Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2012 - 12.06.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků
03Nabytí pozemků v k. ú. Vadín a obci Okrouhlice
04Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
05Předání pozemků v k. ú. Oslavička k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace
08Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Vír
09Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
10Prodej a koupě nemovitostí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
11Návrh na zajištění realizace akce VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny
12Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu
13Střední školství v Kamenici nad Lipou
14Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M5
15Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
16Návrh na odepsání pohledávky
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
20Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod)
22Změny ve školském rejstříku
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
25Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2012 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací
26Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
27Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Úklidové služby a dodávky
28Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
29Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
30Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
31Smlouva o převodu investorství
32Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina
33Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
34Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
35Předložení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
36Předložení projektu II/406 Telč - průtah do OP EÚS Rakousko - ČR
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
40Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2012
41Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
42Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
43Pořízení statistických dat pro oblast cestovního ruchu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
45Předběžný projektový záměr - Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
46Projekt IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V KRAJI VYSOČINA - LESY A RYBNÍKY (níže jen Projekt ) - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
47Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v rámci působnosti odboru životního prostředí
48Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
49Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Propagační předměty
50Cesta na jízdním kole z Dolních Vilémovic do Londýna - propagace přestavby rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Francouzsko-česká hudební akademie v Telči
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace obci Dolní Vilémovice
53Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Vyhodnocení vlivů Strategie Kraje Vysočina 2020 na životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
56Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
57Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
58Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016
59Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
60Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK
61Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
62Záměr Kraje Vysočina podpořit projekt výstavby Multifunkční haly Orla jednoty Havlíčkův Brod
63Euroregion Dunaj - Vltava
64Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz