Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2012, které se konalo dne 19. 6. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 6. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný, omluvil neúčast L. Joukla a neúčast J. Běhounka a M. Kružíkové v úvodu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
33. Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
34. Žádost o prodloužení realizace projektu „Zásah bez hranic“
35. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina Českými drahami a. s.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2012
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
 6. Smlouva o spolupráci se sdružením Cesnet
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 8. Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 9. SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice
 10. Žádost Městyse Havlíčkova Borová o prodej dlažebních kostek a žulových obrub
 11. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 2
 12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 02, komunikace
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď
 14. Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP pro projekty Biodiverzita a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
 15. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč
 16. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 17. Projekt Snižování energetické náročnosti - 3. monitorovací zpráva a žádost o platbu
 18. Vyhlášení 2. výzev předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
 19. Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
 22. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
 24. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 25. Průběžný stav čerpání dotací na podporu organizování mistrovství ČR, Evropy a světa a na podporu účasti na mistrovstvích Evropy a světa
 26. Informace o průběhu mezinárodních projektů v rámci programu Comenius Regio
 27. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
 28. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
 29. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2012
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
 31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 32. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 33. Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
 34. Žádost o prodloužení realizace projektu „Zásah bez hranic“
 35. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina Českými drahami a. s.
 36. Rozprava členů rady
Usnesení 1146/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

V. Novotný navrhl projednání bodů 02 04 a 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavila M. Kružíková.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1147/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu na části pozemků par. č. 203 a par. č. 204 dle geometrického plánu číslo 342-57/2011 ze dne 2. 8. 2011 nově označené jako par. č. 204/5 o výměře 8 m2 a par. č. 203/4 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Nová Ves u Chotěboře mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a Krajem Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-02.doc

03. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1148/24/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2012-03, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovan smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2012-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 08. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-03.doc, RK-24-2012-03, př. 1

04. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1149/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2012-04, př. 1 a RK-24-2012-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 08. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-04.doc, RK-24-2012-04, př. 1, RK-24-2012-04, př. 2

33. Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
Usnesení 1150/24/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-33.doc, RK-24-2012-33, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1151/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v celkové výši 947 084,19 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 870 293,58 Kč a ÚZ 38186501 - 76 790,61 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 947 084,19 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 870 293,58 Kč a ÚZ 38186501 o 76 790,61 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v úhrnné výši 67 052,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 61 615,65 Kč a ÚZ 38186001 o 5 436,67 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 67 052,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 61 615,65 Kč a ÚZ 38186001 o 5 436,67 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 67 052,32 Kč a Investiční dotace o 947 084,19 Kč na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-05.doc

06. Smlouva o spolupráci se sdružením Cesnet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje smlouvu o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Cesnet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Cesnet dle materiálu RK-24-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-06.doc, RK-24-2012-06, př. 1

07. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1153/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-24-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-07.doc, RK-24-2012-07, př. 1, RK-24-2012-07, př. 2

V. Novotný navrhl projednání bodů 08 13 a 35 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Usnesení 1154/24/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-24-2012-08, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2012-08, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-08.doc, RK-24-2012-08, př. 1

09. SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice
Usnesení 1155/24/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2012-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-09.doc, RK-24-2012-09, př. 1

10. Žádost Městyse Havlíčkova Borová o prodej dlažebních kostek a žulových obrub
Usnesení 1156/24/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem dlažebních kostek za cenu 300 Kč/m2 a žulových obrub za cenu 200 Kč/m Městysi Havlíčkova Borová.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-10.doc, RK-24-2012-10, př. 1

11. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 2
Usnesení 1157/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Projektové dokumentace- soubor 2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-24-2012-11, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 2 dle materiálu RK-24-2012-11, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 2 dle doplněného materiálu RK-24-2012-11, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace- soubor 2 posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Projektové dokumentace- soubor 2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-24-2012-11, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-11.doc, RK-24-2012-11, př. 1, RK-24-2012-11, př. 2, RK-24-2012-11, př. 3

12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 02, komunikace
Usnesení 1158/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Stavby - 02, komunikace dle materiálu RK-24-2012-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Stavby - 02, komunikace
 • pro část 1) uchazeče SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, o.z. Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Vysočina, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599
 • pro část 2) uchazeče COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČ: 26177005
 • pro část 3) uchazeče COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČ: 26177005
 • pro část 4) uchazeče SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, o.z. Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Vysočina, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599
 • pro část 5) uchazeče SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, o.z. Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Vysočina, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599
v souladu s materiálem RK-24-2012-12, př. 1;
ukládá
oboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-12.doc, RK-24-2012-12, př. 1

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď
Usnesení 1159/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď, dle materiálu RK-24-2012-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď podanou uchazečem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 (Odštěpný závod Inženýrské a pozemní stavby, 1. máje 198, 504 01 Nový Bydžov);
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-13.doc, RK-24-2012-13, př. 1

35. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina Českými drahami a. s.
Usnesení 1160/24/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu zajištění drážní dopravy pro rok 2012 dle materiálu RK-24-2012-35, př. 1;
pověřuje
hejtmana kraje a náměstka pro oblast dopravy a majetku k jednání s Českými dráhami a.s. ve věci dalšího zajištění dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina Českými dráhami a.s.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-35.doc, RK-24-2012-35, př. 1, RK-24-2012-35, př. 2

14. Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP pro projekty Biodiverzita a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro akce v uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1161/24/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2012-14, př. 1, RK-24-2012-14, př. 2, RK-24-2012-14, př. 3, RK-24-2012-14, př. 4, RK-24-2012-14, př. 5 a RK-24-2012-14, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-14.doc, RK-24-2012-14, př. 1, RK-24-2012-14, př. 2, RK-24-2012-14, př. 3, RK-24-2012-14, př. 4, RK-24-2012-14, př. 5, RK-24-2012-14, př. 6

15. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč. Na jednání se dostavil J. Běhounek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1162/24/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2012-15, př. 2upr1;
 • uložit odboru sociálních věcí a odboru ekonomickému zapracovat výdaj na realizaci smlouvy dle materiálu RK-24-2012-15, př. 2upr1 do návrhu rozpočtu na rok 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-15.doc, RK-24-2012-15, př. 1, RK-24-2012-15, př. 2

16. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru sociálních věcí v 1. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/24/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-24-2012-16, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-24-2012-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 19. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-16.doc, RK-24-2012-16, př. 1, RK-24-2012-16, př. 2

17. Projekt Snižování energetické náročnosti - 3. monitorovací zpráva a žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/24/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2012-17, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-17.doc, RK-24-2012-17, př. 1

18. Vyhlášení 2. výzev předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení 2. výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/24/2012/RK
Rada kraje
vyhlašuje
s účinností od 20. 6. 2012 druhé výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do:
 • oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-24-2012-18, př. 1;
 • oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-24-2012-18, př. 2;
 • oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-24-2012-18, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálů RK-24-2012-18, př. 1, RK-24-2012-18, př. 2 a RK-24-2012-18, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-18.doc, RK-24-2012-18, př. 1, RK-24-2012-18, př. 2, RK-24-2012-18, př. 3

19. Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyhlášení 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/24/2012/RK
Rada kraje
vyhlašuje
4. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-24-2012-19, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-24-2012-19, př. 1 s účinností od 20. 6. 2012.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-19.doc, RK-24-2012-19, př. 1

34. Žádost o prodloužení realizace projektu „Zásah bez hranic“
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem podání žádosti o podstatnou změnu projektu „Zásah bez hranic“ týkající se prodloužení termínu realizace tohoto projektu. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. 70 „Zásah bez hranic“ dle materiálu RK-24-2012-34, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o prodloužení termínu realizace projektu dle materiálu RK-24-2012-34, př. 1 na zasedání Regionálního monitorovacího výboru dne 20. 6. 2012.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-34.doc, RK-24-2012-34, př. 1

20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o návrhu vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/24/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením pletacího stroje Union Special 39500 RC 060, inventární číslo PS-a-73-1, z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-24-2012-20.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím s vysokým podílem školních dětí dle materiálu RK-24-2012-21, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3113 Základní školy o částku 128 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 128 tis. Kč za účelem poskytnutí daru obcím s vysokým podílem školních dětí dle materiálu RK-24-2012-21.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-21.doc, RK-24-2012-21, př. 1, RK-24-2012-21, př. 2

22. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyjádření souhlasu s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením povolili žákům se zdravotním postižením pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/24/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-24-2012-22, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-22.doc, RK-24-2012-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 448 215 Kč a závazného ukazatele Investiční dotace o částku 42 864 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-24-2012-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-23.doc, RK-24-2012-23, př. 1, RK-24-2012-23, př. 2

24. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/24/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-24.doc

25. Průběžný stav čerpání dotací na podporu organizování mistrovství ČR, Evropy a světa a na podporu účasti na mistrovstvích Evropy a světa
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje na vědomí informace o průběžném stavu žádostí o dotaci na podporu organizování mistrovství ČR, Evropy a světa a na podporu účasti na mistrovstvích Evropy a světa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/24/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace OŠMS o průběžném počtu, výši a stavu žádostí o dotaci na podporu organizování mistrovství ČR, Evropy a světa a na podporu účasti na mistrovstvích Evropy a světa.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-25.doc, RK-24-2012-25, př. 1, RK-24-2012-25, př. 2

26. Informace o průběhu mezinárodních projektů v rámci programu Comenius Regio
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informoval radu kraje o průběhu mezinárodních projektů v rámci programu Comenius Regio. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/24/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-26.doc, RK-24-2012-26, př. 1, RK-24-2012-26, př. 2

27. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje ke schválení návrh projektové žádosti projektu Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1175/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektovou žádost projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-24-2012-27, př. 1upr1;
ukládá
OŠMS předložit projektovou žádost na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod; pokud nebude zastupitelstvem kraje rozhodnuto schválit finanční krytí realizace projektu, bude projektová žádost stažena.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-27.doc, RK-24-2012-27, př. 1

28. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým projektovým záměrem příspěvkové organizace Gymnázium Pacov. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-28.doc, RK-24-2012-28, př. 1, RK-24-2012-28, př. 2

29. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2012
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým návrhem udělení stipendia oceněným žákům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2012-29, př. 3:
 • stipendia (jednorázová i desetiměsíční) v rámci ocenění Talent Vysočiny 92 žákům dle materiálu RK-24-2012-29, př. 1 v celkové výši 277 000 Kč;
 • stipendia (jednorázová) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny třem žákům dle materiálu RK-24-2012-29, př. 2 v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-29.doc, RK-24-2012-29, př. 1, RK-24-2012-29, př. 2, RK-24-2012-29, př. 3

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/24/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 19. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-30.doc

31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/24/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 518 800 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 518 800 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na rok 2012 o částku 518 800 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s reakreditací nemocnice;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit dodavatelskou fakturu, na základě které budou finanční prostředky poukázány. Po úhradě dlužné částky dodavateli zaslat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádné úhradě této faktury.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-31.doc, RK-24-2012-31, př. 1, RK-24-2012-31, př. 2

32. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, informovaly radu kraje o návrhu rozhodnutí zřizovatele o nabytí dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/24/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
s účinností od 1. 7. 2012 o nabývání dlouhodobého hmotného majetku - movitého dle § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;
bere na vědomí
že, dlouhodobý hmotný majetek - movitý, který zdravotnické příspěvkové organizace pořídily pro svého zřizovatele do doby účinnosti tohoto rozhodnutí, zůstane ve vlastnictví zřizovatele a bude nadále vymezen jako majetek předaný k hospodaření zdravotnickým příspěvkovým organizacím.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2012-32.doc

36. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 6. 2012, v 10:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2012 dne 19. 6. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 6. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz