Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2011, které se konalo dne 9. 8. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 8. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
87. Čestné prohlášení k prodeji pozemku
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2011
 2. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem a následný převod části pozemku
 3. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 4. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 5. Zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
 6. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Opatov na Moravě
 7. Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
 8. Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
 9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 12. Nabytí pozemků pro stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 16. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
 17. Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
 18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
 19. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba, změna usnesení č. 0217/06/2010/RK
 20. Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
 21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 23. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 24. Zařazení nové akce OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 25. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
 26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 6 a M 7
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - převedení akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 do přílohy M5
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Nemovitý majetek - změna z M 5 do M 1
 30. Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
 31. Změna usnesení 1348/28/2010/RK ve znění usnesení 0322/09/2011/RK - majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
 32. Informace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí tohoto penále
 33. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
 34. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 35. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011
 36. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2011
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 38. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
 39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace v rámci programu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z ROP JV
 40. Návrh smlouvy o spolupráci
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2011
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2011
 43. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 44. Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 45. Projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 46. Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - projekt II/353 Bohdalov - obchvat
 47. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
 48. Změna č. 1 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
 49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně
 50. Zrušení veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 52. Návrh dotace na projekt Vzdělávání s handicapem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 54. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
 55. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 56. Podpora učebních oborů - motivační stipendia
 57. Změny ve školském rejstříku
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
 59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 60. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 61. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 63. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
 64. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 65. Změna přílohy žádosti v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
 66. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0019
 67. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 68. FOND VYSOČINY - zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK
 69. Projekty C-Plus a Clusters-Cord
 70. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 71. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2011
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2011
 74. Informace o zřízení Projektu implementace ERP systému ve zdravotnických zařízených zřizovaných krajem Vysočina
 75. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelových darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 76. Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 77. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 78. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 79. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 80. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 81. Výsledek veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy - Hygienické potřeby
 82. Předložení závěrečné žádosti o platbu na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč vedené u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod registračním číslem projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599
 83. Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 84. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 85. Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
 86. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor
 87. Čestné prohlášení k prodeji pozemku
 88. Rozprava členů rady
Usnesení 1223/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 24, 26, 30, 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem a následný převod části pozemku
Usnesení 1224/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Úpravy krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín na pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat městu Bystřice nad Pernštejnem část pozemku 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
 • uzavřít smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Úpravy krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín na pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu geometrického zaměření stavby z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-02.doc, RK-25-2011-02, př. 1

03. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1225/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Přechod pro pěší u Penny Marketu v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 3084/1 a par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Přechod pro pěší u Penny Marketu v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 3084/1 a par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-03.doc, RK-25-2011-03, př. 1

04. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1226/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1800 a 2695 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem zastavěných chodníky;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov zastavěných chodníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rudíkov na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou zastavěny chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-04.doc, RK-25-2011-04, př. 1

05. Zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Usnesení 1227/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-05.doc, RK-25-2011-05, př. 1, RK-25-2011-05, př. 2

06. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Opatov na Moravě
Usnesení 1228/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Opatov na straně budoucího obdarovaného na darování té části pozemku par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě, která bude zastavěna chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-06.doc, RK-25-2011-06, př. 1

07. Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1229/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 604/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 454 m2 v k.ú. Herálec z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-07.doc, RK-25-2011-07, př. 1

08. Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
Usnesení 1230/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání:
 • s obcí Krahulčí o darování částí pozemků par. č. 721 a par. č. 722 dle GP č. 304-118/2010 nově označených jako pozemek par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí z vlastnictví obce Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • s obcí Mrákotín o darování části pozemku par. č. 2592 a dále částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2594, par. č. 2591, par. č. 2596/2 a par. č. 2037 dle GP č. 571-118/2010 nově označených jako pozemky par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín z vlastnictví obce Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem:
 • dle GP č. 304-118/2010 nově oddělený pozemek par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí z vlastnictví obce Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • dle GP č. 571-118/2010 nově oddělené pozemky par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín z vlastnictví obce Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-08.doc, RK-25-2011-08, př. 1

09. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
Usnesení 1231/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2, e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2, e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
 • nabýt darem díl j o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl c o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly d+f o výměře 3 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl g o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/9 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-09.doc, RK-25-2011-09, př. 1

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1232/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s městem Jaroměřice nad Rokytnou o vzájemném darování pozemků dle materiálů RK-25-2011-10, př. 1 a RK-25-2011-10, př. 2;
 • zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2011-10, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2011-10, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-10.doc, RK-25-2011-10, př. 1, RK-25-2011-10, př. 2, RK-25-2011-10, př. 3

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1233/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s městem Pelhřimov o majetkoprávním vypořádání dílu a odděleného z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov a dílu b odděleného z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov na základě geometrického plánu č. 4018-226/2011;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov dle GP č. 4018-226/2011 nově označené jako díl b o výměře 1 m2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl a o výměře 5 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl b o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-11.doc, RK-25-2011-11, př. 1

12. Nabytí pozemků pro stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 1234/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2011-12, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-12.doc, RK-25-2011-12, př. 1, RK-25-2011-12, př. 2

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
Usnesení 1235/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr kraje darovat obci Vysoká pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oba nově oddělené geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká do vlastnictví obce Vysoká;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, oba nově oddělené geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-13.doc, RK-25-2011-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1236/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemky:
  • par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2
  • par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2
oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a
  • par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2
  • par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2
oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 a par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 a par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2 oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-14.doc, RK-25-2011-14, př. 1

15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1237/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-15.doc, RK-25-2011-15, př. 1

16. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1238/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1076 m2, par. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 565 m2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-25-2011-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-16.doc, RK-25-2011-16, př. 1, RK-25-2011-16, př. 2

17. Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
Usnesení 1239/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-17.doc

18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
Usnesení 1240/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů dle materiálu RK-25-2011-18, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-18.doc

19. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba, změna usnesení č. 0217/06/2010/RK
Usnesení 1241/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-19.doc

20. Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
Usnesení 1242/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky pod místními komunikacemi:
 • par. č. 825, ostatní plocha, o výměře 616 m2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k. ú. a obci Borač, a par. č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře 1528 m2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač;
 • par. č. 965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře 125 m2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m2, vše v k. ú. a obci Nedvědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-20.doc

21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 1243/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-25-2011-21, př. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-25-2011-21, př. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
 • nabýt darem pozemky uvedené v v materiálu RK-25-2011-21, př. 2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-21.doc, RK-25-2011-21, př. 1, RK-25-2011-21, př. 2, RK-25-2011-21, př. 3

22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1244/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2011-22, př. 1 a RK-25-2011-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-22.doc, RK-25-2011-22, př. 1, RK-25-2011-22, př. 2

23. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 1245/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-25-2011-23, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-23.doc, RK-25-2011-23, př. 1, RK-25-2011-23, př. 2

24. Zařazení nové akce OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1246/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-24.doc

26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 1247/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-26.doc

30. Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
Usnesení 1248/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovaní stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, stavby přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, stavby přeložky vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, stavby veřejného osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem stavby: chodník na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložka dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložka vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejné osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-30.doc, RK-25-2011-30, př. 1

31. Změna usnesení 1348/28/2010/RK ve znění usnesení 0322/09/2011/RK - majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 1249/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit část usnesení 0322/09/2011/RK tak, že v části usnesení:
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích par. č. 554/2 a par. č. 555/2 v k. ú. a obci Ocmanice v rozsahu graficky znázorněném v geometrickém plánu č. 508-8545/2010 za jednorázovou úhradu 50 Kč/bm
bude text jednorázovou úhradu 50 Kč/m2 nahrazen novým textem úhradu vzájemným zápočtem pohledávky ve výši 100 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-31.doc, RK-25-2011-31, př. 1

25. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-25.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 27 29 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 6 a M 7
Usnesení 1251/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 400 000 Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - převedení akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 do přílohy M5
Usnesení 1252/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit akci Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
 • zařadit akci Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví do přílohy M5 - Investice ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Nemovitý majetek - změna z M 5 do M 1
Usnesení 1253/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 800 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 800 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-29.doc

32. Informace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí tohoto penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně spočívajícího v neoprávněném použití části veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Rozvoj malých podnikatelů 2009“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 54384/2011 ze dne 17. 6. 2011 Ing. Janu Trutnovi s místem podnikání Gen. Jaroše 1499/51, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 12142841;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-25-2011-32, př. 2 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 54384/2011 ze dne 17. 6. 2011 Ing. Janu Trutnovi s místem podnikání Gen. Jaroše 1499/51, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 12142841; tato úleva bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-32.doc, RK-25-2011-32, př. 1, RK-25-2011-32, př. 2, RK-25-2011-32, př. 3

33. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje informaci o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u Fotbalové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 977 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 18049/2011 ze dne 3. 3. 2011 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58313/2011 ze dne 28. 6. 2011 Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-25-2011-33, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58313/2011 ze dne 28. 6. 2011 Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591; tato úleva bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006;
ukládá
vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-33.doc, RK-25-2011-33, př. 1, RK-25-2011-33, př. 2, RK-25-2011-33, př. 3

34. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-25-2011-34, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-25-2011-34, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-34.doc, RK-25-2011-34, př. 1, RK-25-2011-34, př. 2

35. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2011 dle materiálu RK-25-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. srpna 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-35.doc, RK-25-2011-35, př. 1

36. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2011
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných ve 2. čtvrtletí 2011 v rámci působnosti odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-25-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-36.doc, RK-25-2011-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Kasalová, pracovnice na úseku cestovního ruchu, seznámily radu kraje s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, p. o. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 586 783,25 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 586 783,25 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 586 783,25 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 295,65 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 21 295,65 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 21 295,65 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
souhlasí
s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 210 501,90 Kč, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, p. o.
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-37.doc, RK-25-2011-37, př. 1, RK-25-2011-37, př. 2, RK-25-2011-37, př. 3

38. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Kasalová, pracovnice na úseku cestovního ruchu, předložily radě kraje návrh poskytnutí věcného daru některým příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina a Statutárnímu městu Jihlavě. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • věcný dar 350 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2010 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 1, v celkové hodnotě 75 390 Kč příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina uvedeným v materiálu RK-25-2011-38, př. 1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2011-38, př. 2;
 • věcný dar 150 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2010 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 1, v celkové hodnotě 32 310 Kč Statutárnímu městu Jihlavě dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2011-38, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-38.doc, RK-25-2011-38, př. 1, RK-25-2011-38, př. 2, RK-25-2011-38, př. 3

39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace v rámci programu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z ROP JV
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Kasalová, pracovnice na úseku cestovního ruchu, předložily radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea galerie na Vysočině on-line o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 173 829,08 Kč, určenou na financování projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-39.doc

40. Návrh smlouvy o spolupráci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Z. Kasalová, pracovnice na úseku cestovního ruchu a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámily radu kraje s návrhem smlouvy o spolupráci za účelem zajištění akcí pořádaných Krajem Vysočina v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-40.doc, RK-25-2011-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace občanskému sdružení Student Cyber Games na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce pIšQworky 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení Student Cyber Games, IČO: 26678586, se sídlem Veveří 24, 602 00 Brno, ve výši 8 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce pIšQworky 2011;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 8 000 Kč při současném zvýšení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-41.doc, RK-25-2011-41, př. 1, RK-25-2011-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2011
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v Kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-25-2011-42, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 749 777,75 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-25-2011-42, př. 2);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-25-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-42.doc, RK-25-2011-42, př. 1, RK-25-2011-42, př. 2

43. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o doporučujícím návrhu poskytnutí dotace obcím v rámci grantového programu Bioodpady 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽP
termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-43.doc, RK-25-2011-43, př. 1, RK-25-2011-43, př. 2

44. Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí uvedenou studii proveditelnosti pro Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1266/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podkladový materiál - studie proveditelnosti pro Kraj Vysočina dle materiálu RK-25-2011-44, př. 1;
rozhoduje
realizovat Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem majetkovým zahájil přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky k realizaci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-44.doc, RK-25-2011-44, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
J. Matějek předložil radě kraje ke schválení návrh přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství určené na meliorace a hrazení bystřin v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1267/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 90 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-51.doc

45. Projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1268/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/402 Třešť - křiž. s I/38 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 30 736 127,00 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/402 Třešť - křiž. s I/38 o 30 736 127 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-45.doc

46. Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - projekt II/353 Bohdalov - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souvislosti s dotací výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1269/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod peněžních prostředků z kapitoly Evropské projekty, ze zvláštního účtu projektu II/353 Bohdalov - obchvat, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na základě Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-25-2011-46, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 14. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-46.doc, RK-25-2011-46, př. 1

47. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1270/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina:
  • III/3489 Lípa - Šmolovy
  • III/4055 Křiž. II/405 - Rychlov
  • II/348 Stáj - Arnolec
  • II/403 Urbanov průtah
  • III/01945 Výskytná průtah
  • II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství
 • zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina:
  • III/03818 Stříbrné Hory - Utín
  • III/34823 Arnolec - křiž. III/34824 (ZR)
  • II/135 Mnich, křiž. II/128 - křiž. II/409
  • III/12420 Zhořec most 12420-3
  • II/388 Křiž. III/3853 - Rodkov
  • Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-47.doc

48. Změna č. 1 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o. na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1271/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011 dle materiálu RK-25-2011-48, př. 2.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-48.doc, RK-25-2011-48, př. 1, RK-25-2011-48, př. 2

49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně, dle materiálu RK-25-2011-49, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně uchazeči STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 (Odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov), v souladu s materiálem RK-25-2011-49, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-49.doc, RK-25-2011-49, př. 1, RK-25-2011-49, př. 2

50. Zrušení veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-50.doc

52. Návrh dotace na projekt Vzdělávání s handicapem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace občanskému sdružení SLEPÍŠI na realizaci projektu „Vzdělávání s handicapem“. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1274/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 180 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 180 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČO: 64327892 ve výši 180 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání s handicapem v Kraji Vysočina dle materiálu RK-25-2011-52, př. 3upr1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-52.doc, RK-25-2011-52, př. 1, RK-25-2011-52, př. 2, RK-25-2011-52, př. 3, RK-25-2011-52, př. 4

53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 421 494,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-53.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 54, 55, 57 - 60 v bloku. V průběhu jednání odešel P. Krčál.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
Usnesení 1276/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-25-2011-54, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-54.doc, RK-25-2011-54, př. 1

55. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Usnesení 1277/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 70993963, ve výši 16 530 Kč dle materiálu RK-25-2011-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-55.doc, RK-25-2011-55, př. 1

57. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 1278/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zahájení řízení o výmazu přípravného stupně základní školy speciální ze školského rejstříku z moci úřední podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) s účinností od 1. 9. 2011 u příspěvkových organizací: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 8. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
Usnesení 1279/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460 na podporu krajského kola soutěže Ekologická olympiáda v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-58.doc, RK-25-2011-58, př. 1

59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
Usnesení 1280/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-25-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-59.doc, RK-25-2011-59, př. 1

60. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Usnesení 1281/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Připraveni do života dle materiálu RK-25-2011-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-60.doc, RK-25-2011-60, př. 1, RK-25-2011-60, př. 2, RK-25-2011-60, př. 3

56. Podpora učebních oborů - motivační stipendia
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o motivačních stipendiích poskytnutých žákům středních škol. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
poskytnutí motivačních stipendií žákům uvedeným v materiálu RK-25-2011-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-56.doc, RK-25-2011-56, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 61, 62 v bloku. V průběhu jednání odešla M. Kružíková.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1283/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 537 811,- Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11 728 839,29 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 879 128,37 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-61.doc

62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Usnesení 1284/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 430 885,05 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ ve výši 430 885,05 Kč na financování další etapy projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-62.doc

63. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem změny přílohy žádosti projektu CEC5 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0221/03/2011/ZK tak, že materiál ZK-03-2011-44, př. 1 nahradí materiálem RK-25-2011-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-63.doc, RK-25-2011-63, př. 1, RK-25-2011-63, př. 2

64. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 9. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-64.doc

65. Změna přílohy žádosti v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh změny přílohy žádosti projektu RAILHUC v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/25/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-43, př. 1 nahradí materiálem RK-25-2011-65, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-65.doc, RK-25-2011-65, př. 1, RK-25-2011-65, př. 2

66. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0019
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Business english on-line“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0019 dle materiálu RK-25-2011-66, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-66.doc, RK-25-2011-66, př. 1, RK-25-2011-66, př. 2

67. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031 dle materiálu RK-25-2011-67, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-67.doc, RK-25-2011-67, př. 1, RK-25-2011-67, př. 2

68. FOND VYSOČINY - zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/25/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-68.doc

69. Projekty C-Plus a Clusters-Cord
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj při realizaci projektů C-Plus a Clusters-Cord. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci s Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj dle materiálu RK-25-2011-69, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-69.doc, RK-25-2011-69, př. 1, RK-25-2011-69, př. 2, RK-25-2011-69, př. 3, RK-25-2011-69, př. 4

70. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 9. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-70.doc

71. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/25/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 9. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-71.doc

87. Čestné prohlášení k prodeji pozemku
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem prohlášení závazku Kraje Vysočina poskytnout informace a doklady týkající se prodeje pozemku v k.ú. Hruškové Dvory obec Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/25/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2011-87, př. 1.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 9. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-87.doc, RK-25-2011-87, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 72, 73 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2011
Usnesení 1295/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 413 245,17 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-72.doc

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2011
Usnesení 1296/25/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 215 355 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-73.doc

74. Informace o zřízení Projektu implementace ERP systému ve zdravotnických zařízených zřizovaných krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o jmenování pracovního týmu Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o jmenování pracovního týmu Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina;
 • informaci o spolupráci Ing. Tomáše Hamra ze společnosti Conceptica s.r.o. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, IČO 27578348, s pracovním týmem pro Implementaci ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina;
ukládá
MUDr. Jiřímu Běhounkovi, Zdeňku Ryšavému a Ing. Bc. Martinu Hyskému spolupracovat s pracovním týmem pro Implementaci ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-74.doc, RK-25-2011-74, př. 1, RK-25-2011-74, př. 2, RK-25-2011-74, př. 3

75. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelových darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s žádostí ZZS KV o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovacích smluv na přijetí účelově určených finančních darů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím darů dle materiálu RK-25-2011-75 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2011-75, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Záchranné zdravotnické služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-75.doc, RK-25-2011-75, př. 1

76. Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, p. o., o udělení souhlasu s nabytím majetku formou dědictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím majetku formou dědictví Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 977 613,93 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-76.doc

77. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy na přijetí účelově určeného finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2011-77, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-77.doc, RK-25-2011-77, př. 1

78. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1301/25/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci nestátnímu zdravotnickému zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895, ve výši 61 150 Kč na provoz okresního pracoviště NOR dle materiálu RK-25-2011-78, př. 1;
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 238 850 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci…….…….……55 445 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci………………………….78 070 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci……………………...34 680 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci……....70 655 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 55 445 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 78 070 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 34 680 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 70 655 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče zvýšení položky 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám o částku 61 150 Kč s určením pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895 k zajištění provozu pracoviště Národního onkologického registru v Třebíči.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-78.doc, RK-25-2011-78, př. 1, RK-25-2011-78, př. 2, RK-25-2011-78, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 79, 80 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

79. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1302/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu Laminární box BIOHAZARD MSC 9; rok pořízení 2001.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-79.doc, RK-25-2011-79, př. 1

80. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1303/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu Servoventilátor EDAM; rok pořízení 1989.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-80.doc, RK-25-2011-80, př. 1

81. Výsledek veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy - Hygienické potřeby
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s výsledky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/25/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
termín: 17. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-81.doc

82. Předložení závěrečné žádosti o platbu na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč vedené u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod registračním číslem projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o předložení závěrečné žádosti o platbu na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/25/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložení závěrečné žádosti o platbu na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálu RK-25-2011-82, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod údaje jím vyžádané na základě předložení závěrečné žádosti o platbu na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-82.doc, RK-25-2011-82, př. 1

83. Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2011-83, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-83.doc, RK-25-2011-83, př. 1

84. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-25-2011-84, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace; OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-84.doc, RK-25-2011-84, př. 1

85. Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhy dodatků ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, p. o. a GE Money Bank, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. dle materiálu RK-25-2011-85, př. 1 a materiálu RK-25-2011-85, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-85.doc, RK-25-2011-85, př. 1, RK-25-2011-85, př. 2

86. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje žádost Nemocnice Pelhřimov, p. o., o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/25/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy dle materiálu RK-25-2011-86, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2011-86.doc, RK-25-2011-86, př. 1

88. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 8. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 8. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz