Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2011 - 11.10.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
03Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
04Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
05Informace o posunutí termínu výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba .
08Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
09Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
10Prohlášení k projektové žádosti a k finančnímu a ekonomickému hodnocení projektu silniční infrastruktury do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
11Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
13Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
14Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
15Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
16Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2011
17Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
18Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Smlouvy o výpůjčce
19Žádost Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
20Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
21VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2012
22Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
23Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
24Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
25Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
26Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
27Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
28Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
29Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
30Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje vysočina za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
31Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, část 2
32Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
33Souhlas s uzavřením smlouvy
34Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
38Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz