Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2012 - 04.09.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
03Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
05Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
06Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
08Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
09Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavek vlastníka na zvýšení schválené výkupní ceny, odstranění stavby
10Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
11Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
15upr1Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
16Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
17Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
18Koupě pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
19Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
20Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
21Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicí II/354 na uzavření nájemní smlouvy
22Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
23Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
24Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
25Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
26Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
27Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
29Darovací smlouva
30Smlouva o užívání modulu Profil zadavatele Kraje Vysočina pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
31Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
32Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
33Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
34Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
35Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
38Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
38upr1Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
39Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
40Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
41Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09035943) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP ) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
42Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
43Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
44Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2012
46Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
47Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace
48Transformační plán Ústavu sociální péče Křižanova II.
49Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinn
50Podstatná změna č. VI. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
51Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
52Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
53Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
54Organizační řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
55Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
56Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
58Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz