Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2007 - 04.09.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
03Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
04Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
05Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
06Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa" - změna usnesení
07Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
08Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí
09Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
10Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
11Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
12Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
13Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
14Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
15Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
17Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
18Uzavření nájemních smluv pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
19Smlouvy opravňující investora provést stavbu
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
22Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
23Stavební záměr "Gymnázium Chotěboř - výstavba tělocvičny s učebnami"
24Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
25Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
26Veřejná zakázka na stavební práce "II/353 Bohdalov - obchvat" - výběr zhotovitele stavby
27Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
28Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
29Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
30Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
31Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
32Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
34Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
35Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 028/146/06
36Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
37Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
38Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
39FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
40Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
42Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
43Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
44Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
45Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2007
46Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
47Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
48Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
50Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
51Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
52Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2007
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
54Stanovení platu
55Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol - změna usnesení
56Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
57Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
58Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
59Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady") - Výzva č. I k předkládání žádostí
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
61Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
62Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
63Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
64Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
65Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
66FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
67Jmenování členů Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mistrovství České republiky v orbě
69Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Agrárního a potravinářského dne v Pelhřimově
71Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
72Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
73Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice"
74Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
75Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
76Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování studií proveditelnosti na projekty investiční výstavby v nemocnicích
77Větrné elektrárny na Vysočině
77upr1Větrné elektrárny na Vysočině
78Návrh na provedení rozpočtového opatření rok 2007 - nákup knihy Zaváté šlépěje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz