Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2012 - 19.06.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
03Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
04Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
06Smlouva o spolupráci se sdružením Cesnet
07Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
08Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
09SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice
10Žádost Městyse Havlíčkova Borová o prodej dlažebních kostek a žulových obrub
11Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 2
12Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 02, komunikace
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 Radešínská Svratka - opěrná zeď
14Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP pro projekty Biodiverzita a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
15Poskytnutí dotace na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč
15upr1Poskytnutí dotace na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč
16Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
17Projekt Snižování energetické náročnosti - 3. monitorovací zpráva a žádost o platbu
18Vyhlášení 2. výzev předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
19Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
20Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
22Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
24Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
25Průběžný stav čerpání dotací na podporu organizování mistrovství ČR, Evropy a světa a na podporu účasti na mistrovstvích Evropy a světa
26Informace o průběhu mezinárodních projektů v rámci programu Comenius Regio
27Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
28Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
29Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2012
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - poskytnutí finančního daru účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu
31Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
33Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
34Žádost o prodloužení realizace projektu Zásah bez hranic
35Informace o zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina Českými drahami a. s.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz