Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2012, které se konalo dne 28. 8. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 8. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
81. Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu;
82. Souhlas s investiční akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
 3. Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 4. Podání žádosti o pokácení stromů rostoucích mimo les - k. ú. Humpolec
 5. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Broumova Lhota
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 a M 7 do přílohy M 1
 9. Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd na uzavření nájemní smlouvy
 10. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
 11. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 12. Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
 13. Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
 14. Souhlas s investiční akcí a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 15. Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
 16. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 17. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 18. Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
 19. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 20. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 21. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 23. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2011/2012 a příprava ročníku 2012/2013
 24. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
 25. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 26. Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 27. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 05, komunikace
 29. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 30. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 31. Poskytnutí daru za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 32. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 33. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 34. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 35. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 37. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
 38. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
 39. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
 40. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2012
 41. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 42. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
 43. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Opera - Bílá paní Pernštejnská
 45. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 46. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
 47. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2012
 48. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2012
 49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 50. Změny ve školském rejstříku
 51. Změny ve zřizovacích listinách
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 54. Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina.
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 59. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
 60. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
 61. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 62. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
 63. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel Třebíč
 64. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 65. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina -návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 67. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 68. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 69. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 70. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 71. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 8. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
 72. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
 73. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 74. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
 75. MAS Královská stezka o. p. s. - žádost o finanční podporu
 76. Uzavření Dohody o spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky, o. s.
 77. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
 78. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
 79. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit a informace o přidělení registračního listu akce
 80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou a informace o přidělení registračního listu akce
 81. Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 82. Souhlas s investiční akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 83. Rozprava členů rady
Usnesení 1484/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 04 06, 08 - 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
Usnesení 1485/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-02.doc, RK-29-2012-02, př. 1

04. Podání žádosti o pokácení stromů rostoucích mimo les - k. ú. Humpolec
Usnesení 1486/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-04.doc, RK-29-2012-04, př. 1

05. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1487/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2012-05, př. 1 a RK-29-2012-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-05.doc, RK-29-2012-05, př. 1, RK-29-2012-05, př. 2

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1488/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2012-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-29-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-06.doc, RK-29-2012-06, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 a M 7 do přílohy M 1
Usnesení 1489/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 341 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 263 tis. Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 78 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-08.doc

09. Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd na uzavření nájemní smlouvy
Usnesení 1490/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-09.doc, RK-29-2012-09, př. 1

10. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
Usnesení 1491/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0023/01/2012/ZK;
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
 • schválit Dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2012-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-10.doc, RK-29-2012-10, př. 1

11. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 1492/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-11.doc, RK-29-2012-11, př. 1

12. Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
Usnesení 1493/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-12.doc

03. Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepředložit zastupitelstvu kraje návrh na prodej částí pozemků par. č. par. č. 4371/1 a par. č. 4371/2 v k. ú. a obci Jihlava podle žádosti Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a. s.;
ukládá
odboru majetkovému o rozhodnutí rady kraje žadatele informovat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-03.doc, RK-29-2012-03, př. 1, RK-29-2012-03, př. 2, RK-29-2012-03, př. 3

07. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Broumova Lhota
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Broumova Lhota. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-07.doc, RK-29-2012-07, př. 1

13. Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1496/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Zetor, a. s., IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 a pozemku st. par. č. 1898 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, že vlastnictvím společnosti Zetor,a. s. IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno bude budova bez č.p./č.e. na nově vzniklém pozemku st. par. č. 1898/1 a pozemek st. par. č. 1898/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 796 m2 a vlastnictvím Kraje Vysočina bude budova stojící na pozemku st. par. č. 1898/2 , jako přístavba ke stavbě na pozemku st. par. č. 4736 s č. p. 3612 a pozemek st. par. č. 1898/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 429 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, jak je uvedeno v materiálu RK-29-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-13.doc, RK-29-2012-13, př. 1, RK-29-2012-13, př. 2

14. Souhlas s investiční akcí a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě o změnu investičního plánu a souhlas s realizací investiční dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce investora Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s názvem „Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle projektové dokumentace ze srpna 2012 ve stupni DUR zpracované ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, kterou budou dotčeny mj. pozemky par. č. 2938 a 2959/1 v k. ú. Nové Město na Moravě ve vlastnictví Kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací na straně investora smlouvu zakládající Nemocnici Nové Město na Moravě příspěvkové organizaci právo provést stavbu „Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle projektové dokumentace ze srpna 2012 ve stupni DUR zpracované ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava a navazujících dalších stupňů PD na pozemcích par. č. 2938 a 2959/1 v k. ú. Nové Město na Moravě ve vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 7 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 000 000 Kč, případné další náklady uhradí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z vlastních zdrojů;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 7 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci investiční akce „Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě“;
 • uložit ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • zapracovat schválenou investiční dotaci do investičního plánu na rok 2012, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí výše uvedené rozpočtové opatření;
 • předložit kopie faktur včetně vyčíslení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, na základě tohoto vyčíslení bude dotace poskytnuta. Po poskytnutí investiční dotace a úhradě faktury zaslat výpis z bankovního účtu. Obojí za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí výše uvedené rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-14.doc, RK-29-2012-14, př. 1, RK-29-2012-14, př. 2

15. Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyjádřit zájem o zapojení Kraje Vysočina do shora uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje projevit zájem o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020 dle materiálu RK-29-2012-15.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-15.doc, RK-29-2012-15, př. 1

16. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh na změnu investičního plánu u dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2012 zařazením nových investičních položek:
 • elektronická odsávačka ve výši 67 764 Kč;
 • fototerapeutické lůžko pro novorozence ve výši 82 632,90 Kč;
 • LCD Smart ve výši 45 486 Kč;
souhlasí
s použitím části rezervního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 195 882,90 Kč k posílení investičního fondu v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-16.doc

17. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací níže uvedené investiční akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce - pořízení přístroje OCT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 850 000 Kč;
souhlasí
s pořízením přístroje OCT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, nákupem na splátky podle § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-29-2012-17, př. 2;
bere na vědomí
zadávací dokumentaci dle materiálu RK-29-2012-17, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-17.doc, RK-29-2012-17, př. 1, RK-29-2012-17, př. 2

18. Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek včetně závazného ukazatele Investiční dotace na jmenovité akce v rozsahu dle materiálů RK-29-2012-18, př. 1 a RK-29-2012-18, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 065 000 Kč původně určené Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 16 065 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít dodatek k č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2012-18, př. 3;
 • uložit:
 • odboru zdravotnictví poukázat na účet Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, nejdéle v termínu do 31. 12. 2012 finanční prostředky ve výši dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předkládat dodavatelské faktury ihned po jejich evidenci v účetnictví a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválených investičních dotací dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ekonomický odbor, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-18.doc, RK-29-2012-18, př. 1, RK-29-2012-18, př. 2, RK-29-2012-18, př. 3, RK-29-2012-18, př. 4

K bodům 19 21, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1502/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2012-19, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-19.doc, RK-29-2012-19, př. 1, RK-29-2012-19, př. 2

20. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1503/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-20.doc, RK-29-2012-20, př. 1

21. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1504/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-21.doc, RK-29-2012-21, př. 1, RK-29-2012-21, př. 2, RK-29-2012-21, př. 3

22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 200 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-22.doc, RK-29-2012-22, př. 1, RK-29-2012-22, př. 2, RK-29-2012-22, př. 3, RK-29-2012-22, př. 4

23. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2011/2012 a příprava ročníku 2012/2013
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí vyhodnocení a přípravu shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-23.doc, RK-29-2012-23, př. 1, RK-29-2012-23, př. 2

82. Souhlas s investiční akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s realizací dané investiční akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací investiční akce Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-82, RK-29-2012-82, př. 1

24. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP JV na daný projekt. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-29-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-24.doc, RK-29-2012-24, př. 1

25. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh schválit a uložit ODSH předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu „III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-25.doc, RK-29-2012-25, př. 1

26. Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-29-2012-26, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 448 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 448 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-26.doc, RK-29-2012-26, př. 1, RK-29-2012-26, př. 2

27. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/523 Jihlava Humpolec;
 • II/112 Košetice hranice kraje
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-27.doc

28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 05, komunikace
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Stavby - 05, komunikace dle materiálu RK-29-2012-28, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Stavby - 05, komunikace:
 • pro část 1) uchazeče Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308;
 • pro část 2) uchazeče Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., OZ 6 - Morava, se sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 45273910
v souladu s materiálem RK-29-2012-28, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-28.doc, RK-29-2012-28, př. 1

V průběhu jednání odešli V. Novotný, M. Kružíková, L. Joukl. K bodům 29, 30, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

29. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1513/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA V4 o přijaté finanční prostředky od smluvního partnera projektu ve výši 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-29.doc

30. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1514/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu z evropských fondů ve výši 373 048,32 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-30.doc

31. Poskytnutí daru za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišli V. Novotný, M. Kružíková, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu;
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-31.doc, RK-29-2012-31, př. 1

32. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh na jmenování ředitele/ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v souladu se závěry výběrové komise. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1516/29/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Mgr. Daniela Nováka s účinností od 1. 10. 2012.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 1. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-32.doc, RK-29-2012-32, př. 1

33. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-29-2012-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-33.doc, RK-29-2012-33, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Opera - Bílá paní Pernštejnská
T. Škaryd předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Projednávání se zúčastnily K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, K. Jiráková, právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Smyčcovému orchestru N. Kyjovského, Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 26581108, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce s názvem Opera Bílá paní Pernštejnská dle materiálu RK-29-2012-44, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 20 000 Kč dle materiálu RK-29-2012-44.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-44.doc, RK-29-2012-44, př. 1, RK-29-2012-44, př. 2, RK-29-2012-44, př. 3

34. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vydat Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 1. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Vyskytná;
 2. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Ústí;
 3. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dobronín;
 4. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Jiratice;
 5. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dudín;
 6. souhlasí s rozhodnutím o námitce Statutárního města Jihlavy;
 7. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Havlíčkův Brod;
 8. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Telč;
 • zohlednit:
a) připomínky dle materiálu RK-29-2012-34, př. 2 takto:
 1. souhlasí se zohledněním připomínky společnosti OSTWINT CZ, s. r. o. Praha;
 2. souhlasí se zohledněním připomínky České společnosti pro větrnou energii Praha;
 3. souhlasí s částečným zohledněním připomínky (v bodě 1) Povodí Vltavy, s. p. Praha;
 4. souhlasí se zohledněním připomínky obce Bačkovice;
 5. souhlasí s částečným zohledněním připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Praha;
 6. souhlasí se zohledněním připomínky Ministerstva obrany ČR Praha;
b) vypořádání podmínek vyplývajících ze stanoviska MŽP ze dne 10. 7. 2012, čj. 47390/ENV/12 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2012-34, př. 5;
 • vydat Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálech RK-29-2012-34, př. 2 a RK-29-2012-34, př. 3, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a  podle zohlednění připomínek;
 • uložit odboru ÚSPŘ zajištění:
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-34.doc, RK-29-2012-34, př. 1, RK-29-2012-34, př. 2, RK-29-2012-34, př. 3, RK-29-2012-34, př. 4, RK-29-2012-34, př. 5

35. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit změnu použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2012. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2012 dle materiálu RK-29-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitel Domova Háj, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-35.doc, RK-29-2012-35, př. 1, RK-29-2012-35, př. 2

36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.:4200192818/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 6.367,58 EUR (158 829,80 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-36.doc

37. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin daných příspěvkových organizací. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2012-37, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-37.doc, RK-29-2012-37, př. 1, RK-29-2012-37, př. 2

38. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat předsedy, místopředsedy, členy výborů a zrušit uvedené výbory zastupitelstva kraje. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat předsedy, místopředsedy a členy:
  • výboru finančního;
  • výboru kontrolního;
  • výboru regionálního rozvoje;
  • výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
  • výboru legislativního;
  • výboru pro udělování medailí,
s účinností k 13. 10. 2012;
 • zrušit:
  • výbor regionálního rozvoje;
  • výbor legislativní;
  • výbor pro udělování medailí,
s účinností k 13. 10. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-38.doc

39. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odvolat předsedy, místopředsedy, členy komisí a zrušit uvedené komise rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/29/2012/RK
Rada kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
 • komise bezpečnostní;
 • komise dopravní;
 • komise pro zemědělství a životní prostředí;
 • komise rozpočtové;
 • komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů;
 • komise sociální a pro oblast protidrogové politiky;
 • komise zdravotní;
 • komise pro sport a volný čas,
s účinností k 13. 10. 2012;
ruší
 • komisi bezpečnostní;
 • komisi dopravní;
 • komisi pro zemědělství a životní prostředí;
 • komisi rozpočtovou;
 • komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů;
 • komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky;
 • komisi zdravotní;
 • komisi pro sport a volný čas,
s účinností k 13. 10. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-39.doc

40. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2012 dle materiálu RK-29-2012-40, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-29-2012-40, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-40.doc, RK-29-2012-40, př. 1, RK-29-2012-40, př. 2

41. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o pronájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-29-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-41.doc, RK-29-2012-41, př. 1, RK-29-2012-41, př. 2

42. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejích změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejich změn;
 • vzít na vědomí Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu RK-29-2012-42, př. 1;
 • vzít na vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-29-2012-42, př. 2;
 • schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 dle materiálu RK-29-2012-42, př. 3.
odpovědnost: OSH, OI, OSV, OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-42.doc, RK-29-2012-42, př. 1, RK-29-2012-42, př. 2, RK-29-2012-42, př. 2a, RK-29-2012-42, př. 3

43. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2012-43, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-43.doc, RK-29-2012-43, př. 1, RK-29-2012-43, př. 2, RK-29-2012-43, př. 3

45. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-29-2012-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 28. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-45.doc, RK-29-2012-45, př. 1, RK-29-2012-45, př. 2

81. Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/29/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2012 na 431 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-81

46. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012 dle materiálu RK-29-2012-46, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-46.doc, RK-29-2012-46, př. 1

47. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 v celkové výši 2 775 553 049,30 Kč dle materiálu RK-29-2012-47, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 v celkové výši 185 582 964,32 Kč dle materiálu RK-29-2012-47, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-47.doc, RK-29-2012-47, př. 1, RK-29-2012-47, př. 2

48. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 3 402 218 Kč dle materiálů RK-29-2012-48, př. 1 a RK-29-2012-48, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2012-48, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, odbory zdravotnictví a školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-48.doc, RK-29-2012-48, př. 1, RK-29-2012-48, př. 2, RK-29-2012-48, př. 3, RK-29-2012-48, př. 4, RK-29-2012-48, př. 5

K bodům 49 - 51, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 1534/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením plynového varného kotle DHM 299, typ KP 22 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-29-2012-49.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-49.doc

50. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 1535/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se změnami ve školském rejstříku u školského zařízení zřizovaného Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-29-2012-50, př. 1 kódy 1A, 1B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 10. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-50.doc, RK-29-2012-50, př. 1

51. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 1536/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov dle materiálu RK-29-2012-51, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu RK-29-2012-51, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-29-2012-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-51.doc, RK-29-2012-51, př. 1, RK-29-2012-51, př. 2, RK-29-2012-51, př. 3

K bodům 52, 53, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
Usnesení 1537/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 100 000 Kč za účelem realizace aktivit projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
Usnesení 1538/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 70 000 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-53.doc

54. Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1539/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-54.doc, RK-29-2012-54, př. 1, RK-29-2012-54, př. 2, RK-29-2012-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1540/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČO 26217350, ve výši 2 100 000 Kč dle materiálu RK-29-2012-55, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-55.doc, RK-29-2012-55, př. 1, RK-29-2012-55, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1541/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, IČO 70927511, ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-29-2012-56, př. 4upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-56.doc, RK-29-2012-56, př. 1, RK-29-2012-56, př. 2, RK-29-2012-56, př. 3, RK-29-2012-56, př. 4

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 195 222 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-29-2012-57, př. 8.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-57.doc, RK-29-2012-57, př. 1, RK-29-2012-57, př. 2, RK-29-2012-57, př. 3, RK-29-2012-57, př. 4, RK-29-2012-57, př. 5, RK-29-2012-57, př. 6, RK-29-2012-57, př. 7, RK-29-2012-57, př. 8

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 25 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-29-2012-58, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-58.doc, RK-29-2012-58, př. 1, RK-29-2012-58, př. 2

59. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Základní umělecké školy Telč o poskytnutí peněžního daru na pokrytí nákladů spojených s dopravou na 6. ročník nesoutěžní přehlídky dětských sborů „Světlo za Lidice 2012“. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1544/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout peněžní dar ve výši 17 000 Kč Základní umělecké škole Telč, příspěvkové organizaci, nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56 Telč (IČ: 65766547) dle materiálu RK-29-2012-59, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3231 Základní umělecké školy o částku 17 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ00324) o částku 17 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 21. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-59.doc, RK-29-2012-59, př. 1, RK-29-2012-59, př. 2, RK-29-2012-59, př. 3

60. Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dar fondu klubu olympioniků shora uvedených krajů. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina, IČ 283 58 821 ve výši 60 tis. Kč dle materiálu RK-29-2012-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-60.doc, RK-29-2012-60, př. 1, RK-29-2012-60, př. 2

61. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací projektového záměru dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1546/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Další vzdělávání - transfer technologií v energetice dle materiálu RK-29-2012-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-61.doc, RK-29-2012-61, př. 1, RK-29-2012-61, př. 2

K bodům 62, 63, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

62. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Usnesení 1547/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Chotěboř Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu dle materiálu RK-29-2012-62, př. 1;
ukládá
ředitelce Základní školy a Praktické školy Chotěboř omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-62.doc, RK-29-2012-62, př. 1, RK-29-2012-62, př. 2

63. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel Třebíč
Usnesení 1548/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy řemesel Třebíč Automodul dle materiálu RK-29-2012-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-63.doc, RK-29-2012-63, př. 1, RK-29-2012-63, př. 2

64. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací projektového záměru dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1549/29/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Zodpovědně, reálně a s předstihem dle materiálu RK-29-2012-64, př. 1;
ukládá
ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky;
ukládá
OŠMS zapracovat položku na zajištění předfinancování projektu ve výši 800 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2013.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-64.doc, RK-29-2012-64, př. 1, RK-29-2012-64, př. 2

65. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina -návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2012-65, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2012-65, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-65.doc, RK-29-2012-65, př. 1, RK-29-2012-65, př. 2

66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2012-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-66.doc, RK-29-2012-66, př. 1, RK-29-2012-66, př. 2

67. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s žádostí městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-67.doc, RK-29-2012-67, př. 1

68. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům na drobné vodohospodářské ekologické akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 14 236 549 Kč dle materiálu RK-29-2012-68, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-29-2012-68, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2012-68, př. 4;
 • uložit odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zapracovat výdaje ve výši 5 546 460 Kč do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Zemědělství.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-68.doc, RK-29-2012-68, př. 1, RK-29-2012-68, př. 2, RK-29-2012-68, př. 3, RK-29-2012-68, př. 4

69. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se nedodržení podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu příjemce podpory. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-69.doc, RK-29-2012-69, př. 1

70. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/29/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 II OPVK (č. ú.: 4200315240/6800) o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 644 359 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II v rámci OP VK.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-70.doc

71. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 8. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1556/29/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2012-71, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-71.doc, RK-29-2012-71, př. 1

72. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1557/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2012-72, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-72.doc, RK-29-2012-72, př. 1, RK-29-2012-72, př. 2, RK-29-2012-72, př. 3

73. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel J. Matějek odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1558/29/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-73.doc, RK-29-2012-73, př. 1, RK-29-2012-73, př. 2, RK-29-2012-73, př. 3, RK-29-2012-73, př. 4, RK-29-2012-73, př. 5, RK-29-2012-73, př. 6

74. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2012“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1559/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2012-74, př. 1;
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2012-74, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-74.doc, RK-29-2012-74, př. 1, RK-29-2012-74, př. 2

75. MAS Královská stezka o. p. s. - žádost o finanční podporu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí Královské stezky o. p. s. o finanční podporu určenou na prezentaci všech Místních akčních skupin Kraje Vysočina a Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1560/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotaci ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-29-2012-75, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-75.doc, RK-29-2012-75, př. 1, RK-29-2012-75, př. 2

76. Uzavření Dohody o spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky, o. s.
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1561/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky, o. s., IČO 27032302, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Husitská 344/63, dle materiálu RK-29-2012-76, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-76.doc, RK-29-2012-76, př. 1

77. Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení návrh podat žádost o účelovou dotaci MŽP. Projednávání se zúčastnili R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, J. Ferklová, D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel L. Joukl Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1562/29/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o účelovou dotaci MŽP dle materiálu RK-29-2012-77, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-77.doc, RK-29-2012-77, př. 1

78. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
Z. Ryšavý podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace společnosti Stanice Pavlov. Projednávání se zúčastnili R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, J. Ferklová, D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/29/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 400 000 Kč v roce 2013 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2013 dle materiálu RK-29-2012-78, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: do 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-78.doc, RK-29-2012-78, př. 1, RK-29-2012-78, př. 2, RK-29-2012-78, př. 3, RK-29-2012-78, př. 4, RK-29-2012-78, př. 5

79. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit a informace o přidělení registračního listu akce
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, J. Ferklová, D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-29-2012-79, př. 16;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů dle materiálů RK-29-2012-79, př. 13, RK-29-2012-79, př. 14 a RK-29-2012-79, př. 15 jako nejvhodnější nabídky pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit výsledky veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-79.doc, RK-29-2012-79, př. 1, RK-29-2012-79, př. 2, RK-29-2012-79, př. 3, RK-29-2012-79, př. 4, RK-29-2012-79, př. 5, RK-29-2012-79, př. 6, RK-29-2012-79, př. 7, RK-29-2012-79, př. 8, RK-29-2012-79, př. 9, RK-29-2012-79, př. 10, RK-29-2012-79, př. 11, RK-29-2012-79, př. 12, RK-29-2012-79, př. 13, RK-29-2012-79, př. 14, RK-29-2012-79, př. 15, RK-29-2012-79, př. 16

80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou a informace o přidělení registračního listu akce
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, E. Navrátilová, úřednice oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, J. Ferklová, D. Vacková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1565/29/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-29-2012-80, př. 16;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů dle materiálů RK-29-2012-80, př. 13, RK-29-2012-80, př. 14 a RK-29-2012-80, př. 15 jako nejvhodnější nabídky pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit výsledky veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2012-80.doc, RK-29-2012-80, př. 1, RK-29-2012-80, př. 2, RK-29-2012-80, př. 3, RK-29-2012-80, př. 4, RK-29-2012-80, př. 5, RK-29-2012-80, př. 6, RK-29-2012-80, př. 7, RK-29-2012-80, př. 8, RK-29-2012-80, př. 9, RK-29-2012-80, př. 10, RK-29-2012-80, př. 11, RK-29-2012-80, př. 12, RK-29-2012-80, př. 13, RK-29-2012-80, př. 14, RK-29-2012-80, př. 15, RK-29-2012-80, př. 16

83. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 9. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2012 dne 28. 8. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 8. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz