. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 23. Aktualizace finančních plánů zdravotnických zařízení na rok 2011
 24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 25. Poskytnutí investiční dotace na kapitole Zdravotnictví
 26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 28. Rozprava členů rady
Usnesení 1556/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 06 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1557/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2011-02, př. 1 a RK-32-2011-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-02.doc, RK-32-2011-02, př. 1, RK-32-2011-02, př. 2

03. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1558/32/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2011-03, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-32-2011-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-03.doc, RK-32-2011-03, př. 1

04. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k.ú. Klementice a obci Kamenná
Usnesení 1559/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 1027/5 o výměře 786 m2, par. č. 1027/6 o výměře 469 m2 a par. č. 1027/7 o výměře 815 m2, oddělené geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 1027/5, vše v k. ú. Klementice a obci Kamenná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1027/6 o výměře 469 m2 a par. č. 1027/7 o výměře 815 m2, oddělené geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Kamenná, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/3905 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 1027/5, odděleného geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a komunikace na tomto pozemku postavené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-04.doc, RK-32-2011-04, př. 1

05. Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
Usnesení 1560/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování silnice III/01947 a pozemku par. č. 329 - ost. plocha, silnice o výměře 972 m2 v k.ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rantířov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat obci Rantířov silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ost. plocha,silnice o výměře 972 m2 v k.ú. a obci Rantířov a obec Rantířov se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-05.doc, RK-32-2011-05, př. 1

06. Prodej pozemku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
Usnesení 1561/32/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-06.doc

07. Areál Věžní 26 Jihlava - změna pro rok 2012
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor užívaných Krajem Vysočina na adrese Věžní 26 v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1562/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-32-2011-07, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-07.doc, RK-32-2011-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 25. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou Tanec, tanec... 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura ve výši 4 200 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 25. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou Tanec, tanec... 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-08.doc

09. Informace o uzavření Memoranda o spolupráci
J. Matějek a P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o návrhu uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti zemědělství. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1564/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-32-2011-09, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-09.doc, RK-32-2011-09, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 11 v bloku.
K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1565/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu z evropských fondů ve výši 719 191,26 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
Usnesení 1566/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu DE-LAN o přijatou dotaci z ERDF ve výši 291 532,54 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-11.doc

12. Strategie ICT Kraje Vysočina - schválení materiálu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Strategii ICT Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1567/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii ICT Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-12.doc, RK-32-2011-12, př. 1, RK-32-2011-12, př. 2

13. ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 1568/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-13.doc, RK-32-2011-13, př. 1, RK-32-2011-13, př. 2, RK-32-2011-13, př. 3, RK-32-2011-13, př. 4

14. Koupě nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu koupě nemovitostí pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1569/32/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení jednání o koupi těchto nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k.ú. Vladislav pozemek par.č. 500/61 o výměře 899 m2 (počet klientů 6). Vlastník pozemku je městys Vladislav;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k.ú. Vladislav pozemek par.č. 500/62 o výměře 978 m2 a 500/65 o výměře cca 31 m2 (počet klientů 6). Vlastník pozemku je městys Vladislav;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k.ú. Třebíč - část pozemku par. č. 820/1 o výměře cca 938 m2 (počet klientů 5+1 - odlehčovací služba). Vlastník pozemku je město Třebíč;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k.ú. Třebíč - část pozemku par. č. 820/1 o výměře cca 1 017 m2 (počet klientů 6). Vlastník pozemku je město Třebíč;
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky o koupi těchto nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Pucov, pozemek p. č. 5159 o výměře 2 000 m2 (počet klientů 6 + 6). Vlastníkem pozemku je soukromá osoba;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, pozemky p. č. 3/8, p. č. 1331/8, p. č. 86/1, p. č. 86/2 o výměře cca 1 000 m2 (počet klientů 5 + 1 - odlehčovací služba). Vlastníkem pozemku je městys Okříšky;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, pozemek a budova p. č. st. 305, p. č. 11/3 o výměře cca 1 000 m2 (počet klientů 6). Vlastníkem pozemku je městys Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 30. listopad 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-14.doc, RK-32-2011-14, př. 1, RK-32-2011-14, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15 a 16 současně.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Krčál.

15. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
Usnesení 1570/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-32-2011-15, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-15.doc, RK-32-2011-15, př. 1, RK-32-2011-15, př. 2

16. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Usnesení 1571/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-32-2011-16, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-16.doc, RK-32-2011-16, př. 1, RK-32-2011-16, př. 2

21. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovala radu kraje o žádosti ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., o uvolnění z funkce a současně předložila návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/32/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost MUDr. Víta Kaňkovského o uvolnění z funkce ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, k datu 31. 12. 2011;
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2011-21, př. 1;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrového řízení, dle materiálu RK-32-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-21.doc, RK-32-2011-21, př. 1, RK-32-2011-21, př. 2

22. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/32/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Pult nízkoteplotní NP400/40, r. v. 1995, inv. č. 990-777-004-218;
 • Pult nízkoteplotní NP400/40, r. v. 1996, inv. č. 990-777-004-255;
 • Bronchofibroskop BF IT40, rv. 1998, inv. č. 990-777-004-907;
 • Stůl operační Maquet, r. v. 1997, inv. č. 990-777-004-673.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-22.doc, RK-32-2011-22, př. 1

23. Aktualizace finančních plánů zdravotnických zařízení na rok 2011
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje ke schválení aktualizované finanční plány zdravotnických zařízení na rok 2011. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1574/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizaci finančních plánů na rok 2011 včetně všech nezbytných příloh Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2011-23, př. 1;
 • změnu investičních plánů a položkový rozpis investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálů RK-32-2011-23, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-23.doc, RK-32-2011-23, př. 1, RK-32-2011-23, př. 2, RK-32-2011-23, př. 3, RK-32-2011-23, př. 4

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery o stejnou částku 1 500 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 500 000 Kč za účelem zřízení hospicových pokojů včetně vybavení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-24.doc, RK-32-2011-24, př. 1

25. Poskytnutí investiční dotace na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o poskytnutí investiční dotace na financování či spolufinancování pozastávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout investiční dotaci ve výši 9 577 106,83 Kč na úhradu pozastávek za realizaci rekonstrukce stravovacího provozu a rekonstrukci centrálních laboratoří v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-25.doc, RK-32-2011-25, př. 1, RK-32-2011-25, př. 2

26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámila radu kraje s předloženým návrhem řešení finančního krytí potřeby pořízení systému e-Health. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1577/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (s ÚZ 00 502) o celkovou částku 1 092 000 Kč a v jednotlivých výších 273 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (s ÚZ 00 502) o stejnou částku, tj. o 1 092 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, v jednotlivých výších o částky 273 000 Kč za účelem rozvoje v oblasti ICT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-26.doc, RK-32-2011-26, př. 1

27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje ke schválení návrh řešení nárůstu nákladů především na implementace projektů na straně zdravotnických zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 830 000 Kč a v jednotlivých výších 457 500 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Elektronizace zdravotnictví - e-Health, ÚZ 502);
 • navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, v jednotlivých výších o částky 457 500 Kč a celkem 1 830 000 Kč za účelem rozvoje v oblasti ICT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-27.doc, RK-32-2011-27, př. 1

17. Svěření rozhodování o uzavírání nájmů a výpůjček v rámci projektů financovaných ze SF
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/32/2011/RK
Rada kraje
svěřuje
odboru regionálního rozvoje rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce pro potřeby realizace projektů Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku, Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 v Kraji Vysočina a Regional Cooperation Management CZ - AT, Snižování energetické náročnosti, Partnerství Rakousko-Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-17.doc

18. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/32/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-32-2011-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-32-2011-18, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-18.doc, RK-32-2011-18, př. 1, RK-32-2011-18, př. 2, RK-32-2011-18, př. 3

19. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina dle materiálu RK-32-2011-19, př. 3;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina pro období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 dle jednotlivých částí veřejné zakázky:
 • Část 1 (maloodběr) dodavatel E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera, cena 22 918 098 Kč bez DPH;
 • Část 2 (středoodběr a velkoodběr) dodavatel E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera, cena 69 032 739 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-19.doc, RK-32-2011-19, př. 1, RK-32-2011-19, př. 2, RK-32-2011-19, př. 3

20. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje závěry a doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 1582/32/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci „Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina" část 1 (vysoké napětí) dle materiálu RK-32-2011-20, př. 3upr1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci „Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina" část 1 (vysoké napětí) pro období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:
Část 1 (vysoké napětí) dodavatel Lumius, spol. s.r.o., IČO: 25911945, se sídlem Frýdek-Místek, Míru 3267, cena 37 514 340 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2011-20.doc, RK-32-2011-20, př. 1, RK-32-2011-20, př. 2, RK-32-2011-20, př. 3

28. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 10. 2011, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2011 dne 4. 10. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 10. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz