Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2010 - 18.10.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darovací smlouva
03Podlicenční smlouva
04Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 6. do 30. 9. 2010
05Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na akci SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM
06Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
07Zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
10Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
11Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
12Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
13Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
14Připsání dotací na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
15Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
16Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
18Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
19Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
20Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace
21Informace o dopadu navrhovaného úsporného státního rozpočtu na rok 2011 na fungování bezpečnostního systému v kraji Vysočina
22Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
23Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
24Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
25Riziko vzniku neuznatelných nákladů v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
26Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
27Penále z porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II
29Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz