Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2007 - 13.11.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
04Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití, změna závazných ukazatelů
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
06Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou - vzdání se funkce ředitele
07Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Dětského domova Budkov
08Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví Školství na rok 2007
09Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
10Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
12Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
14Fond Vysočiny - projekt FV 020/149/06
15Fond Vysočiny - projekt FV 011/133/06
16Fond Vysočiny - projekt FV 021/169/07
17Fond Vysočiny - projekt FV 003/182/07
18Souhlas s účastí Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě betlémů "100 PRESEPI" v Římě
19Návrh na změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
20Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
22Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
23Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
24Stavební záměr "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
25Stavební záměr "Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM, ul. Věžní , Jihlava"
26Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
27Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo - "Domov mládeže a školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
28Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
29Převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
30Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
31Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
32Smlouva opravňující investora provést stavbu
33Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
34Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
35Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
36Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
37Rekonstrukce silnice "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" - uzavření dodatku smlouvy o dílo
38Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
39Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
40Nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz - svěření krajskému úřadu
41FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
42FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
43Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
44Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
46Odpis pohledávky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
47Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
48Záměr připojení stanoviště v Humpolci ke Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
49Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
51Veřejná zakázka na dodávky "ÚSP Zboží - rekonstrukce - vybavení interiéru"
52Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
53Vnitřní předpis č. 16/07 - Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz