Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2011, které se konalo dne 27. 9. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 9. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2011
 2. Veřejná zakázka Produkty Microsoft Select Plus
 3. Veřejná nadlimitní zakázka Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina
 4. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 6. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů
 7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 9. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 10. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
 13. Zahájení jednání o darování pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
 14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
 17. Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
 18. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
 20. Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 6 do přílohy M 1.
 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 23. Žádost o prominutí pohledávky
 24. Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 25. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 26. Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 27. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 28. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
 29. Informace o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení za 1. pololetí 2011 a jednání hejtmana Kraje Vysočina a zástupců odboru zdravotnictví s managementy zdravotnických zařízení
 30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 31. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 32. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - poskytnutí investiční dotace na pořízení lékárenského systému
 34. Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy
 35. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce nábytku do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
 37. Návrh na zrušení části usnesení rady kraje č. 1347/26/2011/RK a schválení nového platového postupu ředitele příspěvkové organizace na úseku kultury
 38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 39. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
 40. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 41. Návrh na přípravu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
 42. Návrh na poskytnutí věcného daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 43. Informace o uložení a úhradě odvodů za porušení rozpočtové kázně a o odvolání proti uloženým odvodům
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
 47. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod a stanovení jednotného postupu při vyhlašování konkursních řízení
 48. Pověření OŠMS vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 52. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 53. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 54. Stanovení platu ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 55. Změna v Odborné skupině projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 60. Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
 61. Strategie 2020 Kraje Vysočina
 62. Projekt MA-G 21 - žádost o platbu
 63. Rozprava členů rady
Usnesení 1496/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Veřejná zakázka Produkty Microsoft Select Plus
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Produkty Microsoft Select Plus dle materiálu RK-31-2011-02, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Produkty Microsoft Select Plus;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-02.doc, RK-31-2011-02, př. 1, RK-31-2011-02, př. 2, RK-31-2011-02, př. 3, RK-31-2011-02, př. 4, RK-31-2011-02, př. 5

03. Veřejná nadlimitní zakázka Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu veřejné nadlimitní zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení dle materiálu RK-31-2011-03, př. 1;
mění
usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1360/26/2011/RK ze dne 23. 8. 2011 tak, že usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1360/26/2011/RK ze dne 23. 8. 2011 zní nově takto:
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina v částech 1, 2 a 4 dle materiálu RK-26-2011-50, př. 6;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů v částech zakázky 1, 2 a 4 dle přílohy č. 6 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-03.doc, RK-31-2011-03, př. 1

K bodům 04, 05, 07 - 21, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
Usnesení 1499/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o:
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o dílo na akci Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-04.doc, RK-31-2011-04, př. 1

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 1500/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-05.doc, RK-31-2011-05, př. 1

07. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 1501/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr kraje darovat městysi Štoky:
 • díly „a + h“ o výměře 251 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl “j“ o výměře 399 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „i“ o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem
 • č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/2;
 • díly „e+f“ o výměře 153 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl „g“ o výměře 60 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/7;
 • díl „l“ o výměře 207 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „k“ o výměře 662 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku 2917/4, oba sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2917/33;
 • pozemek par. č. 2917/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 131 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1031-7/2011 z pozemku par. č. 2917/4;
všechny pozemky v k. ú. a obci Štoky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem:
 • díly „a + h“ o výměře 251 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl “j“ o výměře 399 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „i“ o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/2;
 • díly „e+f“ o výměře 153 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl „g“ o výměře 60 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/7;
 • díl „l“ o výměře 207 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „k“ o výměře 662 m2 oddělený geometrickým plánem
 • č. 1005-29/2010  z pozemku 2917/4, oba sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2917/33;
 • pozemek par. č. 2917/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 131 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1031-7/2011 z pozemku par. č. 2917/4;
všechny pozemky v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štoky;
 • nabýt darem díl „b“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku 2862/2 , díl „d“ o výměře 6 m2 oddělený geometrickým plánem
 • č. 1005-29/2010 z pozemku 2826/7, oba sloučené do pozemku par. č. 2862/1 v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví městyse Štoky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-07.doc, RK-31-2011-07, př. 1

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 1502/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Golčův Jeníkov pozemek par. č. 2185/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 1149-1326/2010 z pozemku par. č. 2185/1 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2185/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 1149-1326/2010 z pozemku par. č. 2185/1 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-08.doc, RK-31-2011-08, př. 1

09. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1503/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Ledeč nad Sázavou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 793/2 o výměře 3 941 m2 a par. č. 863 o výměře 360 m2 v k. ú. a obec Ledeč nad Sázavou, původní katastrální území Hradec u Ledče nad Sázavou na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky vedené ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 793/2 o výměře 3 941 m2 a par. č. 863 o výměře 360 m2 v k. ú. a obec Ledeč nad Sázavou, původní katastrální území Hradec u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-09.doc, RK-31-2011-09, př. 1

10. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1504/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
Zahájit jednání s městem Pacov o možnosti darování pozemku par. č. 333 - ostatní plocha, silnice výměře 761 m2 v k. ú. Bedřichov u Zhořce z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 333 - ostatní plocha, silnice výměře 761 m2 v k. ú. Bedřichov u Zhořce z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-10.doc, RK-31-2011-10, př. 1

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1505/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-31-2011-11, př. 1, RK-31-2011-11, př. 2, RK-31-2011-11, př. 3, RK-31-2011-11, př. 4, RK-31-2011-11, př. 5, RK-31-2011-11, př. 6, RK-31-2011-11, př. 7.
odpovědnost: ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, ředitel Domu dětí a mládeže Jihlav
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-11.doc, RK-31-2011-11, př. 1, RK-31-2011-11, př. 2, RK-31-2011-11, př. 3, RK-31-2011-11, př. 4, RK-31-2011-11, př. 5, RK-31-2011-11, př. 6, RK-31-2011-11, př. 7

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
Usnesení 1506/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-12.doc, RK-31-2011-12, př. 1, RK-31-2011-12, př. 2

13. Zahájení jednání o darování pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
Usnesení 1507/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městysem Strážek o darování části pozemku par. č. 126 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Mitrov, obec Strážek v rozsahu cca 550 m2 ke zřízení parkoviště u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-13.doc, RK-31-2011-13, př. 1

14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1508/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2011-14, př. 1 a RK-31-2011-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-14.doc, RK-31-2011-14, př. 1, RK-31-2011-14, př. 2

15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1509/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2011-15, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-31-2011-15, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1462/3 v k. ú. a obci Číhalín a par. č. 786/18 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec zastavěných chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-15.doc, RK-31-2011-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
Usnesení 1510/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 295/4 o výměře 524 m2, par. č. 295/5 o výměře 203 m2 a par. č. 295/6 o výměře 246 m2, oddělené geometrickým plánem č. 191-259/2011 z pozemku par. č. 295 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čikov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 295/4 o výměře 524 m2, par. č. 295/5 o výměře 203 m2 a par. č. 295/6 o výměře 246 m2, oddělené geometrickým plánem č. 191-259/2011z pozemku par. č. 295 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čikov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-16.doc, RK-31-2011-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
Usnesení 1511/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov dle GP č. 236-9979/2011 nově označené jako díl b o výměře 418 m2 a dále části pozemku par. č. 772/2 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov dle GP č. 236-9979/2011 nově označené jako díl a o výměře 169 m2 do vlastnictví obce Římov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 236-9979/2011 nově oddělený díl a o výměře 169 m2 a díl b o výměře 418 m2 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-17.doc, RK-31-2011-17, př. 1

18. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
Usnesení 1512/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-18.doc, RK-31-2011-18, př. 1, RK-31-2011-18, př. 2

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
Usnesení 1513/31/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 820/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 498 m2, oddělený GP č. 104-65/2011 z pozemku par. č. 820/1 - ost. plocha, silnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-19.doc, RK-31-2011-19, př. 1

20. Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
Usnesení 1514/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěných pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-31-2011-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hroznatín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-31-2011-20, př. 1 a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-20.doc, RK-31-2011-20, př. 1, RK-31-2011-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 6 do přílohy M 1.
Usnesení 1515/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 880 000 Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 880 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-21.doc

06. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-06.doc, RK-31-2011-06, př. 1, RK-31-2011-06, př. 2

K bodům 22 - 26, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1517/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-31-2011-22.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-22.doc, RK-31-2011-22, př. 1

23. Žádost o prominutí pohledávky
Usnesení 1518/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ODSH, OE
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-23.doc, RK-31-2011-23, př. 1, RK-31-2011-23, př. 2

24. Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1519/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtů projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 20 912 366,83 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 47 356 304,60 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtů zvláštních účtů o splátky půjček SFDI projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba ve výši 6 091 719,24 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 23 458 474,64 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 14 820 647,59 Kč ze zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o 14 820 647,59 Kč;
 • převod zůstatku ve výši 13 453 132,23 Kč ze zvláštního účtu III/3993 Naloučany - most do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu III/3993 Naloučany - most o 13 453 132,23 Kč;
bere na vědomí
úhradu modifikované platby ve výši 23 635 934,75 Kč dne 14. 9. 2011 na projekt II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje z přijaté dotace dle pokynů systému modifikovaných plateb.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-24.doc

25. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Usnesení 1520/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-31-2011-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2011-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-25.doc, RK-31-2011-25, př. 1

26. Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
Usnesení 1521/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-31-2011-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2011-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-26.doc, RK-31-2011-26, př. 1

27. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/12921 Poříčí - zajištění stability svahu;
 • III/35314 Tři Studně - průtah;
 • III/35314 Vlachovice - průtah;
 • II/402 Třešť - Nádražní ul
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-27.doc, RK-31-2011-27, př. 1

28. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-31-2011-28, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa dle materiálu RK-31-2011-28, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-31-2011-28, př. 3;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-31-2011-28, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-28.doc, RK-31-2011-28, př. 1, RK-31-2011-28, př. 2, RK-31-2011-28, př. 3

29. Informace o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení za 1. pololetí 2011 a jednání hejtmana Kraje Vysočina a zástupců odboru zdravotnictví s managementy zdravotnických zařízení
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o pracovních jednáních ohledně hospodaření zdravotnických zařízení za 1. pololetí roku 2011. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o pracovních jednáních realizovaných hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, gesčním radním pro zdravotnictví, a zástupci odboru zdravotnictví s managementy nemocnic a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace ohledně hospodaření zdravotnických zařízení za 1. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-31-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-29.doc, RK-31-2011-29, př. 1

30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-31-2011-30, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-30.doc, RK-31-2011-30, př. 1

31. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o zadaných veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-31-2011-31, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-31.doc, RK-31-2011-31, př. 1

32. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (účelový znak 00051 ) ve výši 1 425 600 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00051) o částku 1 188 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o částku 237 600 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku 1 188 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-32.doc, RK-31-2011-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - poskytnutí investiční dotace na pořízení lékárenského systému
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Strategická rozhodnutí zřizovatele) o částku 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele (investiční dotace) pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 250 000 Kč s určením na pořízení nového lékárenského informačního systému;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • pořídit v termínu do 31. 10. 2011 nový lékárenský informační systém a zajistit při výběru tohoto systému plnou kompatibilitu s nově implementovaným ERP systémem pro zajištění elektronického přenosu dat;
 • předložit v termínu do 30. 11. 2011 na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina kopii faktury na pořízení nového lékárenského informačního systému a výpis z bankovního účtu týkající se řádné úhrady faktury ve splatnosti, na jejichž základě bude investiční dotace poskytnuta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-33.doc, RK-31-2011-33, př. 1

34. Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením nájemní smlouvy. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1529/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na přístroj pro temperaci a dávkování balené vody Classic dle materiálu RK-31-2011-34, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-34.doc, RK-31-2011-34, př. 1

35. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce nábytku do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce nábytku do expozice uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce souboru nábytku do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2011-35, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-35.doc, RK-31-2011-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/31/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 494 602,78 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 1 494 602,78 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-36.doc

37. Návrh na zrušení části usnesení rady kraje č. 1347/26/2011/RK a schválení nového platového postupu ředitele příspěvkové organizace na úseku kultury
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje předložený návrh na zrušení části usnesení č. 1347/26/2011/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-37.doc, RK-31-2011-37, př. 1, RK-31-2011-37, př. 2

38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2011-38, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 27. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-38.doc, RK-31-2011-38, př. 1

39. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/31/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-39.doc, RK-31-2011-39, př. 1

40. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat řediteli příspěvkové organizace s účinností od 1. 10. 2011. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/31/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-40.doc, RK-31-2011-40, př. 1, RK-31-2011-40, př. 2

41. Návrh na přípravu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1536/31/2011/RK
Rada kraje
ukládá
krajskému úřadu zajistit zpracování návrhu krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením;
schvaluje
složení pracovní a koordinační skupiny:
 • 1 člen rady kraje;
 • 1 zástupce odboru sociálních věcí;
 • 1 zástupce odboru školství mládeže a sportu;
 • 1 zástupce odboru dopravy;
 • 1 zástupce odboru zdravotnictví;
 • 1 zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu;
 • 1 tiskový mluvčí;
 • 2 zástupci krajské zastoupení NRZP;
 • 1 administrátor.
odpovědnost: OSV, OŠMS, OD, OZ, OÚPSŘ, OSH
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-41.doc, RK-31-2011-41, př. 1, RK-31-2011-41, př. 2

42. Návrh na poskytnutí věcného daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě slavnostní stuhy k praporu KSD ČMS Kraje Vysočina v pořizovací ceně maximálně 5 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, Husova 300, 588 22 Přibyslav, IČO: 86553216 dle materiálu RK-31-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-42.doc, RK-31-2011-42, př. 1, RK-31-2011-42, př. 2, RK-31-2011-42, př. 3

43. Informace o uložení a úhradě odvodů za porušení rozpočtové kázně a o odvolání proti uloženým odvodům
Ze zasedání se omluvil L. Joukl. M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí shora uvedené informace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/31/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o uložení a úhradě odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 044 Kč a ve výši 8 087 Kč vyměřených platebními výměry Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 66 576/2011 a č. j. KUJI 66 596/2011 ze dne 25. 7. 2011 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963;
 • informaci o odvoláních Základní školy Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizace proti oběma odvodům za porušení rozpočtové kázně a o postoupení těchto odvolání k přezkoumání na Ministerstvo financí,
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-43.doc, RK-31-2011-43, př. 1, RK-31-2011-43, př. 2, RK-31-2011-43, př. 3

K bodům 44 46, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1539/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 368 335,20 Kč určenou pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 368 335,20 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-31-2011-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-44.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
Usnesení 1540/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí v celkové výši 129 841 Kč dle materiálu RK-31-2011-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí dle materiálu RK-31-2011-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-45.doc, RK-31-2011-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
Usnesení 1541/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011 v celkové výši 269 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011 dle tabulky 1 materiálu RK-31-2011-46, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-31-2011-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-46.doc, RK-31-2011-46, př. 1

47. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod a stanovení jednotného postupu při vyhlašování konkursních řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1542/31/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod dle doplněného materiálu RK-31-2011-47, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Havlíčkův Brod, vedoucího OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina jako odborníky s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.;
ukládá
OŠMS organizovat konkursní řízení na pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina s omezením doby jmenování na pracovní místo na dobu určitou nejméně dvou let, budou-li to vyžadovat důvody hodné zvláštního zřetele, zejména důvody vyplývající z demografického a ekonomického vývoje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-47.doc, RK-31-2011-47, př. 1, RK-31-2011-47, př. 2

48. Pověření OŠMS vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/31/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-48.doc, RK-31-2011-48, př. 1

K bodům 49 51, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 1544/31/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením krmného vozu Sgariboldi MONO 10 DF, inventární číslo 486103, rok pořízení 2007 z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-31-2011-49.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
Usnesení 1545/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v celkové výši 636 160 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu RK-31-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 8.11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-50.doc, RK-31-2011-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Usnesení 1546/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu dle materiálu RK-31-2011-51, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-51.doc, RK-31-2011-51, př. 1, RK-31-2011-51, př. 2

52. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem shora uvedených pravidel. Na základě závěrů, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-52.doc, RK-31-2011-52, př. 1, RK-31-2011-52, př. 2

53. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Materiál odložen viz bod 52.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-53.doc, RK-31-2011-53, př. 1, RK-31-2011-53, př. 2

54. Stanovení platu ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelce shora uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/31/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Miroslavě Zvěřinové, ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, s účinností od 1. 10. 2011, dle materiálu RK-31-2011-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-54.doc, RK-31-2011-54, př. 1, RK-31-2011-54, př. 2

55. Změna v Odborné skupině projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na změnu v Odborné skupině projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/31/2011/RK
Rada kraje
ustanovuje
Zdeňka Ryšavého členem Odborné skupiny projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za Kraj Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 493 323,32 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, o částku 1 493 323,32 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 210 tis. Kč při současném snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 120 tis. Kč, § 3122 Střední odborné školy o částku 20 tis. Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 70 tis. Kč;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 210 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 90 tis. Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 a snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 120 tis. Kč u Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice, IČO 60418427 dle materiálu RK-31-2011-57;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 tis. Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, IČO 62540050 a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 tis. Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 dle materiálu RK-31-2011-57.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-57.doc

58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 906 300,58 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-58.doc

59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/31/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu GENDER FOCUS o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 11 342,55 Kč (podíl ze státního rozpočtu);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu GENDER FOCUS o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu, NÖ Landesakademie ve výši 195 445,73 Kč (podíl ERDF).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 15. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-59.doc

60. Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/31/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2011-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-60.doc, RK-31-2011-60, př. 1

61. Strategie 2020 Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu přípravy koncepčního rozvojového dokumentu kraje pro období 2014 2020. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1554/31/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
připravit Strategii 2020 Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2011-61;
jmenuje
členy pracovní skupiny pro zpracování Strategie 2020 Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2011-61, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na výdaje související s přípravou Strategie 2020;
bere na vědomí
harmonogram a strukturu zpracování Strategii 2020 Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-3011-61, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-61.doc, RK-31-2011-61, př. 1

62. Projekt MA-G 21 - žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/31/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2011-62, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2011-62.doc, RK-31-2011-62, př. 1

63. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 10. 2011, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2011 dne 27. 9. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 9. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz