Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2010, které se konalo dne 5. 10. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 10. 2010.
Hejtman J. Běhounek zahájil zasedání rady kraje a přednesl návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy“
45. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče prodloužení termínu pro podání nabídek
46. Pracovní skupina doprava
a návrh na stažení bodu 17. Druhý ročník projektu S Vysočinou na Broadway (Zdrojové materiály: RK-30-2010-17.doc)
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2010
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření rozpočtu roku 2010 v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 3. Podání žádosti o pokácení stromů - k.ú. Zvole nad Pernštejnem
 4. Prodloužení nájemní smlouvy v k. ú. a obci Švábov
 5. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 6. Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Změna stavebního záměru ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
 10. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - odstranění staveb, parc. č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 11. Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2010
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
 14. Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
 15. Návrh způsobu postupu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny při vykazování čerpání přijaté dotace od SFDI
 16. Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace

 1. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 2. Prezentace partnerských regionů kraje Vysočina výstavou fotografií pro veřejnost
 3. Poskytnutí věcných darů prezidentovi České republiky a arcibiskupovi pražskému
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Tělovýchovné jednotě neslyšících Jihlava
 5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění administrace Programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
 6. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 8. Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny
 9. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 10. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2010
 11. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 13. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 14. Žádost o dofinancování evropského projektu
 15. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 16. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 17. Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
 18. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
 20. Návrh na vyřazení kamerového systému z majetku ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z kraje Vysočina
 22. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI.
 23. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
 24. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
 25. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
 26. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 27. Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy“
 28. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče prodloužení termínu pro podání nabídek
 29. Pracovní skupina doprava
 30. Rozprava členů rady
Usnesení 1477/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 04, 06 08, 11 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření rozpočtu roku 2010 v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1478/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 390 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 390 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 8. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-02.doc

03. Podání žádosti o pokácení stromů - k.ú. Zvole nad Pernštejnem
Usnesení 1479/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat u Obecního úřadu Zvole žádost o povolení pokácení 2 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem;
 • uzavřít mezi Vysočinou a obcí Zvole nepojmenovanou smlouvu, v níž se obec Zvole zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením 2 ks stromů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-03.doc, RK-30-2010-03, př. 1

04. Prodloužení nájemní smlouvy v k. ú. a obci Švábov
Usnesení 1480/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Švábov dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 8. 2010 pod č. 790/2010, kterým dojde k prodloužení doby trvání nájmu o jeden rok, t.j. do 31. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-04.doc, RK-30-2010-04, př. 1

06. Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
Usnesení 1481/30/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 2588/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 2772 m2 v k. ú. a obci Martínkov z vlastnictví firmy MT reality s.r.o., IČ: 26263572, sídlo Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 110 880 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-06.doc, RK-30-2010-06, př. 1

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1482/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2010-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-30-2010-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníky par. č. 1490/1 v k. ú. Smrčná na Moravě a par. č. 1133/2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-07.doc, RK-30-2010-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1483/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2010-08, př. 1 a RK-30-2010-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-08.doc, RK-30-2010-08, př. 1, RK-30-2010-08, př. 2

11. Stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
Usnesení 1484/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky dle materiálu RK-30-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-11.doc, RK-30-2010-11, př. 1

05. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření nájemní smlouvy mezi krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s vlastníky pozemků potřebných pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov o možnosti převodu do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-30-2010-05, př. 1;
 • zahájit jednání s Městysem Vilémov o bezúplatném převodu pozemků pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-30-2010-05, př. 2;
 • uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-30-2010-05, př. 3 na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-30-2010-05, př. 1;
 • nabýt darem pozemky pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov v rozsahu dle materiálu RK-30-2010-05, př. 2 z vlastnictví Městyse Vilémov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-05.doc, RK-30-2010-05, př. 1, RK-30-2010-05, př. 2, RK-30-2010-05, př. 3

09. Změna stavebního záměru ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení č. 0780/16/2010/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1486/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0780/16/2010/RK, kterým byl schválen stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč tak, že ze stavebního záměru se vypouští záměr vybudování přistávací plochy pro vrtulník;
ukládá
odboru majetkovému zajistit projektovou přípravu záměru v tomto redukovaném obsahu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-09.doc

10. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - odstranění staveb, parc. č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Havlíčkův Brod - odstranění staveb, parc.č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-10.doc, RK-30-2010-10, př. 1

44. Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/30/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-44.doc

45. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče prodloužení termínu pro podání nabídek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ do 27. 10. 2010
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-45.doc

15. Návrh způsobu postupu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny při vykazování čerpání přijaté dotace od SFDI
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem postupu převodu příspěvku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1490/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem převodu příspěvku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace určeného na souvislé akce (D1, Podoubraví) do příspěvku na běžnou činnost za podmínky dodržení schváleného objemu akcí s použitím finančních prostředků z jiných zdrojů;
ukládá
  • Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci vypracovat přehled akcí se změnou způsobu financování dle materiálu RK-30-2010-15, př. 1upr1 a předložit ho odboru dopravy a silničního hospodářství;
  • odboru dopravy silničního hospodářství předložit finální stav přílohy D1 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů do rady kraje včetně změny závazných ukazatelů finančního vztahu u Krajské správy a údržby silnic Vysočina.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-15.doc, RK-30-2010-15, př. 1

46. Pracovní skupina doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí návrh složení pracovní skupiny doprava. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1491/30/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh na složení pracovní skupiny doprava dle materiálu RK-30-2010-46;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oslovit politické strany dle materiálu RK-30-2010-46, aby ustavily jednoho zástupce do pracovní skupiny doprava.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: do 31.10.2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-46.doc

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/30/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2010 dle materiálu RK-30-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. října 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-12.doc, RK-30-2010-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: říjen2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-13.doc

14. Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/30/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-14.doc

16. Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje aktualizovaná pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila materiál k dopracování. I. Šteklová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-16.doc

18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Národní sítě zdravých měst ČR, zájmového sdružení právnických osob, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Valná hromada Národní sítě Zdravých měst“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-30-2010-18, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-18.doc, RK-30-2010-18, př. 1, RK-30-2010-18, př. 2, RK-30-2010-18, př. 3

19. Prezentace partnerských regionů kraje Vysočina výstavou fotografií pro veřejnost
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem připravit putovní výstavu velkoplošných fotografií zaměřených na prezentaci sídelních měst, charakteristickou přírodu a památky, příp. produkty partnerských regionů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s ideou prezentace partnerských regionů kraje Vysočina výstavou fotografií pro veřejnost;
ukládá
OSH zajistit realizaci této putovní výstavy dle popsaného návrhu řešení.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-19.doc

20. Poskytnutí věcných darů prezidentovi České republiky a arcibiskupovi pražskému
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí věcných darů prezidentovi České republiky a arcibiskupovi pražskému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí věcného daru:
 • skleněná plastika od výtvarníka Jana Exnara - panu Václavu Klausovi, prezidentovi České republiky;
 • skleněná plastika od výtvarníka Jana Exnara - panu Dominiku Dukovi, arcibiskupovi pražskému a primasovi českému.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Tělovýchovné jednotě neslyšících Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jednotě Neslyšících Jihlava, Březinovy sady 21, Jihlava, IČO: 69722609, dle materiálu RK-30-2010-21, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-21.doc, RK-30-2010-21, př. 1, RK-30-2010-21, př. 2

22. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění administrace Programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o zajištění administrace Programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění administrace Programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska dle materiálu RK-30-2010-22, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-22.doc, RK-30-2010-22, př. 1, RK-30-2010-22, př. 2

23. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o přijetí finančního daru Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2010-23, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2010 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-23.doc, RK-30-2010-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Krajské knihovně Vysočiny na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti ve výši 36 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 36 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010 o částku 36 000 Kč určenou na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-24.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25, 26 a 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

25. Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny
Usnesení 1502/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
realizované podání žádosti Krajské knihovny Vysočiny k projektu Nedovolte mozku stárnout aneb využití literatury a čtení k tréninku, jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-30-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-25.doc, RK-30-2010-25, př. 1

26. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1503/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
realizované podání žádosti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, k projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava - 2. část, jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-30-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-26.doc, RK-30-2010-26, př. 1

28. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1504/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
realizované podání žádosti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, k projektu 16. veletrh muzeí ČR - Muzea a výstavy s tématy okruhu tradiční lidové kultury, jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-30-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-28.doc, RK-30-2010-28, př. 1

27. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2010
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2010 dle materiálu RK-30-2010-27, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-27.doc, RK-30-2010-27, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 7 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 24. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou - Tance, tanec... 2010.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-29.doc

30. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálů RK-30-2010-30, př. 1, a to na dobu určitou do 8. 9. 2015, RK-30-2010-30, př. 2, a to na dobu určitou do 30. 6. 2014, RK-30-2010-30, př. 3, a to na dobu určitou do 16. 2. 2016, RK-30-2010-30, př. 4, a to na dobu určitou do 15. 4. 2016 a RK-30-2010-30, př. 5, a to na dobu určitou do 28. 4. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-30.doc, RK-30-2010-30, př. 1, RK-30-2010-30, př. 2, RK-30-2010-30, př. 3, RK-30-2010-30, př. 4, RK-30-2010-30, př. 5

31. Žádost o dofinancování evropského projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Havlíčkův Brod o dofinancování evropského vzdělávacího projektu v rámci programu LLP Comenius projekty multilaterálního partnerství škol T.A.S.T.E. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Gymnázium Havlíčkův Brod, IČ 60126621 ve výši 50 000 Kč za účelem dofinancování evropského vzdělávacího projektu dle materiálu RK-30-2010-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-31.doc, RK-30-2010-31, př. 1, RK-30-2010-31, př. 2

32. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF k projektu „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1509/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-30-2010-32, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-32.doc, RK-30-2010-32, př. 1

33. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti příjemce podpory o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny, Grantového programu Rozvoj podnikatelů 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 075/234/09 dle materiálu RK-30-2010-33, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-33.doc, RK-30-2010-33, př. 1, RK-30-2010-33, př. 2, RK-30-2010-33, př. 3

34. Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s žádostí obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/30/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout změnu účelu použití dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0142/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 obci Radostín z původního účelu použití Úpravy vedoucí k odstranění dusičnanů - zlepšení kvality vody na nový účel použití Péče o stromy - stromořadí v intravilánu obce.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-34.doc, RK-30-2010-34, př. 1

35. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/30/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádosti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory:
  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-30-2010-35, př. 1;
  • 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-30-2010-35, př. 2;
  • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-30-2010-35, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádosti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-35.doc, RK-30-2010-35, př. 1, RK-30-2010-35, př. 2, RK-30-2010-35, př. 3

36. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh změny usnesení rady kraje č. 1410/29/2010/RK. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1513/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1410/29/2010/RK tak, že se materiál RK-29-2010-68, př. 1 nahrazuje materiálem RK-30-2010-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-36.doc, RK-30-2010-36, př. 1

37. Návrh na vyřazení kamerového systému z majetku ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu Ústavu sociální péče Zboží, p.o., na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kamerového systému, inventární číslo 54015, rok pořízení 1998, pořizovací cena 203 013,20 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-37.doc, RK-30-2010-37, př. 1, RK-30-2010-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Občanskému sdružení Paraplegici Vysočina, IČO: 22673270, na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče v celkové výši 15 000 Kč dle materiálu RK-30-2010-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 15 000 Kč při současném snížení § 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-38.doc, RK-30-2010-38, př. 1

39. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem: Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-30-2010-39, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. dle materiálu RK-30-2010-39, př. 9;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. dle materiálu RK-30-2010-39, př. 10; Rada kraje Vysočina, jako zadavatel, zároveň pověřuje hodnotící komisi, ve smyslu § 59 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, posouzením kvalifikace dodavatelů dle doplněného materiálu;
schvaluje
přílohy zadávacích dokumentací dle materiálů RK-30-2010-39, př. 2, RK-30-2010-39, př. 3, RK-30-2010-39, př. 4, RK-30-2010-39, př. 5, RK-30-2010-39, př. 6, RK-30-2010-39, př. 7, RK-30-2010-39, př. 8;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI. dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb, to vše v navržených termínech.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-39.doc, RK-30-2010-39, př. 9, RK-30-2010-39, př. 10

40. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o možnost doplnění investičního plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/30/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-30-2010-40 do investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů investičního fondu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-40.doc

41. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o přípravě veřejné zakázky na společný nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro nemocnice zřizované krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-30-2010-41, př. 1, RK-30-2010-41, př. 2, RK-30-2010-41, př. 3, RK-30-2010-41, př. 4; RK-30-2010-41, př. 5; RK-30-2010-41, př. 6; RK-30-2010-41, př. 7; RK-30-2010-41, př. 10;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle materiálu RK-30-2010-41, př. 8;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2010-41, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2010-41, př. 12;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2010-41, př. 9.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-41.doc

42. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s průběhem přípravy veřejné zakázky na společný nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro nemocnice zřizované krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-30-2010-42, př. 1, RK-30-2010-42, př. 2, RK-30-2010-42, př. 3, RK-30-2010-42, př. 4; RK-30-2010-42, př. 5; RK-30-2010-42, př. 6; RK-30-2010-42, př. 7; RK-30-2010-42, př. 10;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle materiálu RK-30-2010-42, př. 8;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2010-42, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2010-42, př. 12;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2010-42, př. 9.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-42.doc

43. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/30/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2010-43.doc, RK-30-2010-43, př. 1, RK-30-2010-43, př. 2

47. Rozprava
Rada kraje projednala v rámci diskuse informativní materiál odboru zdravotnictví „Informace ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina“ s usneseními, které byly předloženy a konstatovala, že vždy podporovala a podporuje činnost Oční školy v Třebíči s tím, že ale otázku hotelových služeb a platby za ně musí řešit nemocnice ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou. Při nástupu absolventů stomatologie rada kraje prozatím neuvažuje o jejich podpoře.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 10. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2010 dne 5. 10. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 7. 10. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz