Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2010, které se konalo dne 12. 10. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 30/2010 a č. 31/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 10. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského, P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
40. Žádost o schválení investice pro rok 2010, 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
41. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 30/2010 a č. 31/2010
 2. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 3. Zařazení nové akce DD Humpolec - oprava ploché plechové střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 5. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
 6. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Ždírec nad Doubravou
 7. Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
 8. Zahájení jednání o koupi částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 9. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 10. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
 11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje
 12. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2010
 13. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
 14. Zařazení akce II/402 Třešť - ul. Rooseweltova do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 15. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
 16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 18. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 19. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
 22. VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2011
 23. Informace o pořádání reciproční výměny pro studenty z Dolního Rakouska
 24. Druhý ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provední rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 25. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těch
 27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
 32. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
 33. Smlouva o partnerství - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 35. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Olejové hospodářství firmy žadatele o poskytnutí podpory M - KOVO s. r. o.
 36. Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
 37. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
 39. Informace o uložení penále za porušení rozpočtové kázně
 40. Žádost o schválení investice pro rok 2010, 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 41. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
 42. Rozprava členů rady
Usnesení 1523/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 30/2010 a č. 31/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 6 793 340 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu,
rozhoduje
vrátit nevyčerpanou účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství) na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu ve výši 4 906 661 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-38.doc

K bodům 02 04, 06 08, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1525/32/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2010-02.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, ředitelka Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-02.doc

03. Zařazení nové akce DD Humpolec - oprava ploché plechové střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1526/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci DD Humpolec - oprava ploché plechové střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-03.doc

04. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1527/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2010-04, př. 1 a RK-32-2010-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-04.doc, RK-32-2010-04, př. 1, RK-32-2010-04, př. 2

06. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Ždírec nad Doubravou
Usnesení 1528/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina na straně investora a městem Ždírec nad Doubravou na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 432/7 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 305/3 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Źdírec nad Doubravou;
 • uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a městem Ždírec nad Doubravou na straně investora smlouvu zakládající městu Ždírec nad Doubravou právo provést stavbu II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah, kterou bude zčásti dotčen pozemek par. č. 413/7 - ost. plocha silnice;
 • uzavřít mezi městem Ždírec nad Doubravou na straně vlastníka pozemků a krajem Vysočina na straně investora smlouvu o výpůjčce na užívání částí pozemků dle materiálu RK-32-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: . 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-06.doc, RK-32-2010-06, př. 1

07. Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1529/32/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-07.doc

08. Zahájení jednání o koupi částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1530/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o možnosti koupě částí pozemků par. č. 3942/1 a par. č. 3942/11 v k. ú. a obci Jihlava, jejichž přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem, a to za cenu odpovídající ceně, za kterou kraj Vysočina tyto pozemky do vlastnictví VZP prodal.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-08.doc, RK-32-2010-08, př. 1

05. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o úpravě nájemného z bytů s účinností od 1. 1. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/32/2010/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2011, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na pronájem bytu a u kterých byla ukončena regulace nájemného, uplatnit v roce 2011 nájemné ve výši cílového nájemného roku 2010;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2011, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na pronájem bytu ve městě Jihlava, uplatnit v roce 2011 nájemné ve výši nájemného sjednaného v roce 2010;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, uplatnit v roce 2011 výši nájemného, které bylo stanoveno na základě předchozího souhlasu rady kraje, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu, výsledku nabídkového řízení na pronájem volného bytu;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2011, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na pronájem bytu bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2011;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. kauce.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-05.doc, RK-32-2010-05, př. 1, RK-32-2010-05, př. 2

09. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi dle materiálu RK-32-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-09.doc, RK-32-2010-09, př. 1

10. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-32-2010-10, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle materiálu RK-32-2010-10, př. 2;
 • zvláštní komisi pro posouzení kvalifikace veřejné zakázky na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve složení dle doplněného materiálu RK-32-2010-10, př. 3;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje, dle doplněného materiálu RK-32-2010-10, př. 4;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-32-2010-10, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-10.doc

11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-32-2010-11, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje dle materiálu RK-32-2010-11, př. 2;
 • zvláštní komisi pro posouzení kvalifikace veřejné zakázky na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje ve složení dle doplněného materiálu RK-32-2010-11, př. 3;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje, dle doplněného materiálu RK-32-2010-11, př. 4;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-32-2010-11, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-11.doc

12. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí přehled zadaných veřejných zakázek zadaných uvedenou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2010 do 30. září 2010 dle materiálu RK-32-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 12. října 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-12.doc, RK-32-2010-12, př. 1

13. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-32-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-13.doc, RK-32-2010-13, př. 1

14. Zařazení akce II/402 Třešť - ul. Rooseweltova do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje návrh na stažení uvedeného materiálu z projednávání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-14.doc, RK-32-2010-14, př. 1

15. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu zahájit zadání shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1537/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-32-2010-15, př. 1, RK-32-2010-15, př. 2, RK-32-2010-15, př. 3, RK-32-2010-15, př. 4; RK-32-2010-15, př. 5; RK-32-2010-15, př. 6; RK-32-2010-15, př. 7; RK-32-2010-15, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle materiálu RK-32-2010-15, př. 9;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-32-2010-15, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-32-2010-15, př. 12upr1;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2010-15, př. 10.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-15.doc

16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-32-2010-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-16.doc, RK-32-2010-16, př. 1

40. Žádost o schválení investice pro rok 2010, 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o schválení investice pro rok 2010, 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh na finanční krytí investiční akce „Obnova gamakamery“ v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;
ukládá
odboru zdravotnictví a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace zabezpečit zařazení investiční akce „Obnova gamakamery“ do investičního plánu na rok 2011.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-40, RK-32-2010-40, př. 1, RK-32-2010-40, př. 2

41. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „„Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“;
 • dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle materiálů RK-32-2010-41, př. 1, RK-32-2010-41, př. 2, RK-32-2010-41, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-41

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 70 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 70 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010 o částku 70 000 Kč určenou na realizaci projektu Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v ČR - Téma: Masopustní tradice v kraji Vysočina .
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-17.doc

18. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Tomášem Škarydem, radním kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu, kultury, v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-32-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-18.doc, RK-32-2010-18, př. 1

19. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina, v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-32-2010-19, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-19.doc, RK-32-2010-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, K. Holíková, úředníci oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/32/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obci Tři Studně, IČ 00842214 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2009 ve výši 575 000 Kč dle materiálu RK-32-2010-20, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 575 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 575 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-20.doc, RK-32-2010-20, př. 1, RK-32-2010-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, K. Holíková, úředníci oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o částku 1 185 000 Kč, o kterou byla ponížena neinvestiční účelová dotace z MV ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 v celkové výši 3 192 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-32-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-21.doc, RK-32-2010-21, př. 1, RK-32-2010-21, př. 2

22. VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený seznam VIP akcí pro rok 2011. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, K. Holíková, úředníci oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1546/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných krajem Vysočina v roce 2011 dle mat. RK-32-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-22.doc, RK-32-2010-22, př. 1

23. Informace o pořádání reciproční výměny pro studenty z Dolního Rakouska
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí programové zajištění reciproční výměny pro studenty z Dolního Rakouska. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, K. Holíková, úředníci oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1547/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • organizaci a programové zajištění reciproční výměny pro studenty z Dolního Rakouska odborem školství, mládeže a sportu a odborem sekretariátu hejtmana dle materiálu RK-32-2010-23, př. 1;
 • financování akce z prostředků určených na zajištění spolupráce kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony ve výši max. 30 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-23.doc, RK-32-2010-23, př. 1

24. Druhý ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provední rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje vzít na vědomí druhý ročník projektu „S Vysočinou na Broadway“. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, K. Holíková, úředníci oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/32/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-24.doc

25. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o částku 57 835 tis. Kč, o kterou byla snížena účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-32-2010-25;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 dle materiálu RK-32-2010-25, př. 1upr1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-32-2010-25, př. 3upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2010-25, př. 1upr1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2010-25, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2010-25, př. 3upr1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2010-25, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-25.doc, RK-32-2010-25, př. 1, RK-32-2010-25, př. 2, RK-32-2010-25, př. 3, RK-32-2010-25, př. 4, RK-32-2010-25, př. 5

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků“
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků v celkové výši 150 300 Kč dle materiálu RK-32-2010-26, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků dle materiálu RK-32-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-26.doc, RK-32-2010-26, př. 1

27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/32/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením osobního automobilu Nissan Urvan, registrační značka 1J8 24-87, inventární číslo 6-400037 z majetku kraje dle návrhu SOŠ Nové Město na Moravě jeho likvidací rozebráním a použitím vhodných dílů při výuce studentu v oboru opravář, ostatní odvozem do sběrných surovin;
 • s vyřazením brousícího stroje BS 3, inventární číslo 4-400050 a brusky pásové BS 3, inventární číslo 4-400120 z majetku kraje dle návrhu SOŠ Nové Město na Moravě jejich demontáží a odvozem do sběrných surovin.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
termín: do 31. 12 .2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-27.doc

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje navrhovanou úpravu investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/32/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-32-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-28.doc, RK-32-2010-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/32/2010/RK
Rada kraje
ukládá
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole a Praktické škole Chotěboř ve výši 21 tis. Kč dle materiálu RK-32-2010-29;
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Žďár nad Sázavou ve výši 206 tis. Kč dle materiálu RK-32-2010-29;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 227 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 21 tis. Kč a § 3121 Gymnázia o částku 206 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 21 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 21 tis. Kč Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329 na pokrytí odpisů z nemovitého majetku;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 206 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 206 tis. Kč Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČ 48895407 na pokrytí odpisů z nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé výše uvedených PO
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 62 650 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-32-2010-30, př. 6;
rozhoduje
neposkytnout dotaci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 18 150 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-32-2010-30, př. 6;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělání (ÚZ 00320) o částku 75 820 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 75 820 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 13 170 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 3 materiálu RK-32-2010-30, př. 6;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-30.doc, RK-32-2010-30, př. 1, RK-32-2010-30, př. 2, RK-32-2010-30, př. 3, RK-32-2010-30, př. 4, RK-32-2010-30, př. 5, RK-32-2010-30, př. 6

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, IČ 60419636 na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2010 ve výši 20 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00031) o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-31.doc, RK-32-2010-31, př. 1

32. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k žádosti uvedené příspěvkové organizace o dofinancování akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 4 167 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-32-2010-32, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení nebylo přijato. Pro 0 hlasů, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-32.doc, RK-32-2010-32, př. 1, RK-32-2010-32, př. 2

33. Smlouva o partnerství - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci daného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1556/32/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Základní školou Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace, IČO 70869855 a Základní školou a Praktickou školou Velké Meziříčí, IČ 70831432 dle materiálu RK-32-2010-33, př. 2 za účelem realizace projektu Zdravá záda na Vysočině CZ.1.07/1.2.02/03.0003.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-33.doc, RK-32-2010-33, př. 1, RK-32-2010-33, př. 2

34. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1557/32/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Ford Tranzit kombi 100 devítimístný, registrační značka TRI 57-18 a jeho bezúplatným převodem příspěvkové organizaci kraje Střední škole řemesel Třebíč dle návrhu Dětského domova Hrotovice.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-34.doc

35. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Olejové hospodářství firmy žadatele o poskytnutí podpory M - KOVO s. r. o.
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1558/32/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 041/238/10 dle materiálu RK-32-2010-35, př. 4.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-35.doc, RK-32-2010-35, př. 1, RK-32-2010-35, př. 2, RK-32-2010-35, př. 3, RK-32-2010-35, př. 4

36. Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce dané veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1559/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku v rámci Dodávky zemního plynu pro kraj Vysočina dle materiálu RK-32-2010-36, př. 2;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro kraj Vysočina pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 takto:
Dodavatel: Pragoplyn, a. s., IČO: 27933318, se sídlem Praha 1, Nové Město, Jungmannova 36/31, cena 73 177 709,79 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR, oPKŽU
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-36.doc

37. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1560/32/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie dle materiálu RK-32-2010-37, př. 2;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle jednotlivých částí veřejné zakázky:
Část 1 (vysoké napětí) dodavatel Lumius, spol. s. r. o., IČO: 25911945, se sídlem Frýdek-Místek, Míru 3267, cena 34 037 458 Kč bez DPH;
Část 2 (nízké napětí) dodavatel ČEZ Prodej, s. r. o., IČO: 27232433, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 425/1, cena 14 964 066 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR, oPKŽU
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-37.doc

39. Informace o uložení penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí informaci o uložení a úhradě penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1561/32/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 919 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu kraje Vysočina č. j. KUJI 57938/2010 ze dne 21. 7. 2010 Anglické mateřské škole The Tiny, v. o. s. se sídlem Na Losích 738, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27510859.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2010-39.doc

42. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 10. 2010, v 12:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2010 dne 12. 10. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 10. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz