Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2007 - 07.08.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zveřejnění záměru převodu pozemku v k. ú. a obci Telč
03Účast státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
04Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
05Stavební záměr "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - úprava Černé kuchyně na návštěvnické centrum"
06Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Čejov
07Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
08Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - II/411 Dešov - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
10Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
11Veřejná zakázka malého rozsahu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka - oprava objízdných tras"
12Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
13Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
14Věcné břemeno práva vstupu a vjezdu ke garáži - k. ú. a obec Jihlava
15Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
16Smlouvy opravňující investora provést stavbu
17Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
18Prověření náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje- informace
19Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
20Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2003
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - Peardrop
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Krajské videokonference - smlouva o spolupráci, zajištění provozu
23Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
24Informace o plnění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť
25Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
26Informace o uvolnění prostor v majetku státu
27Informace o uvolnění domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici
28Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3343
29Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 014/140/06
30Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV034/141/06
31Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
32Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za druhou etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
33Změna rozhodnutí projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
34Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
35Záměr přípravy projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" v rámci Operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika
36Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dospělí dětem 2007" a národní přehlídky "Národní finále festivalu Porta 2007"
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na likvidaci nepoužitých léčiv za II. čtvrtletí 2007
39Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
40Vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" a příprava ročníku 2007/2008
41Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
42Nákup osobních automobilů v roce 2007 pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
43Žádost Města Světlá nad Sázavou o vyjádření k záměru půdní vestavby v objektu domova důchodců
44Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání akce "Pelhřimovské chirurgické dny",pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
45Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na Zpracování dokumentace "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina"
46Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole
47Výpůjčka - festival dokumentárních filmů Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz